Voor het aanstaande zomerseizoen bieden wy aan: Dames-Zomermantels, Pélerines, Capes etc alsook Stroovormen, Linten, Bloemen, Aigretten en andere fournituren tot deze branche behoorend. MBtSBlnatorlalBH, Openbare Verkooping. Den ptolen loeiel, AFBRAAK Fiets te koop. Landbouwzaden Het GeïMreeri MflaisM „Hel Wapen van Zeelanfl" Dr. Jules De Vos, Diamant- en Zilvnrwerk £7 en Reparatiën. tegen bekende lage prijzen. Openbare Verkooping. H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, Fotograaf Van Ouerbeeke A. F. NEELEMANS, HULST. SCH00NE JUWEELEN, In den Remontoir. IS WILLEMYNS. Laatste ijdelheid. DUIZEND GULDEN als Kalk, Tras, Cement, Steen, Pan nen, Vloertegels, Arduinen Bakken en Dorpels, Slijpsteen en enz. enz. steeds aan concurreerende prijzen te bekomen aan de magazijnen van H. MAERTENS, te Hulst. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hon- tenisse, zal ten sterfhuize van Mejuf frouw Anna Catharina Viereck, laatst weduwe van den heer A. Polfliet, te Groenendijk, gemeente Hontenisse, op Woensdags t£ April 1002, des namiddags 12'A uur, in het open baar verkoopen bestaande onder meer uit diverseTafels, Stoelen, Canapé, Feau- teuil, Vouwstoel, Brandkast, Ka binetten, Schrijftafeltje, Wasch- en Nachttafel, Archiefkast, Linnenpers, Spiegels, Lampen, groote en kleine Ledikanten, Ressort en Matrassen, Bedde- en Linnengoederen, Pendu le, Kachels, waaronder nieuwe Vulkachel, Karpetten en Loopers, Gordijnen, Vuurscherm, Queuenrek met 6 queuen, Bloemenstandaard, Schilderijen, Harmonica, Fruitscha len, Tafelservies, Keukengerief, Pe troleumstel, partijtje Wijn, Steen kolen, en wat meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f3.contant. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Van den WelEd. Geb. heer D. F. Ph. SEIJDLITZ, grondeigenares te Gent, op Woensdags 2tt Maart li>02, des namiddags ten 1 ure, verkoopen van een Woon- en Wagenhuis, als 4000 PANNEN, OUDE STEEN, GE- BINDTEN, BALKEN, STIJLEN, RIBBEN, PLANKEN, RAAM- en DEURKOZIJNEN, enz. enz. Voorts 1 KERSEN- en 1 NOTEN BOOM, alles op de hofstede bewoonddoor den heer ALPHONSE STA AL, te Graauw, (Zandberg). Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET ROOKSPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,65 per K 100 j) - 0j64 Gezouten VET SPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,64 per K i, )i 100 - 0,63 Prima zuiver Inlandsch gesmolten REUZEL in vaatjes van 10, 25 en 50 KG. k f 0,65 per KG. ZULT (Boterhamworst) 0,60 BLOKWORST p. 10 K°. 0,90 Rookvleesch, Saucise, Ham, Rook worst, enz. enz. Uitsluitend prima kwaliteiten en van Inlandsch geslacht. Orders boven de f 10,— half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbekend Rembours. Emballage en vaatjes vrij. Aanbevelend, TE KOOP een gebruikte, nog in goee den staat zijnde FIETS. Adres bureau dezer. Onder openbare controle van ljet Rijksproefstation voor Zaadcontrole te Wageninger), HANDEL IN VAN D. J. VAN DER HAVE, KAPELLE bij Goes. Voor soortechtheid mijner Provencer Lucerne, Rozendaalsche roode Klaver, Engelsehe Mangelzaden enz. verleen ik cultuur garantie, d. w. z. wanneer in de cultuur blijkt, dat deze soorten niet echt zijn, heeft iedere afnemer aanspraak op vergoeding. Prijscouranten op aanvrage. PREMIE voor de abonnè's op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver langen wordt verheid, wanneer men ziet dat qeene hosten, geene zorgen worden ge spaard om het blad steeds fraaier te doen zijn en het te maken tot een familieblad bij uitnemendheid. Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie aangeboden tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. Leidsche weg 7, UTRECHT. In de rij der overschoone novellen, wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben opgevolgd, zal de nieuwe, groote en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. De Romantische Avonturen Prozaïsehen Engelschman zal den lezer in hooge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen, en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst interessante Prijsvraag. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon diging. Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze'lezers op dit nummer en zijn over tuigd dat onze abonnés de daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze abonnés nog in herinnering dat in de MAAND MIaI c. k. de Gratis-V erloting ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon nés op het Geïllustreerd Zondagsblad ge heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet to veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat het Geïllustreerd Zondags blad de meest uitgelezen Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden Abonnés op q.nze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich timiis te abonneeren, opdat zij de prachtige roman van het begin af kun nen volgen. van TERNEUZEN, zal bij gunstig weder, op 25 Maart (Maria Boodschap) werken bij Chs. van Belle te Graauwaanvang 's mor gens 9, einde 5 uur namiddag. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Beafetaek a la minute, enx. RUIfflE KAIÏIERS. BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Allerbeste BS or loges en Pendulei», zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. Mengelwerk Eene schots. o Een zonnige herfstdag. Rijk kleur- getoover spint zich boven de hoven der villa's, die aan de oude «allee« lig gen. Bont schitteren asters, gladiolen- dahlia's en maluwen op de lichtgroene, kort afgemaaide grasperken, aan de berberissestruiken hangen fijne, gloeiend roode beziëntrossen. De wilde wijn gaard aan de prieelen vertoont allerlei schakeeringen van groen, geel, roos, purper en bruin. Zwaarmoedig, als overblijfselen uit oude tijden, leunen ranke zonnen bloemen tegen de muren en hangen haar gelaat moede en be schaamd ter aarde. Witte zomerdraden weven sluiers om haar groene bladen. De struiken prijken in alle kleuren. De boomen der laan, wonderlijke oude platanen, populieren, Amerikaansche eiken en ahornboomen, staan in licht en hemelblauw te baden; als hadden zij een gouden rijkdom van boven ont vangen,' stralen'hun machtige kronen in de weelde van herfstschoonheid en pracht. Op de breede kiezelwegen, die onder het trotsche, gothische gewelf van deze kronen voeren, beweegt zich de menigte. Jonge luitenanten gaan daar, trotsch en majestueus als commandeerende ge neraals. Jonge dames bevinden zich daar, vergezeld door opgesmukte moe ders en tanten, oude echtparen en ge- pensionneerde militaren, in de schit terende toiletten van het Zuiden. Op een open plaats voor een obe lisk klateren fonteinen, daar speelt de militaire kapel van het regiment in fanterie, dat hier in garnizoen ligt. )e trotsche rhythmen van het bruids koor uit Lohengrin zweven boven de menigte en dan melodieën van Strauss, Millöcker, Mascagni en Yerdi. Het zachte, bijna nog zomersche weer stemt tot vroolijk, opgewekt leven, ofschoon de bladeren onder de voeten der men- schen vermanend ritselen en wee moedig ruischen. Niemand hoort dit ruischen, nie mand slaat acht daarop. Nog zijn het de dagen der rozen, en wat behoort ons zeker, behalve het oogenblik Daarom de schitterende toiletten, het vroolijke lachen, de schertsende woor den, daarom het vergeten van het lot en de dronken hoop op de toekomst. In eene villa, wier vensters op deze plaats uitzicht geven, waar de me nigte zich vermaakt, woont gravin Maria. Gravin Maria heeft op dagen van het hofconcert ook op deze wegen ge wandeld, gelachen, gepraat en ge schertst, en de toekomst even heerlijk ingezien als de jonge schepsels, die thans daar in witte kleederen en ro zenhoeden rondgaan. Maar dat is lang geleden, zeer lang. Zij ligt daar in de witte kussens van haar bed, een nog jeudige, maar moe de en door den dood geteekend gestal te. Óp haar bleek gelaat zijn diepe lijnen gegroefd, over hare oogen han gen donkere schaduwen. Een lange, goudblonde haarbos golft over hare schouderszij heft hem met haar door zichtige handen op, zoodat een straal der herfstzon op deze onvergelijkelijke kleur valt en haar nog schooner doet schijnen. Guido zeide steeds; dat is uw grootste schoonheid, fluistert zij bij zich zelfdeze schoonheid zal de dood niet kunnen nemen. Hij zal ze mij moeten laten. De zuster, die haar getijdenboek bid dend in het naast gelegen vertrek zacht op en neer wandelt, verschijnt op den drempel der ziekekamer. Wenscht ge iets gravin Maria? Neen, zuster, ik wensch niets, maar indien ge de balkondeur wilt o- pendoen, dan zou ik beter de muziek kunnen hooren, en geef mij ook nog een kussen om op het plein de fontein te kunnen zien. Vriendelijk voldoet de zuster aan haar verlangen. Dank u, bid nu maar verder. De oogen van gravin Maria hebben niets van hun gezichtsvermogen verlo ren. Het zijn de schoone, groote stra lende oogen der teringlijderes. Zacht en welluidend klinkt het door het geo pende venster: O, Leonora, gij al mijn geluk. Gravin Maria glimlacht, ja, dat lied speelde men toenmaals ook, toen op zijn liefelijke akkoorden liefde en vu rig verlangen haar hart vervulde. Die liefde, welke immer slechts èé- nen gegolden had. Hem, hem alleen, had zij haar jeugd haar leven, haar hoop geschonken. Dwaas, die ze was. Maar wie kon zijn hart weerstaan! Ja, toenmaals had hij haar ook lief. Maar waarom had zij hem eigenlijk lief, wereldonkundig, idealistisch, blind als zij toenmaals was? Om zijn fiere houding, zijn ridderlij ke manieren, zijn trots, zijn naam, om zijn schoone woorden, om louter din