Staatkundig Overzicht. Provinciaal Nieuws. Kerknieuws. Onderwijs- Gemengd Nieuws. bedrag wekelijks aan werklooze leden zal worden uitgekeerd. De berekening woMt zóó gemaakt, dat als alle leden den maximumtijd van 6 week werk loos mochten zijn, de kas juist toerei kend is. Blijft er een batig saldo over, dan wordt dat op het volgende jaar overgebracht. De wekelijksche uitkeering mag nooit meer bedragen dan f 4. Iedere arbeider in een der suikerfa- fabrieken werkzaam kan lid worden, mits hij de twee laatste jaren in Sas van Gent gewoond heeft. (1) Alléén het ondersteund wordende lid heeft recht op een wekelijksche uitkee ring, wanneer hij: 1°. Minstens 26 weken lid is en in dien tijd de contributie van 52 weken betaald heeft. 2°. Wanneer hij buiten schuld werk loos geworden is, door oorzaken waar voor hij niet bij eene andere vereeni- ging verzekerd is. 3°. Wanneer hij geen werk kan bekomen, dat hem minstens f 4 per week oplevert. Mijn doel bij het schrijven over ver zekering tegen werkloosheid waar bij ik getracht heb zoo objectief en zoo onbevooroordeeld mogelijk te zijn was alleen belangstelling in de arbeiders quaestie. Gelukkig zou ik mij rekenen, indien men in mijn schrijven althans een ernstig pogen, een goeden wil kon bespeuren om tot de oplossing van de ze gewichtige zaak mede te werken. A. Z. Sas van Gent, 8 Maart 1902. (1) Chaque medaille a son revers. Zoo ook hier. Zullen vele arbeiders niet naar Sas van Gent gelokt worden (zooals dat in de laatste jaren maar al te veel gedaan is) om de voorrechten van verzekering te gen werkloosheid te genieten? Daarom wordt door mij ook een verblijf van twee jaar hier als eisch gesteld om lid te kunnen worden. Een strenger be paling ware wellicht nog meer gewenscht. Do Ooi-log. De harde lessen, door de Engelschen tij dens den afschuwelijken oorlog met Trans vaal ontvangen, hebben hun onbegrijpelijk optimisme niet kunnen fnuiken. Vooral het ministerie is buitengewoon luchthartig. Nu weer verklaarde de minister van oor log, John Brodrick, bij de beraadslagingen over de legerbegrooting in het Lagerhuis, dat de berichten uit Zuid-Afrika doen zien dat de voet, waarop de operaties thans worden gevoerd, rectit geven te verwach ten dat de Britsche strijdmacht in Zuid- Afrika aanmerkelijk verminderd zal kun nen worden lang voordat de negen maan den om zijn gedurende welke het leger in Zuid-Afrika op dezelfde sterkte zal kunnen worden gehouden zonder de voorliggende begrooting te overschrijden. Naar alle waar schijnlijkheid zal het garnizoen van Zuid- Afrika zoodra de tegenwoordige crisis voor bij is tot 15.000 man Britsche troepen te ruggebracht kunnen wordenbovendien zullen daar plaatselijke en politie-troepen zijn. Deze laatste bewering is eenvoudig door het gekke heen. Aangenomen eens, dat Engeland er in slaagt de Boeren te onder werpen, gelooft Brodrick dan inderdaad, dat een bezetting van 15 000 man vol doende zou zijn, om het naar onafhanke lijkheid smachtende Boerenras onder den duim te houden? Irouwens, voor het optimisme van den minister bestaat in 't geheel geen reden. Sinds drie dagen heeft Kitchener niets van zich doen hooren, dat is altijd een veeg teeken. In de maand Januari werden over het geheele oorlogsterrein niet minder dan 334 gevechten geleverd. De «Daily Mafl"- correspondent acht, dat de oorlog nog wel 2 jaren kan duren. In de Kaap-kolonie is de toestand kritiek, men zal toegeven, dat dit alles niet den indruk wekt, dat de oorlog spoedig zal afloopen. Maar, de begrooting moet er toch door, en als den parlementsleden zulke slechte vooruitzichten werden geopend, zouden ze wel eens rare sprongen kunnen maken. Dus maar optimisme geveinsd! CHINA. 