Binnenland. Provinciaal Nieuws. AMERIKA. Prins Heinrich heeft Amerika verlaten en zijn populariteit taant alweer- Vooreerst is hij getrouwd, en hij was an. ders zoo'n mooie partij voor een geld-prin- ses geweest en dan deed hij wel democra tisch, maar hij was veel te graag in chi que kringen. Verder valt nog mede te deelen, dat een ondernemend Yankee den prins 100.000 dollars heeft geboden, indien hij de reis nog eens wilde maken. Vermoedelijk was de belooning hem dan als een soort merk waardigheid tegen entree te laten bezich tigen. Voor een autograaf is den prins 25 dol lars geboden, voor een knoop van zijn u- niform om als herinnering te bewaren 10 dollars. Hij had zaken kunnen doen. ITALIË. Z. H. de Paus ontving in plechtige au diëntie de afgezanten uit Rusland, Enge land, Saksen en Montenegro die allen brieven van hun vorsten overhandigden. Het hoofd der Engelsche Missie lord Dur- bigh hield daarbij een redevoering waar op Z. H. verklaarde zeer getroffen te zijn over dit blijk van belangstelling van ko ning Eduard en daarvoor hartelijk dank zeide. Ook 's Konings overleden moeder, koningin Victoria werd door den H. Va der herdacht. De gezant van Saksen bood een zeer schoon geschenk aan, een groep uit wit Saksisch porselein, de Kruisiging voorstel lend. De elf figuren zijn meer dan 50 cen timeter hoog terwijl de achtergrond door een palmenbosch wordt gevormd. Z. H. was vol bewondering voor dit kunstwerk, dat ter Parijsche tentoonstelling is geweest en waarvoor toen fabelachtige prijzen wer den geboden. ZWITSERLAND. Wederom vreest men dat in het Berner hoogland een ski-looper is verongelukt. Twee leden van de Berner Alpenclup maakten Zaterdag en tocht naar Fruttin- gen. Op zeker moment ging ieder een an deren weg op, en sedert heeft men het spoor van één hunner, den koerdokter van Adelboden, dr. Hagen, niet terug kunnen vinden. Onmiddelijk zijn twee reddings brigaden uitgetrokken. Zondagmiddag kwam een dezer brigaden onverrichterza- ke terug. De andere volgde gisterenmid dag, eveneens zonder gevonden te hebben. Men heeft weinig hoop meer, en vermoedt dat dr. Hagen door een lawine bedolven is. DUITSCHLAND. Te München zou de bekende graaf Hoens- broech optreden in de jong-liberale ver- eeniging, om te spreken over »het toleran- tievoorstel van het Centrum." Christelijk- socialisten en aanhangers van de centrums- partij verstoorden echter de orde in de zaal, zoodat Hoensbroech niet aan het woord kon komen. Er hadden vechtpar tijen plaats, er werd met bierkannen en stoelen geworpen, zoodat een oud man vrij zware, en eenige andere personen lichte kwetsuren opliepen. De politie ontbond do vergadering en herstelde de orde. FRANKRIJK. Ontzettende Brand. Een ontzaglijk brand heeft te Parijs, in het Beurskwartier in de magazijnen van de Ilouaanschc Li- noleum-Maatschappij op den hoek van de Rues d'Urés en Montmartre plaats ge had. Er werd voor 15 a 20 millioen scha de door aangericht aan de gebouwen en goederenvoorraad. De bovenverdiepingen der groote magazijnen werden ingenomen door handelsfirma's en particulierenin een der bovenmagazijnen, een zaak in zij den van Brach en Blum, moet de brand zijn ontstaan. Anderen beweren dat de brand ontstond in een der zijgebouwen, in het restaurant »A la ville de Paris". De gasten daar konden zich in allerijl redden, voordat het plafond instortte. De bewoners van do boven étages (o. a. op de vijfde verdieping, de heer Mesureur, oud minister en vicepresident der Kamer met zijn familie) konden zich niet dan met gevaar reddenvelen wilden zich uit de door de vlammen omgeven vensters werpen, maar men weerhield hen geluk kig en de brandweer slaagde er in bijna alle bewoners uit de brandende gebouwen te brengen slechts een dame, mevr. Le- moine, is in een der aan de