Metselmaterialen, Fiets te koop. Schoenwerk. Ontvangen en verkrijgbaar Fotograaf Van Ouerbeeke Uit België. Gemengd Nieuws. Kerknieuws. Onderwijs- Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Hoogwatergetij te Ter Neuzen DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 19 Maart 9.50 10.35 Donderdag 20 11.14 11.48 Vrijdag 21 12.15 Zaterdag 22 0.40 1.3 Zondag 23 1.23 1.43 Maandag 24 2.- 2.19 Marktberichten. Advertentiën. H. MAERTENS, te Hulst. van TERNEUZEN, der vaststellen, en, naar wij hopen flink op pooten zetten. Daarna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om als Donateur (te gen een jaarlijksche contributie van ƒ5.-) of Eerelid (voor ƒ2,50 per jaar) toe te treden; als Donateurs traden toe de Hee- ren P. Hamelijnck, G. Versluijs, D. van den Berg (allen leden van den Gemeen teraad) en A. G. Stubbé, boekhouder aan de suikerfabriek, als eereleden gaven zich een vijftal Heeren op. Vervolgens werden de namen der wer kende leden voorgelezen. Een zestal personen lieten zich nog als zoodanig inschrijven. Daarna verklaarde de spreker, dat ze toch maar zouden overgaan tot het kiezen van een definitief bestuur. Tot Voorzitter moest gekozen worden een Donateur of Eerelid; op den Heer Ma- lotaux (door den spreker aanbevolen) wer den uitgebracht 37 stemmen. De Heer Malotaux is geen Donateur of Eerelid. De Heer Groff (aanbevolen door Gijsel- man) bekwam 7 stemmen. Tot Onder-Voorzitter werd gekozen P. IJsebaert, tot le penningmeester D. van den Berg, tot 2e penningmeester R. Gij- selman, tot le secretaris H. L. van Halst, tot 2e secretaris H. de Betue. Tot com missarissen werden gekozenP. Hame lijnck, G. Versluijs, P. de Groff en C. P. Amelunxen. Alleen R. Gijselman nam zijne benoe ming aan. De andere verkozenen waren of niet aauwezig, of ze lieten zich niet uit, uitgezonderd de Heer C. P. Amelunxen, die zijne benoeming niet aanvaardde, en de Heer van Halst die voorwaardelijk aannam. In plaats van C. Amelunxen wordt be noemd A. Stouthamer. Daarna onstaat een verwarde discussie, waaruit onaangenaamheden dreigen voort te vloeien. De spreker handhaaft de orde. Zes personen (G. Lammens, P. Wagenaar, A. Lammens, F. Verkouteren, P. de Be tue K. Deijselinck) geven zich als candi- daten voor bode (om de Contributies te in nen op) spreker stelt voor die benoe ming door het bestuur te doen geschieden. De Heer Deijselinck wil de functie van bode kosteloos verrichten. Hiervan zal no ta genomen worden. Ten slotte spoorde spreker de arbeiders aan om samen te wer ken, ten einde een goed resultaat te kun nen verkrijgen. (Daverende toejuichingen.) OOSTBURG. Men schrijft van hier aan de M. Ct.: Het post- en t.elegraafgebouw alhier is door de postdirectie voor den rijksdienst afgekeurd; de gemeente is met het Rijk in onderhandeling over de stichting of den aankoop van een nieuw gebouw. In de Vrijdag gehouden voltallige verga dering van den raad werd mededeeling gedaan van een schrijven van Ged. Sta ten, waarbij zij verklaren in te trekken, voor zoover betreft het artikel betreffende den toelatingsleeftijd der kinderen tot de gemeenteschool, hun besluit van 4 April 1890, waarbij o. m. dat artikel werd goed gekeurd. Tegen deze beslissing gaat de raad thans in beroep. De verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs werd opnieuw vastge steld: de belooning der onderwijzers op ƒ0,60 per lesuur. Het primitief kohier der hondenbelas ting, waarop 99 honden vermeld staan, werd vastgesteld op ƒ159. De nieuwe hoofdelijke omslag vor derde