Binnenland. Provinciaal Nieuws. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. kers, in Transvaal. Hij bleef te Tafelberg terwijl de bende Jameson vooruitdrukte. Men weet dat de inval deerlijk mislukte en dat Jameson en zijne handlangers door de Boeren verslagen en gevangen genomen werden. President Kruger verleende, in zijne te groote edelmoedigheid, genade aan de vrijbuiters. Daar Cecil Rhodes als de voornaamste opstoker van den inval be kend stond, was hij verplicht zijn ontslag als minister te nemen. In zijnen haat be sloot hij zich op de Boeren te wreken en in 1899 lokte hij den bloedigen oorlog uit die in Zuid-Afrika nog altijd voorduurt. Cecil Rhodes is, volgens het oordeel der geneesheeren die hem verzorgden, aan de waterzucht bezweken. ITALIË. Z. H. de Paus heeft een lange encj'kliek uitgevaardigd, die een soort van testament is. Nadat hij God heeft gedankt, dat Hij zijn dagen heeft verlengd, herhaalt de Paus zijn leerredenen jegens de katholie ken hij betreurt het, dat de kerk aan zoovele aanvallen blootstaat en dat er zoovele dwalingen ingang vinden, waar onder de echtscheiding; de Paus geeft een beeld van de tegenwoordige maatschappij, die thans in een toestand van anarchie is geraakt. Hij verzoekt de geheele wereld terug te keeren tot Christus en Zijn hooge- priester te Rome, de eenige bron, waar voor de wereld vrede en heil te vinden zijn. ders op, als die kinderpraat slechts gepoch en gezwets blijkt te zijn. Zoo lazen we dezer dagen in sommige bladen, dat Sas van Gent eerlang de grootste sluis van heel Nederland zal bezitten. Dit bericht is louter fantasie. De sluis van Sas zal wel grooter zijn dan die van Terneuzen, doch IJmuiden blijft de baas. De sluis van Sas zal 70 M. korter en 5 M. smaller zijn dan laatstgenoemde. SAS VAN GENT. Zaterdagavond werd den Edelacht. heer J. Verschaffel, we gens zijne herbenoeming tot burgemeester alhier, door het muziekgezelschap eene serenade gebracht. Een eigenaardige manier van bouwen wordt hier gevolgd bij het optrekken der woningen voor de kanaalwerken. De fun damenten bestaan uit beton, dat is grint met cement vermengd. De buitenmuren zijn niet massief, doch hol, omdat ze met een tusschenruimte van een paar centi meter opgetrokken worden. Door deze bouwwijze zijn die muren (welke bekend staan onder den naam van spouwmuren) heel gauw droog en wordt de bewoner niet zoo spoedig door tast. rheumatiek aange- Een blijde tijding. Naar aan het Dgbl. uit hoogst betrouwbare bron wordt meld, zou H. M. de Koningin zich in be langwekkende omstandigheden bevinden, en de gebeurtenis in Sept. a s. moeten plaats hebben. Van den Limburgschen Katholieken dag, die Zondag 18 en Maandag 19 Mei te Sittard zal worden gehouden, is het programma verschenen. ZUIDDORPE. Als een zeldzaamheid meldt men ons, dat in 't Café van J. Braeckman alhier Zondagavond bij het kaartspelen in één spel getoond werd een 15e van troefboer door P. de Groene, een 17e van hartenaas doorL. v. d. Velde, een 15e van klaveraas door P. Steijaert en een 15e van koekenaas (ruitenaas) door L. de Neve. Men ziet hieruit, dat de merkwaardig heden bij het kaartspelen de wereld nog niet uit zijn, en dat het toeval de kaart- liefhebbers soms eigenaardige parten speelt. AXEL. Bij den groot-landbouwer de heer Ph. J. van Dixhoorn stierven in eene week tijds niet minder dan twee paarden, verzekerd, evenals zijn geheelen stal, bij de onderlinge veeverzekerings-maatschappij in het voormalig Ve district van Zeeland. De stal van den heer van Dixhoorn is voor zijne goede hoedanigheid algemeen bekend en niet te verwonderen is het dan ook een der paarden (een hengst) aan de maximumverzekeringswaarde van f 700 was verzekerd, over welk bedrag de maat schappij 80 °/o uitkeert. HULST. Gedurende het eerste kwar taal van ditjaar werden aan de week-vee- markt aangevoerd: 54 paarden, 344 stuks rundvee en 396 varkens. De navolgende kwartaals, prijzen werden toegekend voor den grootsten aanvoer le prijs f 25 aan Dhooge te St. Jansteen. 