R. K. Werkmeid ƒ1000 Openbare Verkooping. 50 voer Mest. H. H. Paardenfokkers! Landbouw. Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. Telegrammen: Correspondentie. Marktberichten. Advertentiën. Gevraagd PH. J. VAN DIXHOORN, AXEL. Verdeeld in Koopen. worden opgezonden en overigens hoort men niets, noch van den stand van het werk, noch van de verkregen resultaten. »Zoekt toch niet langer", zagen we de zer dagen in een der gaten geschreven, maar dat de ondernemers toch nog niet voornemens zijn zich hiernaar te gedragen, blijkt wel hieruit, dat onlangs onderhan delingen over meerderen aankoop van grond werden gevoerd. Trouwe bedienden. Te Mamilleureux, bij Charleroi, had een heer de bewaking van zijit kasteel toevertrouwd aan een Franschen knecht en een dienstmeisje. Toen hij van de reis terugkeerde waren de twee trouwe dienaars verdwenen, en met hen al de meubelen, zilverwerk, kunst stukken enz. Een gek gevalNaar het N. v. d. D. meld heeft zich te Amsterdam een eigenaardig geval voorgedaan. Den vierden Februari beviel een vrouw uit de Tollensstraat van een zwak kind, dat ter verdere opkweeking naar de couveuse in het Wilhelmina- Gasthuis gebracht werd en daar op het oogenblik nog vertoeft. Het kind werd onder den naam Franciscus Ge- rardus bij den burgerlijken stand inge schreven en is in het gasthuis, waar het zeer vooruitgaat, door de familie reeds eenige malen bezocht. Jongstleden Zondag deelde de met de verpleging belaste zuster den vader me de, dat met den naam van het kind eene vergissing moest hebben plaats gehad, aangezien het als jongetje aan gegeven wichteen meisje was. De zuster voegde hierbij, dat zij het kind ook als meisje ontvangen had, doch eerst laterhet kind zijn naambriefje had ingezien en toen de vergissing be merkt had. De vader hield vol, dat de vroed vrouw en eenige geburen onmiddelijk de geboorte van een jongen geconsta teerd hadden en dat hij dus vermoedde, dat er eene verwisseling met een der andere patiëntjes had plaats gegrepen. Hij wilde niet anders dan een jongen als zijn kind erkennen. De' politie werd er bij gehaald, deze nam ae vroedvrouw en de buren in verhoor, en hoewel deze laatsten niet zoo pertinent in hare verklaringen waren als de vader beweerd had, de vroedvrouw betuigde er een eed op te durven doen, dat zij een kind van het mannelijk geslacht had helpen ter we reld brengen. Een vreemde geschiedenis. Zon dagmorgen vroeg zag iemand een vrouw op de bodem van het griftje achter de gasfabriek te Apeldoorn liggen. Bij onderzoek bleek dit te zijn de dienst bode uit het in de nabijheid gelegen hotel De Moriaan. Zij was dood. De politie zoekt te vergeefs de oorzaak van dit oogeval. De dienstbode, die 26 jaar oud was, had zelfs geen enkele neiging tot zwaarmoedigheid. Kou f I» o u w. De politieke wijsheid«leven en laten leven is als het ware de spil, waarom het geheele maatschappelijk stelsel draait. Is het waar, dat geven niet verarmt, even zeker is het intusschen, dat altijd geven en niet ontvangen, niemand op den duur zou volhouden. Met betrekking tot den bouwgrond gaat deze stelregel even zeer door. Levert de akker vruchten aan den land man, deze laatste zal het nadeel, dat zijn land daardoor berokkend is, vergoeden in den vorm van eene of andere mestsoort. Wanneer eenig gewas voor zijn groei meer voedende bestanddeelen aan den grond heeft onttrokken, dan deze in de plaais krijgt bij de bemesting vóór den teelt, van eene volgende plantensoort, dan heeft er in het algemeen «roofbouw" plaats gehad. Men verwarre intusschen roofbouw niet met uitputting van den bodem. De laat ste toch is een onderdeel