Binnenland. Provinciaal Nieuws. Uit België. ons ware geweest, als Hij ons niet behoed had voor ontmoediging en verslapping Wij zijn slechts menschen, maar wat God door ons werkt is bovenmenschelijk. Hij zal ons eindelijk ter overwinning voeren, want waar God staat, staan Recht en Ge rechtigheid. De overwinning behoort aan ons, dat kan niet anders zijn, want God is de Meester, en zonder zijn toestemming kun nen wij niet vernietigd worden. CHINA. In het Hemelsche Rijk zijn waarschijn- binnen kort weer groote dingen te wach ten. Reuter meldt nog het volgende uit Hong kong, ter aanvulling van zijn bericht, dat het geheele leger van maarschalk Soe naar de opstandelingen is overgeloopen. Deze desertie der troepen van maarschalk Soe zou beteekenen, dat de opstandelingen versterkt zijn met 20.000, door vreemde drilmeesters geoefende troepen, wel bij machte om elk leger dat de regeering in het zuiden op de been kan brengen, te verslaan. Personen die goed op de hoogte zijn zegt de berichtgever houden het ervoor, dat een opstand, te vergelijken bij die van de Tai-pings, voor de deur staat. In het Lagerhuis heeft de Britsche on dersecretaris van buitenlandsche zaken, op een vraag van Roberts, mededeelingen ge daan over de aanleiding tot den opstand, die, naar het oordeel der regeering, over dreven werd voorgesteld. TURKIJE. Mekka en Medina worden weer zwaar bezocht door de pest, en het gevaar van verspreiding der ziekte door bedevaartgan gers is groot. Tusschen 14 en 17 dezer zijn, volgens te Konstantinopel ontvangen berichten, te Mekka 141 menschen aan pest overleden, te Dzjeddah tusschen 11 en 17 Maart 21, te Medina op 14 en 15 Maart evenzoo 21. PORTUGAL. Uit Mopambique wordt gemeld dat de bemanning van eenige Portugeesche kan- nonneerbooten een hevig, maar gelukkig gevecht heeft geleverd met een expeditie van slavenhandelaars uit Muscat. Van de laatsten werden 162 met 12 dhows geno men en 50 gedood. Meer dan 700 slaven die men in de dhows in boeien geslagen vond, zijn losgelaten. De Portugeesche ontdekkingsreiziger Paez Almeida heeft zich vooral in dit gevecht onderscheiden. FRANKRIJK. Er zijn in de laatste dagen weer eenige uitspraken gevolgdo. a. de angstig verwachte, betreffende de Zus- terkens der Armen, te Saint-Etienne. De rechtbank aldaar heeft in een breed ge motiveerd vonnis de Zusterkens vrijge sproken. 't Is een schande voor Frankrijk, dat zulke engelen van barmhartigheid nog door een gerechtelijk vonnis moeten «vrij gesproken" worden van de betichting, dat ze alle werken van barmhartigheid hebben beoefend Geheel in tegenstelling met deze vrij spraak, heeft de rechtbank te Montbrison de paters Eremieten veroordeeld, terwijl de ontbinding der orde werd bevolen. ISELG1E. Het heeft er in de laatste weken nog eens enkele malen gespannen in de Bel gische Kamer. De Kamervergadering van Vrijdag munt te weer uit door ongestadigheid. Nadat eerst door het verwerpen van het amen dement Trasenster, strekkende om de re geling van het stemrecht voor de Kamer ook voor de provincie en de gemeente toe passelijk te verklaren, alle voorstellen van de linkerzijde met betrekking tot het kies recht voor de gemeente waren afgestemd, werden de beraadslagingen hervat over het wetsontwerp op de hazardspelen. Nau welijks had de vergadering hierover eeni- gen tijd gedebatteerd, of Huysmans vroeg de oogenblikkelijke behandeling aan van het ontwerp van wet ter vermeerdering van het aantal afgevaardigden, dat kor ter was. Eerst wilde minister de Smet evenwel dat de begrooting in behandeling zou wor den genomen. De Kamer verwierp het voorstel van Huysmans en ook dat van Van der Volde, dat een dergelijke strekking had. Hierop deed Smeets niets meer of min der dan aan de vergadering voorstellen in een motie de wenschelijkheid te verklaren, dat de debatten