BOUWLAND, zlnflelljkB DIENSTBODE, Bekendmaking. 200 M3 Prisisclfi GRINT, Openbare Verkooping. EENE HOFSTEDE BEESTIAAL Wordt gevraagd: Openbare Verkooping. Landbouw-, Stal- en Melk- gereedsehap: Sehoonmaakgerief. N CS-rixi/t. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Uitlotingen. 92ste trekking 15 Maart. Prijzen Serie 15549 no. 9 fr. 40,000 serie 71551 no. 14 fr. 2500serie 54194 no. 20 fr. 1000serie 32781 no. 23 fr. 500 serie 78444 no. 9 fr. 500. Prijzen van 150 francs Serie 7275 no. 12serie 10026 no. 23 serie 15208 no. 13 serie 18935 no. 1se rie 18935 no. 18serie 19735 no. 5serie 19735 no. 12serie 30063 no. 16serie 30063 no. 20serie 30363 no. 16serie 43534 no. 22serie 48255 no. 18serie 55403 no. 6; serie 76785 no. 10; serie80227 no. 14 serie 80902 no. 11; serie 83879 no. 7 serie 83879 no. 8serie 110181 no. 3 serie 110181 no. 12. Prijzen van 110 francs: 611 '1658 3195 4069 5723 7275 8849 9265 10026 15208 15549 17177 18397 18677 18935 19096 19735 21628 24878 28177 28448 28765 29905 29968 30063 30363 31391 32781 32997 35827 37200 37487 37755 38052 39183 40987 41738 43534 46388 48255 48857 54194 55403 58301 60438 62454 65390 65867 71551 73923 74395 75431 76785 78444 78548 80227 80865 80902 80559 84611 84900 86467 80029 88667 89225 89464 90754 91492 97620 99486 99811 100560 100905 101937 101480 101770 102295 102872105001 108177 110181 Correspondentie. Verbetering. Marktberichten. Advertentiën. en Aanhoorigheden, ran Janna Maria van Dixhoorn. Eduar- dus, z. van Gustaaf Tacq en van Elisabeth Sophia Jacobs. 12 Maart. Adriaan, z. van Mels Yerhelst en van Hebrina Jansen. 13 Maart. Alphons, z. van Petrus de Yrieze en van Clementina Roelandt. Overlijden. 8 Maart. Sara Dieleman, oud 4 m., d. van Martinus en van Anna Koster. Clinge. Huwelijks-Voltrekkingen. 12 Maart. Jacobus Wezepoel, 68 j., wedn. en Rosalia Deyaert, 58 j., jd. Geboorten. 2 Maart. Emma Maria, d. van Desiderius van Strijdonck en van Ma ria Clothilde de Puijsseleijr. 4 Maart. Mar tha Maria, d. van Jacobus de Backker en van Cornelia de Vilder. 6 Maart. Bertha Maria Louisa, d. van Josephus Anthonius Bauwens en van Maria Theresia Rolssens. 9 Maart. Adrianus Franciscus, z. van Fran- ciscus Cappaert en van Seraphina Rosalia Rottier. 18 Maart. Remi Theophiel, z. van Theophilus van Royen en van Maria Celestina A-pers. Overlijden. 12 Maart. Adrianus Fran ciscus Cappaert, 3 d. z. van Franciscus en van Seraphina Rosalia Rottier. Sa» van ttent. Geboorten. 5 Maart. Petrus Eduardus, z. van Petrus Franciscus Baart en van Julie Verbrugge. 13 Maart. Albertine en Germaine, dochters van Jean Baptiste Michaux en van Hortensia de Meu- lenaere. 15 Maart. Petrus Aloysius, z. van Ferdinandus Maria Martens en van Natha lie van Hamme. Overlijden. 3 Maart. Louis Napoleon de Leux, 15 j., z. van Henry Josephus en van Melanie Acke. 11 Maart. Adolf de Bakker, 60 j., echtg. van Seraphina Ysebaert. Westdorpe. Geboorten. 2 Maart. Maurice, z. v. Oranda van Hoecke. Zaamslag. Huwelijks-Aangiften. 