In de alom gunstig- gekende en bijzonder vertrouwde manufacturenwinkel vaii P. HL VAN DE WALLE, Genfschestraat te lliilsl, weer een bijzonder mooie en ruime sorteering voor het aanstaande seizoen, van Het Geïllustreerd WmM tscïaij BEESTIAAL: Openbare Verkooping. Aanbesteding. Gevraagd Dames- en Klnüercostunies, enz, Openbare Verkooping Een Muit MooriiMeii Openbare Verkooping. M w,?ph ra Zeel Dr. Jules De Vos, Kolen, Superphosphaat, Do(?toF Jijlabilde, R. K. Nieuwsblad EEN WOONHUIS P. J. ROELS, KALFSVELLEN, Februari 190 2. Alsook aan de tot heden laagst mogelijke gekende prijien, costumes tooi- de Eerste Communie - eveneens IIE\lOIS, kAHUAKEYS, MJkSKINGS enz. olies in de mooiste dessins en meest vertrouwdste kwaliteiten. Karpetten en matjes in alle afmetingen en keuze. Gordijnstoffen of zoogenaamde Vitrages. KAPOK, VEEREA en FLOCOAS, alles zoo noo- dig per kilo verkrijgbaar. AAAIMAX if 1 E8 en BEAOOülGDHEDEA daarvoor verkrijgbaar onder behoorlijke garantie. De nieuwste genres en keuze in alle soorten JAPONSTOFFEN. DUIZEND GULDEN Openbare Verkooping 1500 Canadamutsaard en eene groote partij Spaanders, Openbare Verkooping. eene flinke Kindermeid A. F. NEELEMANS, HULST. Kunstmest, Nitraat, Selzaete. H.H. Winkeliers!! G. J. EGBERTS, Z eeuwseh - Vlaan de ren. een familieblad bij uitnemendheid. De Romantische Avonturen Prozaïsehen Engelschman Gratis-V erloting Door uitscheiding van bedrijf. Landbouwgereedschap des namiddags 2 ure, verkoopen en Aanhoorigheden, Schoenmaker te Zuiddorpe, aanbesteed: Bestek N° 7. Het maken van de aarden baan en de kunstwerken, zoomede het leggen van SPOREN en WISSELS. GEZOUTEN of VERSCHE goede en zuivere C L de Coek-de Silva, J. A. Pateer Ez. Een WOONHUIS, verdere Aanhoorigheden en Erf, HOTEL CAFÉ RESTAURANT. RUIHIE KAWERS.BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats Lijn meel, Maïs, enz., E. P. STAAL, St. Jansteen. Spreekuren: Bij afname van 25 a 50 K° f 0,65 per K° n n 100 „-0,64 O P het eenige voor Stoombootdienst op de VY ester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND West-Europeesche of Spoor/ijd. P. M. VAN DE WALLE. - HULST. oorj aarsnieuwigheden. PREMIE voor de abonnCs op onze Courant. Het kan niet anders dan dat het Geïl lustreerd Zondagsblad alom wordt gewaar deerd en zijne komst telken week met ver langen wordt verbeid, wanneer men ziet dat geene kosten, geene zorgen worden ge spaard om het blad steeds fraaier te doen zijn en het te maken tot Eene dergelijke illustratie, onzen lezers als premie nangel>o«lcn tegen den spotprijs van 45 cent per kwar taal, is dat bedrag tiendubbel waard. In de rij der overschoone novellen, wel ke elkander bijna onafgebroken in dit tijd schrift hebben opgevolgd, zal de nieuwe, grootc en rijk geïllustreerde roman, waar van het begin reeds in het nummer van 9 Maart wordt opgenomen, eene waardige plaats innemen. VAN EEN zal den lezer in hooge mate boeien om de inderdaad spannende, pakkende tooneelen, en de talrijke, uitmuntende gravures. In het Geïllustreerd Zondagsblad van 9 Maart e. k. zal verschijnen een hoogst interessante Prijsvraag. Aan de goede beantwoording daarvan hebben de uitgevers verbonden een eersten prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN en tien andere prijzen van VIJF GULDEN ELK een en ander overeenkomstig de aankon diging. Wij vestigen de bijzondere aandacht van onze lezers op dit nummer en zijn over tuigd dat onze abonnés de daarin gebrach te aardige verrassing op prijs zullen stellen. Brengen wij ten slotte onze abonnés nog in herinnering dat in de MAANn MEI c. k. de ten bedrage van zal worden gehouden aan welke alle abon nés op het Geïllustreerd Zondagsblad ge heel kosteloos deelnemen en wij meenen niet to veel te zeggen, wanneer wij vol houden, dat bet Geïllustreerd Zondags blad de meest uitgelezen Premie is die bij eene couraut kan worden aange boden Abonnés op onze courant, die daarop nog niet zijn ingeteekend, wekken wij op zich thans te abonneeren, opdat zij de prachtige roman van het begin af kun nen volgen. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JACOBUS HOF MAN, straatmaker te Ter Neuzen, op Maamlag «Ion .tlaart 11MI3, des namiddags 12,30 ure, verkoopen op den dijk voor de hofstede be woond door C. F. de Nijs, in den Sparkspolder, gemeente Ter Neuzen. Te vergaderen ter plaatse. gevestigd to AMSTERDAM. Voor zoover de voorraad strekt zijn de 4"/, niet nitlootbare gewaar borgde Hypothecaire Obligation van bovengenoemde Maatschappij in stuk ken van 11too.- f 500,- en f OO-, van af heden weder verkrijgbaar bij den Heer bs. VAX WAESBERGHE-Janssens te Hulst. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van FREDERIK DE JONGE Hz., landbouwer, op de door hem nog bewoonde hofstede, in den Goesschenpolder, gemeente Hoek, op Donderslag O Maart 1OOÜ, des voormiddags 10 ure, verkoopen: 3 WERKPAARDENveulenmerries, 3 tweejarige PAARDEN, 4 MELK KOEIEN, 2 tweejarige VAARZEN, 2 tweejarige OSSEN, 5 eenjarige KALVERS, 2 MELKKALVERS. 