±000 Binnenland. Provinciaal Nieuws. heeft overschreden. Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. der diepe en eerbiedige buigingen tot over stappen uit. Eerst toen Peus de ambte naren toeriep «Mijne heeren, u vergist u, de man dien u hebben moet, zit in het achterste gedeelte", bemerkten zij hun ver gissing en liepen den prins ijlings na. De ze had intusschen reeds zelf zijn weg ge vonden. Eerste Kamer. Bij Kon. Besl. van 17 dezer is tot voorzitter van de Eerste Ka mer der Sta ten-Generaal, voor den verde ren duur van de zitting, die aangevangen is op den derden Dinsdag in September 1901, benoemd J. E. N. baron Schimmel- penninck van der Oije van Hoevelaken, lid van die Kamer. De heer Schimmelpenninck behoort, ge lijk men weet, tot de antirevolutionnaire partij. Men meldt uit het Westelijk deel van ZeeuwschVlaanderen Waren er in vorige jaren lanbouwers, die 25 gemeten suikerbieten contracteer den, thans is dit aantal veel kleiner. Het hoogste getal is thans 10 gemeten. Ver schillende boeren die niet half zooveel bieten zullen verbouwen als voorheen. Er zijn er ook, die in 't geheel niet tot con tracteeren overgaan. Zij, die nog con tracten sluiten, verbinden zich met de agenten te IJzendijke en Sluis, die per 1000 kg. f 8.50 besteden of f 9 aan het water gelelverd. Dit is voor fabrikanten, die niet bij den Bond zijn aangesloten. De lanbouwers bestemmen hun bietenland thans voor haver of aardappelen. Vooral haver is tegenwoordig in deze streken een winstgevende vrucht, daar de Belgen herwaarts komen om de te velde staande haver te koopen. Dit jaar zullen dus in deze omgeving wel omstreeks de helft minder bieten worden geteeld dan het vorige jaar. De landverhuizing uit ZeeuwschVlaan- deren (W.-D) naar Noord-Amerika is tegenwoordig weer zeer groot. De vorige week zijn ongeveer 40 personen vertrok ken. De volgende maand zullen nog on geveer 50 personen vertrekken. Suiker-industrieWat de dezer da gen opgerichte bond van suikerfabrikan ten «de Unie." ter afschaffing van de beet wortelagenten, beteekent, blijkt uit de volgende cijfers: er zijn fabrieken, welke voor provisie aan de agenten jaarlijks ruim f20.000 betalen, en 't gezamenlijke bedrag der fabrieken is veilig op ruim f 400.000 te schatten. De bedoeling zou niet zijn geheele af schaffing van agenten, maar wel, hun ge tal in te krimpen. De overblijvenden zou den dan in het algemeen dienst doen voor de aangesloten fabrieken, hoofdzakelijk in de hoedanigheid van controleur, waarin tot dusver meestal in slechts geringe mate werd voorzien. Lezing over Home. ZUIDDORPE. Zondag 23 Maart a. s. zal de heer A. Moerdijk, secretaris van Zuiddorpe en Lid der Provinciale Staten van Zeeland, in het lokaal van den heer Th. Moerdijk, koster ^alhier, eene lezing houden over Rome, en op aangename wij ze bespreken de voornaamste bizonderhe- den, door hem op zijne reis naar de Eeu wige stad ontmoet. De toegang is voor eenieder kosteloos en vrij, voor vrouwen zoowel als mannen. Ongetwijfeld zal het boeiend onderwerp, dat spreker gekozen heeft, een groot aan tal Zuiddorpenaars aansporen om naar de lezing op te komen. Want wie onzer stelt geen belang in de Eeuwige Stad en hare merkwaardig heden 1 Daarenboven is spreker onder ons ge noeg bekend om van hem te verwachten, dat wij vele en schoone dingen zullen te hooren krijgen, die het hart van eiken ka tholiek zeer zeker met belangstelling ver vullen. Eenieder make van deze schoone gele genheid gebruik, want de heer A. Moer dijk zal zonder twijfel zijn gehoor van het begin tot het einde weten te boeien. AXEL. Wij vernemen, dat de twee ontvluchte kippendieven later teruggeko