Provinciaal Nieuws. LUST der Belgische kantoren, die niet rerder dan 30 kilometer verwijderd zijn van SAS VAN GENT. Het port der brieven uit Sas van Gent voor die plaatsen is 5 cent per 15 gram. Voor briefkaarten is geen verminderd port toegestaan, zoodat bui- tenlandsche briefkaarten moeten gebruikt worden. Adegem Evergem Maldegem Sornergem Aeltre Exaerde Meirelbeke Stekene Audegem Gand Melle Tamise (of Temsche) Assenede Gentbrugge Moerbeke Termonde Bassevelde Gillis (S«) Moerzeke Tronchiennes Beirvelde Hamme Nevele Ursel Belcele Hansbeke Nicolaas (S') Vracene Bellem Heusden Nieukerken Wachtebeke Berlaere Kieldrecht Oordegem Waerschoot Calcken Laerne Oostacker Waesmunster Caprijcke Landegem Overmeire Watervliet Denis-Westrem (S') Landscauter Quatrecht Wette ren Dendermonde La Pinte Saffelaere Wichelen Destelbergen Laurent (S') Schellebelle Wondelgem Deurle Ledeberg Schoonaarde Zele Drongen Lokeren Selzaete Zwijnaerde Eecloo Loochristy Sinay Ertvelde Lovendegem Sleijdinge L IJ S T der Belgische kantoren, die niet verder dan 30 kilometer verwijderd zijn van HULST Het port der brieven uit Hulst voor die plaatsen is 5 cent per 15 gram. Voor briefkaarten is geen verminderd port toegestaan, zoodat buitenlandsche briefkaar ten moeten gebruikt worden. ten uitgegeven, n. 1. met postzegels van 1, 3, 5 en 12'/, cent. Ieder boekje (in kar tonnen omslag) bevat vier velletjes van zes postzegels, welke door geolied papier van elkaar gescheiden zijn. Boven den prijs der postzegels wordt voor elk boekje één cent in rekening gebracht. *Bij gebruik van die boekjes loopt men geen gevaar dat de postzegels vuil zullen worden. Het geoliede papier voorkomt dat ze in de boekjes kleven. In de regeling van do tractementen der brievenbestellers is een goede verbetering gekomen. Zij zullen, in de eerste tien dienstjaren (na hunne aanstelling) ,op kan toren van de le tot en met de 6e klasse, 50 gld. per jaar, en, op de kantoren 7e en 8e klasse, 75 gld. per jaar meer verdienen. Deze regeling gaat mot 1 April e. k. in en heeft terugwerkende kracht. Na 26 jaar bereiken ze hun maximum, dat onveranderd gebleven is. De tractementen der klerken zullen in denzelfden geest verbeterd worden. Het maximum tractement der Rijkstelephonis- ten is van ƒ800 op 1000 gebracht. De Vereeniging van Kath. Kamerleden heeft het volgend antwoord ontvangen op haar adres van hulde aan Z. H. den Paus. De brief, dien de Katholieke Kamerleden in Nederland onlangs door U den Heiligen Vader hebben doen ter hand stellen, heeft het hart van den Paus met buitengemeen groote vreugde vervuld. Zijne Heiligheid weet hoezeer Gij en Uwe ambtgenooten trouw pleegt jegens Zijn persoon en den Apostolischen Stoel. Uw gelukwensch heeft Hij daarom met groote vreugde aanvaard, en gaarne ge bruikt Hij deze gelegenheid om aan U den welverdienden lof te brengen. Om U van Zijne Hoogpriesterlijke welwillennheid tevens een bewijs te geven, geeft Hij aan U en aan de vereerenswaardige mede-on derteekenaren van den brief, van ganscher harte Zijn Apostolischen Zegen. Met de betuiging mijner beste gevoelens blijf ik, M. Cardinaal RAMPOLLA. Rome, 6 Maart 1902. Aan Mgr. Dr. SCHAEPMAN, q.q. - Nederlanders le Rome. Men schrijft uit de Eeuwige Stad, d.d. 13 Maart aan Hel centrum: Dinsdaga vond 6 uur werd door de te Rome verblijvende katholieke Nederlanders in het Hotel Russie" aan den afgevaar digde van H. M. de Koningin bij Z. H. den Paps, graaf Dumonceau, en diens attaché baron Van Voorst tot Voorst een feestmaal aangeboden, waaraan ongeveer een 30 personen deelnamen Ook