50 Koppen Openbare Verkooping. Een Hommen, Een Woonhuis Verlaging Steenkolenprijs. Walsoorden. ALOIJS ADEIAANSENS-Msmp. Zij, die zich met 1 April op ons blad abon- neeren, ontvangen de nog vóór dien datum verschij nende nummers gratis. Nieuwe Aardappelen Openbare Verkooping. GtROMD Rechtszaken. Correspondentie. Ingezonden Stukken. Hoogwatergetij te Ter Neuzen DAGEN. Voorm. Nam. Zondag 2 Maart 6.34 7.— Maandag 3 7.31 8.6 Dinsdag 4 8.50 9.35 Woensdag 5 10.21- 11.1 Marktberichten. Advertentiën. 4 procents Hypotheekbrieven De Notaris E. B. Dumoleyn te HONTENISSE, zal ten verzoeke van zijn principalen in het openbaar verkoopen met zeilen, reepen, balans met scha len en gewichten, benevens 8 AREN 55 CENTIAREN met hagen en afsluiting, staande en gelegen te Groenendijk, gemeen te Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 295. met stal, erf en tuin te Groenendijk gemeente Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 377, groot 10 aren 85 centiaren. Aanvaarding bij betaling koop som op 1 MEI 1902. INSTEL 7» «/o- Gelag 77°. INSTEL op Vrijdag 14 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge van J. Hermans en TOE SLAG op Vrijdag 21 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge der Kinderen van Mieghem te Kloosterzande, gemeente Honte nisse. Na afloop der verkooping van den molen op Vrijdag 21 Maart 2 nieuwe molenzeilen, pl.m. 40 graanzakken, Slijpsteen, enz. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. Hiermede bericht ik mijnen geëerden begunstigers, dat de prijs der KACHELKOLEN uit het Magazijn genomen, dezelfde is als uit het schip. Per duizend Kilos a contant 8,25. Op crediet 9, poging gewaagd om in de vergadering te We kunnen dus tot onzen spijt geen ver slag geven en ook moet ons oordeel over het gesprokene achterwege blijven. We begrijpen maar niet waarom een goede zaak zoo geheimzinnig moet behan deld worden. Waarom moeten niet-arbeiders, die men bij slot van rekening toch noodig schijnt te hebben als donateurs en dergelijke, bij zoo eene bijeenkomst geweerd worden Op de veemarkt van Dinsdag waren aangevoerd: 15 kalfkoeien, 28 melk vaar zen, 9 ossen, 32 stieren en 2 schapen, sa men 86 stuks. Aan onveranderde prijzen werd alles langzaam verkocht. IJZENDIJKE, 26 Febr. Dezen avond had hier de gewone jaarlijksche prijsschieting plaats van de deelnemers aan den vrijwil- ligen wapenhandel. Om half zeven begon de plechtigheid nadat eerst aan belang stellenden gelegenheid was gegeven, om de werkelijk aardige collectie prijzen te bewonderen, zooals horlogekettingen, ink- stellen, kistjes sigaren, tabaks en sigaren- pijpen, enz. Onder het schieten vulde zich langzamerhand het lokaal, de graanbeurs, zoodat die bijna vol was, toen onder eene diepe stilte, nu en dan afgebroken door applaus, de voorlezing plaats had van de namen der gelukkige prijswinners. De uitslag der prijsschieting was als volgt Hoogste afdeeling: le, prijs G. Boes, 2e, P. de Milliona, 3e, A. van den Bunder, 4e, J Bootsgezel. 5e, E. Pijk, 6e, M. Groos- man, 7e, Ch. Vermeersch, 8e, J. Yermeersch 9e, A. Versaevel. Laagste afdeeling: le, prijs Y. Haeck, 2e. H. Groosman, 3e, P. Verkruisse. 4e, G. Termont, 5e, J. Touseint, 6e, Jae. Rosseel, 7e, P. van Pamelen, 8e, Ch. van Poucke 9e, H. van Pamelen 10e, Th. van den Bunder, terwijl de overige prijsjes behaald werden resp. doorM. van der Boom, Th. Maat, B. Scherbcijn, Fr. Bootsgezel, J. van de Moortel, A. Dierick, C. Wijffels, P. Termont, A. Maat, W. v. d. Hooft en (poedelprijs) E. Bracke. Na afloop sprak Luitenant Geill nog een woordje, om aan de jongelni zijne tevre denheid te kennen te geven over hunne vorderingen en hen aan te moedigen, op den goeden weg voort te gaan. Ten slotte bedankte Burgemeester Neeteson voor den prettigen avond, dien hij voor die prijs schieting gehad had. Hij hoopte tevens, dat