heel wat tijd en werd afgehandeld na behandeling bleek, dat het tarief C( voorkomende in Prov. blad no 46 van 1901, met ruim 1/6 kon worden verlaagd. IJZENDIJKE, 17 Maart. Zoo zacht en lekker als het weer Vrijdagavond was, zoo wild en woest was het Zaterdagmor gen. De stormwind gierde door de straten en deed hoeden en petten rollen, als om hunne eigennaars uit te noodigen, tikje met hen te spelenhagel en regen klet terde tegen de ruiten; dakpannen vielen ratelend op de steenen tot groot gevaar van de voetgangers. Nu en dan kwam een rukwind, die alles, wat niet muur vast stond, deed draaien als een fol. Een «tronk" bij deze gemeente werd door zoo'n rukwind om zijne as gedraaid, tot hij er uit zag als een wisje; twee kinderen, die op den verlaatdijk liepen, werden opge pakt en tuimelden op den zandweg daar naast, gelukkig zonder zich te bezeren; de molenaar C. alhier waagde zich even buiten zijn molen op de galerij, maar werd dadelijk gegrepen. Had de man zich niet laten vallen en zich vastgeklemd aan de reten tusschen de planken, dan zou hij waarschijnlijk van de galerij in den wel 10 meter lager liggenden tuin geslingerd zijn. Een stevige boerendochter werd, toen zij zich naar den stal begaf, door den or kaan opgetild en met haar gelaat tegen den grond geslagen, waardoor haar drie tanden uit den mond gerukt werden, haar lip openscheurde en zij zich nog op ver schillende plaatsen van het lichaam hevig bezeerde. MIDDELBURG, 16 Maart. De minister van financiën heeft afwijzend beschikt op het verzoek van de schippersvereeniging Schuttevaer om zoo noodig, van België komende, te walsoorden en niet te Bath in te klaren. MIDDELBURG. Bij Koninklijk besluit zijn verplaatst de controleurs der directe belastingen en van het kadasterJ. A. O. H. G. Mijkamp, van Middelburg naar Eind hoven G. J. W. Rosenkranz, van Eind hoven naar Middelburg. Bij Kon. besluit is verlof verleend aan D. J. Mes, koopman, wonende alhier, tot het aannemen van het ordeteeken van ridder der orde van den Heiligen Grego- rius den Groote, hem door den Paus ge schonken. VLISSINGEN. Zaterdagnacht is een matroos bij het aflossen van de wacht, in een stoombarkas, op de reede voor het oor logschip Stein te water gevallen en ver dronken. Het lijk is alhier aangespoeld en naar het gasthuis gebracht. Het vertrek der Stein is daardoor uitgesteld. Men schrijft ons Met 1 Januari van het vorige jaar is in België de Wet op de Werkmanspensioenen in werking getreden. Ieder mannelijk of vrouwelijk ingezetene, die den leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, kan een jaarlijksch pensioen van 65 francs trekken. Het eer ste jaar heeft natuurlijk de uitbetaling van deze pensioenen heel wat voeten op de aarde gehad. Het geheele aantal gepensio neerden bedraagt ruim 175,-000. In Brussel en Antwerpen zijn er alleen rond de 3,400. In de eerste wat minder, in de tweede wat meer. Met 15 Januari 1.1. is men begonnen met het uitbetalen van het 2e halfjaar 1901 en thans is men met het uitbetalen bijna ge reed. De totale uitbetaalde som bedraagt 11,375,000 francs. Bovengenoemde Wet regelt niet alleen de ouderdomspensioenen, maar kent ook premiën toe om het sparen te bevorderen. Aan do personen, welke lid zijn van eene erkende lijfrente-maatschappij worden 60 centiemen per frank toegekend op de 24 of de 15 eerste franken (volgens den ou derdom der leden), zij genieten bovendien een jaarlijksche toelage van 2 frank voor elk boekje, waarop ten minste 3 francs is gestort. De toelagen van 2 francs worden op de begrooting van 1901 geschat op 400,000 francs. Er werd, in toelagen van 60 centiemen, eene som van 1,086,000 francs uitgedeeld. Het totaal der uitgaven bedraagt dus voor het eerste jaar de niet geringe som van 12,171,000 francs. Suikerbieten. Uit Oud-Gastel (N.