V ergadering1 30,000 16. MOiiUL ll- U Atelier van FaMkatle en Reparatiën. Openbare Ver keeping. 5-0 voer Mest. Ls ra Waesüerolie-Janssens, Wijnhandel. a- „Landbouw-Belang" SCH00NE JUWEELEN. In den Remontoir. IS WILLEMYNS. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Ingezonden Stukken. Correspondentie. Verbetering. Hoogwatergetij te Ter Neuzen Marktberichten. Advertentiën. te GRAAUW, zalop Maandagden 17Maart 1902, üorbeste florloge's en Feminien, Wissel- en Effectenkantoor, HULST. Incasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. "W£L3.rni66 hij do woorden uitspreek.!. „Ik blijf, gij gaat.'' Het beeld met de verhoogjng wordt m brons gegoten en geplaatst op een vier- kant steenen voetstuk, oprijzend uit een breed basement. Op de voorzijde van dat voetstuk komt het opschrift. De drie o- verige zijden worden ingenomen door bron zen "medaillons van de drie gezellen van Mgr. Hamer in den martedood, de eerw. paters Dobbe, Zijlmans en Jaspers. Het geheel zal zich acht meter boven den beganen grond verheffen; het beeld zelf meet twee en een halven meter, ter wijl de bronzen verhooging, waarop het komt te staan, nog een hal ven meter hoog is. Wanneer daarvoor de goedkeuring van het Gemeentebestuur wordt verkregen, zou men het wenschen te plaatsen aan den ino-ang van de Verlengde Molenstraat, ge rekend van het Keizer-Karelplein. Het beeld zou met het gelaat naar dat plein worden gekeerd, zoodat het in het volle licht staat en de vreemde bezoekers, die Nijmegen langs den Stationsweg binnen komen, begroet. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF.. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens diefstalJ. J. H. 52 jaar, bierhuishou der, Hoofdplaat, tot 14 d. gev. straf; mishandelingW. D. van W23 jaar en J. O. D. 22 jaar, schippersknechts, Ter Neuzen, ieder tot 1 m. en J. de J. 22 jaar, arbeider, Wolfaartsdijk tot 14 d. gev. straf en A. W. v. d. V. 36 jaar, huisvrouw van J. G., zonder beroep, Krabbendijke, tot /TO.— b. s. 10 d. h. mishandeling en mishandeling van een ambtenaar: C. de K. 27 jaar, landman, C. J. 19 jaar, veldarbeider en A. F. 20 jaar, zonder beroep, allen 's-Gravenpolder, 'en C. N. 20 jaar, boerenknecht, Kloetin- ge, de lc, 2e en 3e ieder tot 2 m. en de 4" tot 1 m. gev. straf. wederspannigheid en mishandeling van een ambtenaar: 1'. J. v. G. 55jaar, koop man, Middelburg, tot 14 d. gev. straf. huisvredebreuk en wederspannigheidH. H. 19 jaar, koopman, thans soldaat in gar nizoen te Middelburg, tot 3 m. gev. straf. In zake G. v. G. oud 25 jaren, boeren knecht, te 's-Hcerenhoek, appellant van een vonnis van het Kantongerecht te Goes, waarbij hij ter zake van overtreding der jachtwet is veroordeeld tot 2X 5.b. s. 2x4 d. h. is het vonnis van den eersten rechter bevestigd met wijziging der quali- ficatie. In zake: C. J. H. oud 18 jaren, adspi- rant-machinist bij de marine-reserve te Rot terdam, op 17 januari 11. met een ander wegens wederspannigheid bij verstek ver oordeeld tot 1 m. gev. straf en daarvan in verzet gekomen, is op heden diens vonnis bekrachtigd, doch met wijziging der daar bij oggelegde straf en alsnu veroordeeld tot ƒ25,b. s. 25 d. h. vrijgesproken J. K. 21 jaar, veldarbei der, 's-Gravenpolder, beklaagd van mis handeling. De Maastrichtsche rechtbank heeft den directeur eener electrische maatschap pij tc Luik, wegens het door schuld ver oorzaken van den dood van