IL 0. B, Msiom Breda. Aanbesteding. Openbare Verkooping. Een Woonhuis Een Woonhuis Zaaivitsen Een ffoonlinis u Erf, De Afbraak eener M GiiM ZondagsM Een gevaarlijke reisgenoote. Lezing G. J. EGBERTS, Meubilaire en andere Voorwerpen, als Instel v. HETEREN. aan te besteden: H.H. Winkeliers!! Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. DUIZEND GULDEN Mengelwerk. Ingezonden Stukken. Verbetering. Marktberichten. 123A. Advertentiën. en Aanhoorigheden, 4°|0 Russische belastingvrije Staatsleening van 1902, Ls. van Waesberghe-Janssens te Hulst. NIEUWE KEET, als: een familieblad bij uitnemendheid. De Romantische Avonturen Prozaïsehen Engelschman Gratis-V erloting 10 m., z. v. Theodorus en Cornelia de M aagd Grocde Huwelijks-aangiften. 29 Maart P. Luteijn, oud 32 j., jm. en F. van der Meulen, oud 30 j., jd. Geboorten. 28 Maart. Izaak, z. van A- driana Hoste. Overlijden. 17 Maart. Levenloos gebo ren kind, mannelijk geslacht van J. J. van Blankenberg en M. Gijzels. 25 Maart. Pie- ter de Kiet, oud 33 j., echtgen. van J. P. de Rooij. De trein naar Londen had zich reeds in beweging gezet. Snel gprong ik op de treeplank, opende de voorste rijtuig deur en wierp mij buitem adem op de kussens neer. Na eenige oogenblikken werd ik tot mijn spijt gewaar, dat ik noch in een rook-compartiment, noch alleen was. Een gesluierde dame zat aan het venster tegenover mij. De lange mantel met diep afhangenden kraag, omhulde eene slanke, naar allen schijn nog jeugdige gestalte. Ik was onaangenaam getroffen, ik meende een geurige Havana aan te steken, maar mijn reisgenoote had het recht dit, indien zij wilde, niet toe te staan. Ik kon het' intusschen verzoe- ken. Veroorlooft u mij te rooken, juf frouw vroeg ik beleefd, de sigaar ge reed houdend. Ik staarde mijn reisgenoote sprake loos aan, toen zij als antwoord op mijn vraag in luid weenen uitbarstte. Ont steld trad ik op haar toe, daar zij roer- loes bleef en niet, zooals men gewoon is te doen, een zakdoek te voorschijn haalde. Wat scheelt u vroeg ik, kan ik u helpen De onbekende sloeg den mantel een weinig terug en hield mij de geboeide handen voor. Bij het licht der lamp viel mijn oog op de glinsterende stalen boeien, die om hare fijne polsen waren vastgemaakt. Ik bid u, ontdoe mij van deze pij nigende boeien, zeide de onbekende smeekend, ik zal u alles verklaren. Te gelijk opende zij de rechterhand en toonde mij een klein sleuteltje, dat zij daarin verborgen had gehouden. Wie zou aan dit verzoek, aan dien smeekenden blik weerstand hebben kunnen bieden. Na eenige vergeefsche pogingen ge lukte het mij de fijne handen te bevrij den. Den ruwen ketting liet ik in den zak van mijn overjas glijden. Toen zij de handen weer vrij had, deed de vreemdelinge den mantel open en liet hem van de schouders vallen. Zij droeg een eng sluitend kleed van donkere zijde, zonder andere versiering dan een zeldzaam gevormde speld aan den halskraag. Twee in elkaar gekron kelde slangenlichamen vormden een gouden snoer, waaruit de platgedrukte koppen met de smaragd-groene oogen en de half geopende mond in bijna schrikaanjagende werkelijkheid te voor schijn kwamen. Het was een alles be halve schoone opschik voor eene jonge dame. Wat zij mij nu, terwijl de trein door den nacht 'voortstoomde, meedeelde, was een van die droevige geschiedenis sen, die men in de wereld helaas te dikwijls hoort. Tot een gehaat huwe lijk gedwongen, had zij na maanden lange worsteling de vlucht genomen. De echtgenoot, te trotsch haar zelf na te zetten, had oen geheimen