Voor het aanstaande zomerseizoen bieden wij aan: Dames-Zomermantels, Pélerines, Capes etc. alsook Stroovormen, Linten, Bloemen, Aigretten en andere fournituren tot deze branche behoorend. ƒ1000 200 13 PmisisclG GRINT, BERICHT. Openbare Verkooping. Dsn ptalen Intoflel, Landbouwzaden tegen bekende lage prijzen. H. H. Paardenfokkers! 5 Sehoonmaakgerief. n Kerknieuws. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. Marktberichten. Advertentiën. PH. J. VAN DIXHOORN, AXEL. Onder openbare controle van Ijet Rijksproefstation voor Zaadcontröle te Wageningep, HANDËT IN D. J. VAN DER HAVE, A. WILKING. - HULST Naar Lourdes. De 14de Nederlandsche Bedevaart naar Lourdes, zal plaats hebben van 9 tot 17 Juni 1902. Prijs van Roosendaal en terug: le kl. f74, 2e kl. f49, 3e kl. 32; van Antwer pen en Brussel: le kl. f72 (fr. 150), 2e kl. f 47 (fr.98.50), 3e kl. f 31 (fr. 65)van Mons: le kl. f 67 (fr. 140), 2e kl. f43 (fr. 90), 3e kl. f 29 (fr. 61). In den extra-trein bevinden zich twee couloirwagens, waarvan alle plaatsen be schouwd worden als eerste klas. Verhooging der prijzen met f 2,50 voor degenen die zich na 15 Mei aanmelden. De lijsten worden onherroepelijk 24 Mei gesloten. Voor verdere inlichtingen,- circulairen enz., wende men zich tot een der volgen de leden van het Comité: Mgr. I. A. van Rooy, Eere-Kamerheer van Z. H., pastoor St. Willebrord, bij Bre da, president; mgr. G. W. Konings, Eere- Kamerheer van Z. H., pastoor, Spaarn- dammerstraat, Amsterdam, vice-president, Leon Hermans, Rembrandtstraat, Antwer pen, directeur; Charles Hollman, Bouil lonstraat, Maastricht, secretaris-penning- meester; W. Diepenbroek, Amsterdam, directeur der ziekenverpleging; mgr. L. Sevriens, Geheim-Kamerheer van Z. H., deken, Maastricht; mgr. M. J. A. Lans, Geheim-Kamerheer van Z. H., president van het Groot Seminarie, WarmondHoog- Eerw. heer A. Schellekens, plebaan en kanunnik, Breda; HoogEerw. heer J. Th Wouters, oud-deken, Oijen bij Osch; Zeer- Eerw. heer J. R. van Groeningen, pastoor, Delden; J. Kerstens van Leeuwen, Til burg: Ern. Laane, Bergen-op-ZoomJ. Feldbrugge, Groningen. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER-TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens mishandeling: D. v. B. 20 jaar, zonder beroep, Arnemuiden, tot 2 m. en C. L. d'H. 23 jaar, timmermansknecht, St. Jansteen, tot 7 d. gev. straf, en M. de K. 26 jaar, huisvrouw van J. v. G. en I. v. S. 65 jaar, wed. J. de K. arbeidsters Breskens, de le tot f\0,b. s. 10 d. h. en de 2e tot/"15, b. s. 15 d. h. en P. J. V. 17 jaar, land bouwersknecht, Zuidzande, tot f 5,b. s. 5 d. h. wederspannigheid en het opzettelijk sto ren eener geoorloofde godsdienstige bijeen komst: M. L. 19 jaar, en J. J. D. 21 jaar, schippersknechts, Ter Neuzen, ieder tot 1 m. gev. straf. het als ambtenaar van eene openbare in stelling van vervoer opzettelijk en weder rechtelijk openen van eenen aan zoodanige instelling toevertrouwden brief, tweemaal gepleegd P. J. 3. V. 35 jaar, zonder be roep, Ossenisse, tot 1 m. gev. straf. eenvoudige beleediging: F. de N. 32 jaar, huisvrouw van J. de K., werkvrouw, Goes, tot fó,b. s. 5 d. h. Vrijgesproken Ch. L. C. d'H. 21 jaar, timmermansknecht, St. Jansteen, beklaagd van mishandeling en W. A. v. H. 34 jaar, werkman, Zaamslag beklaagd van diefstal. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen H. de V. oud 42 jaar, onderwijzer, geboren te Ellemeet, wonende te Zoute- lande, gedetineerd te Middelburg. ter zake dat hij 1" tusschen 1 Mei 1899 en 12 Januari 1902, terwijl hij correspon dent was van de onderlinge Brandwaar borgmaatschappij van Woudsend, een be drag van ongeveer /"370,04 toebehoorende aan evengenoemde maatschappij heeft ver duisterd, 2' in April 1900 ter zijde van acht, door hem onderteekende accepten van betaling ter voldoening van door hem van de Rotterdamsche Levensverzekering en Voorschotbank te Rotterdam te leenen gelden, valschelijk en te kwader trouw valsche handteekeningen voor „aval" te plaatsen, alles breeder bij voormeld bevel- chrift omschreven. Aan den beklaagde is Mr. A. A. de Veer Gz., advocaat te Middelburg, ambts halve als verdediger toegevoegd. Een gestoorde preek. Een der laatste Zondagen gebeurde het volgende in de kerk van 't dorpje A. in Drente. Terwijl de gemeente met volle aandacht luisterde naar de boeiende rede van den predikant, riep in eens een der toehoorders P. »Det bin 'k net mei jou iens, domenij, jou ferkrachte de wierheit »Hold dy mar stil, dou wist er neat fan," voegde een der kerkeraadsleden P. toe. De predikant staakte natuurlijk zijn re de, doch vatte die weer op, nadat een tweede lid van de kerkeraad hem toe riep »Far mar fort, domenij Na afloop der godsdienstoefening werd verlangd, dat P. zich tegenover den domi- né verantwoorden zou en een vrouwtje, dat den zondaar al vast bij den jas pakte, zei »Jou meïe jou skamje faor dy man, hwent hij préket, det er gjin spelde by troch kin." De meester nam P. echter onder zijne bescherming, zoodat deze er met den schrik afkwam. Een moeilijke kwestie. We hebben in ons land een paar malen, naar aanlei ding van de telefonie de vraag voor den rechter gehad, of de grondbezitter ook eigenaar is van de lucht daar boven. Maar dat was voor 't spannen van dra den. Doch nu komt het vraagstuk in zijn simpelsten vorm aan de orde door de te legrafie zonder draad. Zal de staat, als eigenaar van de lucht boven zijn gronden en wateren, iemand kunnen beletten, door die lucht electrische golven te zenden In het Britsche Hoogerhuis heeft de post meester-generaal, in antwoord op een vraag over de houding van de regeering tegenover de ontwikkeling der draadlooze telegrafie, verklaard, dat de postadmini stratie het vraagstuk zeer belangrijk acht. Deze telegrafie, in handen van particulie re maatschappijen, zou de proefnemingen der Adminiraliteit aeer ernstig storen, en vóór de bezwaren dienaangaande waren opgeheven, kon de postadministratie aan Marconi geen toestemming geven voor een geregelde berichtenwisseling over de wa teren van het Engelsche gebied. Raadgevingen aan een verloofd Meis je. Aldus luiden Max O' Rell's raadge vingen aan een verloofd meisje „Zet uw aanstaanden man niet op een voetstukdicht hem geen groote zedelijke en verstandelijke hoedanigheden toehij zou ze te schande kunnen maken. Schrijf hem geen overgevoelige brieven; hij is in staat ze te laten slingeren. Zeg hem wat gij voor hem gevoelt, schrijf het hem nooit. Haspel zijn naam niet door eiken vol zin, dien gij uitspreekt. Speel