30 dooden geteld. Negen passagiersrijtui gen zijn verbrand. Het ongeluk moet ver oorzaakt zijn door een stukkende spoor staaf. De luchtreiziger Andr®, die met een ballon over de Noordpool wilde trek ken, schijnt op zeer treurige wijze aan zijn einde te zijn gekomen. Een Frankfurter te New-York, verbon den aan de ManitobaHudsonbaai Maat schappij, ontving uit de noordelijke fakto- rij te Churchill het bericht, dat eene stam wilde Eskimo's drie mannen, die in een grooten kajak (een Groenl. éenpersoonsboot met een opening in het midden. Red. H.), of in booten door de lucht aankwamen, met peil en boog doodden. Het bericht schijnt op Andreé betrekking te hebben en eenigszins betrouwbaar te zijn, daar de faktorij een tamelijk uitvoe rig bericht over de uitrusting van den luchtballon zendt en ook meldt, dat de wilde Eskimostam, dien de leden der fak torij vonden, messen, tabak en patronen hadden, die zij evenwel niet wilden af geven. Een «Central News"-bericht uit New- York meldt, dat een expeditie, die naar Andreé zocht, bericht zond uit Winnepeg, dat Andreé en zijn metgezellen door Es kimo's vermoord werden, toen zij den bal lon verlieten. De expeditieleden vonden messen, tabak, patronen eriz., waardoor het verhaal bevestigd wordt. FRANKRIJK. Het circus Barnum Bailey, dat nog onlangs de beide Hindoo-zusters verloor, is thans beroofd van een zijner andere ab normaliteiten, van den kolos namelijk die 229 kilo woog. De man is gestorven aan bronchitis. Hij was achtereenvolgens zeeman, acteur professor in het boksen en ten slotte ab normaliteit. De kist voor dezen „grooten doode" zal wel bij publieke inschrijving mogen gele verd worden. Men schrijft van Tuberculeus Vee. de Belgische grenzen Reeds meermalen is er van verschillende zijden op gewezen, hoe gevaarlijk het is koeien te koopen, welke, als verdacht van tuberculose, aan de Belgische grenzen zijn teruggezonden. De commissie van veefokkerij in Zeeland wees er in haar verslag van 1900 reeds op, dat de turber- culeuze koeien meestal het eigendom wor den van personen, die niet weten of be grijpen aan welk gevaar zij hun en ander vee blootstellen en op die wijze een niet te berekenen schade aan den veestapel toe brengen. Elke maand worden er hier aan de grenskantoren 75 koeien terugge zonden, die tot teeken, dat zij verdacht van tuberculose zijn, een paar gaatjes in het oor ontvangen, en telkens vinden die dieren koopers. Dezer dagen ontmoetten wij een vee koopman, die handel in dergelijke koeien dreef en die bij hoog en laag beweerde, dat deze afgekeurde koeien onder de bes te moeten gerekend worden en vooral voor den kweek bizonder geschikt zijn. Door deze en dergelijke praatjes en ook den goedkooperen prijs laten vele landbouwers zich verleiden, deze verdachte dieren in hunne stallen te brengen. SAS \AN GENT. De klerk der poste rijen en telegraphie 2e klasse J. F. Caste- leijn alhier, is met ingang van 1 April e. k verplaatst naar het telegraafkantoor te Rotterdam. Naar aanleiding van het moedig op treden verleden jaar tegen Belgen, welke nabij bas van Gent zich aan eene overtre ding op de visscherij schuldig maakten en welke aan de politie hevigen tegenstand boden, is aan den maréchaussée te paard E. A. Cortvriendt thans alhier gestation- neerd, bij Koninklijk Besluit van 4 Maart 1902 n° 20 de eeremedaille in brons der orde van Oranje-Nassau toegekend, even als aan den maréchaussée te voet M. Beun thans gestationneerd te IJzendijke. St. JANS 1 EEN. Naar wij vernemen, bestaat het voornemen een schietvereeni- ging (voor weerbaarheid) op te richten. Men zal trachten Koninklijke goedkeuring te verkrijgen. St. JAN STEEN. Naar men verneemt is het