-Br.) schrijft men aan het »N. v. d. D.": Nu door den Bond van Nederlandsche Suikerfabrikanten besloten is, dat tien fabrieken in de aanstaande campagne niet zullen werken, is aan die fabrieken nu reeds veel personeel bedankt, waar onder arbeiders zijn, die er reeds 20 k 30 jaar werkzaam zijn. Voor de fabrieken, die wèl werken, is het beetwortel-contract nu ook vast gesteld, en hebben de agenten bericht gekregen om met het contracteeren een begin te maken. Aangezien de prijs niet van dien aard is, dat er met voordeel bieten kunnen verbouwd worden, zijn vele landbouwers vooralsnog ongenegen contracten te slui ten. De fabrieken met het participatie- stelsel hebben voor de volgende cam pagne reeds bieten genoeg; en de fabri kanten, die aaugesloten zijn bij de ver- eeniging «Union Sucrière", hebben ook geen gunstiger contracten op suikerge halte. Het grootste verschil is echter dat de prijs in het contract niet bepaald is, en de kooper dezen dus zal moeten rege len met de agenten, die door de «Uni on" zijn aangesteld. Door de suikerfabrikanten is een ver- eeniging «De Unie" gevormd, met het doel de bieten-agenten successievelijk af te schaffen. Als commissarissen zullen optreden de heeren V. de Caritat de Perruzzis te Roosendaal. Ernest Laane te Ber- gen-op-Zoom en J. van Rossum te Ou denbosch. N. C. Wordt afgehaald. De heer F. Krips, te Wommels (Fr.), verzond voor ruim 18 jaren een brief naar Breda, met het opschrift: „wordt af gehaald". De afzender heeft nu den brief terugontvangen. Hij was dus bij de posterijen,, wèl bewaard." Een staaltje van Duitschen dienstij ver. In de «Pfaelzischer Kurier" vinden wij het volgende verhaal, wat op bet kerk hof te Dieuzo in Duitsch-Lotharingen is voorgevallen en dat een eigenaardig licht werpt op den overdreven dienstijver van Duitsche politie-agenten. Een Lotharinger, die in bovengenoemd plaatsje was geboren, een vader van vier kinderen die reeds sedert lang te Parijs was gevestigd, geleidde het stoffelijk over schot van zijn vrouw naar zijn geboorte plaats om het daar ter aarde te doen be stellen. Na zijn militairen dienst in Duitschland te hebben volbracht, had hij zich te Pa rijs gevestigd. Gedurende zijn verblijf al daar, werd hij opgeroepen om korten tijd oefeningen te houden bij den landweer, maar hij was niet verschenen. Hij werd dus als deserteur aangemerkt en veroor deeld tot de gewone boete800 Mark, bij niet-betaling te veranderen in zes weken gevangenisstraf. Toen hij nu op Duitsch grondgebied te rugkwam om het lijk van zijn vrouw in een familiegraf bij te zetten, werd hij door Duitsche politie-agenten op het kerkhof bij de nog open zijnde groeve gearresteerd, en terstond naar de militaire gevangenis ge bracht. Wanneer zijn straf uitgezeten zal zijn, moet hij nog de oefeningen meema ken, indertijd door hem verzuimd. Terecht merkt o. i. de «Pfaelzische Ku rier" naar aanleiding van deze arrestatie op, dat het Duitsche rijk aan geen enkel gevaar bloot had gestaan, indien de poli tie in deze zaak minder dienstijver had be toond. Een dergelijke totale afwezigheid van piëteit zal iedereen, behalve een Duitsch «Polizeidiener," tegen de borst stuiten. Nationale bedevaart naar Rome, Pa dua en Lorette, van Woensdag 2 