6 Maart. Jan Snap, 22 j-, jm. en Maria Ila- melink, 21 j., jd. Cornelis Donze, 20 j., jm. en Adriana Cornelia Riekwel, 24 j., jd. Geboorten. 3 Maart. Pieternella, d. van Marinus de Bruijne en van Jacomina Hof man. 5 Maart. Jacobus Leendert, z. van Jan Hamelink en van Maria Hamelink. 6 Maart. Neeltje, d. van Pieter Gelein Ver- helst en van Sara de Kok. Janna Suzan- na, d. van Willem Dieleman en van Eli zabeth van de Wege. 7 Maart. Cornelia, d. van Francois de Blaeij en van Geertrui- da Kempe. 12 Maart. Marinus, z. van Pau- lus Geensen en van Jacomina de Ruijter. 14 Maart. Maatje Jacoba, d. van Cornelis Willem de Vos en van Sara de Klerck. Overlijden. 2 Maart. Cornelia Lafeber, 79 j., d. van Andries Godefridus en van Adriana Hofman. 12 Maart. Jozina de Blaeij, 76 j., wed. van Adriaan Jacobus de Lijser. 14 Maart. Jacobus van Dronge- len, 69 j., echtg. van Cornelia Rouw. 15. Maart. Henri Pieter van der Hooft, 3 w., z. van Leendert Adrianus en van Lijdia de Putter. Terneuasen. Huwelijks-aangiften. 14 Maart. Jozias Zegers, oud 36 j., jm. en Ma ria Cornelia de Bree, oud 32 j., jd. Geboorten. 12 Maart. Vincentius, z. van Johannes Aloisius Remerij en van Catha- rina Baert. 14 Maart. Edemondus Theop hilus, z. van Stanislas Suij en van Ste- phania van Kemseke. Overlijden. 11 Maart. Clasina le Frou, oud 85 j., wed. van Francois van Hoeve. 13 Maart. Jan Hamelink, oud 12 m., z. van Pieter en van Catharina Wieland. 14 Maart. Neeltje do Zeeuw, oud 74 j., echtg. van Levinus Koole, 15 Maart. Adriaan Ja cobus Wisse, oud 10 m., z. van Antonie en van Cornelia Neeltje de Groen. St. Jansteen. Geboorten. 3 Maart. Ir ma, d. van Joannes Livinus Janssens en van Adolphina Baert. 10 Maart. Joseph, z. van Desiré Frankevijle en van Clemen tina Verplancke. 14 Maart. Petrus, z. van Franciescus Ludovicus Potter en van Loi- za van Eek. 15 Maart. Augusta Maria, d. van Pieter Hubertus Verschelden en van Rosalia Ringoot. Stoppeldijk. Geboorten. 7 Maart. Petrus Leonardos, z. van Ludovicus Ste- kelinck en van Victoria de Moor. LOTEN STAD BRUSSEL. Leening van 289 millioen francs (1886). Wegens groote overvloed van kopie moes ten een aantal berichten blijven liggen tot het volgend nummer. In 't hoofdartikel van ons vorig num mer waren in de 3e kolom 9e alinea een paar woorden uitgevallen. Men leze: »waar twee katholieken, Jan sen en Arts, als kandidaten tegenover el kaar stonden", niet Jansen en Brinkhuis enz. Hee'ren Correspondenten worden verzoclit on» zoodrn mogelijk een staatje op te ge ven van de door hen ingezon den berichten. Oostburg, 19 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer weder goed ruim met goeden handel voor gerst en haver. Overigens vrijwel onveranderd. Men besteedde voorjarige tarwe/"a fden H.L.nieuwe f 6.70 a f 7,25 den H.L.jarige rogge/"—.a f nieuwe f 5.20 a f 5.40 den H.L.jarige wintergerst fa f—.nieuwe /8.00 a f 8.30 per 100 K.G.jarige zomergerst a nieuwe /"7.50 a /"7.90 de 100 K.G. haver 8.10 a f 8.25 per 100 K.G.paardenboonen f 7.15 a f 7.20 den H.L.groene erwten /"8.80 a /"8.90; kroonerwten f 9.00 a f 9.25; koolzaad f-.- a f-.