over het wetsontwerp op de hazardspelen zouden worden afgebroken en de besprekingen over dat op het aan tal afgevaardigden aangevangen. De minister noemde dit een aardigheid, alleen gezegd om obstructie te voeren. Nu waren de hartstochten ontketend en in- plaats van beraadslagingen werd een tijd lang een reeks van krachtige dialogen uitgesproken. Een herinnering aan de linkerzijde door Tibbaut, dat zij niet de meerderheid ver tegenwoordigen, deed Van der Velde uit roepen JawelWij zijn de wettige meer derheid, wij erkennen slechts één meester en dat is het algemeen stemrecht. Ten slotte werd de motie-Smeets in stemming gebracht en verworpen met 89 tegen 23 stemmen. Het ontwerp op hazardspelen was nu weer aan de orde, maar de rust was hier mee niet teruggekeerd. Na veel rumoer werd de algemeene beraadslaging gesloten en de artikelen van het ontwerp werden zonder debat aangenomen. Op verzoek van de linkerzijde werd de eindstemming be paald op den volgenden dag. De minister diende in den loop der ver gadering een voorstel van wet tot goed keuring van de suikerconventie in. Wat nog niet van algemeene bekend heid is en wel de aandacht verdient is, dat tegenwoordig postpakketten kunnen ge zonden worden naar Amerika (vereenigde staten van Noord). a. New-York-Oity, Brooklyn, Hoboken, Yersey-City. b. Alle andere plaatsen, behalve die in Alaska. c. Alaska (alleen Juneau, Sitka en Wranyle), en tot een gewicht van 5 KG. bruto. Het maximum der aangegeven waarde mag niet hooger zijn dan f 1000, en dat der verrekening de f1000 niet te boven gaan. Bij ieder pakket is te voegen, behalve de adreskaart, 3 douane-verklaringen. Men schrijft aan de N. R. C. Het buitengewoon groot aantal diefstal len dat dezen winter in oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen is voorgekomen, heeft al tot wat klachten aanleiding gegevenEen adres is zelfs aan den minister van justi tie verzonden, waaraan verschillende ge meentebesturen adhaesie hebben betuigd. Maar van uitbreiding van rijkspolitie, spe ciaal van de terecht gevreesde marechaus- sée's, bemerkt men nog niets. En dat het noodig is, staat onbetwistbaar vast. Ondanks al het dienstdoen, nacht aan nacht, soms uren van hun standplaats af, is het tot nogtoe slechts gelukt twee die ven te snappen. En dat hun getal veel grooter is, bewijzen de tijden, waarop, en de plaatsen waar deze ongewenschte be zoekers komen. Er moet dus verandering komenzooals 't in den laatsten tijd ge gaan is, wordt het al te vermoeiend. On danks al de kippen, varkens enz., die ge stolen zijn, is er onder de boeren een be weging op touw gezet om door een stof felijk blijk uiting aan hun dank te geven. Wel een bewijs, dat het dienstdoen ge waardeerd wordt. Maar het getal maré- chaussées is te klein en ons district te groot. Uitbreiding moet er dus komen. Echter zou ook een andere plaatsing be tere resultaten geven. In plaats van in Terneuzen, Axel, Hulst en Sas van Gent moesten in de winter maanden de omringende dorpen als stand plaatsen aangewezen worden. Alleen door dezen maatregel zou stellig het stelen zoo niet geheel ophouden, dan toch zeer ver minderen. Hoe men ook bewonderen mo ge den onvermoeiden ijver en den tact door het corps aan den dag gelegd; de nachtelijke klop- en drijfjachten, die ge houden zijn onder persoonlijke leiding van den luitenant; men moet tevens beamen, dat de toestand niet zal veranderen voor de Minister meerdere mannetjes zendt. Dat kost geld, stellig, maar onze veilig heid is dat toch wel waard. Wo zitten hier in een uithoek van het land en de lasten daarvan zijn vele HULST. De dag van Donderdag was dan eindelijk aangebroken, de dag waar op door het muziekgezelschap «Harmonie" feestelijk het 100 jarig bestaan van het ge zelschap zou worden gevierd. Reeds vroegtijdig wapperen van vele hui zen