2de prijs f 18,75 aan H. Vergauwen eveneens aldaar; 3de prijs f 12,50 aan P. Lust te Hontenisse en 4de prijs f 6,25 aan F. Roelands teClinge. HULST, Naar wij vernemen wordt hier ter plaatse op a. s. Zondag bij den heer Neelemans eene lezing gegeven, voor de leden, donateurs en begunstigers van den R. K. Onderwijzersbond in de afdee- ling Hulst. Spreker is de hoogbegaafde redenaar pa ter Hendrichs, professor in de Theologie te Oudenbosch, die een paar jaren geleden met het onderwerp: Honderd jaren strijd hier eveneens optrad en toen door zijne schitterende, gloedvolle improvisatie zijne talrijke toehoorders in verrukking wist te brengen. De nieuwe lezing wordt voor een besloten kring gehouden, wat door velen, die begeerig waren don pater an dermaal te hooren, wel met een gevoel van teleurstelling zal vernomen worden. Naar wij uit goede bron vernemen heeft het bestuur van de naamlooze Ven nootschap «Stoomtram Hulst-Walsoorden" het werk bestaande in het maken van de aardenbaan en de kunstwerken, zoomede het leggen van de sporen en wissels met allo daarbij komende werken, gegund aan de laagste inschrijvers de heeren W. H. Swets te Hardinxvcld en A. Smits te 's Bosch, voor de som van f 70660. Met het uitvoeren der werken zal spoedig een be gin worden gemaakt. TERNEUZEN. Het is soms vermake lijk om kinderen te hooren beweren: Wij hebben het mooiste dit; wij hebben het grootste dat!... als groote menschen zulke kinderpraat jvertellen, dan lachen we er ook wel bij, doch we halen toch de schou- Maandag geraakte hier een knaapje te water in een put aan de Krugerbaan. Door spoedige hulp kon het gelukkig ge red worden. Zouden ze in den Haag soms denken O, daar in Sas kunnen ze wel wat missen Het is daar zóó welvarend en zóó bloei end; maar steeds worden er nieuwe hui zen gebouwd; het getal inwoners neemt ontzaglijk toe; fabrieken, kanaalwerken... alles even druk. We zullen maar alle mo gelijke ambtenaren, die maar eenigszins kunnen gemist worden, van daar verplaat sen. Verleden jaar ging de betaalmeester hier weg; binnen kort wordt de luitenant der marechausseé verplaatst (naar Vlissin- gen.) Wie zal daarna aan de beurt zijn 1 Aan het postkantoor Sas van Gent en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand Maart 1902 in gelegd f 3888,62, terugbetaald f 6532,65. Het laatste, door dat kantoor uitgege ven, boekje draagt het nummer 1682. KOEWACHT. In de openbare school te St. Andries werd Vrijdag tusschen 2 en 4 uur eene openbare les gehouden ter slui ting van het eerste cursusjaar in de land bouwkunde. Deze les werd gegeven door den heer Fl. Remery, hoofd van den cur sus en werd gehouden ten overstaan van den heer P. C. Hénnequin, lid der Twee de Kamer en Voorzitter van de Maatschap pij van Landbouw in Zeeland, den heer I. G. J. Kakebeke, Rijkslandbouwleeraar te Goes en de heeren E. Plasschaert en H. Bonte alhier, leden van de Commissie van Toezicht. De voorzitter dier Commissie, de heer C. Dierick, burgemeester, was door droevige familieomstandigheden belet deze les bij te wonen. De 12 leerlingen werden achtereenvol gens ondervraagd in natnur- en scheikun de, plant- en dierkunde, veeteelt en ken nis van den grond en de antwoorden, die gegeven werden, waren zoo goed, dat al de leerlingen zonder voorbehoud tot de tweede klasse konden overgaan. In den nacht van Zaterdag op Zon dag hebben dieven weer een bezoek ge bracht op de wijk St. Andries onder deze