den 1 Augustus a. s. 25 jaar gele den dat de heer W. C. Imandt als hoofd der O. L. School van Sint Jansteen in functie trad. Voorzeker zal die dag niet onopgemerkt door zijne gemeentenaren voor bijgaan. HULST. Tot postboden van Klooster- zande naar Hulst zijn benoemd met in gang van 16 MaartJ. Andriessen van Walsoorden en A. de Bruin alhier. KOEWACHT. Het is opmerkelijk, dat men gedurende dezen winter zooveel van nachtelijke diefstallen verneemt, vooral in die plaatsen, welke dicht bij de grenzen gelegen zijn. Ook deze gemeente wordt vaak door de dieven bezocht. Zaterdagnacht wilden zij een bezoek brengen bij de weezen d. W. op den Hei kant om het varkenshok te ledigen. De bewoners ontwaakten door het gerucht. De dochter des huizes sprong onverschrok ken buiten en zag in de duisternis een man verdwijnen; die een jong varken met zich voerde. Om beter tc kunnen vluch ten had hij zijne klompen uitgeworpen. Er werden pogingen in het werk ge steld om het grenskantoor Koewacht open te krijgen voor den invoer van Neder- landsch vee op den 3 April a. s. zijnde de jaarmarkt. Of deze pogingen met een goeden uitslag zullen bekroond worden valt jammer genoeg te betwijfelen nu de minister ven Landbouw de vorige week in de kamer verklaard heeft, dat er op het oogenblik geen sprake van kan zijn magere beesten uit vreemde landen toe te laten. stuur gekozen van 9 leden, waarvan 7 be- hooren tot den arbeidersstand. Met 1 April a.s. zal het reglement in werking treden. Aanvankelijk hebben zich 65 leden aangesloten. ZJERIKZEE. In eene Donderdagavond te Zierikzee gehouden vergadering van de vereeniging Tot nut en genoegen is een voorloopig programma ontworpen van de feesten ter gelegenheid van het landhuis- houdkundig congres en de algemeene ver gadering der Zeeuwsche Landbouwmaat- schappij in den aanstaanden zomer. Daarop komt voor den eersten dag ont vangst der congresleden op het raadhuis en concert in Ons Genoegenverder den derden dag concert in het geïllumineerde Parklust, den vierden dag' matinée, soirée en bal champêtre, en den vijfden dag ten toonstelling, besloten met een vuurwerk. Misschien zullen volksvermakelijkheden plaats hebben en een tram- en rijtoer aan de congresleden aangeboden worden. YLISSINGEN, 7 Maart. In de heden middag gehouden zitting van den gemeen teraad zijn benoemd: tot wethouder de heer A. Loois met 11 stemmen en tot tij delijk wethouder de Jos. van Raalte met 12 stemmen. In den nacht van Zaterdag op Zon dag had te Vlissingen, in de Sardijnkil, eene aanvaring plaats tusschen het stoom schip Chester, van Antwerpen naar Grims by, en de Ylissingsche vischsloep VI. 16. De vischsloep kreeg daarbij eene belang rijke averij, de mast brak, zoomede de boegsprietde mast viel daarbij op de Ches ter. De bemanning, uit zes man bestaan de, wist zich met eigen boot te redden en naar den wal te roeien. Het stoomschip Chester stoomde daarna onmiddelijk naar zee de vischsloep medesleepende, daar de ze met haar mast enz. vast aan de Ches ter was geraakt. Nadat de Chester zich van de vischsloep had weten los te maken, liet zij ze in zee aan haar lot over. Zon dagmorgen werd van hier de sleepboot Washington uitgezonden om de vischsloep te zoeken en op te pikken. In de Wie lingen vond men haar drijvende, waarna zij naar hier werd gesleept, en des namid dags in het marinedok gebracht. De sloep is lek en ontzet; bij de aanva ring had de sloep de lichten op. neerende en gesticuleerende, vormden een lange rij vóór den schouwburg. Zij waren allen voorzien van een schel- of heesch- klinkende trompet of hoorn, en maakten daar een druk gebruik van, met het dub bele doel om zelf een groot auditorium te lokken en