de nationale kleuren, hier en daar hoort men vreugdeschoten, de feestvreug de is algemeen. Het begin van het feest bestaat in het bijwonen eener H. Mis, opgedragen voor de overleden leden van het gezelschap, daarna gaat ieder zijne laatste toebereid selen maken om tijdig om 10 uur in het vereenigingslokaal te zijn. De groote ruime zaal was prachtig ver sierd, het tooneel prijkte in vroolijk, le vend groen, drapeeringen in vlaggen- en oranjedoek waren overal aangebrachtlam pions door geheel de zaal gaven een vroo lijk gezicht, hier en daar versieringen met hulster, een naamlijst van de oprichters van het gezelschap, oude drapeaux enz. enz. het geheel zeer netjes en met goeden smaak aangebracht en bepaald tot feestvreugde stemmend. De voorzitter opent de feestelijke bijeen komst en schetst in warme woorden wat «Harmonie" was en nog is en hoe aange naam de taak is hem heden wegge legd. Ilij uit de beste wenschen voor den groei en den bloei van «Harmonie" in het al gemeen, daarbij insluitende de hartelijkste wenschen voor de werkende leden in het bijzonder. Met fanfares worden deze woorden be groet en onmiddelijk daarna wordt met do muzikale rondwandeling een aanvang gemaakt en wordt deze in den namiddag, na het ontbijt, voortgezet, totdat het uur geslagen was om aan den gemeenschappe- lijken maaltijd aan te zitten. Twee ouderlingen, waarvan een met 67 jaren lidmaatschap van Harmonie, werden per rijtuig aan hunne woning afgehaald en de feestzaal binnengeleid, ondersteund door den voorzitter en een bestuurslid, de werkende leden hadden zich langs beide zijden van den ingang opgesteld en be groetten de ouderlingen met een vroolijken en opwekkenden feestmarsch. Het binnenkomen der ouderlingen was bepaald aandoenlijk en menigeen pinkte in stilte een traan weg. De tafel was netjes in orde en met bloe men versierd, in het midden prijkte een prachtige ruiker door eene geachte dame aan het gezelschap aangeboden. De voorzitter heette allen welkom en constateerde met genoegen de tegenwoor digheid van den voorzitter van «Apollo" welke wel de uitnoodiging van Harmonie had willen aanvaardenmededeeling werd gedaan dat èn de burgemeester (wegens uitstedigheid) èn de voorzitter èn de on der-voorzitter (wegens verhindering) van «Vlijt en Volharding aan de tot hen ge richte uitnoodiging ter maaltijd niet had den kunnen gevolg geven. Een officieele toast werd door hem uit gebracht op H. M. de Koningin, welke met een driewerf «hoera" voor H. M. le vendig werd begroet. Telegraphisch werd deze hulde aan H. M. overgebracht en bin nen het uur bereikte een telegram het feestvierend gezelschap, waarbij H. M. deed bedanken voor de haar gebrachte hulde. De maaltijd welke den hotelhouder eer aan deed, werd af en toe onder vroolijk gelach en gulle vroolijkheid, afgewisseld door verschillende toespraken van voorzit ter en bestuursleden en werd der feestvie renden tevens rondgedeeld een vers ge maakt door een bestuurslid van «Harmonie" in 1803 bij gelegenheid der eerste jaar vergadering. De voorzitter van «Apollo" bedankte ook namens zijn gezelschap, de feestvierende «Harmonie" voor de hem gedane uitnoo diging ter maaltijd en hoopte dat de bei de gezelschappen even als voorheen nog lange jaren in vriendschap en overeen stemming met elkander zullen samen wer ken. (Luid applaus.) Inmiddels was het zanggezelschap »A- pollo" binnen getreden en bracht haar zustergezelschap eene schitterende ovatie, waarbij door den onder-voorzitter van dit gezelschap de beteekenis van het feest ge schetst werddat hartelijke en welgemeen de wenschen daarbij vergezeld gingen, kan ieder'best raden. Eenige belangstellende dames, waren in middels ook een kijkje komen nemen en werden door het bestuur ontvangen; al vorens het gezelschap te verlaten werd hen door een der bestuursleden