gemeente. Bij den herbergier hebben zij, na den stal te hebben opengebroken, een zestal kippen ontvreemd en een kuiken gedood. Bij een buurman waren zij zoo gelukkig niet. Ondanks al hunne pogin gen wilde de deur van den stal, die van binnen goed gesloten was, maar niet open gaan. De politie doet onderzoek. CLINGE. Op het gemeentehuis had Vrij dagmorgen van 9 tot 11 uur het openbaar examen plaats van de tien leerlingen, wel ke deel genomen hadden aan den 2-jari- gen Rijkscursus in de landbouwkunde. Het examen werd afgenomen door den heer Th. Remery van Koewacht, hoofd van den cursus en onderwijzer in de landbouwkun de en door den heer P. Eggermont, hoofd der school alhier. Behalve enkele belangstellenden werd het examen bijgewoond door de heeren Mr. P. C. Hennequin, Voorzitter van de Maatschappij van Landbouw in Zeeland te Oostburg en 1. G. J. Kakebeke, Rijksland bouwleeraar te Goes, alsmede door de hee ren Vercouteren, Do Meie en Buijsrogge alhier, leden van de Commissie van Toe zicht. De vorderingen, waarvan de leerlingen blijk gaven, hadden tot gevolg dat aan allen het diploma kon worden uitgereikt. der allen te Zandberg en Hyp. Ver- gauwe te St. Jansteen. De handel was zeer levendig en vlug waaruit bleek, dat er zijn verkocht, 29 stuks hoorvee. Een woord van dank aan al diegenen die op eenigerleiwijze hebben bijgedra gen tot het welslagen van deze reeds voor de 6de maal plaats gehad heb bende tentoonstelling, als ook aan het banfaren corps door Eigen hulp welke ook in deze nooit haar medewerking weigert. PHILIPPINE, 31 Maart. In de laatste acht dagen van 24 tot 31 Maart werden per spoor naar België en Frankrijk ver zonden 375 balen mosselen, tegen 5 a 6 fr. per baal. Aan de haven werden door Nederlandsche en Belgische venters opge kocht 425 H.L. Door den grooten aanvoer van versche visch op de Belgische mijnen was de vraag naar mosselen in de laatste weken niet zeer groot. In het eerste kwartaal van dit jaar wer den per spoor verzonden 6165 balen, tegen een gemiddelden prijs van 5'/» francs en werden aan de haven opgekocht 3125 H. L. Bovendien werden 70 manden garnalen verkocht tegen f2.25 a 3 per mand. In de afgeloopen week was er nog wei nig handel in mosselzaad. Enkele partij tjes werden verkocht tegen f 0.80 a 1.20 per ton. Bovendien werden verhandeld 12 manden garnalen tegen f 3 per mand. AARDENBURG. Is de tot standkoming van de tramlijn Brugge-Aardenburg ver zekerd, met verlangen werd hier reeds lang uitgezien naar voorbereidende werk zaamheden voor den aanleg dier lijn. Aan den zoogenaamden Eede-tragel langs de oude Eedevaart, waar de nieuwe lijn langs komt, werden reeds eenige boomen die in den weg stonden gerooid, terwijl onder de gemeente Moerkerke door de Belgische Maatschappij van Buurtspoorwe gen enkele stukken grond voor den aan leg werden onteigend. Uit een en ander wordt afgeleid, dat in de loop van den zomer met den aanleg der nieuwe lijn zal worden begonnen. De heer A. Hol is benoemd tot onder wijzer te 's Gravendeel op een jaarwedde van f 500. MIDDELBURG. Zondagmiddag zijn al hier bij een vechtpartij tusschen 3 perso nen twee hunner verwond met een scherp voorwerp, een, die een steek in de zijde kreeg, zélfs hoogst ernstig, zoodat hij 'per brancard naar zijne woning moest ver voerd worden. De dader is voortvluchtig. VLISSINGEN, 29 Maart. Wij verne men dat tot inspecteur der maatschappij Zeeland, in plaats van den heer J. Wil- kens, aan wien, op zijn verzoek, eervol ontslag is verleend, zal worden benoemd de heer T. M. Lucas, thans commandant op een der nachtmail booten van genoem de maatschappij. VLISSINGEN, Het is nu een uitge maakte zaak, dat te Vlissingen een bri gade maréchausseés zal gevestigd worden. In