„Het WaDGn van Zeelui" V erkrijgbaar Zwarte Schrijfinkt, tsveen T1™ itholi Kolen, Superphosphaat, Verlaging Steenkolenprys. In lossing tot en met Vrijdag 4 April eene lading PRIMA KII A LI TUIT ALOIJS ADRIAANSENS-Buijsroggfe. LevensverzekeriDg-Bank ïmiric Vlaanderen is en goedkoopste blad en het in alle zen en gewild blad van Zeeuwsch- A biedt tevens de beste en geschiktste gelegenheid tot adverteeren. MBtsBlmaterialen, Diamant- en Zilverwerk Dr. Jules De Vos, en liepara A. F. NEELEMANS, HULST. H. H. Landbouwers. Kunstmest, Gemalen Nitraat, SCH00NE JUWEELEN, In den Remontoir. IS. WILLBMYNS. T Zeeuwsch- Vlaanderen. S3 H q rp y CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. Jac. Duerink Jz., L ij n m e e 1, Maïs, enz., aan concurreerende prijzen. E. P. STAAL, St. Jansteen. Vervoermiddelen. Prijs der Kachelkolen per duizend kilos a contant f8,52. op Grediet 9,00. WALSOORDEN, 27 Maart 1902. Kantoren te AMSTERDAM en EINDHOVEN. Verzekering tot elk bedrag, zoowel op eigen als op eens anders leven. T. Neuz.Brussel over Lokeren. K. MAERTENS, te Hulst. 411 ui*Ih'kte lier'o«jc's en Pendulcn, 24 St. Elisabethplaats &toombootdieiisl op de W ester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE I)E MAANDEN APRlL tot en met SEPTEMBER 190 2. O P 11 het eenige Sa A.\ ld voor Ten alle tijde gelegenheid totdineeren. Beafstaek a la minute, enz. bij drukker te HONTENISSE. PRIMA KWALITEIT zwart, goedkoop, en standhoudend. Monster met prijsopgave, wordt op aanvrage gratis toegezonden. Overal soliede agenten gevraagd. als ook Alle soort Drukwerk, tegen sterk concurreerende- prijzen. Vlug en net afgewerkt Dagelijks aan mijn magazijn te HELST verkrijgbaar Mijn HENGST JUPITER staat bij mij ter beschikking k f 5.k comptant voor een of meer dekkingen. Geen Veulengeld. Kruispolder. J. A. PATEER. Bij alle Boekhandelaren staat de intee- kening open op den 36cn Jaargang van de ENGELSCHE-, I DROOGE-, SMEE- en RUHR- De nieuwe jaargang wordt geopend met een door een zeer begaafd medewerker ge schreven verhaal ISefii^iuni Pecea- torum door IGNOTUS en Hertog llor- 1 than us door EDUARD BROM, een fraaie en boeiende schets uit de Kruistoch ten. In de volgende nummers zullen voor komen I te wogen levens, een onge meen boeiend verhaalHet oude erf, een Dorpsgeschiedenis door J. VESTERS •Ir. Sasicta Filmneiia, door Mr. AL- PHONS VAN RIJCKEVORSEL. Voorts bijdragen van Ravo, Daniëlla, G. van Neuburg, Anna van Zuijden en C. R. de Klerk, terwijl pastoor KAAG heeft toegezegd schetsjes te zullen schrijven in den vorm van bijschriften bij gravures van het H. Land. Gratis ontvangen de inteekenaren een prachtige Prcinicplaat in licht druk, naar een schilderij van RUIJS- IklKL, als pendant voor die van den vo- rigen jaargang. Aan Rebus No. 1 zijn als premie ver bonden 1 gouden Heeren-horloge, 1 gou den Dames-horloge, (i zilveren Heeren- en 6 zilveren Dames-liorloges Aan Rebus No. 2 EEN PHOTOGRAPHIE-TOESTEL, ter waarde van f 40, Aan Rebus No. 3 EEN NAAIMACHINE, enz. enz. I)e inteekeningsprijs bedraagt ftï.iiü per jaar, franco per post f A.OO. Het eerste nummer en prospectus zijn kosteloos te bekomen bij alle boekhande laren en postkantoren en bij de Maatschap pij de Katholieke Illustratie te 's-Herto- genbosch. fi Spoorweg Ter Keuzen-Gent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,33 1)12,03 Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete Directeuren: Mr. N. C. M. SMITS VAN OIJEN, te Eindhoven. J. E. J. BONNIKE, te Amsterdam. Commissarissen: G. VAN DER AA, Directeur der Amsterdam-Londen-Verzekering-Maatschap- pij, te Amsterdam L. M. BONNIKE, Industrieel, AmsterdamF COENEN lid (Lr Gedeputeerde Staten van Limburg, WeertP. CRAMER, lid der firma A. Hendrichs Co., reeders en kooplieden, AmsterdamR. J. C. F. KOLF SCHOTEN, lid van den Gemeenteraad, ArnhemE. LAANE, lid der firma W. Laane, bankier te Roosendaal en Bergen op Zoom; L. C. J. VAN OGTROP lid der firma H. J. VAN OGTROP Zoon, Commissionnairs in Effecten té Amsterdam; W. H. PIJLS, oud-lid der Eerste Kamer te Maastricht; Jhr L F. C. H. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN. Wethouder te Zevenaar F. W. B. Baron SLOET TOT EVERLO, Arts te HilversumL. J. M. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, lid kan Gedeputeerde Staten van Zeeland te Hulst. Pensioenen, Lijfrenten, Studiebeurzen, Spaarverzekeringen. ICillijke Preiniën. Voordeel!ge Polisvoorwaarden. Nadere inlichtingen, Tarieven, Jaarverslagen enz., gratis te bekomen aan de Kantoren te Eindhoven of Amsterdam. 5,10 5,43 8,40 5,10 5,45 8,43 5,23 5,49 8,47 5,28 5,59 8,55 6,00 8,56 6,08 900 6,20 9,10 6,56 9,46 7,10 9,58 Gent (kl.st.) Selzaete (aan^-- (vertrek v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. Ter Neuzen 8,05 12,12 8,12 12,15 8,15 12,20 8,20 12.28 12.29 12,34 12,49 9,23 1,30 12,15. 