niet voortdurend met uw verlo vingsring vestig er niet de aandacht op. Verhoovaardig u nietzie niet min achtend neer op jonge meisjes, die niet in denzelfden zaligen toestand verkeeren als gij- Vergeet niet, dat gij niet het éénige ver loofde jongemeisje in de wereld zijt. Het is niets om te bluffen. Er zijn veel vrou wen, die het betreuren, dat zij ooit ver loofd waren. Neen, bluf niet op uw ver loving. Gij eoudt evengoed kunnen bluf fen, dat gij een goed zeeman zijt, wan neer uw boot op een spiegelgladde zee on stuimig en de lucht dreigend wordt. Dan endan alleen zult gij kunnen beoordeelen, of ge al dan niet een goed zeeman zijt. De verlovings-tijd is geen repetitie voor het huwelijks-leven. Maak uw aanstaanden man niet de zon van uw leven, het middelpunt van al uwe daden het is slechts een mensch en zou u zoo wreed kunnen teleurstellen. Wyd niet al uwe aandacht uitsluiten^ aan hem verbreek voor hem niet al uw familie en vriendschapsbanden. Put den voorraad uwer liefdewoorden niet uit. Bewaar nog iets tot na het hu welijk zeg "hem dan nog iets, zoo lief, als hij het nooit hoorde. Een Dwaling. Een merkwaar dig geval van dwaling bij een sraf- zaak is dezer dagen in Duitschland aan het licht gekomen. Een reeds herhaaldelijk veroordeeld persoon werd vervolgd wegens diefstal van een paar flesschen uit den kelder van een bier huis. De eigenaar verzekerde, dat hij den dader, die bij de betrapping aan den loop was gegaan, stelling herken de. Gelijke getuigenis legden een paar zijner bedienden af. Ofschoon de be klaagde tegenwierp, dat hij den dief stal niet kon gepleegd hebben, omdat hij op den dag der betrapping wegens een ander misdrijf in ae gevangenis had doorgebracht, veroordeelde de sche penrechtbank hem, op grond dier stel lige verklaringen der getuigen, tot eenige maanden gevangenisstraf. De 'veroordeelde kwam in hooger beroep, en nu bleek de juistheid der tegenwer ping, wat reeds terstond aan den dag ware gekomen, als de eerste rechter naar de waarheid ervan onderzoek had gedaan. De man was inderdaad de ge- heele week, waarin de dag der betrap ping zou zijn voorgevallen, in dè ge vangenis geweest, en werd dus vrij gesproken. Onvoorzichlig. Men schrijft uit Haarlem: Het aanmaken van kachels met petro leum heeft hier nog eens een slacht offer gemaakt in de löjarige J. J., in de Lange Poellaan, die, doordat de de vlam ineens zoowel van boven als onder uit de kachel sloeg, plotseling in lichte laaie stond. Wel werden de vlammen gebluscht en is zij naar het gasthuis gebracht, doch de toestand is zeer ernstig. De opname van ingezonden ttinkken bewijst volstrekt niet, «lat «le Kedaetie met «len inhoud instemt. Mijnheer de Redacteur Mag ik zoo vrij zijn UE. te verzoeken deze weinige regelen in Uw geëerd blad te willen opnemen. Maandagnacht j.l. hebben kippendieven een bezoek gebracht bij den landbouwer Chr. Dieleman op het fort Zandberg. Een vijftiental kippen hebben zij ontvreemd. De dieven zijn onbekend. Angstkreten langs alle zijden. Ik hoor, wie zal de hand aan de ploeg slaan, om hem op te zoeken die de betreurenswaar dige gemeentenaren de reddende hand zal aanbieden, om hen te overtuigen, die den eed gezworen hebben de gemeentebelangen in alle opzichten volgens