om de redevoeringen hunner collega's onverstaanbaar te maken. Een hunner slaagde er in om met aller lei flauwe grappen de meeste aandachtige toeschouwers om zich te verzamelen en den broodnijd zijner concurrenten zoodanig gaande te maken dat aan alle zijden om hem heen een geweldig getoeter losbarst te. Maar het baatte niets, want de men- schen hadden bij hem wat te zien, iets zóó wonderbaarlijks, dat zelfs de trom petten tot zwijgen gebracht werden en de andere venters er met verbazing naar ke ken. Hij maakte van een groote Engel- sche courant de Tiemes, zei hij, dat het was een geweldig peperhuis, vulde dat met snippers papier en andere vodden, vouwde het toen aan de bovenzijde dicht en nam een doosje uit het vóór hem staan de koffertje. Op zijn gelaat kwam een iet wat gewichtige uitdrukking toen hij dat doosje opende en sprak Wat ik hier heb is een wonder op deze aarde. In een woeste streek van Zuid-Amerika, waar t een menschenvoet zijn laars heeft neergezet, daar groeit het' als hier de brandnetels langs den weg, en we heb ben het alleen aan de wonderdadige red ding van schipbreukelingen te danken, dat een heele scheepslading vol, genoeg voor een halve eeuw, hier in Europa is aangebracht. Was die schuit maar in Zuid-Afrika aangekomen: weg waren de Engelschen, zooals je straks de Tiemes zult zien verdwijnen, daar geef ik je voegde hij er bij mijn „christelijk" ee rewoord op." welk praedicart in lijnrech te contradictie was met zijn krommen Volgens een bericht uit Tientsin, heeft een bende roovers, meest oud-soldaten, een priester ontvoerd uit .Jesol, op 150 mijlen ten noorden van Peking. Het Ohineesche gouvernement heeft troepen gezonden. Men zegt dat de Franschen en Russen voorne mens waren er troepen heen te zenden, maar Jesol ligt in de goudmijnstreek, en de Chineesche regeering heeft de vreemde expedities willen voor zijn, uit vrees dat deze laatste er zouden blijven. AMERIKA. Te Maxon bij El Paso, in Texas, is een ernstig spoorwegongeluk gebeurd. Er zijn ZU1DDORPE. Op de jaarmarkt van gis teren waren aangevoerd J4 stuks Hoorn vee. Verkocht 48. 14 paarden verkocht 1. Na afloop der markt werden de volgen de premieën uitgereikt. 1. oor het meest in waarde zijnde werkpaard, van 3 tot 6 jaar oud f 5j B. C. Puylaert, Zuiddorpe. 2. oor het betrekkelijk meest in waar de zijnde veulen, /"5, Ivo Noê, Wachte- beke. 3. Voor het betrekkelijk meest in waar de zijnde jaarlingsveulen, eerste premie 3, tweede premie /'2, le premie Ed. Martens, Wachtebeke, tweede premie Alph. D'Hert, Zuiddorpe. 4. Voor de meest in waarde zijnde baat- gevende of kalfdragende koe, f 5, Henri Puylaert Zuiddorpe. 5. Voor de vetste os of vaars, eerste premie f 5, tweede premie f4, le premie P. Verbiest, Zuiddorpe, 2e premie Henri Bonte Koewacht. 6. Voor de schoonste drachtige of baat- gevende geit, eerste premie f 2, tweede premie /"1,1e premie C. L. de Jaegher, Zuiddorpe, 2e premie Mod. Herman, Zuid dorpe. 7. Voor het schoonste konijn, eerste premie f\, tweede premie 50 cent, le pre mie I). Wyngaard, Zuiddorpe, 2e premie Alph. Claeys Zuiddorpe. 8. Voor het grootste getal hoornvee, niet beneden 5 stuks, f4, 14 stuks Al. de Guchtenaere Koewacht. 