woning van de familie Mesureur grenzende kamer als lijk gevonden zij was verstikt en 't lijk ten deele verkoold. Er hadden aangrijpen de tooneelen plaats, in de rue d'Urés zag men de brandweermannen achtereenvol gens van den ladder afdalen met eene moeder, m. me Mohez, en twee jeugdige kinderen in hunne armende menigte juichte deze helden zonder zwaard geest driftig toe. Twee personen zijn bij den brand of de redding verwond geraakt. Het onderzoek naar de oorzaken van den grooten brand in de rue d'Urés te Parijs, heeft nog niet tot resultaat geleid. Men heeft do veronderstelling moeten op geven, dat een electrische geleiding hem teweeggebracht heeft, en geeft nu de schuld aan een calorifère van het restau rant, dat de eerste verdieping van het afgebrande perceel besloeg. De afgevaardigde Mesureur ontving van president Loubet een zeer warm gestelde betuiging van leedwezen, voor het mate- rieele verlies, dat hij geleden heeft, (o. a. 5000 boeken en 30,000 dossiers) en zond op zijn beurt aan den prefect van politie een dankbetuiging voor de hulp hem door pom piers en de agenten bewezen bij de red ding van de leden van zijn gezin. H. M. De Koningin. De Haagsche brief schrijver van het »N. v. d. D." vermeldt o. m. het navolgende; Wat onze jonge Majesteit aangaat, haar optreden in het openbaar is, voor zoover nog noodig, de beste tegenspraak op de hardnekkige praatjes, welke over Haar gezondheid rondgingen en die, als 't niet zuiver babbelarij is, duiden op een onwel willend streven naar men zegt uit bui- tenlandsche bron afkomstig om, zoo mogelijk, onaangename stemmingen te ver wekken. Evenals met den boozen laster van vöör eenigen tijd, springt dan echter die mijn verkeerd. Zelfs de koelen worden er warm door, en reeds de gedachte, dat de Koningin, zooal niet ziek, dan toch minder wel zou kunnen zijn, verhoogt de hartelijkheid, waarmede H. M. in het publiek wordt ontvangen en die 't mij eiken dag raadsel achtiger maakt, waarom de zoo on-Hol- landsche vertooning van zes politieagenten voor het Koninklijk Paleis niet wordt in getrokken. De hartelijkheid neemt zelfs een famili aar karakter aan Toen H. M. Woensdag, met den Prins, in den Schouwburg kwam voor Coque- lin werd er.... geapplaudisseerd? Indien dit in een provinciestad gebeur de, zou men er om glimlachen. Maar in Den Haag, waar toch het pu bliek wel weet wat de étiquette eischt, in plaats van beleefd statig opstaan een joviaal handgeklap, 't is werkelijk een bewijs van persoonlijke deelneming, die zich uit op de eenige wijze, die haar ten dienste staat. Als ik nu ook eens familiaar mag zijn, dan zeg ik: Nu, onze Koningin verdient die meer intieme hartelijkheid. Want zij geeft het voorbeeld van ,die Hollandsche opvatting der verhoudingen. Telegrafie. Er bestaan plannen om de wisseling van telegrammen het heele land door te decentraliseeren. In verband daarmee zal naar wij vernemen het telegraafkantoor Ter Neuzen als centrum van Zeeuwsch-Vlaanderen worden aange wezen. Op dat kantoor zal dan waar schijnlijk een Hughes-toestel geplaatst waardoor het telegrafisch verkeer zal be spoedigd worden. Een Hughes-toestel is van een klavier voorzien, evenals een piano en het bedie nen ervan heeft veel van pianospelen, met dit verschil, dat door het drukken van de toetsen bij het eene klanken en bij het andere drukletters gevormd worden. Het telegram hoeft dus niet door den te legrafist te worden opgeschreven. Een leek kan begrijpen dat zulks bespoediging geeft. Men schrijft ons Met het afsluiten van contracten voor de levering van beetwortelen voor de cam pagne 1902 wil "het maar niet goed op schieten. Andere jaren omtrent dezen tijd hadden de agenten hun noodig kwantum reeds aangekocht, thans zijn nog slechts enkele partijtjes gecontracteerd. Men