van den eerste, een bijzonderen vorm er van. Niet elke roofbouw verdient afkeuring. Is b.v. een grond zeer rijk aan kalk en phosphorus, waartoe zou het dan dienen, na eiken oogst er juist zooveel van die stoffen aan toe te voegen, dat't verlies hersteld werd? Het zou immers water naar de zee dragen zijn Maar stel, dat zoo'n kalkrijke bo dem na eeuwen kalkarm werd, wat is er dan tegen, dat latere geslachten hem eene geregelde kalkbemesting moeten toedienen? De heer Van Bemmelen, die een belang rijk opstel over roofbouw geschreven heeft, toont daarin aan, dat althans voor een polder bij Finsterwolde, in de provincie Groningen, ongeveer 850 jaar zouden moe ten verstrijken, eer het phosphorzuur uit eene bouwlaag van bepaalde dikte geheel zou verdwenen zijn, en dat wel zonder eenige bemesting in dien zin. Als het waar is, wat oude menschen verhalen, dat trots de meeste inspanning, bij het gebruik van enkel stalmest, geen oogst meer kan gewonnen worden, zoo rijk, als vóór 50 en meer jaren hier ver kregen werd, toen de guano-stoffen nog niet zoo in zwang waren, dan valt hier uit gereedelijk af te leiden, dat de planten in den loop der tijden meer phosphorus aan den bouwgrond ontnomen hebbendan hij door den stalmest terug erlangde. Dat zou dan ook tevens het bewijs kun nen leveren, waarom de phosphaten zoo voordeelig in deze streek worden aange wend. Uit het bovenstaande zal de aandachti ge lezer reeds hebben ingezien, dat er verschillende wijzen van roofbouw moge lijk zijn. Wij willen deze onderscheiden vormen eens zoo beknopt mogelijk bespreken. In een pas bedijkten polder met flinke kleilaag zijn elementen en hunne verbin dingen, die noodig zijn voor den groei der verschillende cultuurgewassen, voor jaren lang ruimschoots aanwezig. De bebouwing van zoo'n grond kost weinig inspanning en vordert geruimen tijd geene bemesting. Ondanks dat weinig «labeur", niettegen staande die nieuwe bodem geen planten- voedsel eischt, moet de landman toch, voor al in de eerste jaren nog voorzichtig zijn, welke vruchten hij daarop verbouwen zal immers sommige planten zouden te weel derig kunnen opgroeien en een gevolg hiervan zou zijn, dat de boer een slechte rekening zou maken. Koolzaad, bieten, gerst en andere gewassen worden soms ie der verschillende malen achter elkander gezaaid, zonder bemesting en tegen de ge wone vruchtenwisseling in. Men noemt dit opzettelijk uitputtings- of uitzuigings systeem «polderroofbouw." Een andere vorm van roofbouw pleegt de landman door bij gepaste vruchtwisse ling en het flink bewerken van zijn land, dit laatste niet te bemesten. De voornaam ste elementen, die een vruchtdragende bo dem behoeft, om aan zijn doel te kunnen beantwoorden zijnstikstof, phosphorus, kalk en kalium. Deze stoffen moeten er niet alleen in voorkomen, maar zij behoo- ren er in te zijn in eene voldoende hoe veelheid en in opneembaren vorm. Door nu altijd zonder bemesting uitzaai ingen te doen, zal men de oogsten van lieverlede schraler zien worden. Kalium en kalk mogen in Zeeuwsch-Vlaanderen over het algemeen vrij overvloedig voorko men, 'met stikstof en phosphorus wo zagen het, wat het laatste betreft, reeds boven, is dat niet het geval. De grond wordt hier dus bij dit stelsel van landbebouwing uitgeput, terwijl die uitputting echter al leen de beide laatst genoemde elementen betreft. Ook heeft roofbouw plaats, als men den akker voortdurend een éénzijdige bemes ting zou toedienen. Stellen wij ons voor, dat een stuk land de vier hoofdelementen voor den plantengroei eens juist in gelijke hoeveelheid bevat, terwijl de landman ie der jaar dien grond met kalk