die oefeningen, die voor de jongelui zoo gezellig en nuttig zijn, nog vele jaren in de beurs zouden plaats hebben', en dat hij nog dikwijls van den wedstrijd getui ge zou mogen zijn. Van de daken en goten werd dezer dagen van verschillende huizen lood en zink ontvreemd. De politie, hiermede in kennis gesteld, nam het ontvreemde, ten deele bij een op- kooper en ten deele bij zekere J. de Sch alhier in beslag, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt; de in dezen genoemde is reeds meermalen met de politie in aanra king geweest. EEDE. Dat do lust tot emigratie naar N. Amerika in deze streek nog niet ver mindert kan blijken uit het feit, dat Vrij dag der vorige week ruim een 40 tal vol wassen personen uit Aardenburg, St. Kruis, St. Margeurethe, St. Laureijns en Malde- ghem, van uit laatstgenoemde plaats naar Antwerpen vertrokken, om van daar per Red-Starboot den grooten plas over te steken. Uit den zoogenaamden Oosthoek gren zende aan deze gemeente, besloot een jon ge dochter ter elfder ure ook maar mee te trekken. Zonder veel complimenten kleedde zij zich- aan en onder voorwend sel „eens weg" te moeten sloot zij zich bij de landverhuizers aan. Alhier is sedert Maandag der vorige week verdwenen, na onverwacht bezoek van den heer Schoolopziener, zekere G. Sch. oud 41 jaar, sedert vele jaren onder wijzer aan de Openbare lagere School te Eede. Volgens loopende geruchten moet deze verdwijning in verband staan met minder kiesche handelingen jegens aan zijne zorg toevertrouwde kinderen. Sch. is per fiets de grens overgetrokken. Een en ander veroorzaakte in het anders stille ,,D" nogal wat sensatie; er wordt boven dien met spanning gewacht op den ver deren loop dezer zaak. In zijne Woensdag door den raad van Eede gehouden zitting werd eene verorde ning vastgesteld tot regeling van het her- haiingsonderwijs alsmede de belooning voor de onderwijzers, die met dat onderwijs zul len worden belast. Een verzoekschrift om uitbreiding der straatverlichting werd aangehouden. Aan de Nederlandsche vereeniging van Gemeentebelangen werd /'5 toegestaan als tegemoetkoming in de kosten van het on derzoek inzake pensionneering van Ge meente-ambten aren Op een verzoek van den onderwijzer G. Scheper, om eervol ontslag, werd afwij zend beschikt; hij werd daarentegen ambts halve niet-eervol ontslagen. BORSSELE. Alhier is Woensdagmorgen een 12-jarige jongen bijna verdronken in een diepen put op het dorp. Hij liep op het ijs en zakte er door. Zijne pogingen om op het droge te komen mislukten telkens. De onderwijzer De Priester, die zag dat de jongen in levensgevaar verkeerde, had den moed zich zoover mogelijk in 't water te begeven om den jongen te redden. Dit ge lukte. De jongen werd bovengehaald en meer dood dan levend op een ladder thuis gebracht. Met toepassing van maatregelen voor drenkelingen kwam de jongen tot bewustzijn. GOES. In de St. Ct. van gisteren zijn opgenomen de statuten van de weerbaar- heidsvereeniging Koningin Wilhelmina al hier. Zij is aangegaan voor 29 jaar en heeft ten doel zich te oefenen in den wapen handel en het schieten tot verhooging van 's lands weerbaarheid. Leden kunnen zijn alle mannelijke in gezetenen van Goes en omliggende ge meenten, den leeftijd van 16 jaar bereikt hebbende. VLISS1NGEN. Alhier had een indruk wekkende plechtigheid plaats. Van de nieuwe begaafplaats, welke Vlis- singen sinds eenige maanden rijk is, is een groot gedeelte voor de Katholieken ge reserveerd. Dat gedeelte is heden-morgen door den ZeerEerw. heer deken en pastsoor van Goes, geassisteerd door de Eerw. heeren geestelijken van onze parochie, gewijd. Een Groote schare belangstellenden was aanwezig. Buitendien bevonden zich op de begraaf plaats het dagelijksch bestuur onzer ge meente, met den secretaris, den commissa ris van politie en den