9. Voor het grootste getal varkens, bo ven de 10 stuks, f2, 13 stuks Fr. Engels, Westdorpe. AXF1L. Zondagmiddag had het doch tertje van den landbouwer F. D. in den kapellepolder het ongeluk met de hand tusschen den snijmolen te geraken met het gevolg dat haar twee vingers werden af gesneden. HENGSIDIJK, 9 Maart. Zaterdag mid dag werd door P. M. bij het uitgraven van eene zoogenaamde zandkist een volle dig menschelijk geraamte ontdekt op het land van landhouwer J. F. de Feijter in het Michelman. Vreemd is deze vondst zeker, als men bedenkt, dat hier nooit eene begraafplaats kan geweest zijn. Zou de gemelde akker jaren lang het slacht offer eener geheim gebleven misdaad in zijn schoot verborgen hebben Men meent het haast, als men in aanmerking neemt, dat de bewuste ontdekking plaats had op I een stuk grond, gelegen aan het eenzame voetpad, dat ons dorp met het gehucht „Vogelfort" verbindt GROLDE, 10 Maart 1902. Als een zeld zame bizonderheid diene dat alhier reeds aardappels gepoot zijn en sommige boeren reeds erwten hebben gezaaid zeker een gevolg van het prachtige weer der vorige week. HEILLE. Door de gebroeders Dhont ge diplomeerde hoefsmeden alhier, werden ge durende het afgeloopen jaar 1569 paarden van nieuw hoefbeslag voorzien. Dit gunstige resultaat van den indertijd gehouden cursus in hoefbeslag kan tevens strekken tot bewijs, dat door de land bouwer en ook door anderen in deze streek hoogen prijs gesteld wordt op goed beslag voor hunne paarden. AARDENBURG. In het gezin van J. Vis werd Donderdag avond der vorige week het 2'/a .jarig dochtertje zonder merkbare ziekteverschijnselen te bed gelegd. Des morgens bij 't opstaan kwamen de ouders tot de treurige ontdekking dat de kleine in den loop van den nacht de eeuwigheid was ingegaan. Het lijkje was bij de ont dekking nog warm, zoodat vermoed wordt, dat eerst onder den morgen de dood was ingetreden. BIERVLIET. De heer P. W. Maar- leveld, secretaris en ontvanger der ge meente, heeft zijn ontslag genomen als debitant der Staatsloterij. Flen tachtigtal personen, zoo meldt de M. C., kwamen Zaterdagavond in het lo gement Het Hof van Holland, te Aarden- burg bijeen tot het stichten van een zie kenfonds. De heer G. A. Vorsterman van Oyen, voorzitter eener voorloopige regelingscom missie, deelde mede, dat de pogingen tot stichting van dusdanig fonds met gunsti- gen uitslag waren bekroond. Door jaarlijksche bijdragen van ingeze tenen en giften in eens kon men beginnen met een weerstandskas vau ruim /"300. Na zeer duidelijke toelichting werd met eene enkele wijziging het concept opgemaakt, 't reglement goedgekeurd en daarna een be- VLISSINGEN, 7 Maart. In de zitting van den gemeeterraad van Vrijdagmid dag, was een schrijven ingekomen van regenten van het gastuis, om te trachten een ben... .vuverzorging te krijgen. Het gasthuis dat eigenlijk slechts bestemd is voor ouden van dagen en gebrekkigen is geleidelijk meer ontaard in een zieken huis, zoodat voor het opnemen van eerst- 'genoemden bijna geen gelegenheid bestaat. Afgescheiden nog hiervan dat een veree- niging van ouden van dagen en zieken niet wenschelijk mag worden geacht, maakt de beperkte ruimte het noodzake lijk op de een of andere wijze verande ring in den toestand te brengen en ver zoekt het college daarom die verbeterin gen in te voeren, dat het gasthuis meer aan zijn bestemming zal beantwoorden. MIDDELBURG. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 April benoemd tot adjunct inspecteur der posterijen en telegraphie ter standplaats Middelburg de heer R. L. Hou- wink, thans commies der posterijen le klasse. MIDDELBURG, 10 Maart, D. C. W., de directeur der boterfabriek te Axel' gedetineerd alhier, is heden failliet ver klaard. KW ADENDAMME. Toen Donderdaga vond laat een viertal bruiloftsgasten met een rijtuig van Kwadendamme naar Nisse huiswaarts keerden, hadden zij het onge luk bij het afrijden van een oprit naar be neden te rollen in de sloot. Rijtuig en paarden bleven onbeschadigd, maar een der vrouwen brak een arm. Z. D. H. Mgr. J. Aelen is via Brixen (Tyrol) naar Rome vertrokken. Z. D. H. hoopt tegen Paschen weder te Roozendaal terug te zijn. Te 's Gravenhage