men zijn om hunne gearresteerde makkers te bevrijden. Gelukkig maar dat de Bri gade Hulst ter versterking was gearriveerd en die booze plannen dus verijdeld konden worden. TER NEUZEN. In eene vergadering van ingezetenen van Ter Neuzen werd Woensdag 11. besloten om pogingen in het werk te stellen dit jaar nog alhier een festival te houden. Uit de vergadering werd een voorloopigo commissie gekozen bestaande uit de heeren Bierlé, Harte, J. de Feijter, Kaan en Imandt. TER NEUZEN. Bij de door burge meester en wethouders gehouden ver pachting van staanplaatsen op de markt ge durende de kermis werd voor plaatsen in geschreven door J. Smits te Middelburg voor een wafelkraam 10 boven het ge wone marktgeld, F. S. Fratantuano te Bergen op Zoom voor een velocipédemolen- tje voor 15, F. Janvier te Bergen op Zoom voor een caroussel voor ƒ25 en L. van Bergen te Roermond voor een stoom- caroussel voor 216. SAS VAN GENT. Op de veemarkt van Dinsdag waren aangevoerd 15 kalfkoei- en, 34 vaarzen, 10 ossen, 20 stieren en 1 schaap, samen 80 stuks. Aan onveranderde prijzen werd alles langzaam verkocht. Heden had in de nabijheid van 't postkantoor een ongeval plaats. Een knaap van ongeveer 4 jaar wilde op een met steen geladen wagen springen schijnt gestruikeld te hebben en met de wielen in aanraking te zijn gekomen. Hij klaagde over veel pijn in de borststreek. Met een sportwagentje is hij naar zijn woonplaats Assenede vervoerd, om door den dokter te worden onderzocht. Men weet dus nog niet of het ernstig zijn zal. SAS VAN GENT. Woensdag morgen is de eerste paal voor de schutkolken der sluiswerken in den grond geslagen. Heel vlot ging het daarmeê niet. De grondslag is niet bijzonner gunstig en ook het hei blok werkte niet al te best. Men past hier een wijze van heien toe, die niet o- veral gevolgd wordt n. 1. met het vrij val lende blok. Op de meeste plaatsen heit men aan de reep, zooals men dat noemt. De laatste methode schijnt minder gun stige resultaten op te leveren. OSSENISSE. In de naburige gemeen te Hontenisse, op Kreverhille, een 20 mi nuten van ons dorp gelegen, heeft zich een geval van pokken voorgedaan. Naar men zegt moet de ziekte door een der huisgenooten van het besmette gezin uit den Haag zijn meegebracht. Wat hiervan zij is misschien moeilijk te beoordeelen, maar de ziekte zelf is ge constateerd en wel in de onmiddelijke na bijheid van de kom onzer gemeente, zoo dat het zeker raadzaam is zich te laten vaccineeren of revaccineeren, waartoe in de volgende week gelegenheid gegeven wordt in de openbare school alhier. OSSENISSE. In de Zaterdag gehouden vergadering van ingelanden van Hengst en Rummersdijk is met 16 tegen 10 stem men besloten geen aansluiting te maken tusschen de door de Yereenigde Polders van Ossenisse ontworpen keibestrating in den «Langeweg" en den bestaanden kei weg op den «Plattendijk." De vergade ring besloot echter in de kosten van die aansluiting de helft bij te dragen. HONTENISSE. In de 11. Woensdag al hier gehouden vergadering van den raad dezer gemeente werd door den voorzitter het heugelijk feest herdacht, dat de heer C. C. M. Fassaert thans 25 jaar als wet houder en de heer P. Vereecken 25 jaar als lid van den raad dezer gemeente werk zaam zijn. Namens den raad werd beide heeren een souvenir aangeboden, bestaan de in een prachtig inktstel voor den heer Fassaert en een zilveren porte-creyon voor den heer Vereecken. Beide heeren verklaarden aangenaam verrast te zijn en de belangstelling, hun betoond, ten zeerste te waardeeren. Met algemeene stemmen werden tot le den van het algemeen armbestuur be noemd de aftredende leden Ed. Kuypers en P. J. van Braband en tot telefoonhoud ster te Kloosterzande mejuffrouw C. J. van Braband aldaar. In de heden gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeering van het calamiteuze waterschap Walsoorden werd ontslag verleend aan L. M. 