gen, die niets zijn, niets te beteekenen hebben. Alle groote, goede eigenschappen: edelmoedigheid, diepe gedachten, trou we standvastigheid, bestendige liefde, onkrenkbare eer, die alle had zij ge droomd in hem aanwezig te zijn. Er was geen eed .op aarde, dien hij haar niet zou gezworen hebben. En toen, toen kwam de zware tijd, waarin vader wegens schulden de goe deren verkocht, en toen werd hij koel en koeler en trok zich eindelijk geheel terug. Zij vroeg zich nog heden af, hoe 't mogelijk is, zulke dingen te beleven zonder te sterven van smart. Haar hart was op dien dag bijna vaneen ge scheurd bij die droevige ontgoocheling. Ik kan toch geen arme vrouw nemen, vooral eene vrouw met de ge woonte van gravin Maria, had hij luchthartig gezegd en het voor de na tuurlijkste zaak der wereld gehouden, dat nu alles voorbij was. Toen had gravin Maria de wereld en het leven leeren kennen, plotseling en grondig. Maar haar liefde wilde om de ont goocheling niet sterven. Goed, dat zij ten minste trotsch was. Haar trots deed haar glimlachend haar ongeluk dragen. De zaken waren niet zoo erg als men in den beginne gemeend had, het groot ste gedeelte van het vermogen werd gered. Maar het beste was verloren, het vertrouwen van een jong hart. Doch van dien stond af aan, dat gravin Maria de wereld had leeren, kennen zooals deze is, zocht zij haar geluk niet langer in haar, zij werd stil en vroom, een weldoenster der ar men, een ernstige ziel, die God zoekt. God wilde u voor Zich, zegde haar geestelijke leidsman, degenen, die Hij het meeste lief heeft, zendt Hij het zwaarste lijden over. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Wonderbaar leidt Hij de Zijne. Gravin Maria zag stil naar het goud op de kruinen der boomen, naar de bonte, opgeschikte menschen. Sedert zij ziek was, voelde zij sterker dan vroe ger, hoeveel zij wel geleden had. Thans, nu het leven ging ontvlieden, stroom de nog eenmaal het bloed stormachtig naar het hart. Hoog richtte de zieke zich in haar kussens op. Daar beneden ging graaf Guido met de rijke Amerikaansche erf gename, die nu zijne vrouw was. Gravin Maria meende het geruisch van haar zijden rokken te hooren, zij zag, hoe zij lachte en praatte. Gravin Maria sloeg hem gade hem die haar even weinig aanging als alle andere menschen, thans nu zij aan de poort der eeuwigheid stond. Hij wist toch, dat zij hier doodelijk ziek neerlag, dacht hij waarlijk niet aan haar? Zocht zijn blik haar venster niet, hinderde het hem niet, dat de muziek dat lied speelde, bij welks melodieën zij samen eens zoo gelukkig waren ge weest Neon, niet Geen blik, geen ernstig gepeins, slechts ongestoorde vroolijk- heid. Hoe dwaas ben ik I dacht gravin Maria, en aanstonds daarop voegde zij er inwendig bijMaar bij mijne begra fenis moet hij toch zijn, dan „moet" hij aan mij denken.... Of mijne haren hem niet aan mij zullen herinneren, toen ik nog jong was Tk zal de zus ter verzoeken, dat zij ze losmaakt. Als in een gouden mantel zal ik dan lig gen tusschen kransen en bloemen. Dat zal hem ontroeren, dat zal hij niet goed verdragen. Wellicht zal hij danweenen. Zij hield op. Waar waren haar ge dachten verdwaald Had zij niet afge rekend met alles wat aardsch was? Kwam thans op de grens der eeuwig heid nog een kleine zwakke ijdelheid en maakte haar klein en onvrij, haar, die zich geheel en onverdeeld aan God had geschonken Weer liet Gravin Maria den laatsten straal der avondzon door de gouden haarvlokken van haar hoofd glijden en toen zeide zij zacht Zuster, luister even Zuster Be- nedicta, mijn haar is mij vandaag zoo zwaar geworden, dat hindert mij zoo. Een oogenblik aarzelde de zuster, maar een blik op het smalle gelaat, dat de dood zoo duidelik geteekend had, deed haar snel een besluit nemen. Indien gij het wenscht, gravin Maria, indien het voor u werkelijk een verlichting is... En zij haalde de schaar, knipte de dikke haarvlecht door en scheidde de gouden lokken van het hoofd der ster vende. Het was stil geworden, de laatste klanken van het concert stierven weg, de menigte had zich verstrooid, eenzaam en zwaarmoedig riuschten weer de fonteinen voor de vensters van gravin Maria. Stil lag zij daar, de handen op de borst gevouwen, haar oogen volgden den laatsten straal der avondzon. Een merel floot zacht en zoet, anders geen geluid. Gravin Maria bad, zij gevoelde zich zoo geheel nabij God, zij wist dat haar Vader in den hemel met haar tevreden was, omdat zij Hem in liefde en dee moed de laatste wereldsche ijdelheid had geofferd. Zij was nu bereid te gaan en haar ziel luisterde naar de roepstem van Gód. („Hgz.") Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddarpe. A. WILKING. -- HULST. BI VAN EEN TE

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4