eene liefde zuster in het klooster te Eijsden (aanrijden door een automobiel), veroordeeld tot 2 maanden hechtenis. Hypnose door drank. Naar aanleiding van een geval van diefstal waarin de be klaagde, een welgesteld werkman, op wiens vroeger leven niet het geringste aan te merken viel, bezwoer dat hij zich van het plegen der daad en zelfs van zij ne arrestatie volstrekt niets te herinneren wist, daar hij in staat van dronkenschap verkeerde toen men hem betrapte, heeft de advocaat mr. Jules N. de Vries nog eens de aandacht der rechtbank te Am sterdam gevestigd op de literatuur over den hypnotischen toestand waarin door al cohol aangetasten kunnen verkeeren. De verdediger gaf uit het werk van von Kraft Ebing over „Somnambulisme" bij dronkenschap eenige historische gevallen weer, waarin personen dagen lang zeke re handelingen verrichtten en gesprekken voerden in volmaakt logisch onderling ver band zonder zich later in nuchteren staat daarvan tittel of jota te kunnen herinneren Zoo kan een welgesteld man in staat van dronkenschap zich verbeelden doodarm te zijn en diefstal plegen, vervolgens vluch ten na arrestatie zich woorden van beken tenis laten ontvallen en toch nuchteren e- worden met al de voorgevallen, elkander in logisch verband opgevolgde feiten waar achtig volslagen onbekend zijn als hadde inderdaad een ander dan hij zelf gehan deld en gesproken gelijk hij in hypnoti schen toestand gehandeld en gesproken heeft. Ook prof. Van Hamel en mr. Noyon hebben den staat van dronkenschap, al zwijgt onze wet ervan, aangewezen als een element van beoordeeling, even ge wichtig als wellicht vaak misleidend. Mr. De Vries achtte in het onderhavige geval hypnose door drank geenszins on mogelijk, veeleer waarschijnlijk, en vroeg daarom ontslag van rechtsvervolging. Van 't bed doodgevallen. Te Delft is eene vrouw, wonende in de Hooipoort, bij het. uit bed stappen door het zolderluik van de trap gevallenzij bekwam eene zoodanige verwonding, dat zij eenige uren- later overleed. Men zij voorzichtig. In de voornaam ste plaatsen van ons land is tor kennis der politie gebracht, dat vier hoogst ge vaarlijke inbrekers, namelijk R. H., een 32jarige veehandelaar, A. H., een 25jari- ge huisknecht, C. F. II., een 29jarige schoenmaker, en de 25jarige arbeider O. B., zich uit Duitschland naar ons hebben begeven om hun slag te slaan. Zij zijn gewoon zich speciaal toe te leggen op het forceeren van brandkasten, hebben oogen- schijnlijk een net voorkomen, waarvan zij gebruik maken om het vertrouwen van argelooze lieden te winnen. Zij verstaan de kunst zich te grimeeren, waarbij dik wijls van valsche snorren en baarden ge bruik gewaakt wordt. Nog andere stakers. Naar wij verne men, dreigt ook thans binnen onze veste een staking uit te breken, schrijft het »Utr. Dagbl.", en wel een zeer omvang rijke. In een der straten te Utrecht bevindt zich een café, dat, eerst een tamelijk ver- loopen affaire, door den tegenwoordigen gérant in het tijdsverloop van éen jaar tot een bloeiende en goed beklante zaak is gemaakt. Dit werd met leede oogen aan gezien door de directie Aachener Export- bier Brauerei, waarvan dit café een fili aal is, en die als zoodanig liever pen land genoot aan het hoofd van deze thans goe de winsten afwerpende zaak geplaats wil de zien. Tot haar schade evenwel moest de directie al spoedig ondervinden, dat een omstandigheid