tot Maandag 14 April 1902. Behalve de stad Rome, waar men 5 volle dagen zal doorbrengen en door Zijne Heiligheid in gehoor zal ontvan gen worden, zullen de bedevaartgan- ers bezoeken Milaan, Padua, Venetië, loulogne, Florence, Ancöna, Lorette, het meer der 4 kantons (per stoomboot) Luzern en Bazel (Bale). Prijs der plaatsen (alles inbegrepen) van Brussel: le klas 348 fr., 2e klas 275 fr. De inschrijvingsbiljetten moeten ge sloten worden den 20 Maart a. s. Voor het breedvoerig programma, voor de inschrijvingen en alle verdere in lichtingen, gelieve men zich te wenden tot den Eerw. Heer Alphons Maenhaut, aalmoezenier der Broeders van Liefde te Selzaete, geestelijke bestuurder der bedevaart. Voor de te Middelburg af te nemen akte examens hebben zich 155 candidaten, 99 mannelijke en 56 vrouwelijke. Daarvan zijn er 44 m. en 20 vr. uit het district Middelburg 22 m. en 8 vr. uit het district Goes, en 38 m. en 28 vr. uit de arrondissementen Bergen op Zoom en Roosendaal. 1 April wordt het schriftelijk gedeelte van het examen afgenomen en den 9en dier maand vangen de mondelinge examens aan. (VI. Gt.) Te 's-Gravenhage zijn voor het exa men nuttige handwerken o. a. geslaagd de dames A. van Riel van Middelburg en J. M. van Marion van Goes. OOSTBURG. Mejuffr. B. D. G. Mulder alhier is benoemd tot onderwijzeres te Nisse. De officier van justitie te Zierikzee heeft appèl aangeteekend tegen het vonnis der arr. rechtbank, waarbij de Evangelist A. W. wegens brandstichting werd veroor deeld tot 4 jaar gevangenisstraf, met be vel tot gevangenhouding. I>e opname van ingezonden stukken bewijst volstrekt niet, dat de Kedactie met den Inltoud Instemt. Kan de Zeeuwsche paardenfokkerij nog doelmatiger aangemoedigd worden Bovenstaande vraag stelde ik mij toen ik dezer dagen, door middel der nieuwsbla den, kennisnam van den uitslag der ge houden premiekeuring van dekhengsten in de provincie Zeeland. Blijkens verslag van den secretaris der Provinciale Rcgelingscommissie voor 1902, waarvooor werden uitgeloofdAcht pre miën van flOOO, voor dekhengsten van ten minste drie en van ten hoogste zes jaar en acht kleine premiën van 150, dus te zamen ƒ9200, slechts toegekend vier pre miën van ƒ1000, terwijl de acht kleine premiën allen werden toegekend. Er blijft derhalve nog zeker ƒ4000 be schikbaar, en zulks geeft mij aanleiding de vraag te stellen Is het niet mogelijk, door wijziging van het reglement op de paardenkeuringen, jaarlijks een zeker be drag te besteden voor den aankoop in België van een 25 goede éénjarige merrie- veulens en vervolgens publiek onder de fokkers te verkoopen, met het doel, dat zij een groot aantal jaren voor de fokkerij worden gebruikt? Volgens de meening van deskundigen bestaat er in alle districten groote behoefte aan goede jonge merriën on worden pre miën van ƒ600 voor ingevoerde hengsten voldoende hoog geacht en zou, door de premiën van ƒ1000 tot op b. v. b. ƒ600 a ƒ700 te verlagen ook terzelfder tijd vol doende geld beschikbaar komen om de kosten van aankoop en het eventueel ver lies op den publieken verkoop daaruit te bestrijden. In elk district zou men dan jaarlijks of beurtgewijze de aangekochte éénjarige mer riën kunnen verkoopen. Een gevolg van dien maatregel zoude moeten zijn, dat men ook premiekeuringen gaat houden voor tweejarige merriën enz. en dienden de aangekochten zooveel mo gelijk voorgebracht te worden. Kan men dan een flink aantal premiën van ƒ50 uitloven voor tweejarige merriën, dan zien de fokkers eens de beste paarden