gemeente-architect. Hulde aan ons kranig kerkbestuur en onzen ijverigen pastoor die zulks hebben tot stand "gebracht, doch ook een woord van dank aan het college van burgemees ter en wethouders onzer gemeente, dat met hen de onderhandelingen in deze de licate zaak tot een goed einde heeft weten te brengen. Vlissings Mannekoor zal ter gelegen heid van zijn 25-jarig bestaan, in Juni een festival van zangvereenigingen en muziek gezelschappen geven. Zeven gemengde zang vereenigingen, van Walcheren en Noord en Zuidbeveland, hebben reeds toezegging gedaan, ten deele in nationaal kostuum, tegenwoordig te zijn. Door de barbiers-en kappersvereeni- ging Eensgezindheid, te Vlissingen, is be sloten, met ingang van 1 April de win kels des avonds ten 9 uur te sluiten, uit gezonderd Vrijdag en Zaterdag. MIDDELBURG. Bach's Matthacus-Pas- sion wordt 13 Maart alhier uitgevoerd, door de zangvereeniging «Tot oefening en uitspanning." Solisten zijn: mej. Anna Kappel, mevr. Craemer-Schlegel, Carl Die- rich en Joh. Messchaert. HEINKENSZAND. Alhier werden een paar Belgische klompenmakersknechts door den jachtopziener W. driemaal bekeurd wegens strooperij. Ten slotte namen zij de politie nog beet door te schieten op een dood speenvarken, waarmede zij weglie pen. Toen de politie, meenende dat zij een haas meevoerden, hen had ingehaald, hiel den zij deze het varkentje voor EVERSDIJK. In de put te Eversdijk onder Biezelinge is door de politie een werktuig gevonden geschikt tot vijlen en breken. Vrijdag 11. was een arbeider aldaar behulpzaam bij het afgooien van stroo in een schuur, toen onverwachts eenige bos sen in zijn onmiddellijke nabijheid uit den tas schoven, waardoor hij mede naar be neden werd gevoerd en de tanden van een riek, welke hij in zijn hand hield, hem op zoo ernstige wijze in het lijf drongen, dat terstond geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. (G. Crt.) KRABBENDIJKE. Het gerechtshof te 's Hage heeft gisteren bevestigd het von nis der rechtbank te Middelburg, waarbij C. J. M., wisselwachter te Krabbendijke, veroordeeld werd tot 3 maanden gevange nisstraf wegens wederspannigheid. Dinsdag had alhier, op de hofstede van den heer C. G. K., een arbeider, ter wijl hij bezig was met stroo te verwerken, het ongeluk van het dilt te vallen op den dorschvloer. Per rijtuig werd hij huis waarts vervoerd, waar bleek dat hij zich inwendig ernstig bezeerd heeft. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: beleediging van een ambtenaar: A. v. C. 38 jaar, jager, Axel, J. J. K. 28 jaar, bier- huishouder, Hansweert (Kruiningen) en M. S. 19 jaar, koopman, Wemeldinge, al len tot 10 b. s. 10 d. h. Mishandeling: D. d. K. 23 jaar boeren knecht, Hulst, tot 1 m. gev. straf. Huisvredebreuk P. L L. 22 jaar, werk man, Hulst, tot 7 d. gev. straf. Diefstal: J. H. 12 jaar, zonder be.oep, Vlissingen, tot 1 maand gev. straf. In zake: J. W. 31 jaar, daglooner, te Kappelle, appellant van een vonnis van het Kantongerecht te Goes, waarbij hij ter zake van overtreding der jachtwet is ver oordeeld tot 2 X ƒ5. b. s. 2X4 d. h. is het vonnis van den eersten rechter be vestigd. Lemoord bij Roozendaal. Voor de recht bank te Breda stonden terecht de 22jari- ge P. van Oorschot en zijn broeder de 20- jarige A. van Oorschot, beklaagd van op 13 Jan. jl. te Kalsdonk M van Ginneken en P. van Ginneken met een mes ver schillende steken te hebben toegebracht, tengevolge waarvan eerstgenoemde is over leden. Beklaagden bekenden met een mes te hebben gestokeneerstgenoemde in het bijzonder aan M. van Ginneken een steek aan het hoofd te hebben toegebracht, die in de hersenen is doorgedrongen. Het O. M. eischte, wegens mishande ling die den dood ten gevolge heeft gehad tegen den eersten beklaagde P. van Oor schot een gevangenisstraf van 4 jaren en tegen A. van Oorschot een gevangenisstraf van 3 