't Gilde als dijkwachter, onder toekenning van een pensioen van f 200 's jaars. Verder werd besloten voortaan aan de betrekking van dijkwachter een jaarwedde toe te kennen van f 175, terwijl voor het binnenbeheer een polderbode zal worden aangesteld, die ook een jaarwedde van f 175 zal ontvan gen. Verder werden nog een paar vaste werklieden gepensioneerd met f 100 's jaars. Uitslag der aanbesteding op 18 Maart 1902, voor het bouwen van een burger- woonhuis te Hulst, voor rekening van den heer Jac. Heijman, te Terhole (Hontenisse), onder opzicht van den bouwkundige J. W warnier, te Hulst. D. Freijser, te Hulst f2349L. de Theije Terhole (Hontenisse) f 2325; B. H. Reu- lings, Hulst f2150; Joh. Schopman, Hulst /"2125Cor. L. E veraard, Sint Jansteen ^2030,14Joh. van Gijsel, Hulst f 1995; A. A. van de Walle, Hulst/1974; Jos. Bleijenberg, St. Jansteen ƒ1965, Jac. Boeij- kens, Lamswaarde (Hontenisse) f 1936; Joh. Jos. Colsen, Terhole(Hontenisse) 1931 gegund. KLOOSTERZANDE, 48 Maart. Heden had alhier de jaarlijksche stierenkeuring plaats. Er waren een tiental exemplaren aangebracht, waaronder zeer prachtige die ren. Eerst' later wordt bekend gemaakt welke dieren bekroond zijn geworden. STOPPELDIJK. Naar wij met zeker heid vernemen is door het comité voor de tot standkoming van een stoomtramver binding tusschen Hontenisse-Selzaete de concessie op de door Ged. Staten gestelde voorwaarden aanvaard. Indien nu de be langhebbende gemeenten en polderbesturen door het geven van subsidien van hunne belangstelling blijken geven, bestaat er alle kans, dat ook de provincie aan deze tramverbinding het subsidie niet weigeren zal, wat zij in andere deelen der provin cie aan dergelijke ondernemingen geeft. Zoodat dan met grond verwacht mag wor den, dat ook dit middel van gemeenschap tot stand zal komen. HENGSTDIJK. Ook Hengstdijk krijgt zijn vaccinatie en ré-vaccinatie. Wegens het geval van pokziekte, dat zich te Hon tenisse heeft voorgedaan, zal te Hengstdijk ook de gelegenheid opengesteld worden om zich te laten vaccineeren of hervacci- neeren. Te dien einde zal de heer Vosse- naar te Hontenisse op Maandag 24 Maart na den middag te half drie ure in de o- penbare school alhier opgemelde bewer king toedienen aan alle inwoners dezer gemeente, voor zoo ver zij zulks verlangen. ZAAMSLAG. In de jaarsvergadering der vereeniging «Hulp in nood" is door den penningmeester rekening en verantwoor ding gedaan. De inkomsten waren f 1717.35 en de uitgaven f 1141,91, welk bedrag bij na uitsluitend tot steun bij ziekte is ge bruikt. Er was dus over dienst 1901/02 een batig saldo van ƒ575,44, zoodat er thans een bedrag van ƒ3796,10 in kas is Het aantal gewone leden is 262, dat der begunstigers 68. Voor de betrekking van onderwijzeres alhier op een salaris van /'600 hebben zich 11 sollicitanten aangemeld. En met het oog op 't tractement en met het oog op den heerschenden overvloed is dat getal zeker uiterst gering te noemen. ST. JANSTEEN, 19 Maart. Nauwe lijks is de eerste vreugde over 't snappen van een paar kippendieven een weinig be daard, of wij hooren van een nieuwen dief stal. Bij den landbouwer P. V. in Abs- dale zijn den vorigen nacht, door middel van inbraak, gestolen 23 kippen en 1 haan. Van de daders, natuurlijk geen spoor. In ons blad werd indertijd gemeld, dat de heer W. C. Imandt, hoofd der o. 1. school alhier, den 1 Aug. a. s. den dag hoopt te herdenken, waarop