— Middelburg, 20 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren van granen voldoende voor de behoefte en met uitzondering van tarwe, waarvoor 10 a 20 ct. meer werd betaald, bleven prij zen van alle andere artikelen onveranderd. Veel ging er in den handel niet om. De noteering is als volgtnieuwe Wal. tarwe f 7,00 tot /"7,10 rogge f 5.75 win tergerst /"0.00 a /'0.00 zomer dito /"4.80 a /"4,90; Walch. witteboonen /'ll,ron de bruineboonen /"8 a f8,25 lange dito ff,a /"7.50 groene kookerwten /"0,00 kroonerwten f9.25 koolzaad /"00.00. Boter /"0.95 a f 1.05 per kilo. Eieren /"3.10 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f29, Patent- /"31, Lijn- /"33,'/j per heet. a cent.op 6 w. f\,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- /'8,50, lijn- /"13 per 104 st. Rotterdam, 18 Maart. Op de veemarkt waren aangevoerd 34 paarden, veulen, ezel, 806 magere en 860 vette runde ren, 157 vette, 786 nuchtere en gras- kalveren, 3 schapen of lammeren, 2 var kens, 206 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 22 tot 33 c., stieren tot c., kalveren 41 tot 55 c. per kilo. Melkkoeien f 125 a 245, kalfkoeien f 135 a 235, stieren f 65 a 135, pinken /"45 a 85, graskalveren favaarzen /"70 a 130, alles mager veebiggen ff,a 18, paar den f 45 a 120. Nuchtere kalveren, fok- f 12 a 18, slacht- /"5,50 a 0,—. Schiedam, 20 Maart. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn ff a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 1.70. Ondergeteekende betuigt zijnen har- lel ijken clank aan de Onderlinge Paar den- en Veeverzekering Maatschappij te Zwolle, voor de prompte uitbetaling der vergoeding voor zijn gestorven paard. Hontenisse (Hooghuis). C. VAEL. Om uit gemeenschap te Scheiden. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten verzoeke van den heer Edouard de CLERCQ en de Erven zijner overle dene echtgenoot Mme. M. de la CEN- SERIE en den heer Charles de DEK KER, allen te Selzaete op MAANDAG 4 4 APRIL 4 5>02, des namiddags 2 ure bij den heer H. D. l'Ecluse-Mahu in het hotel Willem III te Axel, te koop aanbieden. 2 Hectaren 04 aren 20 centiaren of 4 gemeten 174 Roeden gelegen tegen het Spoorwegstati on en den buitenweg te Axel, ook zeer geschikt als bouwterrein enz. Verdeeld in 10 Koopen, volgens plan op de billetten voorkomende. Aanvaarding der gronden na het roo- ven van den Oogst in dit jaarBeta ling der koopsom 1 October 1902on kosten 8 dagen Grondlasten 1 Janu ari 1903, polderlasten 1 November 1902 voor koopers rekening. De Notarissen P. DREGMANS te Axel en H. VAN DER EEC KEN, te Gent, zullen ten verzoeke van de Erven van den heer JOSEPH STEVENS, in leven grondeigenaar te Selzaete, en krachtens verleend Rechterlijk bevel, veilen en verkoopen Gemeente ZAAM8LAG. Koop 1. in den Zaamslagpolder, omtrent den Reuzenhoek, kadastraal bekend in sectie F nummers 25, 26, 27, 51, 52, 125hii, 1001, 1002, 1003, 1004, 1049, 1052, 1053, 1403, 1405, 113, 114, 115bis, 116. 117, 118, 120, 120bis, 121, 1591. 