jaren, Als verdedigers traden op mr. D. H. J. van Mens en mr. H. J< W. Pelster. De uitspraak is bepaald op 6 Maart. Een artikel »Verzekering tegen werk- loosheid" moest tot een volgend nummer worden uitgesteld, wegens plaatsgebrek heden. Een paar giften voor Z. H. den Paus kwamen te laat voor heden. Dus in een volgend nummer. De opname van ingezonden stukken bewijst volstrekt niet, dat de Kedactie met den inlioud instemt. Zelandia, Zelandia Waar moet dat heen met u 1 Nog zoo jong en nu al voor de rechtbank Pas op, of ge komt nog in een Rijksopvoedingsgesticht terecht Dit waren zoo ongeveer mijne eerste ge dachten toen ge mij verleden Zaterdag kwaamt bezoeken. Spoedig echter werd mij alles opgehelderd. Die socialisten Wat ze al niet bestaan durven. Maar bij nader inzien wordt het toch weer duide lijk. Zelandia is katholiek, en wat ka tholiek is, is voor die heeren verdacht »dat heult met de rijken met de «kapita- ten" en onderdrukt het volk, ziet u." En daaromtrent dient een onderzoek te wor den ingesteld. O, die heeren socialisten zijn voor een klein geruchtje niet ver vaard. Lees de Kamerverslagen maar eens, dan zult ge zien over hoeveel »woorden" zij beschikken. Woorden, om het volk zand in de oogen te strooien, woorden om de rijken het anathema naar het hoofd te slingeren. »Ik ben iemand, die bang is voor niemand" straalt in al hunne «woor den" door. In Frankrijk waar ze nog al veel te vertellen hebben eischen zij, dat de staat door een allerzwaarste successie wet, in weinige jaren, al het kapitaal aan de «bourgoisie" ontrooft, dan kunnen zij ook eens meedoen, natuurlijk. Het kapi taal moet verdeeld worden, roepen en schreeuwen zij onophoudelijk. Verdeelen verdeelen maar als zij zelf kapitalisten geworden zijn (in troebel water vangt men veel visch) dan denken ze niet meer aan verdeelen. Vraag het maar eens aan de hoofden der socialisten in Belgiëwaarvan eenige millioenairs zijn, o. a. Van de Velde. Een hunner grootste vijanden «de hand haafster van gezag en orde" is de Katho lieke Kerk. Vandaar hunne groote woor den «Ultramontaansche domperigheid Roomsche tyrannie, Volksbedriegers Pau selijke dwinglandij" en dergelijke liefe lijkheden meer. Ja, elk positief geloof is hun vijand«la religion, voila 1'ennemi" zeide Proudhon een hunner voormannen. Doch de Roomsche Kerk is hun grootste vijand, en ofschoon zij niet gewoon zijn recht voor de waarheid uit te komen, ze houden meer van draaierijen toch hooren wij soms van hen wel eens een ruiterlijke bekentenis. «De Katholieke Kerk is de bost georganiseerde instelling der wereld" zeide onlangs een der hunnen in onze Tweede Kamer. Nog merkwaardiger is hetgeen de socialist Vliegen onlangs ver klaarde. «Het clericalisme (hij bedoelde zooals blijkt de Katholieke Kerk) is onze meest geduchte tegenstander zeide hij ongeveer. In de plaatsen waar de Katho lieke bevolking overheerschend is, maken wij den minsten aanhang. In de Rijn provincie, waar zoovele groote steden lig gen hebben wij bijna geen invloed, alleen het protestantsch gedeelte is sociaal-demo cratisch. In Nederland hebben wij het meest liberale gedeelte veroverd, maar het (katholieke) zuiden bleef doof voor ons. Hij dacht misschien aan den kaakslag die zij in het katholieke Tilburg ontvingen, waar zij met de Kamerverkiezing een ei gen eandidaat stelden, die 106 stemmen behaalde van de bijna twee duizend werk- liedeukiezers Of zij ook in Zeelands vruchtbaren bo dem hun rood vaandel zullen planten Wij hopen het niet. Mogen zij thans bij de heerschende werkloosheid al iets win nen, wij vertrouwen, dat, als deze onge lukkige toestand zal hebben opgehouden, (moge dit spoedig gebeuren zij weldra den aftocht zullen moeten blazen. Het zal ons niet weinig verheugen wan neer «deze hondjes die alles ten onderste boven werpen en doorsnuffelen om er dan hun