verwacht, dat er dit jaar heel wat minder bieten zullen uitgezaaid worden. Haver en vlas zijn de gewassen, die de beetwortelen zullen vervangen. Wel jammer voor deze streken is de malaise, die thans in de suikerproductie bestaat. Aan den beetwortelbouw toch, en wat daarmee in verband stond, werd door velen in deze streken een aardige cent verdiend. Men schrijft uit Zeeland aan een der bladen Dat het aantal artsen tegenwoordig in ons land zoo groot is, dat er voor hen een wetenschappelijk proletariaat dreigt te ont staan, zou men in Zeeuwsch-Vlaanderen (O. D.) niet vermoeden, want ruim twaalf gemeenten waaronder zelfs betrekkelijk groote van dit deel van Zeeland moe ten zich totaal behelpen met geneeskun dige hulp 6f uit Belgie öf van andere Zeeuwsche gemeenten. De grensgemeen ten, waarvan de bewoners verre overwe gend katholiek zijn, 'worden bijna uitslui tend door Belgische geneesheeren bezocht Gemeenten, die twee en meer uren van den naasten dokter verwijderd zijn, hoo- ren hier volstrekt niet tot de zeldzaam heden. Te verwonderen is het dus niet, dat een geroepen geneesheer wel eens te laat komt. Ilontenisse, de uitgestrektste gemeente onzer provincie, moet zich be helpen met één geneesheer. Zuiddorpe en Koewacht hadden vroeger hun eigen dok ter en thans moeten ze geneeskundige hulp zoeken bij de meer dan twee uren- gaans van hen afwonende geneesheeren der Bel gische gemeenten Wachtebeke, Moerbeke en Stekene. Men schrijft ons: De heer Fr. van Brussel uit de naburige Belgische gemeen te Stekene heeft deze week in de Kamer zijne aangekondigde interpellatie gehou den over de moeilijkheden, welke den in voer van het Nederlandsche vee in den weg gelegd worden. De heer van Brussel betoogde, dat de quarantaine in de zoogenaamde gezond- heidsstallen aan de grenzen veel te lang duurt en daardoor de veehouders veel scha de berokkent. Deze schade zou hen door den Staat moeten vergoed worden. Ook kwam hij op tegen de inspuiting, welke de Nederlandsche runderen moeten ondergaan om te onderzoeken of ze ook tuberculeus zijn. Verschillende sprekers sloten zich bij den heer van Brussel aan. De Minister van Landbouw, de heer van der Bruggen, antwoordde, dat hij graag aan de wenschen der landbouwers en veekweekers zou voldoendat de ee- nen vragen openen, anderen sluiten der grenzen. Hij hoopt, dat de veefokkerij in België zoo mag toenemen, dat men spoedig het Nederlandsche vee zal kunnen missen. Uit de besprekingen bleek, dat er langs de grens 13 quarantainestallen bestaan, die den staat de som van 794,683 francs heb ben gekost. ZUIDDORPE. In den afgeloopen nacht zijn op de boerderij van de kinderen v. H. alhier weer 7 eenden gestolen. Daders onbekend. AXEL De afdeeling Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen van de vereeniging van Hoof den van scholen in Nederland hield hier ten huize van den heer L'Ecluse hare ge wone jaarlijksche vergadering. Na lezing der notulen en afdoening van eenige huishoudelijke zaken, werd de be schrijvingsbrief besproken van de Alge- meene Vergadering, welke dit jaar op Zaterdag 29 Maart te Utrecht zal gehou den worden. Als afgevaardigde werd gekozen de heer H. R. Karstel, hoofd der school te Zuid dorpe. KOEWACHT. Het bekende proces van de vijf veesmokkelaars, die verleden jaar hier gevangen genomen zijn en later weer in vrijheid gesteld zijn, zou verleden Woens dag voor de rechtbank van Dendermonde behandeld worden. Door een nog onbekende oorzaak is ech ter de behandeling der zaak voor onbe- paalden tijd uitgesteld. Zekere J. sigarenmaker alhier en die op het Belgisch gedeelte woont is Woens dag door de rechtbank van Gent wegens mishandeling veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf. Wijl Je rechtbank meen de, dat er vrees bestond, dat J. een Ne derlander, over de grenzen zou trekken, werd zijn onmiddelijke inhechtenisneming bevolen. HULST. A. s. Donderdag wordt door het muziekgezelsphap «Harmonie" feeste lijk ^herdacht het 100 jarig onafgebroken bestaan van het gezelschap in de gemeen te. 