politiebe ambte op haar spoor gezonden, met be vel de gevangene, die, zooals hij be weerde, aan waanzin leed, geboeid naar Londen terug te voeren. De onbekende vertelde verder, dat zij spoedig daarop door een man was aangehouden, die haar, ondanks haar smeeken, boeide en haar naar het sta tion bracht om haar naar Londen te brengen. De geheime politiebeambte had aan eene der stations het rijtuig verla ten en naar alle waarschijnlijkheid het vertrek van den trein verzuimd, zoodat de beklagenswaardige vrouw alleen en geboeid in den wagen was achtergela ten. Daar had zij het sleuteltje der boei en gevonden, dat de geheime politiea gent moest verloren hebben. Aldus ver telde mij mijne vreemde reisgenote. Besding riepen de conducteurs. De trein hield stil. Hier wilde de onbekende uitstappen, om elke ontmoe ting van hare vervolgers te ontgaan, daar men te Londen telegrafisch reeds lang met hare aanhouding moest in kennis zijn gesteld. Met dankbaren blik en warmen handdruk verliet mij mijne zonderlin ge reisgenoote, die nu spoedig uit mij ne oogen was verdwenen. Natuurlijk dacht ik den heelen tijc aan het vreemde avontuur, dat ik be leefd had. Ondertusschen naderden wï meer en meer de reuzenstad, steeds dichter sloten ons de straten in, als een reusachtige spiegel lag de Theems daar, door kolosale bruggen overspan nen. Wij waren aan het doel. Nummer 99, hier moet Fred zijn, hoorde ik naastmij;mijn rijtuig werd door een helder brandende lantaarn verlicht. Zij zijn hier niet, zeide een poli tieagent in uniform tot den stations beambte, die een onderzoekenden blik op mij wierp, en toch is „dat" het nummer. Ik was opgestaan om het rijtuig te verlaten. Pardon mijnheer, wendde de poli tiebeambte zich tot mij, in welk stati on zijt gij in dit rijtuig gekomen In Chislehnrstantwoordde ik eenigszins verrast. Waart gij alleen Ik zag de vreemdelinge weer met hare betraande oogen voor mij. Ik had medelijden met haar ik begreep, dat men haar zocht, wellicht kon ik haar opnieuw redden. Deze gedachte bracht mij er toe de waarheid niet te zeggen. Ik was alleen, zeide ik na een poos. Hoeveel zou ik er een oogenblik la ter voor gegeven hebben, indien mij deze noodlottige leugen niet was ont snapt Hemelwat is datriep de spoor weg-inspecteur ontsteld uit, terwijl hij 't licht van zijn lantaarn onder de bank liet vallen. Mijn oog volgde den straal der lan taarn en bleef op de beweginglooze ge stalte van een man rusten, die naast mij onder de bank lag. Het was een lijk. Fred riep de politiebeambte uit, den detective, zijn makker, heekennend. Na mijn onbezonnen woorden rustte vreeselijkste verdenking op mij. Men hield mij aanstonds aan. Ik bracht iet overige van den nacht in de ge vangenis door om den volgenden mor gen voor het gerecht te verschijnen. Ik was beschuldigd, Masja Sybenski tot moord en verder tot vlucht geholpen te hebben. Thans bleek, dat het verhaal, dat de dame mij in den trein gedaan had, ge heel en al verzonnen was. Masja Sybenski was, zooals ik nu vernam, de vrouw van een beruchten nihilist^ die tot levenslange verbanning naar Sibe rië was .veroordeeld, en die zijn jonge vrouw zijn Czarenhaat als eene erfenis naliet. Zij had gezworen haar man te zullen wreken en daarom had zij 't land doorkrruist en den haat tegen den kei zer gepredikt. Uit Rusland verbannen, had zij te Londen bij hare geestverwan ten een toevlucht gevonden. Maar de politie was haar op het spoor gekomen. Het gelukte haar Masja aan te houden. Hoe zij ontsnapte, wist ik helaas tot mijn eigen