In de alom gunstig gekende en bijzonder vertrouwde manufacturenwinkel van P. HL VAN DE WALLE, Gentschestraat te llulsi. weer een bijzonder mooie en ruime sorteering voor liet aanstaande seizoen, van Openbare Verkooping. Diamant- en Zilverwerk en Eeparatiën. Hei Gfiillnstreerfl ZoMaisIM Aanbesteding* Bekendmaking*. int, R. K. Werkmeid 30,000 li SpriostiM. „Het Wapen van Zeeland" Dr. Jules De Vos, AFBRAAK R. K. Nieuwsblad K De nieuwste genres en keuze in alle soorten JAPONSTOFFEN. SCH00NE JUWEELEN, In den Remontoir. IS. WILLEMYNS. aan te besteden: H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, „Landbouw-Belang" A. F.NEELEMANS, HULST. GEN T, Openbare Verkooping. Zeeuujsch- Vlaanderen. MEER!!! Maart 1902. Alsook aan de tot liedLeil laag'S'fc gekende prijzen, eostnmes voor de Eerste H. Coiïinillllie - eveneens CHEVIOTS, KAM(*AKENS, BtkSkIKGS enz. alles in de mooiste dessins en meest vertrouw dste kwaliteiten. ICai*petteil en matjes in alle afmetingen en kenze. C3rOI*ciijllstofÏ0n of zoogenaamde Vitrages. KAEOk, YEEHEY en I'LOCONS, alles zoo noo- dig per kilo verkrijgbaar. NAAIMACHINES en BENOODIGDHEDEN daarvoor verkrijgbaar onder behoorlijke garantie. Allerbeste llorloge's en Eendulen, De Romantische Avonturen DUIZEND GULDEN J. W. Warnier, Gevraagd 24 St. Elisabethplaats Stoombootdienst op do YY ester-Schelde. een familieblad bij uitnemendheid- Prozaïschen Engelsehman Gratis-V erloting ©yasiffl® m WW'. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,65 per K° 100 „-0,64 te GRAAUW, alopMaandag den 17Maart 1902, HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIfflE KAIÏIERS. BILLIJKE PRIJZEN. O P het eenige voor De Nieuwe London UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Woensdags vm. 5 7,30 9,30 11,55a) nm. 3,301») 5,30 8,10,nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30<I) 10,25 nm. 1,55f) 5,35 7,50*1) 10,45 2,15 6,10c) 9,10«i)e) 11,55 3,30b) P. M. VAN DE WALLE, - HULST. Voorj aarsnieuwigheden. Mr. J. G. VAN DEINSE, advocaat en notaris te Hulst, zal met tusschen- komst van den notaris VAN REIJS- SCHOOT te Gendbruggekrachtens verleend rechterlijk bevel, ten verzoe ke van de Erven van Mevrouw de Weduwe J. A. VAN HETEREN, in het openbaar presenteeren te verkoopen Koop 1. Een WOONHUIS met schuur en tuin te Hulst, aan de dubbele poort, A no. 1411, groot 14 a. 10 c., in huur bij H. Everaert, voor f 62 's jaars. 2. 0,76,30 heet. 1 gemet 213 r. Sparrenbosch te Clinge, A no. 1245. 3. 0,26,40 heet. 178 r. bouwland en weg te Clinge A no. 1838 en 1839. In pacht bij Fr. Vercauteren, voor f7,05 's jaars, 4. 0,75,20 heet. 1 gem. 206 r. sparrenbosch te Clinge, A no. 1995. 5. 1,35,20 heet. 3 gem. 10 r. bouwland te Clinge, A no. 2484. In pacht bij C. L. de Keijser, voor f 43,50 's jaars. 6. 0,58,90 heet. 1 gem. 96 r. bouwland te Clinge, A 647. In pacht bij Ed. Pau wels, voor f20 's jaars. 7. 0,48,20 heet. 1 gem. 24 r. weiland te ClingeA 2674. In pacht bij J. Hen driks, voor f 11,50 's jaars. Boom prijs f o5. 8. 2,15,00 heet. 4 gem. 247 r. bouwland te Clinge, A 1091, 1092, 1093 en 1094. In pacht bij F. van Overmeire f5 en B. Borm voor f 67,50 's jaars. Boomprijs f230. 9. 1,87,00 heet. 4 gem. 59 r. bouwland te Clinge, A 1100. In pacht bij J. Hen driks ad 7*24,40, F. Zaman ad f 10, K. Zaman ad f 10 en Em. Piessens ad f 10 's jaars. 10. 0,76,70 heet. 1 gem. 216 r. bouwlan4 te St. Jansteen, E noordwestelijk van 587. In pacht bij F. Stekeling ad f 7,43, P. A. de Nijs ad /*5 en bij A. v. d. Brande ad fl50 's jaars. 11. 0,45,40 heet. 1 gem. 05 r. bouwland te St. Jansteen, E zuidwestdeel van 587. In pacht bij Aug. van den Bran de voor f 16,35 's jaars. 12. 0,99,50 heet. 2 gem. 70 r. sparrenbosch te St. Jan steen, E zuidoostelijk van 587. 13. 1,21,20 heet. =2 gem. 208 r. sparrenbosch te St. Jan steen, C 542, 551, 552 en 553. 14. 0,21,60 heet. 145 r. bouwland te St. Jansteen, C 398. In pacht bij D. de Potter voor f 5 's jaars Boomprijs /*40. 15. 3,89,50 heet. 8 gem 222 r. bosch, weiland, spar renbosch en kastanje- bosch te Ilontenisse, Gr 1184, 500 en 501. Boomprijs f 215. Premie van instel pet. Gelag '/r pet. INSTEL, maandag 3* Maart VERBLIJF 7 April 1JI02, te 2 uur precies in het hotel «de Graanbeurs" te Hulst. zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. PREMIE voor de abSnné's op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver langen wordt verbeid, wanneer men ziet dat geene kosten, geene zorgen worden ge spaard om het blad steeds fraaier te doen zijn en het te maken tot Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie aangeboden tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. In de rij der overschoone novellen, wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben opgevolgd, zal de nieuwe, groote en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. VAN EEN zal den lezer in hooge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen, en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst Interessante Prijsvraag. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon diging. Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit nummer en zijn over tuigd dat onze abonnés de daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze abonnés nog in herinnering dat in de MAANI) MEI e. k. de ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon nés op het Geïllustreerd Zondagsblad ge heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet te veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat het Geïllustreerd Zondags blad de meest uitgeleden Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden Abonnés op onze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich tlians te abonneeren, opdat zij de prachtige roman van bot begin af kun nen volgen. Op Dinsdag 18 Maart 1002, s namiddags 3 uur zal door den heer JACOBUS HEIJMAN, te Terhole, gem. Hontenisse, ten zijnen huize aldaar pu bliek worden aanbesteed, het bouwen van een met bijlevering van alle daartoe benoo- digde bouwstoffen, te bouwen te Hulst, buiten de dubbele poort. Bestek en teekening liggen ter inza ge op Dinsdag 11 Maart 1902 's namid dags 2 uur ten huize des Besteders. Aanwijzing 18 Maart 1902 's namid dags 2 uur ten huize des Besteders. Verder inlichtingen te bekomen bij Bouwkundige te HULST. De COMMISSIE van beheer en onder houd van den grintweg (thans gedeel telijk keiweg) «Stoppeldijk" zal bij in schrijving trachten 1°. De LEVERING van 270 M3. 26 cM. VRIJ op den wal, alwaar te keuren, te Walsoorden geleverd tus- schen 1 en 15 Mei 1902. De betaling geschiedt uiterlijk 1 Au gustus. 2". Het VERVOER van dien grint naar voornoemden weg (grootste af stand school Veerstraat) zoo spoedig mo gelijk, doch zeker vóór 15 Juni 1902. De betaling geschiedt onmiddellijk na behoorlijk vervoer. De inschrijving geschiedt avoordeleveringdergrint) ieder in één perceel, b voor het vervoer alles per M3. De inschrijvingsbiljetten moeten vóór of op 24 Maart a. s. uiterlijk 12 uur 's middags vrachtvrij zijn ingeleverd bij den secretaris der Commissie te Hulst. De Voorzitter, J. SCHEELE. De Secretaris, Jos. VAN WAESBERGHE. Boschkapelle, Hulst, 8 Maart 1902. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET ROOKSPEK. Gezouten VET SPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,64 per K° „100 „-0,63,,,, Prima zuiver Inlandsch gesmolten REUZEL in vaatjes van 10, 25 en 50 KG. k f 0,65 per KG. ZULT (Boterhamworst) 0,60 BLOK WORST p. 10 K°. 0,90 Rookvleesch, Saucise, Ham, Rook worst, enz. enz. Uitsluitend prima kwaliteiten en van Inlandsch geslacht. Orders boven de f 10,— half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbekend Rembours. Emballage en vaatjes vrij. Aanbevelend, Leidsche weg 7, UTRECHT. tegen 1 Mei a. s. een van goede getuigen voorzien. Brieven fran co bij H. CLAESSENS te Axel. Het BESTUUR der VEREENIGING des namiddags Een uur in het «Wapen van Zeeland"' trachten aan te besteden Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te bekomen bij H. AUBROECIv, Secretaris. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Ileafstaek a la minute, enz. TE (tramlijn Zuidstatic Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Van den WelEd. Geb. heer D. F. Ph. SEIJDLITZ, grondeigenares te Gent, op Woensdag 2<i Maart ISI02, des namiddags ten 1 ure, verkoopen van een WToon-en Wagenhuis, als: 4000 PANNEN, OUDE STEEN, GE- BINDTEN, BALKEN, STIJLEN, RIBBEN, PLANKEN, RAAM- en DEURKOZIJNEN, enz. enz. Voorts I KERSEN- en 1 NOTEN BOOM, alles op de hofstede bewoond door den heer ALPHONSE STA AL, te Graauw (Zandberg). „Zelandia," doet de grijze haren binnen enkele lij Ucigtii verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval I :i en neemt de pelletjes van het van den flacon dkposé. Verkrijgbaar f J gQ f. 0,85 in flacons van Dépots te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij D. de Vos Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gent bij Gcbr. Govaert; Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij de fir ma AJ. Bronswijk; ÏJzendij- ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; Vlissingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningen bij C. df. Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. Wesl-Europeesche of Spoorfijd. Dage- Van Vlissingen naar Breskens lijks Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Ter Neuzen 6,30c) e) 12,15 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naer Breskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om 6.50. Deze reizen worden des ZONDAGS eb WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand •1) e) f)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4