Mgr. Aelen en Mgr. Dr. Schaep- man waren onder de genoodigden. De feestvreugde werd nog verhoogd door de blijde tijding, dat graaf Dumon ceau door den H. Vader was begif tigd met het grootkruis der Pius-orde en baron Van Voorst tot ridder in de zelfde orde was benoemd. Beide hee- ren waren met hun respectievelijk ont vangen decoraties getooid. Mgr. Aelen stelde een heildronk in op Paus en Koningin. Hij roemde eerst Leo XIII als den Paus der Encyclieken, die terecht de grondwetgever der 20e eeuw is ge noemd, en bracht daarna een geest driftige hulde aan H. M. de Konin gin, „aan wier wijze regeering ge heel Nederland, maar vooral wij Ka tholieken zooveel te danken hebben. Veel heb ik gereisd, in verschillende landen ben ik geweest, maar nergens werd beter het woord,, vrijheid van godsdienst" verstaan dan in ons Hol land." Hierna werd door alle aanwezigen staande het „Wien Neerlandsch bloed" aangeheven. Vervolgens bedankte graaf Dumonceau mgr. Aelen voor zijne echt vaderlandslievende woorden van waar deering voor Hare geëerbiedigde Ma jesteit, en verzekerde, dat hij bij zijn terugkeer in Holland de Koningin zou mededeelen, hoe innig verknocht de Hollansche Katholieken in Rome zijn aan Haar persoon en troon. De Hoog Eerw. pater Oomen wijdde een heildronk aan graaf Dumonceau, Mgr. Willens aan Dr. Schaepman, deze aan Mgr. Aelen, dien hij nog be dankte voor de waardeerende woorden over H. M. de Koningin, en verder aan de te Rome vertoevende Neder landers, de spes patriae." Ten slotte mag hier een woord van welverdienden lof niet worden ont houden aan Dom Willibrord van He- teren, aan wiens bemoeiingen het schit terend welslagen van dit feest vooral te danken is. Woensdag ochtend heeft graaf Du monceau de terugreis naar het vader land aanvaard, waar hij Vrijdagavond in den Haag werd verwacht. In een Bijvoegsel van de St. Ct. van gisteren is opgenomeu een staat betreffen de den afloop van de lichting voor de na tionale militie in 1901. In Zeeland was het aantal militie-plich- tigen, waarnaar het aandeel der provincie is bepaald, 2081, terwijl het aandeel be droeg 495. Er werden 974 ingeschrevenen vrijge steld, terwijl 1 werd uitgesloten en 1 o- verleed na de loting. Afgeleverd werden 493 manschappen, 2 ontbraken wegens gebrek aan tot den dienst aangewezen lotelingen in twee gemeenten, en wel 3 die reeds als vrijwilliger bij de zeemacht en 5 die bij de landmacht in dienst waren, 440 werden ingelijfd bij de militie te land en 45 bij de zeemilitie. Uit Zeeuwsch- Vlaanderen Westelijk deel. Men schrijft ons Hoewel een heirleger van Belgische douanebeambten dag en nacht de gren zen bewaakt, gaat de smokkelarij, in var kens vooral, nog steeds zijn geregelden gang. Dat het hierbij wel eens leuk kan toe gaan kan uit het volgende blijken. Een paar douaniers lagen warm inge pakt in hinderlaag, op ongeveer 10 passen afstand van de deur eener kroeg waarin gewoonlijk de smokkelaars conferentie hou den. Even na tien ure des avonds vertoonde zich een dezer laatsten, die natuurlijk de »heeren" dadelijk in de gaten had. Het aanbod om mee de kroeg in te gaan volg de, en werd door een der douaniers aan vaard, terwijl de ander mogelijk vol hei ligen dienstijver, of wel, vol angst voor den luitenant, bleef liggen. Dat evenwel ook deze dienstklopper een «druppel" niet versmaadde, bleek weldra, toen z'n collega als trouw en eerlijk ka meraad de kroeg uitkwam met eene flin ke hartversterking, welke dankbaar werd geaccepteerd. Deze tournée uit en in de kroeg werd zoo dikwijls herhaald, dat de »heeren" bij 't verstrijken van