hij vóór 25 jaren alhier in functie trad. De datum was niet juist1 Aug. moet zijn 1 October. OOSTBURG 20 Maart Gisteren werd alhier eene vergadering gehouden van eeni- ge landbouwers uit den omtrek, ten einde tot de oprichting te komen van eene paar denmarkt. Deze zou dan tweemaal 's jaars gehouden worden, n.l. eene in Mei of Ju ni en de tweede in November. Tot eene definitieve oprichting kwam het niet, doch er werd besloten begin Mei nogmaals te vergaderen, ten einde dan het plan nader te regelen. VLISSINGEN. Sedert eenige dagen wordt alhier vermist de 22-jarige violiste M. G. B. Reeds 8 Maart verliet zij de ouderlijke woning, waarin zij tot heden niet is teruggekeerd. Men vreest dat haar een ongeluk is overkomen. s'-HEERENHOEK, 19 Maart. Dat hier en in de naburige dorpen Ovezande en Driewegen veel over goud gesproken wordt zal iedereen begrijpen die in het no. van Zaterdag het berichtje van de zonderlinge vondst, onder de gemeente Driewegen, ge lezen heeft. Als nadere bijzonderheid kan worden gemeld, dat het geld gevonden is op eèn stuk grond, behoorende aan den WelEd. Heer Tolmer, arts te Driewegen. Arbeiders van J. de Jonge, landbouwer te Borssele, waren daarop bezig aan hetzand- schieten. Onder het werk stiet een der arbeiders op een aarden pot en onder de grappige opmerking «daar vind ik een pot met geld" graaft hij ze zonder het ware te vermoeden uit den grond, geeft ze een klap met de spade, zoodat de pot uiteen spat en al het geld over het land rolt Grabbelen als strooide St Nicolaas peper- bollen, was nu aan de orde en zoo had ieder wat van den buit. Zooals sommigen beweren dagteekenen er velen uit de ja ren van 1460. De gouden zijn nog zeer mooi van kleur. Over de waarde en de verdeeling loopen de geruchten echter nog verschillend uiteen, zoodat de ware uitslag nog niet bekend is. Eenigen zijn reeds ter bezichtiging naar Amsterdam opge zonden. BRUINISSE, 18 Maart. Gedurende de vorige week werden van hier nog verzon den 2000 tonnen mosselen naar Holland, België, Frankrijk en Engeland aan f2,40 tot f 1,50 per ton naar kwaliteit. Een dezer dagen kwam hier een tjalk- schipper met een lading mosselzaad van de Zuiderzee venten. Men wist aanvanke lijk niet of hij wel koopers zou vinden, omdat de schippers, die gewoon zijn van hem te koopen, zooveel zaad hebben van de werken van Walcheren dat zij hem niet noodig hebben. Of hij nu later aan anderen verkocht heeft is mij nog niet bekend. Met liet oog op «len feestdag van <1. L. Vrouwe-Boodschap «1» Dinsdag a. s. zal liet eerst volgend nummer van Zelandia Maandag-avond verschijnen. Tevens kunnen wij onzen le zers met genoegen mededcelen, «lat thans - <lank de medewer king en den steun van vele ge achte zijden ondervonden - het aantal abonné's van Zelandia reeds de Dit is voor ons zeer zeker een bewijs, «lat er hier gr«»ote be hoefte bestond aan een katho liek orgaan. Want drie maanden is voor een nieuw lilad een zeer kor te tij«l van bestaan, en wij eonstateeren met vreug«le, «lat er zich eiken «lag nog nieuwe uhonné's tegen 1 April aan melden. Daarenboven geeft ons «Ut «le overtuigingdat Zelnmlia in den smaak valt en gaarne wordt gelezen. Wij zullen trachten alles in liet werk te stellen, om onze lezers steetls nog meer en meer te bevre«Iigen. Zelandia zal voor «le I'aasch- dagen dan ook reeds verschij nen in twee geheele bladen. A. s. Zaterdag zal Zelandia daarenboven door heel «le Pro vincie worden verspreid, en wij maken daarom ook heeren adverteer«lers op «leze gunstige gelegenheid tot het plaatsen hunner advertenticn opmerk zaam. Zondag jl. overleed te Kruisland de Wel eer w. heer A. P. van Genk, sedert 1895 pastoor aldaar. De overledene was geboren in 1836, en ontving in 1860 de H. pries terwijding. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: huisvredebreuk: A. S. H. 20jaar, bootwer ker Ter-Neuzen tot /"5.-b. s. 5 d. h. huisvredebreuk en wederspannigheid K. W. H. 17 jaar en A. A. H. 19 jaar boot werker Ter-Neuzen, ieder tot 14 d. gev. straf. wederspannigheid: J. J. M. 18jaar,werk man, J. W. 19 jaar smid en W. A. van B. 25 jaar, boerenknecht allen Kruiningen de 1° tot 1 m. en de 2° en 3o beiden tot 14 dagen gev. straf. eenvoudige beleediging C. L. 38 jaar, werkman, Wemeldinge tot 5 w. gev. straf. beleediging van een ambtenaar, bedrei ging met eenig misdrijf tegen het leven gericht en mishandeling van een ambte naar: J. L. 36 jaar, werkman, Wemeldin ge tot 3 m. gev. Straf. mishandeling: D. H. 25 jaar, arbeider, Westkapelle tot 1 m. gev. straf en J. de J. 56 jaar, vrachtrijder Kruiningen tot ƒ7.-b. s. 7 d. h. diefstal: G. T. 32 jaar, timmmermans- knecht Kruiningen tot 1 m. gev. straf. In zake J. P. H. 44 jaar, landbouwer te Oostburg appellant van een vonnis van het Kantongerecht te Oostburg, waarbij hij ter zake van overtreding der drankwet is veroordeeld tot 3 w. hechtenis en plaat sing in eene rijkswerkinrichting voor den tijd van 3 maanden, is het vonnis van den eersten rechter bevestigd. In zake J. S. 26 jaar, boerenknecht te Ter-Neuzen, op 21 Februari 1.1. wegens mishandeling bij verstek veroordeeld tot 2 m. gev. straf en daarvan in verzet ge komen, is op heden diens vonnis bekrach tigd. Moord te Tilburg. Omtrent het on derzoek, dat dezer dagen weder te Tilburg werd ingesteld vanwege de justitie inza ke dén gruwelijken moord, aldaar voor bijna twee jaar geleden gepleegdmeldt het »Hbl." nog: Verleden week Donderdag heeft mr. Castendijk, advocaat generaal bij het Ge rechtshof te 's Hertogenbosch, die thans het onderzoek dier zaak in handen heeft, weer eens een bezoek aan Tilburg, meer be paald aan de kerk in den Noordhoek ge bracht en er ook enkele personen gehoord. Ook de officieren van justitie bij de recht bank te Breda was ter plaatse, en Zater dag j.l werd door eerstgenoemde dat on derzoek voortgezet. Of het tot eenig meer licht heeft geleid is onbekend. De ver dachte Mutsaers oefent intusschen te Til burg zijn handwerk, het schilderen, uit, en aan de houding door het publiek daar tegenover hem aangenomen, zou men zeg gen, dat dit hem niet, althans niet zoo schuldig acht, als het openbaar ministerie bij de rechtbank te Breda in zijn requi sitoir deed uitkomen, en het feit, dat hij nog altijd in vrijheid is, wijst er wel ee- nigzins op dat ook de ambtenaar van het O. M. bij het gerechtshof niet ten volle overtuigd is van Mutsaers' schuld. Nieuwe operatie ondergaan door Ro- dica. Het Hindoesche meisje Rodica, de overlevende van de beide aan elkander ge groeide en gescheiden merkwaardigheden van Barnum en Bailey, heeft deze week opnieuw een operatie ondergaan. Men heeft eenige tuberculeuze zenuwknoopen in den hals en de oksels bij haar weggenomen. Zij heeft de operatie op bevredigende wijze doorstaan. Bij de Chineezen. In een ge schrift handelende over dit volk, vin den wij de volgende curiositeiten op- geteekend, met de opmerking dat een massa zaken bij de Chineezen gansch anders zijn dan bij de Europeanen. De boeken der Chineezen worden be schreven of bedrukt in rechte rijen van boven naar beneden. Een scholier toont zijn eerbied voor den leermeester, door hem zijn rug toe te draaien, als de meester hem aanspreekt, of hij moet iets opzeggen. Bij bezoeken op feestelijke gelegenheden, houdt men den hoed op, en trekt men de dikste schoenen