's Morgens om 10 uur vereenigen zich de werkende leden met het Bestuur in het lokaal waarna eene muzikale wande ling zal worden gemaaktde inwendigen mensch zal daarna een weinig versterkt worden. 's Avonds om zes uur wordt een ge meenschappelijke maaltijd gehouden, waar toe het hoofd van de gemeente en de voor zitters der zuster-gezelsehappen uitgenoo- digd worden, terwijl de honoraire leden van het gezelschap ook aan den feestdisch kunnen aanzitten mits eene betaling per couvert. Dat deze dag vóór «Harmonie" een wa ren feestdag is, is wel te begrijpen even zeer dat de ingezetenen van hunne be langstelling in het heugelijk feest door het uitsteken der vlaggen zullen doen blij ken-. Naar wij vernemen zijn er reeds ver scheidene toezeggingen van deelname aan het in Juli a. s.' te houden internationaal festival, bij het Bestuur ingekomen. Jl. Donderdagmorgen bracht de boter- inspecteur uit 's Bosch, eenige bezoeken bij winkeliers, teneinde zich te overtuigen dat de boterwet getrouw wordt nageleefd. Eenige monsters natuurboter zijn geno men en opgezonden om onderzocht te wor den. Een winkelier is verbaliseerd omdat noch aan zijn winkel noch op eene ande re wijze van buitenaf in de voorgeschre ven lettergrootte zichtbaar was, dat hij margarine verkocht. Meldden wij op 18 Februari jl. de oprichting van de Naamlooze Vennootschap stoomtram «Hulst-Walsoorden," met een vol teekend aandeelen-kapitaal van /T80,000 terwijl in de statuten was voorzien in de uitgifte eener 4 obligatie-leening groot f 100,000 welk bedrag ook geheel is ge plaatst, thans kunnen wij mededeelen dat leden van den raad van bestuur zijn, de navolgende heeren Albert Vandenbroeck, voorzitter van com missarissen van den spoorweg «Mechelen- Terneuzen te St. Nikolaas, voorzitter. K. J. A. G. baron Collot d' Escury, rentmeester van het kroondomein en bur gemeester van Hontenisse, secretaris. Victor Lamquet, directeur-gérant van den spoorweg «Mechelen-Terneuzen" te St. Nikolaas, L. J. M. van Waesberghe-Janssens, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Hulst, Jules Vogelvanger voorzitter van de afd. Hulst der Mpü van landbouw en vee teelt in Zeeland, te Hulst. De postbode P. van Ham is verplaatst van Hulst naar 's Heer-Arendskerke, ter wijl de postbode A. d' Hert een gratifica tie ontving van 50 gulden. OSSENISSE. Reeds geruimen tijd va ceert hier de betrekking van postbode. Naar ik hoor hebben tal van liefhebbers zich aangemeld, ofschoon het salaris niet hooger dan /"300 is, terwijl de vorige bo de 500 of 550 gulden had. Misschien staat deze vermindering van tractement wel in verband met de beloofde nieuwe regeling, waardoor wij tweemaal daags de post zou den krijgen, maar waardoor dan ook een tweede bode of brievenbesteller zou noo dig wezen. Tot nu toe krijgen wij slechts eenmaal daags een bestelling en kunnen wij eok slechts eenmaal daags een brief van hier verzenden. Wenschelijk is het dus wel, dat hierin spoedig verbetering kome. STOPPELDIJK. Als sprekend bewijs, hoe groot de sympathie voor de Boeren is en alle middelen te baat worden genomen, om eene overwinning, door dat heldenvolk behaald, wereldkundig te maken, dient het volgende vermeld. Op het «achterbord" van een vrachtkar, die Dinsdagmorgen uit Terneuzen kwam, was reeds in duidelijke letter het, voor de Engelschen zoo noodlottige, telegram te lezen, over de gevangenneming van Lord Methuen door De la Rey. SAS VAN GENT. Op de veemarkt van Dinsdag waren aangevoerd 15 kalfkoeien, 23 vaarzen, 8 ossen, 32 stieren, samen 78 stuks. Aan