hunne diensturen niet goed meer onderscheidden of er «druppels" of wel «varkens" voor hunne oogen schemerden. De madam uit de kroeg, vol medelijden en belangstelling als alle Vlaamsche huis moeders, was evenwel zoo goed, den hee- ren een heel eind uitgeleide te doen, wat natuurlijk niet overbodig bleek, daar geen van beiden in staat was zijn roer recht te houden. Dat ondertusschen de smokkelaars hun slag sloegen behoeft zeker geen nadere bevestiging, althans voor hen die in de nabijheid der grenzen wonen. Met ingang van 1 Mei a. s. zijn in Zeeland verplaatst de kommiezen bij 's rijks belastingenP. Yersluijs, le klasse, van Heinkenszand naar Domburg; J. Crom- bouw, le kl. van Domburg naar Heinkens zand; A. J. W. Korff van Koewacht naar Axel, H. R. J. Claeijs van Hontenisse naar Koewacht, M. T. E Nederhand van Hoe- dekenskerke naar Aardenburg, F. Beun van Breskens naar Hoedekenskerke. T. B. Tas van Hulst naar Breskens, C. D. Ver- vaeck van Zuiddorpe naar IJzendijke, deze zijn alle 3e kl.en verder J. Visser van Axel naar St. Jansteen, J. Kesteloo van Hulst (tijd.) naar Hontenisse, A. de Maat van Cortgene (tijd.) naar Hulst, G. Kui per van St. Jansteen naar Hulst, C. R. Janssen van Sas van Gent (tijd.) naar St. Jansteen, W. Jansen van IJzendijke naar Hontenisse en H. Post van Hontenisse naar Zuiddorpe. De zeven laatstgenoemde zijn allen 4e klasse. Bij kon. besluit van 12 Maart zijn tegen 1 April bij den Rijkswaterstaat be vorderd tot bureelambtenaar 1ste klasse de heer J. J. Schenk en tot bureelambteuaar 2de klasse de heeren C. J. Meulmeester en J. Delzenne, allen te Middelburg. Bij kon. besl. is herbenoemd tot kan tonrechter in 't kanton Oostburg de heer W. C. de Smidt. ZUIDDORPE. De diensturen van het telephoonkantoor alhier zijn vastgesteld op werkdagen van 7'/«—8'A, 9'/»10l/>> 2 V23, 77'/« uur, op Zon- en feestda gen van 12'/»1uur. AXEL. De brigadier en de marechaus- sée Lambregts alhier deden Zaterdagnacht een goede vangst. Zij waren nabij Kijkuit verdekt opgesteld, toen zij een viertal per sonen, die blijkbaar naar België gingen, den weg zagen afkomen. Het verdacht rondkijken en de ongewone omvang der kielen van het viertal verwekte spoedig wantrouwen bij onze politiemannen. Op den rechten tijd sprongen de marechaussée te voorschijn en pikten er ieder een man netje uit. Twee dieven (die bekend zijn) namen de vlucht. Er ontstond een wor steling waarbij vooral de arresstant van den maréchaussée Lambregts hevige tegen stand bood. De buit der kippendieven welke onder de kielen verborgen was, kreeg in die bedrijven de vrijheid terug. Na een geweldige vechtpartij, die onge veer een half uur duurde, kwam er hulp opdagen, van de brigade Hulst, die in de nabijheid vertoefde, en werden de twee schavuiten naar Axel overgebracht. De uniform van Lambregts is op verschillende plaatsen stuk getrokken. Hij zelf heeft veel geleden door de geweldige stompen en stooten, welke hom toegebracht zijn. Een woord van lof voor onze flinke mannen AXEL. Bij het op 15 Maart gehouden toelatingsexamen lot de R. N. lessen te Axel zijn toegelaten tot de voorbereidende klasse le afdeeling A. C. de Pauw, A. L. C. de Theije en M. A. P. Herrijgers; Voor de 2e afdeeleng werd een candi- daat afgewezen. Tot de R. N. lessen le klasse. M. D. Castenmiller, C. L. Ooone, A. P. Geerards, J. de Jonge, W. van Petegem en Ang. Waelput, een candidaat werd af gewezen. De eenige candidaat voor de 4e klasse werd niet toegelaten. TERNEUZEN. In den nacht van Vrij dag op Zaterdag, zoo meldt de M. C. ont stond bij een inwoner van Terneuzen