recht en billijk heid te handhaven. Uitbreiding der politie is niet alleen wenschelijk maar in dergelijke gemeente toestanden zeer noodzakelijk. Wij hopen dan het verlangde in vervulling te zien gaan; dat niemand zich laat afschrikken met het gezegdegemeente-financiën zijn in deze niet toereikend: geeft het prach tig ijzerwerk voor het schoolgebouw niet het tegenovergestelde te zien Mijn dank, mijnheer de Redacteur, voor de verleende plaatsruimte. Een Graauwf.naar. Groede. Geboorten 3 Maart. Cornelia Lijntje en Francois Arie Leendert, d. en z. van A. L. Vroon en A. Porssonnier. 5. Leonie Marie, d. van H. van Acker en J. M. van Hulle. 9. Jannis Michiel, z. van J. Buijze en A. M. Handersteijn. 11. Su zan na Martina, d. van J. I. Risseeuw en S. E. Risseeuw. Philippine, 14 Maart. Wegens den vastentijd der katholieken is er in de laatste dagen van Belgische zijde tame lijk veel vraag naar goede mosselen. Ver leden week werden per spoor naar België en Frankrijk verzonden circa 550 balen mosselen tegen 5 a 5*/2 franc per baal. Aan de haven werden door Nederlandsche en Belgische venters opgekocht 400 H.L. mosselen. Gedurende de maand Febru ari werden circa 2100 balen naar het buitenland verzonden en ongeveer 3500 balen aan de haven gelost. Mosselzaad gold de vorige week f 1.90 tot f 1.40. Daar er steeds gebrek aan goed mosselzaad bestaat, zijn de vorige week reeds een 15tal visschersvaartuigen naar de Zuider zee vertrokken om daar in de nabijheid van het eiland Wieringen mosselzaad te visschen. 14 manden garnalen werden verkocht tegen f 2 a f 3 per mand. Bruinisse, 11 Maart. Gedurende de vo rige week werden van hier verzonden niet meer dan 1800 tonnen mosselen, naar Holland, België, Frankrijk en Engeland van f 2,25 tot 1,50 per ton. Oostburg, 12 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer ruim met goeden omzet en tot overanderde prijzen en iets meer vraag naar tarwe. Men besteedde voorjarige tarwe/"a fden H.L.nieuwe f 6.70 a f 7,05 den H.L. jarige rogge f—.— a f nieuwe f 5.20 a f 5.25 den H.L.jarige wintergerst f—.— a fnieuwe'/V.Bo a f 8.per 100 K.G.jarige zomergerst f a fnieuwe f 7.30 a f 7.50 de 100 K.G. haver /"8.00 a 8.20 per 100 K.G.paardenboonen/"7.00 a/"7.20 den H.L.groene erwten /"8.80 a /"8.90; kroonerwten f 9.00 a f 9.20; koolzaad f- a /•-•- Middelburg, 13 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren van granen voldoende voor de behoefte en mejt uitzondering van tarwe, waarvoor 10 a 20 ct. meer werd betaald, bleven prij zen van alle andere artikelen onveranderd. Veel ging er in den handel niet om. De noteering is als volgt: nieuwe Wal. tarwe f 6,75 tot /"6,80 rogge /"5.75 win tergerst /"4.75 a /'4.80 zomer dito f 4.70 a /'4,75 Walch. witteboonen /"li,ron de bruineboonen /"8 a /"8,25 lange dito fl,a /"7.25 groene kookerwten /"9,00 kroonerwten f9.25 koolzaad /"00.00. Boter f 1.00 a f 1.10 per kilo. Eieren /"3.10 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaap, Raap- /"30, Patent- /"32, Lijn- /"35,50 per heet. a cont.op 6 w. f\,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- /"8,50, lijn- /"13 per 104 st. Rotterdam, 11 Maart. Op de veemarkt waren aangevoerd 24 paarden, veulen, ezel, 1070 magere en 870 vette runde ren, 176 vette, 991 