5 Wagens, 1 Kar, 3 Zeeuwsche Ploegen, 2 Massee Ploegen, 1 Drie- schar Ploeg, 1 vijfbalks ijzeren Egge, 3 vijfbalks houten Eggen, 1 kleine Dito, 1 vierbalks houten Egge, 1 Rolblok, 1 Molbord met Ketting, 1 Cultivator, 1 Zaaimachine, 1 Snij- molen, 1 Slede, 1 Kaarnmachine en wat verder te koop zal worden aangeboden. Op de hofstede geen gelegenheid tot afspanning. Orgeldraaiers en liedjes zangers zullen niet worden toegelaten. Koopen tot en met f 3 contant. Het overige op tijd van betaling, mits borg tocht dèsgevorderd De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van, den heer M. D. DE PUTTER, koopman te Terneuzen, in het hotel «Centraal" op het markt plein aldaar op Woensdag; den 5 Maart I DOS, zijnde broodbakkerij en het recht van erfpacht tot 31 December 1915 op den grond, eigendom der ge meente Terneuzen, alles aan den weg achter de Hervormde Kerk al daar kadaster Sectie C nummer 1052 groot 1 Are 10 Centiarenjaarlijk- sche erfpacht 6,08. Gevraagd tegen 15 Maart of 1 April te Middelburg of eenvoudige JUFFROUW, R. K., niet beneden de 26 jaar. Brieven letter J. S. firma J. J. CEULEN te Mfddelburg. (Molenhoek.) Biedt zich aan tot het maken van alle slag van Schoenen, hetzij groot of klein, alle soort Communie-S choenen voor Jongens en Meisjes Aanvaardt ook reparatie. Spoedig en net afgewerkt; trouwe bediening. Beveelt zich in ieders gunst. Door het BESTUUR van de Stoom tram-Maatschappij HULST- WALS OORDEN zal op een nader te bepalen dag in de maand Maart 1902, des na middags ten 1 ure (Greenw. tijd) in het hotel de Graanbeurs te Hulst in het openbaar worden Bestekken zijn te verkrijgen aan het kantoor van den i Ingenieur W. E. CRAMER Sweelinckstraat 17 Den Haag, tegen betaling van f2, tot 5 Kilo, aan zeer hoogen prijs per Kilo. Handel in alle slag Huiden. Huidenzouterij, Hulst. Ondergetèekende bericht het geëerde publiek dat zij zich te Hontenisse heeft gevestigd tot het vervaardigen van voorloopig ten huize van den heer A. HoefijzersVerdurmen te Groenen dijk. Door eene nette bediening hoopt zij zich een ieders gunst waardig te maken. Achtend, Melanie Goethals. De door de algemeene keuringscom missie voor de paardenfokkerij goedgekeurde dekhengst Jupiter, oud 3 jaar, staat bij mij ter dekking op de volgende voorwaarden: Veulengeld wordt niet geëischt; het onderzoek der merrie is gratis; voor eiken sprong/'3.75 en 25 cent voor den knecht. Kruispolder, 21 Februari 1902. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van JAN BAKKER c. s. te Ter Neuzen en na verleend Rech terlijk bevel, in het «hötel Centraal" op het marktplein te Ter Neuzen, op YVoens<la£ den 5 Maart 1 DOS, des namiddags ten 3 ure, verkoopen en Erf', in de Tholenstraat te Ter Neuzen, kadastraal bekend in sectie C no. 2124, groot 64 centiaren. Bewoond door genoemden Jan Bak De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer L. WAEL- PUT en Kinderen aldaar en na verleend Rechterlijk bevel, in nagemeld per ceel, op zaterdag den 15 Maart 1»4>3, des namiddags ten 2 ure, verkoopen waarin thans koffiehuis, logement en winkel, in de lange Noordstraat te Axel, kadastraal bekend in sec tie G nummer 146, groot 2 aren 16 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Hcufstack a la minute, enz. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Dagelijks aan mijn magazijn te HULST verkrijgbaar ENGELSCHE- DROOGE-, SMEE- en RUHR- aan concurreerende prijzen. eiken voormiddag van 6 tot 12 uur. Heden noteer ik vrij blijvend Prima Inlandsch geslacht VET ROOKSPEK. Gezouten VET SPEK. Bij afname van 25 a 50 K° f 0,64 per K° a a a 100 -0,68 Prima zuiver Inlandsch gesmolten REUZEL in vaatjes van 10, 25 en 50 KG. /*0,65 per KG. ZULT (Boterhamworst) 0,60 BLOKWORST p. 10 K°. 0,90 Rookvleesch, Saucise, Ham, Rook worst, enz. enz. Uitsluitend prima kwaliteiten en van Inlandsch geslacht. Orders boven de/" 10,— half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbekend Rembours. Einlmlltige en vaatje» vrij. Aanbevelend, Leidsche weg 7, UTRECHT. „Zelandia," Dage lijks Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Woensdags vm. 5,7,30 9,30 11,55a) nm. 3,30b) 5,30 8,10,nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30«l) 10,25 nm. l,55f) 5,35 7,50d) 10,45 2,15 Vlissingen naar Borsselen 6,10c) 9,10«l)e) 11,55 3,301») Borsselen naar Ter Neuzen 6,30e) e) 12,15 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naur Breskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van <»,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om 4i,50. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af leven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. I» e) .v; 1

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4