1592, 1404enl406, samen groot 30 hectaren 19 aren 20 cenliaren of 67 gemeten 227 roeden. In pachl tot 1 October 1904, bij Abraham DeesJz., voor/2240, per jaar. Boomprijs f 450,op nummer 113. Koop 2. 7 hectaren 55 aren 80 centi aren of 16 gemeten 288 roeden BOUWLAND, in denzelfden polder tegen de Groenstraat, kadastraal bekend in sectie G nummers 530, 584 en 586. In pacht tot 1 October 1903, bij Geleijn de Bokx, land bouwer te Zaamslag voor f 510,— per jaar. Gemeente AXEL. Koop 3. 6 hectaren 71 aren 93 centi aren of 15 gemeten 23 roeden BOUW- en WEILAND, in den pol der Beoosten- en Bewesten blij, ka dastraal bekend in sectie E nummers 446, 590, 591 en 737. Koop 4. 4 hectaren 20 aren 90 centi aren of 9 gemeten 134 roeden BOUWLAND, gelegen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal bekend in sectie D nummers 35, 36 en 1009. Koopen 3 en 4 zijn in pacht bij de kinderen Verbruggen, landbou wers te Axel tot 1 October 1905, voor f 500,per jaar. Lasten voor eigenaars rekening, behalve de pol derlasten der perceelen nummers 446, 590, 591 en 737, die voor re kening der pachters zijn boven de pachtsom. Koop 5. 15 aren 67 centiaren of 105 roeden GROND, in voornoemden polder Beoosten- en Bewestenblij, waarvan 15 aren 50 centiaren of 104 roeden in erfpacht tot 30 Sep tember 1921, bij de kinderen Ver bruggen, kadastraal bekend in sec tie E nummer 736. Jaarlijksche erf- acht f 20 boven de lasten. Valdag October. Boomprijs 150, NOTA. De op dit perceel staan de gebouwen behooren aan de erf pachters. Koop 6 67 aren 80 centiaren of 1 ge- met 156 roeden BOUWLAND, ge legen in den polder Beoostenblij Benoorden, kadastraal bekend in sectie D nummer 1010. In pacht bij Jacobus Verstraten, slager te Axel tot 1 October 1903 voor 49,50 per jaar. Koop 7. 3 hectaren 46 aren 70 centia- aren of 7 gemeten 235 roeden BOUWLAND, in den Buthpolder, kadastraal bekend in sectie G num mer 977. Koop 8. 3 hectaren 26 aren 50 centia ren of 7 gemeten 98 roeden BOUW LAND en WEG, in den Noordpol der, kadastraal bekend in sectie G nummers 918 en 919. Koopen 6 en 7 zijn in pacht bij C. Balkenende, dijkgraaf en land bouwer te Axel tot 1 October 1903 voor f 427,49. Gemeente TER NEUZEN. Koop 9. 4 hectaren 42 aren of 9 ge meten 276 roeden BOUWLAND, in den Visartpolder, kadastraal bekend in sectie I nummers 290, 291 en 292. Koop 10. 4 hectaren 50 aren en 90 cen tiaren of 10 gemeten 35 roeden BOUWLAND, gelegen in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie I nummers 295, 328 en 293. Koopen 9 en 10 zijn in pacht bij Jacobus van Cadsand, landbouwer te Ter Neuzen voor 593,67 per jaar tot 1 October 1905. Koop 11. 4 hectaren 36 aren 50 centi aren of 9 gemeten 238 roeden BOUWLAND en WERKMANSWO NING, gelegen in denzelfden polder, kadastraal bekend in sectie I num mers 296, 299, 329 en 330. Koop 12. 