door haar over het hoofd was gezien. De tegenwoordige gérant n.l., een Fries, kon steeds op groote populari teit bij zijn talrijke bezoekers, hoofdzake lijk uit Friezen bestaande, bogen, en de zen besloten hem met raad en daad ter zijde te staan. Een manifest werd opge steld en daarin de directie gedreigd met boycotten van het café, wanneer dit be sluit van kracht bleef. Zonder succes ech ter en nu zullen 250 Friezen een nieuw evengoed beklant koffiehuis in de nabij heid van het eerste oprichten en daarin den verdrevene aan het hoofd plaatsen. En daar FTiezen doortastende lieden zijn, durven wij wel aannemen, dat dit plan zal gelukken. Het bewuste café staat inmiddels leeg en is in zijn »verloopen" staat van weleer teruggekeerd. De bezoekers hebben ge staakt. Slachtoffers van oplichterijen. De landbouwer K. S, te Twisk in Noord- Holland, is dezer dagen dupe van een op lichter geworden Flen zekere O., daartoe gemachtigd, zooals het heette, door eene maatschappij, stelde hem, op voordeelige voorwaarden, tot opzichter aan over eene landhoeve in een der staten van Noord- Amerika. Als waarborg voor gemaakte kosten, moest deze aan O. f 100 ter hand stellen, die hij terug ontvangen zou, zoo dra hij zich inscheepte. Terwijl nu S. aanstalten maakte om met zijn gezin de reis naar de nienwe wereld te ondernemen, ontving hij pit Londen van O. bericht, dat de zaak geen voortgang kon hebben, en deze hem de waarborgsom uit Amerika, terug zenden zou. Nog een ander persoon, te U., wordt genoemd, die als werkman op de hoeve werd aangenomen, en voor f 25 werd op gelicht. De zaak is in handen der jus titie gesteld. Droevig ongeval. In de fabriek der heeren Willink A Paschen te Winters wijk had een treurig ongeluk plaats. Een 15-jarige arbeider, A. L geraakte met zijn hals bekneld tusschen een touw en de as, waarover dit touw liep. Indien het touw niet door de spanning gebroken was dan ware de knaap geworgd. Helaas is hij toch aan de bekomen wonden overleden Een vreemde ziekte. Men meldt uit Zaandam In den loop dezer week deden zich .al hier eenige gevallen van besmettelijke ziek te voor, onder zeer vreemde verschijnselen Zoo stierven aan die ziekte in één gezin vijf personen na korte ongesteldheid, ter wijl personen die met dat gezin in aan raking kwamen, mede werden aangetast en in de barak worden verpleegd. Van deze is inmiddels één patiënt overleden De geneeskundige inspecteur stelde een onderzoek in. De ziekte is geconstateerd als te zijn vlektyphus. Laag en onmensche/ijk. Een tot nu onbekend gebleven man te Bazel hitste drie groote honden, waaronder één St Bernhardshond, op drie in 't open veld spelende jongens van zes en zeven jaar Een der knapen werd door de honden ge heel verscheurd en hoofd en hals werden dermate ontvleescht, dat het jongetje geheel onherkenbaar is. Den tweeden knaap takelden de honden zoo toe, dat bij in een hopeloozen toestand in 't gasthuis ligt. Het derde kind kon, met verscheurde kleeren en met bijtwonden aan 't been, ontkomen. De politie zoektijden dader. - Bedolven. In een steengroeve van Krupp te Bredeney is de schuil-keet van de steenhouwers door een afstortend stuk rotswand bedolven. Van de zeven werk lieden die er in waren, zijn vier op slag ^edood. Bovendien is een zwaar en een licht gewond, de zevende bleef ongedeerd. Ook een Staker. Een der zware werkpaarden van de Hengelosche ma chinefabriek