verband daarmeê wordt Vlissingen ook als standplaats van den Districts-Corn mandant aangewezen, zoodat de luitenant der marechaussées G. J. P. A. Thomson binnen eenigen tijd Sas van Gent zal ver laten. BRUINISSE, 1 April. Gedurende de vorige week werden van hier verzonden 1600 tonnen mosselen naar Holland, België Frankrijk en Engeland, a 2.20 tot 1,50 per ton naar kwaliteit. Heden zijn van hier naar de Zuiderzee vertrokken negen visschersvaartuigen om mosselzaad te gaan visschen. ZANDBERG (gemeente Graauw). Heden had alhier de Jaarlijksche Ten toonstelling plaats. Begunstigd door zeer prachtig weder volgens den tijd des jaars, was hier van des morgens vroeg, groote bedrijvigheid welke blijkt hieruit dat er werden ten toongesteld 84 stuks hoornvee, waaron der prachtige exempl. en 18 paarden, 2 verzamelingen varkens, 3 geiten, 2 verzamelingen konijnen en 7 verzame lingen pluimgedierte. De prijzen werden behaald als volgt Abr. Di'eleman, E. Boenne, Jac. Ver bist, Joh. d'Haens, P. van de Velde, Joh. Bouwens, Th. Kindt, Victor d'Haens, T. Magnus en Wed. de Mul- Een en ander over Koningin Wilhelmina. F. do Croisset vertelt het volgende in de Figaro en zegt, dat hij er persoonlijk bij geweest is. Of het daarom waar is? Curieus is 'tin ieder geval. Hij zag Koningin Wilhelmina te Veere op het eiland Walcheren, toen ze door de Koningin Moeder, als aanstaande vorstin, aldaar den volke werd voorgesteld. Veere, dat vroeger 20,000 inwoners telde, wordt thans nog slechts door 800 visschers be woond, en behoort nu tot de doode ste den. Maar't oude stadhuis is blijven staan. Ook heeft het een burgemeester. Toen Wilhelmina in de sjees aankwam, volgens mode van het eiland Walcheren, gekleed met zilveren oorijzer, een muts en hoedje, korte bonte rok, bloote armen en op klompen weergalmde de lucht van het hoerageroep. Hot volk spande de paarden af en trok het rijtuig in triomf naar het stadhuis. Daar aangekomen, boden kleine meisjes en jongens haar bouquetten aan, en de burgemeester, een oud visscher die voor deze gelegenheid een zwarte rok waarin hij zich weinig thuis gevoelde in plaats van 't visscherspakje aangetrokken had, haalde uit zijn rokzak een stuk pa pier, waarop de rede stond geschreven, die hij zou aflezen. Maar toen hij zou be ginnen, viel het papier uit zijne bevende handen op de straat. Verpletterd stond hij daar met tranen in de oogen er op te staren, maar het prinsesje redde hem uit de verlegenheid, sloeg hare armen om zijn hals en kuste hem op beide wan jen dat 't klonk. Een donderend bijval-gejuich volgde. Allen lachten en weenden tegelijk. De vrouwen kusten Wilhelmina's kleeren maar de arme burgemeester stond er bleek en versuft bij. Na den dag harer kroning was, bij ge legenheid van een concert, Wilhelmina opgestaan om het volkslied «Wilhelmus van Nassauer." staande aan te hooren. Tegelijk ontviel een bouquet hare handen. Zij doet geen pogingen om het op te ra pen, doch werpt een lieven, zacht gebie denden blik op hare, ter linkerzijde staan de moeder. Deze aarzelt een oogenblik, doch bukt zich eindelijk en geeft hare dochter het bouquet terug. Hare dochter is immers de koningin Si non vero, ben trovato. Indien het niet waar is, dan is het toch mooi ge vonden, kan men gerust zeggen over dit proefje van Fransche journalistiek. Brutale herels. In het dorp Beneden Knijpe is Zaterdagnacht door twee jonge lingen, wier namen gelukkig bekend zijn, een brutaal en in-gemeen stuk uitgehaald. Bij dat dorp staat een herberg, waarin, ondanks het sluitingsuur, geregeld maar wordt doorgetapt. Het politietoezicht laat er zoo goed als alles te wenschen; er is wel eens geklaagd bij den burgemeester, doch verder vernam men er niets van. Men zegt, dat