brand op de slaapkamer van een zijner dochters. Het behangsel van 't ledikant en een zolderbalk smeulden, doch gelukkig werd de jonge dame spoedig wakker, bemerkte door den rook het ongeval en kon spoedig de huisgenooten wekken, waarna de brand in zijn voortgang gestuit werd. Het vuur moet zijn ontstaan door de electrische ge leiding. St. JANSTEEN, 15 Maart. In de heden gehouden raadszitting werden o. m. behan deld de volgende isgekomen stukken, le Een schrijven van Gedep.Staten behelzen de goedkeuring der verordening op het L. O., voor zoover daarbij de leeftijd is bepaald, waarop kinderen tot de o. 1. scho len worden toegelaten, (5'/« jaar) en die, waarbij zij de scholen moeten verlaten (14 jaar), terwijl overigens tegen die ver ordening geen bedenking bestaat. 2e Een schrijven van Gedep. St., waarbij zij hun goedkeuring hechten aan de gelijktijdige waarneming der bedieningen van Secr. en Ontv. dezer gemeente door den heer H. P. J. Rottier. 3e Een verslag van de Com missie tot wering van schoolverz. in deze gemeente, waaruit wij vernemen, dat door deze Commissie in 't afgeloopen jaar zijn opgeroepen, om voor haar te verschijnen, 52 personen, waarvan er 37 verschenen. Redenen van schoolverzuim waren meest: behulpzaam zijn bij 't bedrijf. De Commis sie meent voorloopig tevreden te mogen zijn met de verkregen resultaten, al zijn deze, door de slappe toepassing der wet, niet zoaals verwacht was. 4e Een verzoek van den heer A. T. Rottier, tot het aan- koopen van een stukje gemeentegrond. Door den Raad voor een zeker bedrag toe gestaan, terwijl de aanvrager voor den 20en Maart kennis moet geven van al of niet aannemen. Na het beëedigen van den nieuw-be- noemden Secr. en Ontv., dat nu aan de orde was, werd overgegaan tot een ver gadering met gesloten deuren (Hoofdelijke Omslag.) KOEWACHT. Zooals bekend is, werd hier in de maand December eene fanfare maatschappij opgericht onder den naam van «De Eendracht." De jeugdige veree niging hield driemaal per week repetities in het schoollokaal aan den Ouden Molen. Onder leiding van den ijverigen directeur, den heer Pr. v. d. Walle, maakten de le den snelle vorderingen. Zondag deed de fanfare haar eerste mu zikale wandeling naar het Zand. Een groo te menigte volks was gekomen om de nieuwe vereeniging te hooren. De verwachting was natuurlijk niet hoog gespannen; wat kan men toch in drie maanden muziek aanleeren Ieder stond echter verbaasd. De vereeniging speel de niet alleen heel vaardig een drietal marschen; doch voerde ook het «Wien Neerlandsch bloed" uit. Er heerschte een vroolijke, opgewekte stemming; dat alles liep in de beste orde af. KOEWACHT. Met ingang van 1 April a. s. is tot onderwijzer aan de openbare school te Manderveen (gemeente Tubber- gen) in de provincie Overijsel benoemd de heer C. A. van de Bilt alhier. De 42 jarige sigarenmaker P. J., die verleden week door de rechtbank te Den- dermonde tot eene gevangenisstraf van 8 maanden en 50 francs boete is veroordeeld wegens mishandeling en beleediging, is tegen dit vonnis in hooger beroep gegaan. HONTENISSE, 15 Maart. De 113 aan vragen om vrijstelling van de leerplicht wet afgezonden door ingezetenen van de gemeente Koewacht zijn heden alle door den schoolopziener in het arrondisement Hulst onderteekend en aan de belangheb bende ouders of voogden verzonden. HONTENISSE, 17 Maart. Alhier heeft zich op den Kalversdijk bij eene vrouw een geval van besmettelijke pokziekte in vrij ernstigen graad voorgedaan. HONTENISSE. Dezer dagen kon men in verschillende Nederl. bladen de onder scheiding lezen