3 hectaren 85 aren of 8 ge meten 192 roeden BOUWLAND gelegen in denzelfden polder, ka dastraal bekend in sectie 1 num mers 298, 300, 301, 302, 303, en 304. Koopen 11 en 12 zijn in pacht bij P. H. de Jonge van den Broeke, landbouwer te Ter Neuzen voor f 460,17 per jaar tot 1 October 1905. De koopers komen in het genot der pacht sedert de laatste valdagen, doch moeten daarentegen aan de verkoopers opleggen het gedeelte dier pachtsom men sedert de laatste valdagen tot den dag van de betaling der kooppennin gen. Grondlasten van 1 Januari en pol derlasten van 1 Mei 1902 voor koopers. Betaling der koopsommen 3 maan den. Onkosten 8 dagen. De verkooping wordt gehouden op DINSDAG aa APRIL 19«S, des namiddags 2 ure, in het ,.Neder- lansch Logement" te Ter Neuzen. Alle inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen liggende bij eerst- gemelden plans en leggers ter inzage. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal ten,verzoeke van de kinderen BOON- BAETÉ, op de hofstede door hen be woond geweest, in den polder Oud Be oostenblij Bezuiden (Hazelarenhoek,) ge meente KOEWACHT, op Dinsdag 15 April 10O2, des voormiddag 10 ure, verkoopen 1 zwart Merriepaard oud 9 jaar, 1 Dito oud 5 jaar, 2 eenjarige Paar den, 5 Melkkoeien, (2 gekalfd en bekalfd,) 2 eenjarige Runders, 4 Hokkelingen, 1 Vetvarken, 3 Zeug- varkens dik van Biggen, 1 Zeug varken met Biggen, 1 gedreven Zeugvarken, 1 Loopvarken,4 vette Varkens wegende 100 kilo's, 70 Hoenders en Hanen en 1 Kalkoen, Bandhond met Hok. 1 Beversch Gerij, 1 Wagen met zware ijzeren Assen, 1 Kar, 1 groo te Zeeuwsche Ploeg, Kleine Ploeg, 3 Eggen met houten Tanden, 1 zes- balks ijzeren Eg, 1 Slede, Vlasbre ker, Zwingelmolen, Rolblok, Wind molen, Snijmolen, Raapmolen, Bas cule en Gewichten, Zwingen en Aanschijnen, Stampbak, Beerbak, Bak tot het wiegen van Varkens, Drinkbak, Snijpaard, Kruiwagen, Haverkist, Meel- en Spoelingkuip, Kafzift, met 2 Splinters, Rieken, Vorken, Mesthaken, Manden, Spa den, Vlegels, Lamoen voor een Wa gen, Ivarkussens, Kooktoestel, 2 lviekenrennen, 3 Biggenbakken, 2 lange Ladders, Pikken, Zeis en Sikkels, Kappers, Meetroede, Beu gels met Netten, 3 arduinen Var- kensbakken, Timmergereedschap, Teeltuin, Melkgerief. VOORTS: Mutsaard, Bandroeden, Lat ten, Sparrenkodden, Faseel, Staken, Tarwe-, Rogge- en Erwtenstroo, Hooi, Kaf, Riet, 30000 kilo Voe- derbeeten, Aardappelen, als Rijk makers en Watten, gezaagd Hout, Steen, Balen, Zakken, eene partij gedorschen Graan, als: Tarwe, Rog ge, Erwten, Haver, Maïs, Klaver zaad, 33 kilo Raapzaad, 18 dito Beetenzaad, enz., enz. NOG EENE PARTIJ Huishoudelijke en verdere Roerende Goederen, als Tafels, Stoelen, Kasten, Klok ken, Spiegels, Lampen, Koper-, Blik-, IJzer-, Glas-, Geleierd-, en Aardewerk, Haard-, Wasch-, Keu ken- en Schuurgerief, enz., enz. Ondergeteekende Clement An- theunis, schilder te Axel, bericht het geëerde publiek, dat hij van heden af een winkel geopend heeft en aan billijke prijzen bij hem ver krijgbaar is alle soort van Borstelwerk, Matten, 3D N Sponzen, Zeemlappen, Be- C hangselpapieren, Randen en Schoorsteenstukken, 3 Vloerzeil, Karpetten, Toile cirè Ct (P Taf'elkleedenKastranden, c Bezems, glazen DEURPLATEN, enz. enz. Ph Door eene nette bediening hoopt 9 hij zich een ieders gunst waardig te maken. Achtend, C. ANTHEUNIS, te AXEL. Terstond