bemest, dan springt het aanstonds in het oog, dat er een tijd moet aanbreken, waarop het ge brek van den bodem aan de drie overige stoffen te voorschijn zal treden. Daarom ook (en om nog eene andere reden) is het aanhoudend en uitsluitend gebruik van Chili-salpeter zoo streng af te keuren. Roofbouw noemen sommigen de hande ling van den landman, die zijne landerijen ten deele braak legt en zonder eenige be mesting toch voldoening heeft een volgend jaar een rijken oogst van dat braakland in te zamelen. In verband met de bepa ling door ons van roofbouw gegeven, zul len we die uitspraak, welke in beginsel waar is, niet ontkennen. Men vergete ech ter niet, dat, juist door het herhaaldelijk omwerken van den grond, wij dezen vol komen aan warmte en zuurstof blootstel len en er daardoor verbindingen ontstaan in opneembaren vorm voor het te telen ge was. Wat baat het eene plant, dat er al le stoffen in den akker voldoende voor ha re voeding aanwezig zijn, indien zij er niet in voorkomen in een toestand voor die vrucht bruikbaar? Stel u voor, lezerGe komt bij iemand te gast en hebt eene goede maag mee ge bracht. Men noodigt u uit aan tafel plaats te nemen, waar allerlei heerlijke spijzen te kust en te keur zijnmaar hemelin welk een staat? De kip ligt geplukt op den schotel, gebraden is zij niet; rund- vleesch, tong, schapebout, enz. liggen rauw voor u op het bordhet gebak verkeert nog in den toestand van deeg; aardappe len zijn van de schil ontdaan, meer niet; groenten en andere bijgerechten hebben nog met het vuur geen kennis gemaakt; kortom; niets is naar behooren toebereid! Zoudt ge, vragen wij, bij al uwen eetlust, wel trek hebben toe te tasten? Immers, neen Zoo is het ook vaak gesteld met de voe dende elementen in dé bouwlaag. Met het braken worden zij in een voor de planten geschikten toestand gebracht ter voeding, een toestand, welke misschien zonder die grondbewerking nooit zou ingetreden zijn. Door een zelfde vrucht jaren achtereen op denzelfden grond te verbouwen- we za gen het reeds bij den polderroofbouw-wordt de uitputting van den akker aan sommige stoffen wel het meest verhaast. Men hoede zich in deze uitputting onvruchtbaarheid van den bodem te zien. Zaait men toch andere gewassen, b. v. wortelgewassen, of peulvruchten na granen, dan zal men be merken, dat ze soms zonder voorafgaande bemesting goed «aanslaan." De oorzaak hiervoor ligt dan in de vruchtwisseling, een onderwerp, dat wij in dit verband niet kunnen bespreken. Is het over het algemeen verkeerd, aan den bouwgrond veel meer stikstof, phos phorus of andere stoffen te onttrekken, dan hem op eenige wijze vergoed wordt, even onverstandig zouden wij het achten een vruchtbodem van mestsoorten te voor zien, waaraan hij niet de minste behoefte heeft. Eene oordeelkundige bemesting is dan ook alleen die, waarbij den akker dat plantevoedsel wordt verleend, waaraan hij gebrek heeft. Zandgronden uitgezonderd, zouden wij daarom op onze bouwlanden geene bemes ting met kalium of kalk durven aanbeve len, wel phosphaten en Chili-salpeter, wijl phosphorzuur en stikstof er gewoonlijk in onvoldoende hoeveelheid aanwezig zijn. D© opname van Ingezonden stukken bewijst volstrekt niet, dat de Kedactie met den inliond instemt. Waarde Redactie Wees zoo goed in uw eerstvolgend num mer het volgend schrijven op te nemen. Een onzer lezers schrijft ons het volgen de «In het bericht omtrent de school- aangelegenheid te Koewacht in het vorig nummer staat op het einde een onjuistheid, die de gemoederen der betrokken ouders zonder grond zou kunnen verontrusten. In dat bericht is sprake van de verkla ring, die aan de kennisgeving van over wegend bezwaar tegen de erkende scholen moet toegevoegd worden en die om geldig te zijn, ook de handteekening moet dragen van den arrondissements-schoolopziener. De onjuistheid van genoemd bericht zit hierin, dat de arrondissements-schoolopzie ner, als hij bezwaar heeft, zijne handtee kening zou kunnen weigeren. Dit is onjuist. Al heeft de schoolopzie ner bezwaar, daarom staat het hem niet vrij zijne handteekening te weigeren. Vol gens art. 10 al. 2 van de Leerplichtwet is de arrond.