ook deze autoriteit wel wat terugdeinst voor het nemen van door tastende maatregelen, omdat een lid van den gemeenteraad tot de trouwste bezoe kers dier herberg behoort. Hoe dit zij, Zaterdagavond werd weer doorgetapt tot omstreeks 3 uur 's nachts. Een der aanwezigen kreeg te ongeveer half één woorden met twee jongelieden, die beschonken waren. Zij gingen heen, en zetten koers naar de woning der be- - jaarde ouders van den jonkman, met wien zij ruzie gehad hadden. De twee oudjes zaten nog te wachten; meenende dat hun zoon aan de deur was, deden zij open, en de dronken kerels drongen bin nen. Vloekende en razende eischten zij eten en drinken, grepen den ouden man verscheidene malen bij de keel, onder den uitroep: «wij zullen je vermoorden, oude bl .«De lamp werd uitgeblazen; een hunner ontzag zich niet de bejaarde vrouw aan te randen. Ruim een uur hielden de kerels op dergelijke manier huis; zij gin gen in den kelder, eigenden zich daar eieren toe, wierpen ze tegen den grond enz. De vrouw wist een der buren te klop pen; deze kwam, doch durfde het niet tegen de woestelingen op te nemen. Hij ging heen om een anderen buurman te halen, doch deze durfde ook niet. Zoo wat half drie zakten de kerels af Te drie uur kwam de zoon des huizes; de beide kerels bleken nu post gevat te heb ben in de vensterbanken, om met den zoon af te rekenen. Deze was echter niet bang; zij dorsten hem niet aan te pak ken toch wilden zij weer mede naar binnen dringen, toen voor den zoon de deur geopend werd. Deze gaf ieder een trap, zoodat ze achteruit weken. Uit wraak sloegen zij toen nog 13 ruiten in de voor- en zijkamer stuk. Vader en zoon vervoegden zich Zondag morgen bij de marechaussee te Heeren veen om aangifte te doen. Een der daders heeft al eerder kennis met de justitie gemaakt, en staat niet gunstig bekend. De geleerde: «Ach, laat mij uw hart doorgronden en mjjn geluk in uwe schoone oogen lezen!" De restaurateur «Gij vult mijn levensbeker tot den rand met de schoonste genoegens, die ik wen schen kan !"j De beeldhouwer «Als uw hart niet van marmer is, o laat mijn beeld dan eeuwig daarin wonen De bakker: «Volg mij, lieve, en deel mijn dagelijksch brood De lantaarnopsteker: «Gij zult eeuwig mijns levens licht zijn!" De koster: «Waarom zouden wij nog langer aarze len? We zijn wel in staat eiken heilige zijn lichtje te geven Een oudere jonge dame, wie niets ge vraagd wordt «Ja, gij hebt gelijk, de mensch is niet geschapen om alleen op de wereld rond te tobben." Zuicldorpe. Geboorten 23 Maart. Re- natus z. van Augustus Coppieters en van Antonetta van Keulenbroek. 30 Maart. Al- phonsus Bernardus z. van Eduard deRijc- ke en van Honorina Mels. 30 Maart. Gus- tavus z. van Jacobus de Meij en van Eme- rentia Casteels. Overlijden. 19 Maart. Victor Theophilus de Block oud 19 d. z. van Eduardus en van Coralie Wuijtinck. 24 Maart. Flori- mondus Josephus de Neve oud 10 m. z. van Franciscus en van Leonia Herman. 24 Maart Charles Louis Puijlaert oud 76 j., echtg. van Mathilda IJsebaert. Overslag. Geboorten. 6 Maart. Ma ria Magdalena d, van Emilius van Assel, en Maria Anthonia Lammens. 6 Maart. Dominicus Eugenius z. van Alphonse van Megroot en Maria Sylvia Poignaert. 18 Maart. Joseph Loius Amelie z. van Jean- nes Baptista Apers en Maria Felicita de Mulder. Overlijden, 31 Maart Modestus van Lae- re 60 j., weduwn. van Nathalia Beaval. Ilulst. Huwelijks-aangiften. 3 Maart. Oscar Adela Steijaert, 30 j., jm. en Cole- ta de Smet, 28 j., jd. Geboorten. 1. Eduardus, z. v. Rochus b ranciscus de Rijck en Walia de Cuijper. 6. Johanna, d. v. Willem Scherpenisse en Cornelia Catharina Borghstijn. Overlijden. 3. Apolonia Meersschaert, 88 j., wed. van Pieter Augustinus Verhoeven. 