nuchtere en gras kalveren, 5 schapen of lammeren, 0 var kens, 164 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 22 tot 33 c., stieren tot c., kalveren 41 tot 55 c. per kilo. Melkkoeien f 125 a 245, kalfkoeien ƒ135 a 235, stieren f 65 a 135, pinken f 45 a 85, graskalveren favaarzen /"70 a 130, alles mager veebiggen fl,a 20, paar den /"45 a 105. Nuchtere kalveren, fok- f\2 a 18, slaclit- f 6,a 9, Ondergeteekende Clement An- theunis, schilder te Axel, bericht het geëerde publiek, dat hij van heden af een winkel geopend heeft en aan billijke prijzen bij hem ver krijgbaar is alle soort van Borstelwerk, Matten, S N Sponzen, Zeemlappen, Be- C 7* hangselpapieren, Randen en"' Schoorsteenstukken, Vloerzeil, Karpetten, Toile cirè Tafelkleeden, Kastranden, c Bezems, glazen DEURPLATEN, enz. enz.® Ph Door eene nette bediening hoopt 9- hij zich een ieders gunst waardig te maken. Achtend, C. ANTHEUNIS, te AXEL. Ondergeteekende maakt bekend dat zijn hengst LION BELGE II op de laatst gehouden premiekeuring, een prijs van is toegekend, en dat genoemde hengst ter dekking rond °;aat èt f 3 kontant en f 7,50 veulengeld. Prijsopgaaf wordt gevraagd voor de levering voor rekening van de polders Oud-Vogelschor en Westdorpe of Nieuw Vogelschor, vrij op den wal. in de na bijheid van het' huisje «Driekwart" ge meente Westdorpe, vóór 30 Mei 1902, en op keur van metende 16 c.M. Betaling 10 Juni 1902. Inschrijvingen, waarop «Prijsopgaaf grint" franco in te leveren bij den heer EDM. DUMOLEIJN, dijkgraaf te Sas van Gent, vóór 15 April 1902. Bij de op heden door Notaris DUMO LEIJN te Hontenisse gehouden veiling van een WINDKORENMOLEN en een WOONHUIS te Groenendijk, gemeente Hontenisse, werd KOOP I ingesteld op 2000. KOOP II f 1500. TOESLAG op Vrijdag 21 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ten herberge der Kinderen van Mieghem te Klooster- zande, gemeente Hontenisse. Na afloop der verkooping van den molen op Vrijdags SI Maart: 2 nieuwe molenzeilen, pl.m. 40 graan zakken, slijpsteen, enz. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hon tenisse, zal ten sterfhuize van Mejuf frouw Anna Catharina Viereck, laatst weduwe van den heer A. Polfliet, te Groenendijk, gemeente Hontenisse, op Woensdag: 2 April 1 !H>2, des namiddags 12'A uur, in het open baar verkoopen bestaande onder meer nit: diverseTafels, Stoelen, Canapé, Feau- teuil, Vouwstoel, Brandkast, Ka binetten, Schrijftafeltje, Wasch- en Nachttafel, Archiefkast, Linnenpers, Spiegels, Lampen, groote en kleine Ledikanten, Ressort en Matrassen, Bedde- en Linnengoederen, Pendu le, Kachels, waaronder nieuwe Vulkachel, Karpetten en Loopers, Gordijnen, Vuurscherm, Queuenrek met 6 queuen, Bloemenstandaard, Schilderijen, Harmonica, Fruitscha len, Tafelservies, Keukengerief, Pe troleumstel, partijtje Wijn, Steen kolen, en wat meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f 3.contant. VAN KAPELLE bij Goes. Voor soortechtheid mijner Provencer Lucerne, Rozendaalsche roode Klaver, Engelsche Mangelzaden enz. verleen ik cultuur garantie, d. w. z. wanneer in de cultuur blijkt, dat deze soorten niet echt zijn, heeft iedere afnemer aanspraak op vergoeding. Prijscouranten op aanvrage.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3