onveranderde prijzen werd alles vlug verkocht. SAS VAN GENT. Verleden Woensdag kregen de bewoners aan de nieuwe brug de onaangename boodschap, in naam der Koningin, dat zij niet alleen hunne wo ningen binnen drie maanden moeten ver laten, maar ook dat bovendien hunne hui zen tegen dien tijd weg moeten zijn. On geveer drie a vier jaar geleden hebben zij dien grond van den Waterstaat in erf pacht gekregen, op voorwaarde dat het Rijk ten allen tijde beschikking over dien grond zou lubben. Sas is toch een aardig plaatske. Het ziet er zoo lief uit. Daar heb ge bijvoor beeld het Koningin-Wilhelminaplein. Al- lons, waar is er in heel Zeeland zoo'n park aan te wijzen. Daar ligt wel een en kel schavelingetje, maar dat komt omdat ze er druk aan het bouwen zijn en met dit weer kan den besten timmerman wel een krulletje ontglippen. Ook is er nog wel een spoor van bloed te zien, uit den tijd dat er zoo nu en dan een varken geslacht werd, doch dat hin dert niets; dat zal aan het gras ten goe de komen. De Wilhelminaboom, verheugt er zich over, dat zijne omheining verwoest is des te vrijer en onbelemmerder zal hij zijne takken naar alle kanten van Sas kunnen doen wuiven en zijne bewonde raars het «frisch, froh, fromm und freih toewenken. Een treffende parabel, die boom TERNEUZEN. Een brief van den «ijze ren man". Ik hoor dat ze in Sas erg ver langend zijn, om kennis met me te ma ken. Ze moeten evenwel nog een tijdje ge duld hebben, of ze moeten doen zooals Mahomed met den berg gedaan heeft: naar me toe komen. Als ze zich haasten, kun nen ze me misschien in négligé aantreffen, want men is bezig mij een beetje uit te kleeden en af te breken. Daarna krijg ik een nieuwe maag (alias ketel). Nu, en als dan mijn wandelterrein aan de nienwe sluizen wat effen gemaakt is, dan kom ik. Als nu alles met Sasschen spoed gebeurt dan zal de Mei wel in het land zijn voor dat ik mijn entreé kan doen. Gegroet van den «ijzeren man". ZAAMSLAG. In den laatsten tijd wordt hier nog al eens een snoek buit gemaakt, die zich in ondiepe sloten waagt en dan met weinig moeite te snappen valt. Een jongen had het geluk er een van ruim 20 pond te vangen, natuurlijk met hulp van een ander, anders had hij het dier niet baas kunnen worden. Tot bestuurslid der vereeniging «Hulp in nood" is in plaats van den burgemees ter, die als zoodauig bedankt heeft, geko zen, de heer C. W. de Vos. Op een salaris van /"600 worden sollicitanten opgeroepen voor de vacante betrekking van onderwijzer te Othene. EEDE. De voortvluchtige onderwijzer G. Sch. van de openbare lagere school al hier, van wiens ontslag we reeds melding maakten, en tegen wien door den heer officier van Justitie te Middelburg rechts ingang werd verleend met bevel tot ge vangenneming, is in den loop der vorige week in België gearresteerd. Waarschijnlijk zal zijne uitlevering aan de Nederlandsche Justitie weldra volgen, waarna hij zich voor den strafrechter zal hebben te verantwoorden. BIERVLIET. Men schrijft van hier aan de M. C. Dinsdag werd op de hoeve in den Pauline polder een publieke verkoo- ping gehouden van het vee en inspan zijnde het restant van den Meikoopdag in het vorige jaar. Er was heel wat publiek tegenwoordig en alles werd duur verkocht, zoowel de acht paarden, twaalf stuks hoornvee en vijf varkens als de inspan. Een koe liep tot 204een der var kens tot f 115, zonder de opcenten. Met deze veiling, de laatste voor de voormalige eigenaars van den polder, treedt nu een nieuwe periode in. Was in den polder tot hiertoe slechts eene hoeve, van de gebouwen worden nu twee hofsteden gemaakt. Het vorige jaar is een nieuwe hoeve gebouwd en bovendien zal er dit jaar iéne verrijzen, totaal vier. MIDDELBURG. De alhier, met toestem ming van B. en W., gehouden collecte voor de stakers en