12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 aankomst vertrek (aankomst (vertrek Aank. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st.) l)Deze trein vertrekt des Woensdags V-Gent (gr.st.)n. T.N. 5,28 8,19 5,41 8,30 6,15 9,05 6,20 9.09 6,32 9,21 6,40 9,30 6,44 9,34 6,47 9,36 6,57 9,43 an Ter IVeuzen over St. Nicolaas naar Gent. vTer Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7'09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,t4 CORRE SPONDE NTIE Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,49 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Brussel n. Gent 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n. Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. Neuzen—Mechelen L v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge St. Gilles Aank. te St. Nicolaas Vertr. te St. Nicolaas Aank. te Mechelen Mech. n. St.Nic. en T. Neuz. 7,9,47 1,28 5,52 7,06 9,55 1,36 6,— 7,13 10,05 1,45 6,09 7,21 10,12 1,52 6,17 7,32 10,22 2,02 6,26 7,50 10,38 2,18 6,42 7,59 10,46 2,26 6,51 8,08 10,55 2,35 7,— 8,24 10,57 3,05 7,17 9,17 11,53 4,04 8,15 St.Mie. n. T. Neuz. St. Gilles Clinge Hulst Kijkuit Axel* Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 6,38 10,28 1,25 6,03 7,50 11,40 3,10 7,25 8,— 11,50 3,20 7,36 8,11 12,01 3,31 7,49 8,32 12,22 3,50 8,05 8,40 12,30 3,58 8,13 8,48 12,38 4,06 8,22 8,57 12,47 4,14 8,30 9,05 12,55 4,22 8,38 8,35 12,03 5,13 9,09 12,52 5,47 12,34 3,15 9,42 5,34 10,18 2,13 6,19 9,09 12,51 6,— 8,49 9,43 1,25 6,50 9,35 v. T. N. a. Selzaete Brussel v. Brussel Selzaete a. T. N. als Kalk, Tras, Cement, Steen, Pan nen, Vloertegels, Arduinen Bakken en Dorpels, Slijpsteenen enz. enz. steeds aan concurreerende prijzen te bekomen aan de magazijnen van zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tut 4 uren. West-Europeesche of Spoortijd. anaia, RIIAIIWi Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen n. Borsselen vm. Borsselen n. Vlissingen vm. Vlissingen n. Borsselen vm. Borsselen li. Ter Neuzen vm. W( ensdag-s E> a g c 1 i j k s vm. 5,— 7,30 9,30 vm. 11,50 a) 1») nm. 3,30 en 6,20 c) 5,30 8,10,nm. 12,15 a) 3,55 6,50 5,15 7,30e) 10,25 nm. l,55a)g) 4,45 5,35 7,50e) 10,45 nm. 2,15a) 5,05 6,10d) 9,10e) f) ll,50a)b) nm. 3,30 6,20c)h) 6,30d) ---fnm. 12,10a) nm. 3,50 6,40h) Van Tor Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bii vertraging van trein 6,12 wacht de boot van 6,20 naar Breskens ten lioog- ste 30 minuten en naar Borsselen en Neuzen ten hoogste tl 5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij veil raging- van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot van 1,55 van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 5£<> minuten. Des ZONDAGS en op 15 SEPTEMBER en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dag-ais de abonnementskaarten per maand e) D K) h) CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nic. n. Antw. 8,23 11,42 2,50 7,18 Antw. n. St. Nic. 6,49 10,40 2,06 6,16 St. Gilles n. Moerb. 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerb. n. St. Gilles 6,53 9,54 1,15 6,14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10.26 Brus. n. Mech' 6,— 6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10,25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 ("f") Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eecloo naar Schoondijke. Aank. Eecloo per spoor 7,12 9,49 1,40 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 Watervliet H. 8,05 10,38 5,16 IJzendijke 8,21 10,59 5,33 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6,— Schoondijke naar Eeeloo. Zondag Zon-en Vertrek Sch. IJz. Watvl. L 6,21 Aank. Eecloo 6,58 Vertr. p. sp. 8,12 niet 9,32 10,30 11,12 11,43 11,50 1,45 2,06 3,15 3,58 4,43 Feestdagen 9,32 10,30 12,25 1- 7,46 Maldcghcin—Draaibrug SchoondijkeBreskens. Aank. Maldegh. p. sp. Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskens Ilreskens— Draaibrug Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertrek Draaibrug Aank. Maldeghem Vertr. p. sp 7.41 9,52 1,37 6,57 7.42 10,14 1,38 7,10 8,32 11,05 2,34 8,06 8.47 11,10 2,40 8,12 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15 Schoondijke Maldechcm. 6,23 10,37 1,18 4,15 6.48 11,03 1,43 4,40 8,32 11,51 2,37 5,30 9,22 12,42 3,38 6,25 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomt r. Vüssingen-Middelburg STADST IJ D. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,'45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,- 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorin. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoorbootdienst WalsoordenVlake. Zondag namiddag wordt niet gevaren. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,31 en nam. 2,25 en 5,20 uur.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4