dank ge zegd voor hunne betoonde belangstelling, terwijl een speciaal woord van dank ge bracht werd aan de schenkster van den door een ieder bewonderden ruiker. De avond werd verder tot in de kleine uurtjes genoegelijk en in den besten toon doorgebracht, de ouderlingen werden we der op dezelfde wijze als 's morgens uit geleide gedaan en zoo behoorde het zoo goed geslaagde feest wederom tot het ver- ledene, doch niet tot het vergetene, want de aangename indruk welke niet alleen de feestvierenden maar ook de belangstel lenden opdeden, zal lang blijven heugen. Verschillende geluk wenschen waren bij het bestuur nog ingekomen als van het hoofd der gemeente, de sociëteit «de Ba tavieren," de voorzitters van verschillen de gezelschappen, de oud-muziekdirecteur de heer G. van Vlemmen te St. Nikolaas, oud werkende leden enz. enz. De voorgenomen uitwendige verlichting van het hotel «De Graanbeurs" kon uit hoofde van den regen niet plaats hebben, zulks was bepaald jammer daar met vet potjes zoude verlicht zijn geweest de jaar tallen in groote cijfers 1802 1902. AXEL. Ten overstaan van den Notaris P. Dregmans werd alhier definitief gaveild het door den heer L. Waelput bewoonde woonhuis, waarin hotel en winkel. Kooper werd de heer S. Dieleman Wz. alhier voor de som van 4825. KOEWACHT. Op de voordracht voor een onderwijzer aan de openbare school te Terheijden (bij Breda) komt voor de heer C. A. v. d. Bilt alhier. Met den heer v. d. Bilt staan op de voordracht de heeren Th. Schutts to Oosterhout en G. Schoen makers te Berkel. Door de Commissie van den grint weg „Stoppeldijk" werd heden aanbe steed de levering van 270 M3 Pruisische onderhoudsgrint vrij op den wal te Wals oorden te leveren. Hebben ingeschrevenJoh. Th. Boer boom, Dordrecht a f 1,59, van Koppenha gen Utrecht a f 194, A. de Waal, Lam- swaarde a /'2.10, P. A. Adriaansens-Goed- hart, Walsoorden a f2,27, allen per M3, terwijl voor het vervoer van dien grint naar den weg vier biljetten zijn in gekomen n. 1. van J. Everaert te Honte- nisse voor de som van f2,25, W. Adri- aansens-van Gassen, Hontenisse a f 1,95, J. van der Meijden, Boschkapelle a f 1,745, P. A. Adriaansens-Goedhart, Walsoorden a f 1,74 per M3. Vermoedelijk zal de levering aan de laagste inschrijvers gegund worden. I Zaterdagmorgen werd hier eene ver gadering van den gemeenteraad gehouden, waarop alle leden tegenwoordig waren. Voorzitter de heer C. P. J. Dierick, secre taris de heer H. D. Ysebaert. Medegedeeld werd, dat de rekening over het jaar 1900 door Gedup. Staten is goed gekeurd. Aan de orde is thans het nemen van een besluit tot wijziging der begroo ting van 1901. Na eenige discussie wordt tot die wijzi ging besloten. In de begrooting van 1902, door Gedep. Staten teruggezonden, werden eenige ver anderingen en wijzigingen aangebracht. Besloten werd ter voorziening in het te kort, voornamelijk ontstaan door werk zaamheden ter verbetering van den ste.en- weg, te voorzien door het aangaan van eene leening groot 800 rentende ten hoog ste 4 percent. Er wordt hier nog steeds veel gespro ken over het bouwen van eene nieuwe kerk; doch men kan er het in de eerste plaats maar niet over eens worden, waar het nieuwe Godsgebouw zal moeten ver rijzen. Sommigen willen het bij het dorp op het zoogenaamde schietplein, anderen in de nabijheid van den weg naar St. Jan steen, weer anderen op den Ouden Molen of op het Zand. Eer dit punt beslist is, zullen er nog heel wat woorden gewisseld worden. Intusschen vernamen wij van ter zijde, dat met den bouw van de nieuwe kerk en pastorie niet kan begonnen worden, voor over f 40,000 kan beschikt worden, eene som, welke nog niet zoo gering te noemen is. HONTENISSE. Bij de Vrijdag alhier ten overstaan van den notaris Dumoleijn gehou den publieke verkooping van een wind- korenmolen met huis te