uitgeslotenen te En schedé, heeft bijna f400 opgebracht. VLISSINGEN. Van Dinsdag af is door de Maatschappij tot exploitatie van staats spoorwegen gewijzigd de dienstregeling van de navolgende facultatieve mailtreinen: Exprestrein le en 2e kl. no 118A ver trekt Vlissingen 7.54 v. aankomst Boxtel 9.44 v., niet genoemde stations door; ex prestrein le en 2e kl. no 118B vertrekt Vlissingen 8.06 v. aank. Rosendaal 9.04, vertrek 9.07, Tilburg aank. 9.43, vertrek 9.44, aank. Boxtel 9.59 v., niet genoemde stations door. Deze treinen loopen, wanneer trein 84A en 84B vertrokken zijn, zonder de reizi gers en de post van Engeland en geven te Oberhausen aansluiting op Dtrein 50 naar Keulen en te Duisburg op Dtrein 3 naar Berlijn. GOES, 11 Maart. De plannen tot aan leg van een stoomtram BorsseleGoes Wolfaartsdijksche veer worden ijverig voort gezet. De kosten van aanleg worden op f 625,000 geraamd, waarvan men 400,000 hoopt te verkrijgen uit subsidie van rijk en provincie en f45,000 van de betrokken gemeente- en polderbesturen. GOES. Maandagavond, zoo meldt de M. Ct., sloegen in de nabijheid van het Café Tol, onder Kloetinge, de voor een boeren wagen gespannen paarden op hol, wijl zij schrikten van het licht van een aanko mende fiets. Een dogcart, waarin een slager uit Goes en een commissionair in sigaren van daar waren gezeten, werd door den boerenwa gen van achteren aangereden waardoor het vehikel kantelde. Beide passagiers vielen uit den wagen, de si garen koopman kwam eerst tegen een telegraafpaal aan en kreeg daarna een der wielen ran de dogcart over zijn arm, waarna hij nog in een sloot viel. De man, die bewusteloos was werd naar huis gebracht, waar bleek dat de arm zwaar gekneusd en het gelaat gekwetst was, terwijl bovendien twee ribben gebro ken waren, 's Mans toestand baart zorg. De slager bleef ongedeerd. 's-HEERENHOEK. Uitslag der aanbe stedingen grintwerken der gemeenten 's-Heerenhoek, 's-Heerarendskerke en Ove- zand. I Werk. 's-Heerarendskerke, 's-Heeren- hoek en Ovezand. A. de Waal, Lamswaarde f 19300. J. de Jonge, Middelburg /T8888. F. van der Hulle, Oosterland. /i8007. G. Kamsteeg, Bolnes f 18100. C. Boelkouwer Sz. Gies- sendam f 17970. W. H. Suets, Hardinx- veld f 18150. B. den Exter v. d. Brink, Krabbendijke f 16995. C. de Wilde Az. Kattendijke 18690. J. Douw, Zierikzee f 18900. J. P. Pannij, Krabbendijke f 18747 J. Lindenberg Cz. Wemeldinge f 18790. W. Wissekerke, Nieuwdorp f 15526. A. Foudraine Az. Goes f 16940. H. Goedege- bure, Nieuwdorp f 15551. P. van Wijn. gaarden, Dordrecht 18300. A. Kareisen Cz- Borsele 17424. J. Nieuwdorp, Zonnemaire f 18100. J. Eckhorst, Hoedekenskerke 15980. P. J. Dubbelman, Dordrecht f 18460 L. van 't Verlaat, Gussendam f 20300. P. Dronkers, Kapelle f 15063. II Werk 's Heerenhoek 10 biljetten. Willem Wissekerke, 's Heerarendsker- ke f 2819. Hurbr. Goedegebure, 's Heera- rendskerke f 2930. P. J. Dubbelman, Dor drecht f 3810. Arend Foudraine, Goes f 3100. G. de Wilde, Kattendijke /*3790. Jan Lindenberg, Wemeldinge f 3800. L. Dub belman, Sliedrecht ƒ3567Joh. Eckhardt, Hoedekenskerke /"3200. P. Dronkers, Ka pelle f2799 A. Karelse, Borsele f 3080. III Wem 's Heerarendskerke 3 biljetten. H. Goedegebure, 's Heerarendskerke f 938. W. Wiskerke, 's Heerarendskerke f 1000. P. Dronkers, Kapelle 1340. Aanne mers Werk I. P. Dronkers, Kapelle 15063. Werk II. P. Dronkers, Kapelle 2799. Werk III. H. Goedegebure 938. Gisteren werd een zonderlinge vondst gedaan, door eenige arbeiders in de ge meente Driewegen. Bezig zijnde met zand graven vonden zij een pot met oude mun ten wel meer dan 400 stuks gouden en zilve ren, dagteekenend uit de jaren 1000-1200. Zooals sommigen zeggen vertegenwoordi gen zij eene waarde van f 1500 2000

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2