-schoolopziener verplicht zijne handteekening te stellen. Slechts in het geval, dat het kind in 't voorgaande jaar nog eender erkende scho len bezocht heeft, is er sprake van wei gering van handteekening. Is de school opziener alsdan overtuigd, dat het bezwaar niet ernstig en slechts een voorwendsel is, dan, zoo zegt art. 10 al. 3, weigert hij zijne handteekening. In dit laatste geval geeft de wet aan de ouders nog uitdrukkelijk het recht van in hooger beroep te komen bij den districts schoolopziener (van Middelburg.) Ziehier de betreffende plaats uit de Leer plichtwet Art. 10 al. 2. «Deze verklaring moet, om geldig te zijn, ook de handteekening dragen van den arrondissements-schoolop ziener. Deze ambtenaar is verplicht, bin nen 28 dagen na aanvrage, door het stel len zijner handteekening, zijne medewer king te verleenen. «Wanneer den schoolopziener blijkt, dat het kind op de school of op eene der scho len, waartegen geen bezwaar wordt ge maakt, gedurende het jaar, voorafgaande aan de dagteekening der verklaring, ge plaatst is geweest en hij overtuigd is, dat geen ernstig bezwaar tegen het onderwijs, maar een andere reden tot aanvraag om vrijstelling heeft geleid, weigert hij zijne medewerking." Ontvang, geachte Redactie, bij voorbaat mijn dank voor het plaatsen van dit schrijven. Koewacht, 10 Maart 1902. Mijnheer de Redacteur In de nZeeuwsche Koerier,''' dien men juister zou kunnen betitelen met »De Zeeuwsche Uilenspiegel"plaatst de redac teur een ingezonden stuk, waarbij aan Zelandia den naam gegeven wordt van het wierooksvat van Zuiddorpe. Het doet me genoegen, mijnheer de Re dacteur, dat Zelandia zoo'n vereerend epi theton bekwam, en met vreugde consta teer ik dat uw vat steeds goede en geu rige wierook brandt. Scheldpartijen vond ik in uwe ernstige kolommen niet, en ik heb daarom, ook met 't oog op mijne kinderen, die ik niet gaar ne tot hatelijke schelders zou zien opgroei en, maar tot eerzame, fatsoenlijke men schen, den Zeeuwschen Uilenspiegel uit mijn woning geweerd. Wie met pek omgaat wordt er mee be smet, nietwaar Ik heb liever een geurige wierooklucht in mijn vertrekken, dan een zekeren reuk, dien ik niet nader wil kwalificeeren. Inmiddels met ware hoogachting Uw nieuwe abonné X. Hulst. Geboorten. 18 Febr. Richard Emile, z. van Desiderius Josephus Freijser en van Coleta Leonie van Belle. 21 Febr. Rosa Virginia, d. van Honoré Eugene de Gucht en van Leonie de Valck. Maria Catharina Eleonora, d. van Josephus Pe trus Jacobus Heijens en van Rosalia van Laere. 25 Febr. Cornelus Philippus, z. van Augustus de Cauwer en van Melania Au- gustina Everaard. Willem Dirk, z. van Hubertus Wilhelmus Neervoort en van An na Catharina Henrietta Ittmann. Henrietta Maria Francisca Charlotta, d. van Petrus Johannes Borm en van Philomena Maria Michielsen. Overlijden. 16 Febr. Alphonse Gomarus Neefs, oud 10 w., z. van Petrus Gomarus en Maria Philomena de Weert. 18 Febr. Anna Maria du Mal, oud 82 j., d. van Jo sephus en van Elisabeth- Boors (beiden o- verl.) 19 Febr. Pieter Andries Picavet, oud 50 j., echtg. van Johanna Catharina Ju- lien. 27 Febr. Johannes Baptist Schuer- man, oud 3 jz. van Louisa Johanna. 