staat, ten aanschouwe van vele nieuwsgierigen, reeds sedert %l da gen gespannen voor een kar met ko len, zonder een stap te doen; het is volkomen gezond en welke middelen men ook aanwendt om het tot ande re inzichten te brengen, 't- helpt niets, jiet blijft onbeweeglijk staan en laat het werk veprichten door collega's, die gelukkig nog niet staken. De firma laat den staker hongeren, in de hoop hem daardoor tot rede te bren gen. - Afgrijselijke (laden. Te Münster, waar men nog steeds zoekt naar de moordenaars van een melkmeisje, is alweer een afgrijselijke gewelddaad ge- aleegd. Een vrouw van een muzikant s 's avends om 7 uur tusschen de Diergaarde en de Aegidii-poort door drie woestelingen overvallen en onder gemeene scheldwoorden en dreigemen ten mishandeld. Eerst toen voorbijgan gers op de hulpkreten aan kwamen loopen, kozen de drie het hazenpad. De arme vrouw stierf op weg naar het gasthuis. Zij had de afschuwlijkste wonden, o.a. was haar een oog uit het hoofd gestoken. De inwoners van Münster verkeeren in groote opgewon denheid. - Uit jaloezie. Een handelsreiziger van St.-Gilles-Brussel, getrouwd en va der van een kind, had kennis aange knoopt met eene vrouw, die te Parijs haren man had verlaten. De echtge- noote van den reiziger vernam dit en zon op wraak. Zij wachtte hare me dedingster af, en wierp haar een flesch- je vitriool in het gelaat. De getroffene viel, maar stond weer op en vluchtte eene herberg binnen, steeds vervolgd door hare vijandin, die nog revolver schoten loste, zonder echter de ande re te treffen. De daderes is aangehou den. De toestand der gekwetste is zeer ernstig. Geografie van millionnairs. In de Vereen igde Staten, het land, waar de ze catagorie van menschen het best schijnt te gedijen, leven op 'toogenblik 3546 personen", die beschikken over een vermogen van meer dan een millioen dollars, d. w. z. over meer dan 2'A millioen gulden. Curieus is het een blik te slaan over hun geografische indee ling, want daardoor erlangt men te vens een denkbeeld van den graad van industrieel vermogen van de verschil lende streken. De voornaamste massa bevindt zich in New-York 944. Dan komen Pennsylvanie, met 369Massa chusetts, met 313Illinois, met 275 Ohio, met 162; Missouri, met 161; New Jersey, met 114; Michigan, met 111; Californie, met 110; Maryland, met 106. De minst begunstigde Staten zijn N.- Dakota, met I millionnair; Arizona, Arkansas en Nieuw-Mexico, ieder met 2 millionnairs; Mississippi, met 3; Ne vada, met 4. De elf Staten van Nieuw-Engeland en het district van Columbia hadden voor zich alleen 2155 millionnairs ge reserveerd. Amerika is dus heel wat vooruitge gaan, vergeleken met een 20 tal jaren geleden^ toen men in de Ver. Staten nog slechts 400 millionnairs telde. De opname van stukken l>e\vij*t volstrekt niet, tlat «le ICertaetie met Ueii inlioud instemt. eens vrij lucht geven. Gauw eene adver tentie klaar gemaakt. De voorletters van een scheldnaam van onzen tegenstander er boven geplaatst, zoodat iedereen dadelijk weet, wien we op 't oog hebben, en nu de fraaiigheid, bijv. 