schade. Terwijl ik in de gevangenis met bit terheid over de laatste gebeurtenissen nadacht, naderde meer en meer de dag die over mijn lot zou beslissen. De ver- vervolging der misdadigster werd in tusschen met ijver voortgezet, en tot mijn geluk zou het ditmaal gelukken, haar gevangen te nemen. Otto Bonnet, een jonge scheikundige, maakte te Brighton kennis met eene dame, die als „studente" der medicij nen, goed op de hoogte der scheikun de was. Overeenstemmende smaak leid de weldra tot een nadere kennisma king. Men nam samen proeven en sprak over de nieuwste verschijnselen. De dame scheen vertrouwen te krijgen en vroeg op zekeren dag aan Otto Bon net een hoeveelheid cyaanzuur kwik zilver, dat zij „voor eene proefneming noodig had"'. De jonge scheikundige, die een geheim politieagent was en reeds lang op zijn prooi geloerd had, was nu zeker van zijne zaak. Bij de volgende samenkomst aan het strand bracht hij de „Studente" een pakje onschuldig aluinzout. Hebt gij mij niet begrepen? vroeg deze ongeduldig, dat tuig kan ik niet gebruiken Om loodzuren te ontwikkelen, in derdaad niet, antwoordde Otto Bonnet kalm. Zij wendde zich om, om heen te gaan. Een man, die schijnbaar onver schillig had staan zien, trad op haar toe, vatte haar met ijzeren greep vast en duwde haar in een wagen, die op eenigen afstand gereed stond en waarin hij zelf naast Otto Bonnet plaats nam. Ramen en gordijnen werden gesloten, en in draf reed men naar den nabij ge legen politiepost der plaats. Voor het portaal sprong de koetsier van den bok en opende het rijtuig. Hij wan kelde en viel verdoofd ter aarde. Po litieagenten snelden toe in den wagen zaten drie lijken Masja en hare twee begeleiders. Het onderzoek der dooden bracht de justitie op het spoor van den raadselachtigen dood. Onder de klee- ren aan beide zijden van den gordel had de nihiliste kleine ballen, die door fijne caoutchouc-buisjes met den slan- genmond barer broche in verbinding stonden. Een geringe druk der elle bogen veroorzaakte het uitstroomen van doodelijke gassen. Wie daaraan blootgesteld werd, was reddeloos ver loren. Zoo snel en zeker was de wer king, dat de draagster van dit vergif den adem voor een oogenblik moest inhouden, om zelf niet gedood te wor den. Deze ontdekking droeg er niet wei nig toe bij, om mijne onschuld te doen gelooven.Mijn verdediger overtuigde de rechtbank, dat men noch met een moordenaar, noch met een medeplich tige van een moordenaar te doen had, maar alleen met een domkop. De opname van ingezonden stultKen bewijst volstrekt niet, dat de Redaclie met den inhoud instemt. Waarde Beer Redacteur! In het weekblad Mutua Confidentia lees ik een hoofdartikel getiteld „Het Vak." Is U het niet mij eens dat zulks ook be langrijk genoeg is om onder het oog ge bracht te wurden van do lezers van Ze- landia, dan zult U mij genoegen doen door zulks in uw veelgelezen blad te plaatsen en zeg ik U gaarne beleefd dank voor de opname. Uw dn. Hulst 1 April 1902. J. v. W. Nota. Wij zullen dit hoofdartikel in 't eerstvolgend nummer opnemen. Redactie. Verbetering van het ingezonden stuk over „De statuten van den arbeidersbond „Helpt elkander" te Sas van Gent." Na „werkloozen" in art. 30 te plaatsen (18.) Na „verrichten" in art. 32 te plaatsen (19-) In de derde kolom bovenaan te lezen „rusten moet." In aanteekening (6) moet gelezen wor den „alleen degenen wier verdien sten b.v. niet meer dan ƒ500,per jaar bedragen, als gewoon lid kunnen worden aangenomen." Na aanteekening 7 moet volgen (8.) Hulst, 1 April. Middenprijs per 100 k°. Tarwe ƒ8,25, Rogge ƒ6,50, Wintergerst ƒ8,50, Zomergerst /"0,00, Haver /7,75, Erwten 10,25, Paardenboonen 8,50, Dui- venboonen/"9,Witteboonen/Brui- neboonen /'0,00, Boekweit/0,00, Lijnzaad 14,50, Aardappels /2,25. Koolzaad per zak van 106 liters /"0,00. Boter per kilo ƒ1,025 Eieren per 26 stuks ƒ0,70. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld 18 stuks hoornvee, 31 varkens, verkocht10 14 Rotterdam, 1 April. Op de veemarkt waren aangevoerd 31 paarden, veulen- ezel, 806 magere en 860 vette runde ren, 157 vette, 786 nuchtere en gras- kalveren, 3 schapen of lammeren, 2 var kens, 206 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 22 tot 33 c., stieren tot c., kalveren 41 tot 55 c. per kilo. Melkkoeien ƒ125 a 245, kalfkoeien 135 a 235, stieren ƒ65 a 135, pinken^/'45 a 85, graskalveren avaarzen ƒ70 a 130, alles mager veebiggen ƒ7,a 18, paar den ƒ45 a 120. Nuchtere kalveren, fok- 12 a 18, slacht- ƒ5,50 a 0,—. Schiedam, 1 April. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn fT/t a per heet. ct., zonder fust en zonder de belas- ting. Spoeling-commissie per ketel ƒ1,70. Koers van het geld. Belgisch per 100 frs. 48,05 a ƒ48,075. lteurs van Antwerpen. Chili-salpeter 15.5 a 16 pet. fr. 24.40 per 100 K. G. Mei fr. 23,75, markt standhoudend. Sulfaat van ammoniak 20 a 21 pet. stik stof frs. 29.10 per 100 K. G. Mei fr. 29,10, markt kalm. Superphosphaat 12 a 14 pet. phosphor- zuur, fr°. bestemming fr. 4;70 a fr. 4,80 per 100 KG. Tarwe goede zaken. Wala lö'/i, O- regon (roode) lGs/*, La Plata 17'/<. Gerst prijshoudend. Groninger 18 a 18'/., Zeeuwsche Wintergerst 19'/«al97«. M a i s Amerikaansche standhoudend. Witte 153/., Mixed 14'A, Galots (varende) Afdeeling Hulst. van den ZeerEerw. hooggel. Pater A. HENDRICHS, S. J., professor te Ou denbosch, op Zondag Beloken Paschen, des namiddags 5 uur, in het Wapen van Zeeland bij den heer Neelemans te Hulst. Onderwerp: De liefde in de op voeding. Deze lezing mag alleen door Bonds leden, Donateurs en Begunstigers wor den bijgewoond. Bij de gehouden prov. veiling der goederen van Mevr. Van Beteren, zijn de koopen ingesteld als volgt 1ste koop ingesteld op ƒ1500. 2de niet ingesteld. 3de op f 100. 4de K 150 5de 900. 6de - 540. 7de 340. gste 1890. 9d0 1360. 10de 210. j 1de 200. 12de 100. 13de niet ingesteld. 14de niet ingesteld. 15de op ƒ1720. TOEWIJZING op Maandag 7 April 1902, des namiddags te 2 ure precies in het hotel „de Graanbeurs" te Hulst. De bouwkundige J. WISSE Jz., te Zaamslag zal namens zijn principaal op Vrijdag 25 April des namiddags 2 ure in het café, bewoond door B. van Jole te Groenendijk, gemeente Honte- nisse, trachten liet houwen van een WOON HUIS, tevens Herberg, al daar, met bijlevering van bouwstoffen. Bestekken en teekeningen liggen ter inzage In genoemd café, in het loge ment bij P. Verbist te Ivloosterzande, Ch. Fassaert te Hulst en bij den bouw kundige bovengenoemd, die tevens in lichtingen verstrekt. Plaatselijke aanwijs op den dag der besteding des voormiddags 10'A ure. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandseh geslacht VET SPEK per kilo ƒ0,65. MAGER SPEK 0,68. Zuiver Inlandsch gesmolten REU ZEL in vaatjes van 10, 20, 25 en 50 KG. 0,66 per KG. Zuiver gesmolten RUN- DERVET 0,60 ZULT (Boterhamworst) 0,60 Droge TAFEL WORST per 10 kilo 0,90 Orders boven ƒ10 half franco station. Kmhallage en vaatjes vrij. Onbekend Rembours. Leidsche weg 7, UTRECHT. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer L. WAEL- PUT aldaar, op Donderdag ïl April 1902, des morgens ten 10 ure, verkoopen EENE PARTIJ Tafels, Zetels, Stoelen, Kasten, Ban ken, Schilderijen, Spiegels, Pendu le, Ledikanten met en zonder res sorts, Matrassen, Kapokbedden,La vabo's, Wollen en Lama Dekens, Spreien, Gordijnen, Karpetten, Ta pijten, Tafelkléeden, Kolom- en an dere Kachels, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Hanglampen, enz.enz., en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met ƒ3,comptant. De Notaris P. DREGMANS te Axel zal ten verzoeke van de Wed. en Erven L. VEREECKEN en krachtens verleend Rechterlijk bevel, in de herberg bewoond door A. Brakman te Sluiskil, op Zaterdag den 12 April 10O2, des namiddags ten 4 ure, verkoopen: KOOP 1. en het erfpachtsrecht tot 3 Maart 1920, op den daarbij behoorenden grond, eigendom van den Staat (Waterstaat) alles te (Sluiskil) Ter Neuzen, kadastraal bekend in sectie G nummer 1324 ged. Laatst, bewoond door de weduwe P. L. Vereecken. KOOP 2. in alles als voren, kadaster sectie G nummer 1324 ged. Bewoond door Pieter Vereecken. in obligaties van ƒ3000, 1200, 600 en ƒ300. Inschrijvingen op bovenstaande lee ning aan den voordeeligen koers van «67» kunnen tot uiterlijk Donder dag April, 's morgens vóór 11 uur aangenomen worden ten kantore van te bekomen bij FRANS MICHIELSEN, Landbouwer te ZAAMSLAG, Groenstraat. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal in het hotel „Het Gulden Vlies", aldaar, op Zaterdag den 5 April 1J102, des namiddags ten 2 ure, verkoopen aan den Ouden Weg, gemeente Axel, kadastraal bekend in sectie D nummer 1283 groot 1 are 44 cen tiaren. Laatst bewoond door Jozina Adriana de Kraker. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal op Zaterdag den 5 April 1902, des namiddags ten 4 ure, op de weide der hofstede bewoond doorJ.P. Schee- le, in den Oude Zevenaarpolder, ge meente Ter Neuzen verkoopen: Steen, Asphaltpapier, Planken, Stij len, Platen, Ribben, Balken, enz., enz. Voorts 150 extra zware SPAR- RESTAKEN, zeer geschikt tot af maak van kunstweiden. PREMIE voor de abonné's op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver langen wordt verbeid, wanneer men ziet dat geene kosten, geene zorgen worden ge spaard om het, blad steeds fraaier te doen zijn en het te maken tot Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie aangeboden tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. In de rij der overschoone novellen, "wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben opgevolgd, zal de nieuwe, groote en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. VAN EEN zal den lezer in hooge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen, en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst interessante Prijsvraag. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon diging. Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit nummer en zjjn over tuigd dat onze abonnésde daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze aboimés nog in herinnering dat in de MAAND MEI e. k. de ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon- nés op het Geïllustreerd Zondagsblad ge heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet te veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat het Geïllustreerd Zondags blad de meest uitgeleden Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden. Abonnés op onze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich thans te abonneeren, opdat zij dep rachtige roman van het begin afkun nen volgen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3