Groenendijk werd naar het oordeel der medeeigenaren geen voldoend bod gedaan en dezelve opgehou den. Hoogste bod was /"3510. BOSCHKAPELLE. Bij Kon. Besluit is toestemming verleend aan B. J. B. van Sonsbeeck, burgemeester der gemeenten Boschkapelle en Stoppeldijk, om tot 1 Ja nuari 1904 te Hulst te wonen. SAS VAN GENT. De heer P. Malo- taux heeft zijne benoeming tot voorzitter van den arbeidersbond „Helpt elkander" aangenomen ook de oudere bestuursleden P. IJsebaert ondervoorzitter; D. van den Berg, le penningmeester; J. Gijselman, 2e penningmeester H. L. van Halst, le secretarisH. de Betue, 2e secretarislie ten zich hunne benoeming welgevallen. Posterijen. Het maximum tractement der brievenbestellers wordt na 20 jaar be reikt (en niet na 26 jaar, zooals abusieve lijk vermeld is.) STOPPELDIJK. Bij de vaststelling, op 22 Maart 1901, der kiezerslijst waren al hier 207 kiezers voor de Tweede Kamer en Prov. Staten en 201 voor den Gemeen teraad. Van deze lijst zullen bij de vaststelling op 22 Maart a.s. worden afgevoerd 10 kie zers en daarop gebracht 12 nieuwe kiezers zoodat het getal kiezers in 1902 zai bedra gen 209 van de Tweede Kamer en Prov. Staten en 206 voor den Gemeenteraad. NIEUW-NAMEN. Tot Postboden alhier zijn benoemd met ingang van 1 April a.s. F Bernaert voor den dienst van Nieuw- Namen, en F. Ruijmbeke voor den dienst in de polders zooals: Saeftingen Louisa Koningin Emma en Prosperpolder alsook de haven en Hollands hoef. De loop en besteldienst aan het Hulp kantoor verbonden is geregeld als volgt: Ten 5 ure 's morgens vertrek van de 1ste post naar Hulst, bij de terugkomst op weg bestelling in Groot- en Nieuw-Kiel- drechtpolder, aankomst te Nieuw-Namen om circa ll'A ure, daarna 1ste bestelling in het dorp, ten ll'A ure vertrek van den bode met de bestelling voor de polders, ten 2'A ure aankomst van den postbode uit Hulst daarna 2de bestelling in het dorp, ten 3ure terugkomst van den bode uit de polders met de ter verzending ontvangen stukken. Ten 3'A uur vertrek van de 2de post naar Hulst. GRAAUW, 20 Maart Op de Woens dag j. 1. alhier gehouden jaarmarkt wa ren een dertigtal stuks hoornvee en onge veer evenveel paarden aangevoerd. Als men den geringen aanvoer in aannmer- king neemt, was de handel in hoornvee bepaald levendig te noemen. Voor enkele prachtexcemplaren werden mooie prijzen besteed. De handel in paarden daarente gen was lusteloos. Te twee uur had op 't Raadhuis de uitdeeling der prijzen vol gens 't bekende programma plaats, opge luisterd door de welluidende tonen onzer Fanfaren „Nooit Gedacht". Om de jaarmarkt aan de daarvan ge koesterde verwachtingen te doen beant woorden, zullen onze landbouwers, meer dan tot heden 't geval was, hun steun moeten verleenen. Vooreerst moet de aan voer aanzienkelijker worden van paarden en hoornvee werkelijk voor den verkoop bestemd, d. w. z. men brenge er geen vee, dat men slechts _tegen fabelachtige prijzen wenscht te veilen. Bij den verkoop op stal dient verder re kening gehouden te wtirden met de jaar markt, door geen beest meer te verkoo- pen eenige weken voor dén marktdag wat men elders al lang schijnt begrepen te hebben. Daardoor zal de aanvoer aanzienlijk, 't aantal kooplieden grooter en de prijzen naar evenredigheid hooger worden. Ein delijk verbinde men aan de thans uitge loofde prijzen de voorwaarde, dat deze al leen toegekend worden aan verkochte dieren. Naar wij uit goede bron vernemen zal onze fietsclub „Lycurgus" in den loop van de maand Juni een luisterrijk fiets- concours houden, waarbij aanzienlijke prij zen zullen uitgeloofd worden. De beken de voortvarendheid van 't bestuur dier vereeniging, gesteund door een goedgevul de kas, zal, vertrouwen wij, dien wed strijd naar wensch doen slagen. AARDENBURG. In onze anders zoo stille gemeente begint meer en meer