28 Febr. Maria Theresia Virilla van den Bulck, oud 46 j., d. van Adriaan en van Maria Theresia Bruggeman (beiden overl.) LONDEN, ÏO Maart. Itrodrick leest in het Lagerhuis een te legram van Lor»l Kitchener voor, waarvan de korte in houd hier volgt Lord Methuen en majoor Pa ris zijn door de la Rey aange vallen. Methuen is aan de «lij gewond en gevangen gemaakt. Van de Engelseheu zijn 3 olïl- cieren en 38 man gesneuveld, 5 oiïieieren en 72 man ge kwetst, terwijl een oiïieier en 200 man vermist worden. Vol gens niet oiïlcieele berichten, moeten de Hoeren 4 kanonnen genomen hebben. (Tweede telegram.) In het telegram van Kitchener staat nog dat de aanval op Methuen's troepen den 7den dezer ge schiedde, bij Tweebosch. De Engelsche kanonnen en tros zijn genomen. (Derde telegram.) De voorlezing van Kitchener's telegram in het Lagerhuis werd door de Ieren met 'gejuich begroet. De ministerieelen riepen daafop «Schande!" en de Ieren hielden toen op met juichen- Toen Brodrick met lof gewaagde van Methuen's vroegere diensten, werd er al gemeen gejuicht. (Vierde telegram.) Een nader telegram van Kitchener uit Pretoria van den 9den dezer meldt Majoor Paris is met het overschot van de manschappen te Kraaipan aangekomen. Hij rapporteert dat de Engelsche colonne in twee afdeelingen oprukte. Eenige troepen met ossenwagens braken om drie uur des ochtends van Tweebosch op, de met mui len bespannen wagens een uur later. De Boeren vielen kort na dagbreek aan, voor er versterkingen konden aankomen. De verspreide linie in de achterhoede geraak te in verwarring. Intusschen galoppeerden een groot aantal Boeren op onze beide flanken aanDezen werden eerst tegenge houden door flank-afdeelingen, maar de paniek en het op hol slaan van de muilen 'waren al begonnen. Alle wagens met mui len met een verschrikkelijk mengelmoes van bereden manschappen renden de ossen wagens voorbij. Alle pogingen om ze te gen te houden waren vruchteloos. Paris verzamelde 40 man en bezette met dezen een stelling 1600 M. voor de ossenwagens uit die daarna stilhielden. Na een dappe re maar vruchtelooze tegenweer stormden de Boeren op de wagens af waarbij Met huen in de dij werd gewond, terwijl Pa ris omsingeld werd en zich vervolgens over moest geven, 's Ochtends was Met huen nog in het kamp van de Boeren. (Hierna volgen de reeds geseinde verlie zen.) BRUSSEL, 10 Maart. Volgens een telegram uit Londen aan de Petit Bleu, zou «1e la Reij «luizend gevangenen iiehben gemaakt. Het «loor Kitchener opgegeven getal is «lat van «le manschappen die niet zijn los gelaten. Een ingezonden stuk van H. L. Van- halst wordt niet opgenomen, als zijnde 1° niet gericht aan den redacteur, en 2° als geheel ongemotiveerd. J. S. L. Uw stuk «.De Koerier als spuwbakje van Kris," wordt beslist ge weigerd, zonder meer. Persoonlijke dingen hooren in een ernstig blad niet thuis. X. te Sas v. Gent. Ook uw artikeltje verwezen we naar de snippermand, omdat er persoonlijke hatelijkheden invoorkwamen. Voor eerlijke strijdvoering stellen we onze Kolommen steeds gaarne open, niet echter voor scheldpartijen, die meer op de vischmarkt thuis hooren. Wij ontvingen tijdens het afdrukken nog een paar giften voor Z. H. den Paus, Deze zullen we nog in een volgend num mer vermelden. Hulst, 10 Mrt. Middenprijs per 100 k°. Tarwe f 8Rogge ƒ6,50, Wintergerst /"8,00, Zomergerst f 0,00, Havor 7,50, Erwten /"9,75, Paardenboonen 8,50, Dui- venboonen 9,25 Witteboonen/' 10,25, Brui- neboonen /'8,50, Boekweit ƒ0,00, Lijnzaad 14,50, Aardappels ƒ2,25. Koolzaad per zak van 106 liters ƒ0,00. Boter per kilo ƒ1,27. Eieren per 26 stuks ƒ0,80. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld 44 stuks hoornvee, 52 varkens, verkocht: 15 10 Schiedam, 10 Maart. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn f 73/« a per heet. ct., zonder fust en zonder de belas ting. Spoeling-commissie per ketel ƒ1,70. ROTTERDAM, 10 Maart. B i n n e n 1 a n d s c h e Granen. Tarwe. Per heet. ƒ5,90 a ƒ7,00, puiks zware daarboven en per 100 kilo ƒ8,20 a ƒ8 75 Rogge ƒ5,25 a ƒ5,40. Gerst. Winter- per lOO kilo ƒ6,90 a ƒ7,50. Zomer- per 100 kilo ƒ7,25 a ƒ7,50 en Chevalier- per 100 kilo ƒ7,75 a ƒ8,40 Haver vaster. Per heet. ƒ3,50 a ƒ4,25, zaai daarboven en per 100 kilo ƒ8,20 a ƒ8,40, zaai daarboven. Witteboonen. Per ƒ9,50 a ƒ11,50 en puike daarboven. Bruine boonenals vorenPer heet. ƒ5,50 a ƒ7,20, puike grove daarboven. Blauwe Erwten waren heden meer gevraagd. Per heet. ƒ8,a ƒ8,85 en gave puik kokende daarboven. Kanariezaad ƒ6,a ƒ7,75. Rotterdam, 10 Maart. Ter veemarkt waren arngevoerd 329 vette runderen, 185 vette kalveren, 0 nuchtere kalveren, 87 schapen of lammeren, 390 varkens, big gen, paarden. Koeien en ossen 23 tot 32 c., stieren tot c., kalveren 38 tot 52 c., scha pen 20 tot 27 c., lammeren tot c., varkens 22 tot 26 c. en lichte varkens voor export 21 a 24 c. per kilo. ANTWERPEN, 10 Mrt. Veemarkt. Be taalde prijzen p, k°. Verk. 40 ossen le qual. fr. 0,88 2e qual. fr. 0,8C 3e qual. fr 0,68. Verk. 128 koeien le qual. fr. 2e qual. fr. 3e qual. fr. Verk. 25 vaarzen le qual. £r. 0,84 2e qual. fr. 0,74 3e qual. fr. 0,64. Verk. 37 stieren le qual. fr. 0,72 2e qual. fr. 0,62 3e qual. fr. 0.52. Verk. 15 kalveren le qual. fr. 1,15 2e qual. fr. 1,05 3e qual. fr. 0,95. GENT, 7 Maart. Ter veemarkt van he den (Vrijdag) werden te koop gesteld: 40 schapen, 0 lammeren, 98 kalveren, 241 vet te varkens, 12 loopers, 252 biggen, 35 melk koeien, 4 groote ossen, 90 jonge ossen, 98 vaarzen, 131 vette koeien, 91 stieren, 157 magere dieren. Prijzen waren per kilog voor ossen en vaarzenvleesch fr 1,25 a fr. 1,30; idem 2de qual fr. 1,15 a 1,22; koeienvleesch fr. 1,20 a fr. 1,25; idem 2de qual. fr. 1,05 a fr. 1,15; stierenvleesch fr. 1,12 a fr. 1,25; kalfsvleesch fr. 1,70 a fr. 2,00; schapen- vleesch fr. 1,25 a fr. 1,35; lammerenvleesch fr. 1,90 a fr. 2,10; varkensvleesch fr. 1,33 a fr. 1,38. Huiden. Vaarzen, ossen, koeien fr. 0,82 a fr. 0,84; stieren fr. 0,72 a fr. 0,74; kal veren fr. 1,15 a fr. 1,20. Versch roet fr. 0,40 a fr. 0,55. Koers van het gcl«l. Belgisch per 100 frs. 48,05 a 48,07s. Beurs van Antwerpen. Chili-salpeter 15.5 a 16 pet. fr. 24.90 per 100 K. G. April fr. 24,75, markt kalm. Sulfaat van ammoniak 20 a 21 pet. stik stof frs. 28.50 per 100 K. G. April fr. 28,50 markt kalm. Superphosphaat 12 a 14 pet. phosphor zuur, fr°. bestemming fr. 4,70 a fr. 4,80 per 100 KG. Tarwe prijshoudend, Wala 167/«, Ca- lifornië 17'/», Kansas 17'/«. Gerst markt vast. Californië 16'/», Groninger 163/», Zeeuwsche wintergerst 17 'A a 177«. M a i s vast. Galatz 12,75. Mixed op April 15. La Plata 13'/«. tegen 1 Mei a. s. een van goede getuigen voorzien. Brieven fran co bij H. CLAESSENS te Axel. Ondergeteekende maakt bekend dat zijn hengst LION BELGE II op de laatst gehouden premiekeuring, een prijs van is toegekend, en dat genoemde hengst ter dekking rond gaat k f 3 kontant en f7,50 veulengeïd. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten, verzoeke van de kinderen BOON- BAETÊ op het hofsteedje door hen be woond in den polder Oud Beoostenblij bezuiden (Hazelaren hoek) Koewacht op Vrijdag «leii l i Maart lflOS, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3