bij elkander en worden zij, die om ze goed op te fokken kosten en moeite daarvoor over hebben, ook daarin gesteund en be loond. Wat hier het gevolg van zal zijn isdat binnen 10 jaar tijds een vrij groot aantal goede hengsten van Belgisch slag, in Zee land zelf zullen gefokt worden, want wat goeds kan men verwachten al heeft men ook een goeden hengst, als de merriën zelf beneden het middelmatige blijven? Gewenscht ware het dan ook, dat er wederom keuringen gehouden werden van merriën met veulen, opdat de fokkerij zoo spoedig mogelijk kon de zien, hoe de heng sten overerven. Het ligt niet op mijn weg om hier oen schema te maken voor eventueel uit te lo ven premiën voor hengsten van 36 jaar, van 7 jaar en ouder, aanhoudings-bijdragen voor één- en tweejarige hengsten, alsmede voor twee- en driejarige merriën, voor merriën van 48 jaar met veulen enz., de regelingscommissie is der zake voldoende deskundig en het is haar uitstekend toe vertrouwd; het was alleen mijne bedoeling om de aandacht zoowel van de Regelings commissie, als van het Hoofdbestuur en Afdeelingsbesturen der Zeeuwsche Maat schappij van Landbouw, hierop te vestigen, opdat eene onderlinge overweging en be spreking dezer aangelegenheid aanleiding moge geven tot voorstellen en resultaten waardoor de Zeeuwsche paardenfokkerij nog doelmatiger aangemoedigd en loonen- der gemaakt worde. Mochten deze regelen iets daartoe kun nen bijdragen, dan ware zulks eene vol doening voor hem, die gaarne dankzegt voor de verleende plaatsruimte en teekent Hulst, 17 Maart 1902. J. v. W. Xagekomen giften voor Z. H. «ten l'aus. Van een onbekende. Tot zekere inten tie ƒ10. Nogmaals verzoeken wij ons geene gif ten meer in te zenden, daar de lijst ge sloten is. Hulst, 17 Mrt. Middenprijs per 100 k°. Tarwe ƒ8,—, Rogge ƒ6,50,' Wintergerst ƒ8,50, Zomergerst ƒ0,00, Haver 7,75, Erwten ƒ10,Paardenbotfnen ƒ8,50, Dui- venboonen ƒ9,25 Witteboonenƒ 10,25, Brui- neboonen ƒ8,50, Boekweit ƒ0,00, Lijnzaad ƒ14,50, Aardappels ƒ2,25. Koolzaad per zak van 106 liters ƒ0,00. Boter per kilo ƒ1,10. Eieren per 26 stuks ƒ0,70. Er waren ter weekmaikt te koop ge steld 15 stuks hoornvee, 31 varkens, verkocht6 16 Er waren ter keuring aangevoerd 15 stieren. Rotterdam, 17 Maart. Buitenlandsche granen kalm. R o g g e per 2100 kilo 9 pud 20/25 Ni- colajeff uit zeeboot naar qualiteit f142 a f 143 9 pud 15/20 do. dagelijks gewicht f 141 a f 1429 pud 10/15 do. do. f 140 a f141; 9 pud 10/15 Dniepner dó. do. f 144,50 a f 145,50; 74/75 ko. jarige Helena f148 a f 149 68/69 ko. Donau f 140 69/70 ko. do. stoomend f 1389 pud 10/15 Taganrog Maart/April/aflading f 142. Gerst per 2000 kilo 62/63 ko. Nicola- jeff dagelijks gewacht f128. M a i s per 2000 kilo Amerik. Mixed f 148 a f 150, do. do. uit zeeboot f 143,50 a f 144,50, do. do. Maart/aflading f144 a f 144,40 Turksche f 128 a f 128,50, dito schuitovername f124, do. prima qualiteit f 129 contantOdessa stoomend naar aan komsttijd f 120,50 a f119. B i n n e n 1 a n d s c h e Granen. Tarite. Per heet. ƒ6,10 a ƒ7,25, puike zware daarboven en per 100 kilo ƒ8,40 a r 9) Rogge ƒ4,80 tl ƒ5,40. Gerst. Winter- per 100 kilo ƒ7,15 a ƒ7,75. Zomer- per 100 kilo 7,25 a ƒ7,50 en Chevalier- per 100 kilo ƒ7,90 a ƒ8,70 Haver vaster. Per heet. ƒ3,50 a ƒ4,25, zaai daarboven en per 100 kilo ƒ8,25 a ƒ8,50, zaai daarboven. Witteboonen. Per ƒ9,50 a ƒ10,75 en puike daarboven. Bruine boonenals voren. Per heet. ƒ5,50 a 7,25, puike grove daarboven. Blauwe Erwten waren heden meer gevraagd. Per heet. ƒ8,25 a ƒ9, en gave