ten deel gevallen aan den heer Jos. van Jole decoratieschilder in den Haar. Genoemde heer is een zoon van den heer Benj. van Jole, wonende op het dorp Groenendijk. Ook deze is een bekwaam schilder, getuige niet alleen de goede naam dien hij als zoodanig bezit, maar getuige vooral de prachtige schilderstukken, die hij de laatste maanden heeft afgewerkt volgens opdracht uit Bergen op Zoom. Zoom. Wie thans het café van B. van Jole op Groenendijk bezoekt kan een groot aantal dier schilderstukken beschouwen, en zal bepaald verwonderd staan, dat zoo iets ten platten lande kan vervaardigd worden. Want waarlijk ze zijn groot in verschei Amand (S*) Brasschaet An vers Burght Assenede Calcken Audegem Calloo Baesrode Cappellen Basel Cruijbeke Bassevelde Detselbergen Beirendrecht Dourne Beirvelde Doel Belcele Eeckeren Berchem Ertvelde Berlaere Evergem Bernard (S') Exaerde Beveren Gilles-Waes (S«) Boom Haesdonck Borgerhout Hamme Bom hem Hingene Bouchaute Hoboken denheid en keurig in afwerking en zullen aan de inrichting waarvoor zij bestemd zijn een prachtig geheel opleveren en den vervaardiger alle eer aandoen. HULST. De aanbesteding van het ma ken van 'de aarden baan en de kunstwer ken zoomede het leggen van sporen en wissels, een werk geraamd of ruim 66.000 door het Lvt.uar van de stoomtrammaat schappij «Hulst-Walsoorden" uitgeschreven is definitief vastgesteld op 25 dezer. De statuten van de vennootschap hier boven bedoeld, komen voor in de staatscourant van j.l. Zaterdag. Jl. Maandag had alhier de premiekeu ring plaats van wege het Ned. Rundvee stamboek afd. Zeeland gesubsidieerd door Rijks en Provinciale fondsen. De toe te kennen premiën zijn verdeeld in twee categoriën n.l. stieren ingevoerd uit andere provincies en stieren gefokt in de streek zelf. Van ingevoerde stieren was eene zeer schoone collectie van 8 stuks aangevoerd, terwijl van de oudere stieren een 5 tal fraaie exemplaren werden voorgebracht. Omtrent de toe te kennen premies kan nog niets officieels worden medegedeeld, doch wat wij wel kunnen melden is ,dat oogenschijnlijk Hulst rijk beloond uit het strijdperk zal treden. HENGSTDIJK. Toch geen misdaadHet gerucht, dat hier en in de omstreken het begin der vorige week de rondte deed en van verschillende zijden aan Dag en Week bladen werd bericht, als zou er een men- schelijk geraamte ontdekt zijn op het land van den heer J. d. F. te Stoppeldijk, werd later tegengesproken. Een nauwkeurig onderzoek dientenge volge ingesteld, heeft ons dan ook de o- vertuiging geschonken, dat we hier niet te doen hebben met eenig menschelijk overblijfsel, doch slechts met het rif van.... een paard Zoo kan de verbeeldingskracht den mensch parten spelen HENGSTDIJK, 15 Maart. Gisteren werd hier Raadsvergadering gehouden tot vast stelling van het cohier voor den Hoofde- lijken-Omslag naar de nieuwe regeling. Of de verandering eene verbetering zal blijken? Wij wagen ons niet aan voorspel lingen, maar meenen toch als onze over tuiging te mogen uitspreken, dat op eene zoo kleine gemeente, waar bovendien de finantieele draagkracht der inwoners zeer min is, de aanslagen steeds van dien aard moeten zijn, dat niemand te vreden is. Dat zal duidelijk wezen, als de lezer verneemt, dat op onze onbemiddelde ge meente met hare 600 zielen het budget voor den hoofd. omsl. 1350 bedraagt. Af gezien nog van de omstandigheid, dat de gemeentenaren veelal boven hun inkomen werden aangeslagen, kan men zich eene voorstelling vormen van het drukkende der gemeentebelasting, als men in aan merking neemt, dat op aanslagen van /T50; 