'N. N. Van eerloos tot gekroonde Van veroordeelde tot rechter! Van verleider tot leider Van uitgedreven tot uitdrijver enz. enz. Is dat geen vooruitgang? Vlug nu naap 't bureau van De Zeeuw- sche Koerierdie zal 't wel plaatsen. Ho, honiet te haastig Indien er P. P. boven 't stuk staat, dan wel, dan met pleizier Waarom hatelijkheden met P. P. er bo ven geplaatst worden Omdat met P. P. iemand wordt aange duid, die sterk ijvert voor Zelandia! Daar zit 'm de knoop. Wat heeft bedoelde heer al moeten slikken! Wat een hatelijkheden zijn hem al niet naar 't hoofd geslingerd. Nooit echter open zijn naam genoemd. Dus niet ridderlijk en zelfs niet ruiterlijk. Al tijd onder bedekte termen. Zelfs werd de naam van falandia niet genoemd. Iedereen begreep echter duidelijk, wie bedoeld werd en welk blad men op 't oog had. 't Mooiste of ergste van de zaak is, dat bedoelde heer de inzender der stukken en berichten niet is. Misschien heeft hij wel berichten gezonden, doch ik vermoed, en mijn vermoeden berust op goeden grond, dat de stukken en berichten, waarover hij werd aangevallen, niet door hem geschre ven zijn. Dat is echter persgeheim en dat weet De Zeeuicsche Koerier dus zeker niet. De houding van De Zeeuioschc Koerier in deze zaak aangenomen, stuit me tegen de borst. Ik acht me daarom verpljcht uwe ge* achte lezers op dit handelen te wijzen en hoop, dat u dit schrijven daarom zult op nemen. Ontvang, mijnheer de Redacteur, den besten dank voor de toegestane ruimte van Uio dw. dienaar, Een yijano van laffe advertenties. P.S. We zouden dit ingezonden stuk niet hebben opgenomen, indien het niet zulk een rechtmatig en u-aardig protest inhield. Wij ook betreuren ten zeerste, dat een collega zoover zijn roeping kan vergeten. Red. Zelandia. Sas van Gent, den 6 Maart 1902. Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzpek ik u onderstaande rege len op te nemen. In 't nummer van ver leden Zaterdag van De Zeeuwsche Koerier komt eene advertentie voor, waarop ik even terug wil komen. Voor den lezer, die de advertentie niet las, wil ik ze hier geven P. P. Van pannenagent tot voddenleurdet Is dat geen mooie promotie? Wie met P. P., bedoeld" wordt, is ieder inwoner van Sas van Gent bekend, 't Zijn de voorletters van oen scheldnaam, aan it mand die handel in Pannen drijft. Nu heeft diezelfde heer in den laatst.en tijd eene agentuur in manufacturen gekregen van eene geachte firma, die al jaren lang za ken in deze streken doet. Dat bezorgt hem nu den eeretitel van voddenleurder Van wien die advertentie afkomstig is? Iedereen denkt natuurlijk aan éen concur rent, vooral omdat in een ingezonden stuk van datzelfde nummer ook al over concur rentie gesproken wordt. In ieder geval, 't plaatsen van deze advertentie is een heelo daad Wanneer men dus tegen ie mand wat heeft, Ran men nu zijn hart Tijdens het afdrukken van dit nummer- ontvingen we nog eenige giften voor Z. H. den Paus. Deze zullen we in 't volgend nummer vermelden. In de 5° alinea 2de regel 2dc pagina van ons vorig nummer staat in 't artikel over werkloosheid, werkbaas, dit moet zijn werkloos. DAGEN. Voorm. Nam. Zondag 6 Maart 1.24 1.43 Maandag 10 1.59 2.17 Dinsdag 11 2.34 2.52 Woensdag 12 3.10 3.29 Rotterdam, 4 Maart. Op de veemarkt waren aangevoerd 38 paarden, veulen, ezel, 614 magere en 740 vette runde ren, 166 vette, 402 nuchtere en gras- kalveren, 0 schapen of lammeren, 2 var kens, 110 biggen, 0 bokken of geiten. Koeien en ossen 24 tot 33 c., stieren t c., kalveren 40 tot 55 c. per kilo. Melkkoeien f 125 a 235, kalfkoeien /'135 225, stieren ƒ65 a 135, pinken /"45a85, g -kalveren /'35a45, vaarzen ƒ70 a 130, alles mager veebiggen ƒ7,— a 17, paar den 45 a 95. IV chtere kalveren, fok - /"13 a 20, slacht- f 6,50 a 9,50. Schiedam, 6 Maart. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn fVfi a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoclingscommissie per ketel 1.60. Oostburg, 5 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer ruim met goeden omzet en tot overanderde prijzen en iets meer vraag naar gerst. Men besteedde voor jarige tarwe fa fden II.L.: nieuwe f 6.70 a f 7,00 den ILL.jarige rogge/1—.a nieuwe f 5.18 a 5.30 den H.L.jarige wintergerst fa fnieuwe fl.60 a f 8.— per 100 K.G.jarige zomergerst fa f nieuwe f 7.30 a f 7.50 de 100 K.G. haver /"8.00 a 8.25 per 100 K.G.paardenboonen ƒ7.20 a f 7.30 den H.L.groene erwten" ƒ8.00 a ƒ8.90; krooner\yten 9.00 a 9.30; koolzaad MIDDELBURG. 6 Maart. Ter graan markt van heden was uit Walcheren een redelijke aanvoer van granen ter markt Naar tarwe bestond een goede vraag en werd prijshoudend gekócht, witteboonen waren minder begeerd en konden daar door 25 ct. minder gekocht worden ove rigens is er geen verandering in de prijzen op te geven. De noteering is als volgt: nieuwe Wal tarwe ƒ6,75 tot ƒ6,80 rogge 5.75 win tergerst ƒ4.75 a ƒ4.80 zomer dito ƒ4.70 a ƒ4,75; Walch. witteboonen ƒ11,ron de bruineboonen ƒ8 a ƒ8,25; lange dito ƒ7,— a ƒ7.25 groene kookerwten ƒ9,00" kroonerwten ƒ9.25 koolzaad ƒ00.00. Boter ƒ1.00 a 1.10 per kilo. Eieren ƒ3.10 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaap, Raap- ƒ30, Patent ƒ32, Lijn- ƒ35,50 per heet. a cent.op 6 w, ƒ1,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50, lijn- ƒ13 per 104 st. Goes, 4 Maart. Ter graanmarkt van he den was redelijke aanvoer en waren prij zen onveranderd. Boter ƒ1,95, ƒ1,20 a ƒ1,10 per kilo. Eieren ƒ2,80, ƒ3,20 a ƒ3,00 per 104 stuks. Yoor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, wijlen den Heer JACOBUS LEMSEN, betuigen wij bij deze onzen licre!el ijken dank. Wed. Jac. LEMSEN, ALOUIS LEMSEN. ELIZA LEMSEN. Lamswaarde, 6 Maart 1902. van ingelanden van liet Wat. Hengst en Rummersdijk op Zaterdag its Maart IÜ4>3, 's namiddags te 2 uren bij Th. Weem.aes te Kloosterzande. Het bestuur van voornoemd Waterschap C. VAN ESBROECK, Dijkgraaf, P. F. FRUIJTIER, Ontvanger-Griffier Het BESTUUR der VEREENIGING des namiddags Een uur in het »Wapen van Zeeland" trachten aan te besteden Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te bekomen bij H. AUBROECK, Secretaris. zijn te bekomen aan matige prijzen Veldstraat 22, GENT. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten, verzoeke van de kinderen BOON- BAETE op het hofsteedje door hen be woond in den polder Oud Beoostenblij bezuiden (Hazelaren hoek) Koewacht op Vrijdag den 14 Maart 1902, des voorm iddags ten 11 ure, verkoopen Verdeeld in Koopen. Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank. Koopt en verkoopt: Effecten, Cou pons, Wissels, Chèques, Vreemde Bankno ten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Rekening-Courant met renteberekening en geeft gelden op hypotheek, op effecten, onder borgtocht of ander sol ied onder pand. Belast zich met alle soorten van vei* zekering en alles wat tot het Wissel en Effectenvak behoort in den ruimsten zin. 18 TE 8PREKEN eiken Woens dag te Ter Neuzen in het »Neder- landsch Logement," eiken Zaterdag: te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te Hulst ten zijnen kantore

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3