puik kokende daarboven. Kanariezaad ƒ6,a ƒ7,75. Rotterdam, 17 Maart. Ter veemarkt waren arngevoerd 350 vette runderen, 182 vette kalveren, 0 nuchtere kalveren, 173 schapen of lammeren, 425 varkens, big gen, paarden. Koeien en ossen 23 tot 32 c., stieren tot c., kalveren 39 tot 52 c., scha pen 20 tot 26 c., lammeren tot c., varkens 22 tot 255 c. en lichte varkens voor export a c. per kilo. Rotterdam, 17 Maart. Y1 a s. In het land was gepasseerde week nogal eenige handel en werden er zoodoende eenige par tijen opgeruimd. De aanvoer aan onze markt van heden bedroeg 14,288 steen blauw Hollandsch, 600 steen geel dito, 2300 steen Groningsch en 3513 steen Zeeuwsch. Over het algemeen was de qualiteit onbe vredigend Niettemin was do handel vrij levendig en ruimde alles tamelijk vlug op tegen onveranderde prijzen. L ij n z a a d Aanvoer klein en ging er in dit artikel weinig om. Schiedam, 17 Maart. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn ƒ71/a per heet. ct., zonder fust en zonder de belas ting. Spoeling-commissie per ketel ƒ1,90. Gent, 14 Maart. Vlas en snuit. De aanvoer van inlandsch wordt steeds klei ner bij goede vraag vindt alles wat aan geboden wordt koopers tot vastere prijzen. In Russisch heeft de omzet weinig te be- teekenen, door spinners wordt alleen- op vroege levering gekocht- Garens stil maar prijshoudend, vooral die van snuit. Linnen steeds met weinig handel. GENT, 14 Maart. Ter veemarkt van he den (Vrijdag) werden te koop gesteld: 47 schapen, 6 lammeren, 111 kalveren, 231 vet te varkens, 5 loopers, 412 biggen, 41 melk koeien, 4 groote ossen, 113 jonge ossen, 120 vaarzen, 188 vette koeien, 88 stieren, 218 magere dieren. Prijzen waren per kilog voor ossen en vaarzenvleesch fr 1,27 a fr. 1,32; idem 2de qual fr. 1,18 a 1,25; koeienvleesch fr. 1,20 a fr. 1,25; idem 2de qual. fr. 1,05 a fr. 1,15; stieren vleesch fr. 1,15 a fr. 1,25; kalfsvleesch fr. 1,65 a fr. 1,90; schapen- vleesch fr. 1,30 a fr. 1,40; lammerenvleesch fr. 1,90 a fr. 2,10; varkensvleesch fr. 1,35 a, fr. 1,40. Huiden. Vaarzen, ossenkoeien fr. 0,82 a fr. 0,84stieren fr. 0,72 a fr. 0,74kal veren fr. 1,10 a fr. 1,15. Versch roet fr. 0,40 a fr. 0,55. Koers van het gelil. Belgisch per 100 frs. 48,025 a 48,07\ ■tears van Antwerpen. Chili-salpeter 15.5 a 16 pet. fr. 25.75 per 100 K. G. April fr. 25,75, markt vast. Sulfaat van ammoniak 20 a 21 pet. stik stof frs. 29.25 per 100 K. G. April fr. 29,25 markt vast. Superphosphaat 12 a 14 pet. phosphor- zuur, fr°. bestemming fr. 4,70 a fr. 4,80 per 100 KG. Tarwe goede vraag. Californië 171/», Wala 161/», Oregon 163/t. Gerst vast. Californië 161/*, Gronin ger 163/*, Zeeuwsche wintergerst \7'/i. M a i s vast. Mixed 157«j Odessa 12,50, La Plata op vorige prijzen. Herveiling der ONROERENDE GOE DEREN te Axel, van den heer L. Wael- put en kinderen op Zaterdag 22 Maart 1002, des namiddags 2 ure. Hoogste bod f 4825. Notaris Dregmans. als Kalk, Tras, Cementen, Steen, Pan nen, Vloertegels, Arduinen Hokken en Dorpels, Slijpsteenen enz. enz. Steeds aan concurreerende prijzen te bekomen aan de magazijnen van zal bij gunstig weder, op 25 Maart (Maria 'Boodschap) werken bij Ch". van Belle te Graauw; aanvang 's mor gens 9, einde 5 uur namiddag. TE KOOP een gebruikte, nog in goe den staat zijnde FIETS. Adres bureau dezer. aan concurreerende prijzen alle soorten net en sterk Bruine en zwarte APPRETUUR, LE- DERSMEER, le kw. SCHOENSMEER enz. Aanbevelend, Wed. VAX DAM MIS, Zuiddorpe.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3