600; 1100 en ƒ1800 respectievelijk betaald werd ƒ0.75; 15.60: ƒ40 en ƒ90. Bij de nieuwe regeling wordt ƒ250 afge trokken voor noodzakelijk levensonder houd, zoodat aanslagen van ƒ150 tot en met ƒ250 nu vervallen en het te kort, dat I hierdoor ontstaat, moet worden gedekt, Kieldrecht Santvliet Lillo Schoonaarde Lokeren Schooten Loochristy Selzaete Melsele Sinay Merxem Stabroeck Moerbeke Stekene Moerzeke Tamise (Temsche) Nicolas (S') Termonde Niel Vieux Dieu Nieukerken Vracene Oorderen Wachtebeke Oostacker Waesmunster Overmeire Watervliet Puers Wichelen Putte lez Cappellen Wilryck Rupelmonde Zele Saffelaere Zwijndrecht door een verhoogden aanslag der meer ge goeden. Uit een en ander zal de lezer wel kun nen besluiten, dat het voor de heeren Raadsleden onzer gemeente geen prettig werk is, den Hoofdelijken Omslag vast te stellen SAS VAN GENT. Met ingang van 1 april a. s. is de klerk der telegraphie 2* kl. H. Laagland, van het lelegraafkantoor Rotterdam, naar hier verplaatst. Daar zijn van die feesten, waarvan het karakter zóó intiem is en de feest vreugde in zóó beperkten kring gesmaakt wordt, dat de beschrijving daarvan in eene courant achterwege kan blijven. Onder die feesten reken ik bijv. het Communie feest. En toch komt het mij gewenscht voor in dit bijzondere geval eene uitzon dering te maken. Ik zal niet spreken over de spanning waarin menige moeder in de laatste dagen verkeerd heeft. Ook zal ik niet beproeven de aandoeningen te beschrij ven, welke vele ouderharten, vooral op dezen schoonen dag gevoeld hebben. Neen, ik wilde alleen maar aanstippen hoe lief, hoe plechtig, hoe indrukwekkend die scha re van kleinen, door bruidjes begeleid, de kerk inkwam en uitging. De voorbeeldi ge orde, de kalme waardigheid, de stich tende gedragingen van dat zestigtal klein tjes waren bewonderenswaardig. Aan de Eerwaarde Zusters een woord van hulde met dat succès. Hoe is het mogelijk om onder een zoo groot getal kleine peuters zóóveel discipline te krijgen Het antwoord hierop kunnen de Eerw. Zusters geven. De goud- en arsenicumfabriek zal in een derden zitdag, op 7 April, te koop worden aangeboden. Het hoogste bod, dat van daag gedaan werd, was ƒ20,000, waar voor de fabriek niet is gegund. SAS VAN GENT. Vergadering van den arbeidersbond „Helpt elkander" op Zon dag 16 Maart, in het lokaal van A. Clays- sens. Aanwezig ongeveer 50 arbeiders en 20 belangstellenden (waaronder geen enkele werkgever.) De Heer van Halst treedt als spreker op. Hij begint met te zeggen, dat de opkomst hem tegenvalt. Op de eerste vergadering hadden zich n. I. 122 personen als werkend (of wel on dersteund wordend) lid opgegeven en nu zijn er slechts een veertig tegenwoordig. Spreker deelt mede, dat er besloten is een definitief bestuur te kiezen. Daar de op komst zoo gering is, zou hij graag op dat besluit terugkomen. Verder zet hij het doel van den bond uiteen. Hoofddoel zal zijn verleening van geneeskundige hulp bij ziekte. Daartoe zal een overeenkomst geloten worden met een geneeskundige. Indien mogelijk, dan zou de spreker uit de werkende leden een zang- of tooneel- verecniging willen vormen. Dat animeert wat. Bij werkloosheid kan een gratifica tie gegeven worden als de kas toereikend is. (Van verzekering tegen werkloosheid is dus eigenlijk geen sprake.) Een dertigtal artikelen (uit nog meer) werden voorgelezen. Bij enkele werd nadere uitlegging ver strekt. Tot discussie of stemming over die artikelen werd geen gelegenheid ge geven. Het bestuur zal het reglement na-

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2