van In de alom gunstig gekende en bijzonder vertrouwde manufacturenwinkel P. M. VAN DE WALLE, Gentschestraat le Hulst, weer een bijzonder mooie en ruime sorteering voor het aanstaande seizoen, van 30,000 ïl 'suprpiosiM. AFBRAAK Openbare Verkooping. Diamant- en Zilverwerk Een Woonhuis en Reparatiën. Het Gelstreeri IMmM Aanbesteding Bekendmaking. it, 50 Koppen 24 Koppen „Het Wapen van Zeelanö" Dr. Jules De Vos, Openbare Verkooping' R. K. Nieuwsblad „Landbouw-Belang" II UTESlSWOOMBm aan te besteden: Openbare Verkooping. De nieuwste genres en keuze in alle soorten JAPONSTOFFEN. Openbare Verkooping. SCHOONE JUWEELEN, H.H. Winkeliers!! Zeeuujsch- Vlaanderen. Alsook aan de tot gekende prijzen, costumes voor de 'Pe'^neei"cHEU0fS7'kAM(iAKENS, iïl kSkl\GS enz. alles in dT^ste d^sinTTn* te kwaliteiten. Karetten en m-tjes m alle afmetingen e.. keuze. Gorciiilistofïeil ol' zoogenaamde \itrages. kAIOk. fcl.KI.N en 1'LOGONS, alles zoo mm dig per kilo verkrijgbaar. NAAIMACHINES en BENOODIGD11EDEN daarvoor verkrijgbaar onder behoorlijke garantie. Allerbeste liorloge's en Pendulen, In den Remontoir. IS WILLEMYNS. DUIZEftD GULDEN A. F. NEELEMANS, HULST. Een WOONHUIS, verdere Aanhoorigheden en Erf, G. J. EGBERTS, o P GEN MEER!!!„ Stoombootdienst op do YYester-Schelde. Maart 1902. Het BESTUUR der VEREENIGING te GRAAUW, zalopMaandag denl7Maart 1902, des namiddags Een uur in het «Wapen van Zeeland" trachten aan te besteden Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te bekomen bij H. AUBROECK, Secretaris. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Van den WelEd. Geb. heer D. F. Ph. SEIJDLITZ, grondeigenares te Gent, op Woensdag 2<ï Maart 15I02, des namiddags ten 1 ure, verkoopen van een Woon- en Wagenhuis, als 4000 PANNEN,IOUDE STEEN, GE- BINDTEN, BALKEN, STIJLEN, RIBBEN, PLANKEN, RAAM- en DEURKOZIJNEN, enz. enz. Voorts 1 KERSEN- en 1 NOTEN BOOM, alles op de hofstede bewoond door den heer ALPHONSE STA AL, te Graauw (Zandberg). De Notaris E. B. Dumoleyn te HONTENISSE, zal ten verzoeke van zijn principaleninhet openbaar verkoopen KOOP EEN. zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. met zeilen, reepen, balans met scha len en gewichten, benevens 8 AREN 55 CENTIAREN met hagen en afsluiting, staande en gelegen te Groenendijk,-gemeen te Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 295. KOOP TWEE. met stal, erf en tuin te Groenendijk gemeente Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 377, groot 10 aren 85 centiaren. Aanvaarding bij betaling koop som op 1 MEI 1902. INSTEL Gelag 7- INSTEL op Vrijdag 14 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge van JHermans en 1 OE- SLAGop Vrijdag 21 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge der Kinderen van Mieghem te Kloosterzande, gemeente Honte nisse. "V-^ Na afloop der verkooping van den molen op Vrijdag 21 Maart 2 nieuwe molenzeilen, pl.m. 40 graanzakken, Slijpsteen, enz. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. PREMIE voor de abonnè's op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver langen wordt verbeid, wanneer men ziet dat qeene kosten, geene zorgen worden ge spaard om het blad steeds fraaier te doen zijn en het te maken tot een familieblad bij uitnemendheid. Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie aangel>o<len tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. In de rij der overschoone novellen, wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben opgevolgd, zal de nieuwe, groote en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. De Romantische Avonturen Prozaïschen Engelsehman zal den lezer in hooge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen, en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst interessante Prijsvraag. Op Dinsdag 18 Maart 10O2, s namiddags 3 uur zal door den heer JACOBUS HEIJMAN, te Terhole, gem. Hontenisse, ten zijnen huize aldaar pu bliek worden aanbesteed, het bouwen van een met bijlevering van alle daartoe benoo- digde bouwstoffen, te bouwen te Hulst, buiten de dubbele poort. Bestek en teekening liggen ter inza ge op Dinsdag 11 Maart 1902 's namid dags 2 uur ten huize des Besteders. Aanwijzing 18 Maart 1902 's namid dags 2 uur ten huize des Besteders. Verder inlichtingen te bekomen bij J. W. Warnier, Bouwkundige te HULST. De COMMISSIE van beheer en onder houd van den grintweg (thans gedeel telijk keiweg) «Stoppeldijk" zal bij in schrijving trachten 1». De LEVERING van 270 M3. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon- diging. Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit nummer en zijn over tuigd dat onze abonnés de daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze abonnés nog in herinnering dat in de MAAKH M13I e. k. de Gratis-Verloting ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon nés op bet Geïllustreerd Zondagsblad ge.- heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet tc veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat het Geïllustreerd Zondags blad de incest uitgelezen Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden Abonnés op onze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich thanH te abonneeren, opdat zij de prachtige roman van het begin af kun nen volgen. 2—6 cM. VRIJ op den wal, alwaar te keuren, te Walsoorden geleverd tus- schen 1 en 15 Mei 1902. De betaling geschiedt uiterlijk 1 Au gustus. 2°. Het VERVOER van dien grint naar voornoemden weg (grootste af stand school Veerstraat) zoo spoedig mo gelijk, doch zeker vóór 15 Juni 1902. De betaling geschiedt onmiddellijk na behoorlijk vervoer. De inschrijving geschiedt a voordeleveringdergrint) jeder in Mn perceel) b voor het vervoer alles per M3. De inschrijvingsbiljetten moeten vóór of op 24 Maart a. s. uiterlijk 12 uur 's middags vrachtvrij zijn ingeleverd bij den secretaris der Commissie te Hulst. De Voorzitter, J. SCHEELE. De Secretaris, Jos. VAN WAESBERGHE. Boschkapelle, 8 Ma.^ \gQ2 Hulst, De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal in het openbaar ver koopen op Donderdag 1 :S Maart 1902, des namiddags 2 uur van olmen boomen aan den Dro gen- en Zoutlandschen dijk, nabij den Groenendijk, en onmiddellijk daarna van zware esscheboomen. 300 MUTSAARD en eene partij SPAANDERS; op de hofstede van Burgmeester Rosseel te Ossenissee. CAFÉ RESTAURANT. Ten alle tijde gelegenheid totdineeren. Beafëtaek a la minute, enz. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer L. WAEL- PUT en Kinderen aldaar en nk verleend Rechterlijk bevel, in nagemeld per ceel, op zaterdag den 15 Maart 1SH)2, des namiddags ten 2 ure, verkoopen waarin thans koffiehuis, logement en winkel, in de lange Noordstraat te Axel, kadastraal bekend in sec tie G nummer 146, groot 2 aren 16 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koópsom. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VE'l ROOKSPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,65 per K" li n 100 e 0)64 Gezouten VET SPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,64 per K" 1, ,1 100 - 0,63 Prima zuiver Inlandsch gesmolten REUZEL in vaatjes van 10, 25 en 50 KG. k f 0,65 per KG. ZULT (Boterhamworst) 0,60 BLOKWORST p. 10 K°. 0,90 Rookvleesch, Saucise, Ham, Rook worst, enz. enz. Uitsluitend prima kwaliteiten en van Inlandsch geslacht. Orders boven de f 10,half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbekend Rembours. Einluilluge en vaatjes vrij. Aanbevelend, (tramlijn Zuidstatic Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. het eenige voor Dépots De Nieuwe London we2. te Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen bij' D. de Vos Hulst bij J. W. Warnier; Sas van Gent bij Gcbr. Govaert; Zuiddorpe bij Pr. Apers Overslag bij Cu. Steenput Oostburg bij de fir ma A. J. Bronswijk 1Jzendij- ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur Vlissingen bij A. Salet Goes bij de wed. J. i>e Poor ter; Kruiningen bij G. de Munck; Zierikzee bij M. S. Polak. Dage Leidsche weg 7, UTRECHT. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND West-Europeesche of Spoor/ijd. Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,-7,30 9,30 n™- 3.30b) lifts Breskens naar Vlissingen 5,30 8,— 10,— nm. 12,20a) 3,55 Van Ter Neuzen naar Borsselen vm. 5,15 7.30*J) 10,25 nm. 1,55') Borsselen naar Vlissingen 5,35 7,50c!) 10,45 2,15 Vlissingen naar Borsselen 6,10c) 9,10d)e) 11,55 3,30b) Borsselen naar Ter Neuzen 6,30c) e) 12,15 3,o0 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Woensdags yan Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. ui Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 nanr Breskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. T7, Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van <>,1D van lissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om «,SO. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS met gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van 1 er Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Vlissingen—Breskens, Vlissingen—Borsselen, Vlissingen—Ter Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. a) b) c) P. M. VAN DE WALLE, - HULST. Voorj aarsnieuwigheden. VAN EEN TE „Zelandia," doet dc grijze haren binnen enkele damn vtrdwijnen, maakt het haar glanzend cn zacht, belet het uitval- 1 n en neemt de pelletjes van het hischt op den hals Ij van den flacon déposé. Yerk. gbaar f 50 f. 0,85 in flacons van cl) e) f

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4