zijn geslaagd voor nut tige handwerken de dames G. A. Romijn te Middelburg en L. D. J. Steketee 'te Vlissingen. Iets uit Utrecht. De bekende geestige Utrechtsche verslaggever van de N. R. Ct. schrijft aan zijn blad Tengevolge van het koude weer, met scherpen Noordwestenwind, waren de run deren heden schaarsch op het marktplein. Maar de kooplui, in groot aantal aan wezig, trotseerden, sommigen in hemds mouwen, de Maartsche temperatuur en trachtten op de gewone luidruchtige wij ze hunne waren aan den man te brengen. De standventers, op hunne stoelen hoog boven de menigte uitstekende, druk rede- neus „En nu let op het springen van den lintworm. Ik zal je vertoonen de grootste weldaad van de 19e en de 20e eeuw Hij nam een balletje uit het doosje, dat hij zorgvuldig weder dicht deed, nam dit tusschen duim en vinger, legde het voor zichtig op den dichtgevouwen bovenkant van het peperhuis en sprak„ZiezooNu heb-je niets meer noodig dan een beetje jodenlijm, wat ieder christenmensch bij zich heeft, om het wonder te zien gebeu ren." Dit gezegd, spuwde hij herhaalde malen op het balletje, totdat er plotseling een vlammetje opflikkerde, dat na eenige oo- gen blikken het geheele peperhuis met zijn inhoud in brand stak. Toen het zoowat half verbrand was, wikkelde hij er een ouden zwarten doek omheen, legde bet naast zich neer met de opmerking dat het nu niet „uit' was, maar zachtjes voort- smeulde. Als de beminde burgers en bur geressen maar een half uurtje wilden wachten, zouden zij de vlammen weer zien uitbreken. „En staan er soms heeren- en dames brandstichters om mij heen gewezene of toekomende die'zal ik niet op het nut van deze groote weldaad hoeven te wijzen. Nu heb je geen wekkerklokjes meer noodig, en geen petroleum, zelfs geen endjes kaars of lucifers, waar de politie zoo gemakkelijk de sporen van ontdekt. Niets als een beetje jodenlijm in je mond en een paar van die balletjes in je vest jeszak !'- Er schenen geen personen van de be doelde categorie onder het luisterende pu bliek aanwezig te zijn, althans geen, die aan de bruikbaarheid van de weldaad ge loofde, want er deden zich geen koopers op. Eerst toen hij verhaald had hoe ook liefhebbers van een „aardigheidje" hunne liefhebberij konden bevredigen door dienst meisjes, die de stoep dweilen, te doen schrikken dat zij „de stuipen krijgen" of eerzame huismoeders bij het drinken van een kopje thee van onsteltenis met stoel en al achterover te doen tuimelen en vooral toen hij het hart der boerenarbei ders verrukte door in den wind zonder eenig bezwaar zijne pijp tabak aan te ste ken ging de grootste weldaad der 19e en 20e eeuw vlug van de hand, te gen twee voor een stuiver of vijf voor een dubbeltje. De Hollandsche goudmijn. Uit Hel- lendoorn schrijft men aan de Zw. Ct. In den berg wordt nog steeds ijverig ge graven. Waar men ook ziet, aan alle kanten van de directiekeet vertoonen zich de op geworpen zandhoopen, hier weer grooter, daar weer kleiner in omvang en in kleur zich afwisselend van zuiver wit tot don ker bruin, vooral het eerste scherp afste kend tegen den met heide en dennen be groeiden bodem. De gaten, thans van een nummer voor zien, variëeren in diepte van 3 tot 7 M., terwijl in lengte en breedte zij ongeveer dezelfde afmetingen hebben. Een der uit gravingen heeft echter wel een lengte van pl. m. 60 M. Tot voor eenige dagen werd met 22 man gewerkt, doch, naar men zegt, wegens gebrek aan terrein, is dit getal met 5 ver minderd. Wat betreft de werkzaamheden, alles moet zich tot «een zien" bepalen; gere geld worden zakjes met de verschillende soorten zand gevuld, die waarschijnlijk

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2