5. Anthonetta Johanna Maria de Bruijn, 24 j., d. v. Willem (overl.) en Petronella I'latjouw. 7. Philemina Maria van de Walle, 64 j., d. v. Victor en Antonia Sar- neel (beiden overleden.) 8. Alfred Gustaaf Adam, 3 jz. v. Augustinus en Elisabeth Theodora Buijsrogge. 9. Petrus Johannes Freijser, 77 j., weduwn. uit het eerste hu welijk van Petronella Maas en uit het tweede huwelijk van Petronella Parijs. 13. Elisa Josephina Blommaert, 5 j., d. v. Leonardus en Maria Coleta Buijsrogge. 15. Maria Amalia Meersschaert, 6 m., d. v. Josephus Ambrosius en Karolina Gode- liva Schopman. In het jaar 1800 hadden de Veree- nigde Staten 903 postkantoren. Tans hebben zij er 75.000. De koninklijke paleizen en het Marl- borough-Hous kosten het Engelsche rijk 60 tot 65.000 pd. st. per jaar aan onderhoud. Het Duitsche Keizerrijk heeft 778 honderdjarigen, Frankrijk 213, Enge land 1.46, Schotland, 46, Denemarken slechts 2 en Zwitserland geen een. Hoe meit liet hof inaakt Op zeer verschillende wijzen Wanneer een diplomaat vrijt, dan spreekt hij tot de uitverkorene zijns harten «O, laten wij een eeuwig verbond slui ten." De soldaat: «Gij hebt eene niet te heelen wonde in mijn hart geslagen Of wel «Gij kwaamt, ik zag, gij overwont!" De dokter «Slechts gij alleen zijt in staat mijn arm en ziekelijk hart te heelen De tuinman «Een woord van uwe lippen, en onze weg door 't leven wordt met de heeriijk- ste bloemen bestrooid!" De metselaar: «Laten wij te samen een eenzame hut bouwen De zeeman «Schoone dame, bij u vind ik eene vei lige haven in al de stormen des levens!" De koetsier «Luister toch naar mijne woorden, gij zult uw leven lang den teugel vieren De juwelier. «Deze band zal de gouden keten zijn van een schooneu echt!" Ter Neuzen. Huwelijks-aangiften. 19 Maart. Jan Baptiste Doorns, oud 22j.,jm. en Mechelina Jacoba Huijssen, oud 21 j., jd. 21 Maart. Cornelis Kaijser, oud 22 j., jm. en Tanneke de Kraker, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Maart. Si mon Petrus van der Hooft, oud 22 j., jm. en Johanna Helena de Smidt, oud 20 j., jd. Jan van Herp, oud 25 j., jm. en Pie- ternella Elisabeth Meulenberg, oud 22 j., jd- Geboorten. 17 Maart. Elisabeth Maria, d. van Eduardus Alphonsius Ysebaert en Cecilie Rosseel. Leijntje Maria Francina d. van Jan Harms en Janna Cornelia Pie- ternella Michielsen. 18 Maart. Arie, z. van Abraham Verpoorte en van Sara van Drorigelen. Eugenia Annastatia Maria, d. van Petrus Franciscus Meert en van Phi- lomena D'hert. Cornelia Pieternella, d. van Cornelis Michielsen en van Cornelia Verhelst. 19 Maart. Catelijntje, d. van Ja cobus Andries Meertens en van Catelijntje van Es. Overlijden. 16 Maart. Jacobus Francies van Troost, oud 62 j., echtg. van Cornelia van Pienbvoek. 17 Maart. Augustus Fran ciscus van Duijze, oud 65 j., echtg. van Seraphina Cortvriend 18 Maart. Jelle Jo sephus Verswijveren, oud 23 j., z. van Jo hannes Baptist en van Grietje Wienma. 19 Maart. Ammelia Pieternella Bos, oud 14 j., d. vau Wilhelmus Johannes en van Hortensia Rosalia Gijsel. Pieter de Feijter, oud. 81 j., weduwn. van Eva de Feijter. 20 Maart. Abraham Elias Bliek, oud 15 j., z. van Abraham Elias en van Maria Kolijn. 21 Maart. Jan Cornelis Oppeneer, oud 8 m., z. van Boudewijn en van Geer- truida van Doeselaar. 22 Maart. Aartje Hamelink, oud 12 m., d. van Pieter en van Catharina Wieland. Edmondus Fre- dericus Schelfaut, oud 2 m., z. van Flori- mondes en van Amelia Maria Nederlof. Willem Isaac Andries Boes, oud 18 j., z- van Isaac Cornelis en van Adriana Johan na Hibels. IlengMtilijk. Geboorten. 5 Maart. Ma ria Louisa, d. v. Petrus Pardon en Elisa beth van Laar. Overlijden. 3. René Francies de Rijk,

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2