le ven te komen. Waren vergaderingen van werklieden hier vroeger zeldzaam, thaiw zijn deze als 't ware aan de orde van den dag. Over eenige weken werden een drietal vergaderingen gehouden om tot de oprich ting van een ziekenfonds te geraken, wat tot een gunstig resultaat leidde. Thans is nog een andere vereeniging ge formeerd, welker doel is, de verbetering van arbeiderstoestanden in onze gemeente. Na de eerste vergadering door deze veree niging gehouden, werden (jammer genoeg) door eenige bladen reeds onjuiste geruch ten omtrent doel en streven de wereld in gezonden. Vrijdagavond had weder eene vergade ring plaats, welke door ruim 150 personen werd bijgewoond. Beurtelings veerden daar het woord de heeren Hofstede predi kant en Dingemans rijksontvanger beiden te Aardenburg. Gaf de eerste eene schets ten beste over het vereenigingsleven in vroeger en later tijd, en werd ten laatste gewezen op de kracht welke uitgaat van vereenigingen als de R. Kath. Ned. Volks bond, Patrimonium en andere, door laatst genoemde werden de kwade geruchten over doel en streven der vereeniging te gengesproken, en duidelijk uiteengezet wat zij hoopt tot stand te brengen. Spreker zegt dat geen strijd zal worden gevoerd tegen werkgever, dat evenmin zal worden getracht den kleinhandel dood te druk ken. De vereeniging zal zich voorloopig be palen tot het voorlichten der werkende klasse omtrent arbeiderstoestanden, verder trachten de publieke opinie voor zich te winnen, terwijl het mogelijk is, dat later door gemeenschappelijken aankoop b. v. van steenkolen zal worden getracht voor deel te doen. Bij dit laatste werd er nog op gewezen dat de neringdoenden in de gemeente niet zullen worden voorbijge gaan bij aankoop enz. Mogen ziekenfonds en werkmansveree- niging beide strekken tot heil der werken de klasse is zeker den wensch van alle weidenkenden. EEDE. Voor de vacante onderwijzers- betrekking alhier hebben zich drie sollici tanten aangemeld n. 1. de heeren Van der Bilt te Koewacht, Calon te Bergeijk en Wijnen te Hoofdplaat. GROEDE, 23 Maart Door de Afdeeling Zeeland van den Bond van Brievengaar ders in Nederland wordt op Maandag (2e Paaschdag) des middags te twaalf uur, in de „Prins van Oranje" te Goes eene ver gadering gehouden. Men zal zich wel her inneren, dat de afdeeling Zeeland niet lang geleden werd opgericht. Het plan der af deeling in zich te splitsen over de eilan den naarmate er brievengaarders tot de afdeeling toetreden, zoodat Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen onder afdeelingen zullen worden. OOSTBURG 22 Maart. Gisteren had al hier de gewone stierenkeuring plaats op het erf van den heer van Huote, landbou wer. Er waren 6 stuks aangevocr l. Omtrent de toekenning der prijzen kan nog niets worden meegedeeld. Onder de aangeroerde dieren was een prachtig exem plaar van den heer Modde te Schoon dijke. Onder de examinatoren voor het a.s. onderwijzersexamen komt ook voor de WelEd. heer van Ham, hoofd der Open bare School alhier. In de laatste drie dagen der afgeloo- pen week is alhier in het front der R. K. kerk een nieuw geschilderd raam aange bracht. Het geheel is een prachtig stuk werk, uitgevoerd en geplaatst door eene Gentsche firma. De harmonieuze klenrscha- keeringen wijzen er op, dat eene meester hand aan den arbeid is geweest. Het ge heel neemt eene waardige plaats in onder de andere geschilderde ramen die ons monumentaal kerkgebouw opluisteren. MIDDELBURG, 21 Maart. Failliet ver klaard F. J. Heering en J. Th. Heering jr., winkeliers en restaurateurs. Rechter commissaris mr. S. Gratama Hz.curator, mr. A. C. A. Jacobse Boudewijnse. Men schrijft Ons Ieder zal zich het treurige drama herin neren, dat op 7 Novemher te Eecloo is af gespeeld. Twee personen, man en vróuw,

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2