aan die men kan vinden. Als men den waard (in een logement) ontmoet, dan schudt men zijn eigen hand, in plaats van de zijne. De tee- dere moeder houdt haar zuigeling aan den neus vast om hem te beruiken, in plaats van 't kind een kusje te geven. De doopnaam wordt achter den ge slachtsnaam gezet. De ruiter stijgt te paard aan de linker zijde. De vaders laten de vliegers op, en de kinderen staan er bij te kijken. De maaltijden beginnen met zoetigheden, en eindigen met soep en visch. De rouwkleur bij de Chineezen is wit, en hun schoenen worden ook wit gepoetst. Hun mag neetnaald (kompas) wijst naar het zuiden, terwijl deze overal naar het noorden wijst. De militaire manda rijnen (staatsbeambten) dragen geen wa pens, maar een gestikten onderrok, een halsketen van paarlen en een waai er. De linkerzijde is bij hen de eere plaats. Volgens de begrippen der Chi neezen is de maag de zetel van het verstand (de rede). En, als een zoon aan zijn bejaarde vader een bijzonder bewijs wil geven van zijn achting en liefde, dan doet hij hem een doodkist present. Schrijver dezes meent ook ergens gelezen te hebben, dat een hun ner grootste lekernijen bestaat uit vo gelnestjes, en dat zij met smaak de af gehaspelde popjes der zijdewormen op eten. Nu, heeren Chineezen, wél bekome het u Zuiddorpe. Geboorten. 8 Maart. Re- natus, z. van Leopoldus de Moor en van Maria Louisa de Block. Overlijden. 13 Maart. Anna Catharina Verflieren, 78j., wed. van Pieter Josephus Goossens. eniss«>. Huwelijks-Aangiften. 7 Maart. Jacobus de Feijter, 19 j., jm. en Elisabeth Catharina van Arenthals, 19 j. jd. Geboorten. 1 Maart. Josephus Johannes, z. van Adriaan van Dorsselaar en van Ma ria Anna van Waterschoot. 2 Maart. An na Dorothea, d. van Alphonsus Adrianus Adriaansens en van Sophia Antonia Grim- minck. 8 Maart. Cornelis, z. van Jan Francies Cabooter en van Louisa Walgra- ve. 13 Maart. Anna Maria, d. van Petrus Alphonsus de Rijk en van Maria Stoel. Overlijden. 4 Maart. Anna Dorothea Adriaansens, 2 d. d. van Alphonsus Adria nus en van Sophia Antonia Grimminck. 5 Maart. Apolonia Viereck, 74 j., echtg. van Francies de Wael. Ahna Catharina Viereck, 73 j. wed. van Andries Polfliet. 6 Maart. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. geslacht van Jacobus van Eek en van Anna Maria Aerssens. 7 Maart. Adriaan Totté, 71 j. echtg. van Cecilia de Waal. 13 Maart. Isabella Apcionia van Waterschoot, 65 j., echtg. van Jacobus Compiet. 15 Maart. Maria Alphonsa Mat- tens, 19 jd. van Napoleon Louis en van Marianne van der Wielen. Hoek. Geboorten. 3 Maart. Maria An na, d. van Christiaan Bakker en van Jan na Meertens. 9 Maart. Cornelia, d. van Simön de Blaeij en van Adriana Cornelis- sen. Jacobus, z. van Louis Pladdet en van Maria Cornelia Hendrika de Visser. 14 Maart. Cornelis, z. van Karei Buijze en van Adriana de Koeijer. Overlijden. 5 Maart. Adriana Leunis, 59 j. echtg. van Jacob van 't Hoff. 8 Maart. Maria Elisabeth Robijn, 2 m. d. van Joost en van Sara Gazina van Doese laar. 9 Maart. Jan Johannes den Hoog lander, 4 m. z. van Daniël en van Sara Buijze. Axel. Geboorten. 3 Maart. Emilius Joseph, z. van Anthonius Josephus Claes- sens en van Maria van Vooren. 5 Maart. Jacob Willem, z. van Jozias Simons en van Janna den Exter. Cornelia Suzanna, d. van Jan van Dixhoorn en van Cornelia Wolfert. 6 Maart. Cornelis, z. van Adri aan Marinus Witte en Cornelia Hamelink. 9 Maart. Johanna, d. van Pieter Koekkoek en van Jacomina van Hermon. Arthur Jo seph, z. van Clement Benedictus Antheu- nis en van Henrica Maria van den Ierssel. 11 Maart. Jan, z. van Egbert Bakker en

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2