of 1° Mei eene van goede getuigschriften voorzien. Adres „Goedkoope Winkel", Noordstraat Ter Neuzen. Bij het overlijden van onze dierbare moeder en grootmoeder Anna Catha rina Verflieren, Wed. van P. J. Goossen, wordt het vak op den ouden voet voortgezet. Zich in ieders gunst aanbevelend P. J. ROELS, Schoenmaker Molenhoek, Zuiddorpe. Prijsopgaaf wordt gevraagd voor de levering voor rekening van de polders Oud-Vogelschor en Westdorpe of Nieuw Vogelschor, vrij op den wal, in de na bijheid van het huisje «Driekwart" ge-" meen te Westdorpe, voor 30 Mei 1902, en op keur van metende 16 c.M. Betaling 10 Juni 1902. Inschrijvingen, waarop «Prijsopgaaf grint" franco in te leveren bij den heer EDM. DUMOLETJN, dijkgraaf te Sas van Gent, vóór 15 April li>02. Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal met tusschen- komst van den notaris VAN REIJS- SCIIOOT te Gendbruggekrachtens verleend rechterlijk bevel, ten verzoe ke van de Erven van Mevrouw de Weduwe J. A. VAN HETEREN, in het openbaar presenteeren te verkoopen Koop 1. Een WOONHUIS met schuur en tuin te Hulst, aan de dubbele poort, A no. 1411, groot 14 a. 10 c., in huur bij H. Everaert, voor f 62 's jaars. 2. 0,76,30 heet. 1 gemet 213 r. Sparrenbosch te Clinge, A no. 1245. 3. 0,26,40 heet. 178 r. bouwland en weg te Clinge A no. 1838 en 1839. In pacht bij Fr. Vercauteren, voor f 7,05 's jaars, 4. 0,75,20 heet. 1 gem. 206 r. sparrenbosch te Clinge, A no. 1995. 5. 1,35,20 heet. 3 gem. 10 r. bouwland te Clinge, A no. 2484. In pacht bij C. L. de Keijser, voor 43,50 's jaars. 6. 0,58,90 heet. 1 gem. 96 r. bouwland te Clinge, A 647. In pacht bij Ed. Pau wels, voor /"20 's jaars. 7. 0,48,20 heet. 1 gem. 24 r. weiland te ClingeA 2674. In pacht bij J. Hen driks, voor f 11,50 's jaars. Boomprijs f 55. 8. 2,15,00 heet. 4 gem. 247 r. bouwland te Clinge, A 1091, 1092, 1093 en 1094. In pacht bij F. van Overmeire 5 en B. Borm voor 67,50 's jaars. Boomprijs f 230. 9. 1,87,00 heet. 4 gem. 59 r. bouwland te Clinge, A 1100. In pacht bij J. Hen driks ad 24,40, F. Zaman ad f 10, K. Zaman ad f 10 en Em. Piessens ad f 10 's jaars. 10. 0,76,70 heet. 1 gem. 216 r. bouwland te St. jansteen, E noordwestelijk van 587. In pacht bij F. Stekeling ad f 7,43, P. A. de Nijs ad f5 en bij A. v. n. Brande ad f 7,50 's jaars. 11. 0,45,40 heet. 1 gem. 05 r. bouwland te St. Jansteen, E zuidwestdeel van 587. In pacht bij Aug. van den Bran de voor 16,35 's jaars. 12. 0,99,50 heet. 2 gem. 70 r. sparrenbosch te St. Jan steen, E zuidoostelijk van 587. 13. 1,21,20 heet. =2 gem. 208 r. sparrenbosch te St. Jan steen, 'C 542, 551, 552 en 553. 14. 0,21,60 heet. 145 r. bouwland te St. Jansteen, C 398. In pacht bij D. de Potter voor f 5 's jaars Boomprijs f 40. 15. 3,89,50 heet. 8 gem 222 r. bosch, weiland, spar renbosch en kastanje bosch te Hontenisse, G1184, 500 en 501. Boomprijs 215. Premie van instel pet. Gelag pet. 1NSTKL Maamlat 24 Maart VEllBLIJF ff April l DG2, te 2 uur precies in het hotel «de Graanbeurs" te Hulst.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3