pootje over op te lichten, het plekje waar de breede Scheld' blauw-golvend langs den oever snelt" zullen verlaten hebben. Uw getrouwe lezer X. Philippine, 24 Februari. Daar de vasten voor de katholieken is aangebroken, was de handel in mosselen verleden week heel wat levendiger en was er vooral van Bel gische zijde veel vraag naar groote schoone mosselen. Vooral Gent, Antwerpen en Brus sel deden belangrijke inkoopen. Per spoor werden naar Frankrijk en België gezon den circa 600 balen tegen 5a 6 franks per baal. Aan de haven werden door Neder landsche en Belgische venters opgekocht 250 H. L. In Mosselzaad ging niet veel om. Enkele partijtjes werden verkocht te gen /"0.80 a 1.30 per ton. Garnalen wa ren niet aangevoerd. Oostburg, 26 Febr. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer ruim met goeden omzet en tot overanderde prijzen en iets meer vraag naar gerst. Men besteedde voorjarige tarwe/1a den H.L.nieuwe 6.50 a 7,00 den H.L.jarige rogge a, f nieuwe 5.Ï5 a 5.30 den H.L.jarige wintergerst f—.— a nieuwe /"7.50 a 8.per 100 K.G.jarige zomergerst a nieuwe 7.25 a 7.50 de 100 K.G. haver ƒ8.00 a 8.25 per 100 K.G.paardenboonen 7.00 a 7.20 den H.L.groene erwten /"8.00 a 8.90; kroonerwten 8.80 a 9.40; koolzaad fa MIDDELBURG. 27 Febr. Ter graan markt van heden was uit Walcheren nogal een ruime aanvoer van tarwe en witteboo- nen waarnaar een goede vraag bestond. Van andere artikelen was weinig ter markt en prijzen bleven van een en ander onveranderd. De noteering is als volgt: nieuwe Wal. tarwe 6,75 tot ƒ6,80; rogge ƒ5.75; win tergerst ƒ1.70 a /"4.75 zomer dito 4.70 a ƒ4,75; Walch. witteboonen /Tl,25; ron de bruineboonen /"8 a f8,25lange dito ƒ7,'a f 7.25 groene kookerwten ƒ9,00 kroonerwten 9.25 koolzaad ƒ10.50. Boter ƒ1.05 a 1.15 per kilo. Eieren ƒ3.20 per 100 stuks. Olie, van Inl. zaap, Raap- ƒ30, Patent- 32, Lijn- ƒ36,25 per heet. a cent. op 6 w. ƒ1,per h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- ƒ8,50, lijn- ƒ13 per 104 st. Goes, 25 Febr. Ter graanmarkt van he den was door beperking van het vervoer op de wegen weinig aanvoer. De prijzen bleven onveranderd. Boter ƒ1,04, ƒ1,25 a ƒ1,06 per kilo. Eieren ƒ3,20, ƒ3,80 a ƒ3,50 per 104 stuks. Rotterdam, 25 Febr. Op de veemarkt waren aangevoerd 64 paarden, veulen, ezel, 1198 magere en 340 vette runde ren, 195 vette, 575 nuchtere en gras- kalveren, 3 schapen of lammeren, var kens, 114 biggen, 2 bokken of geiten. Koeien en ossen 24 tot 33 c., stieren tot c., kalveren 40 tot 55 c. per '/s kilo. Melkkoeien ƒ125 a 235, kalfkoeien 135 a 225, stieren ƒ65 a 135, pinken ƒ45 a 85, graskalveren ƒ253 45, vaarzen ƒ70 a 130, alles mager veebiggen ƒ7,50 a 17, paar den ƒ45 a 95. Nuchtere kalveren, fok-ƒ14 a 22, slaclit- ƒ6,50 a 11,—. Schiedam, 27 Februari. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn 77» a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 1.50. gevestigd te »s-<i H AVEVHAGE De bank verstrekt gelden uitsluitend op eerste hypotheek en geeft, onder controle van Notaris W. J. M. de Bas te 's-Gravenhage uit, (op naam en aan toonder) groot ƒ1000,f 500,- - en ƒ100 tegen den koers van 99'A pet. De op den eersten Maart a. s. ver vallende coupons zijn van af dien da tum betaalbaar bij den heer LB. VAN WAESBERGHE-JANSSENS te Hulst, bij wien tevens prospectussen en ver dere inlichtingen te bekomen zijn. De Directie, K. E. ABBING. A. 0. DE KANTER. kunt ge zeer vroeg (einde Mei) rooien indien ge dealom bckentlc vroeg ste soort POOTAARBAITELS plant, welke thans het 4e jaar uit het zaad gewonnen zijn, van JOSEPH A. VAN DE WALLE, Tuinier en Boom- kweeker te Hulst. Zoolang de voor raad strekt h f 0,07 per K.G. verkrijg baar. Bestellingen van minder dan 5 K.G. worden niet aangenomen. Haast u, want de voorraad zal weldra ver kocht zijn. De Notaris E. B. DUMOLEIJN te Hontenisse, zal in het openbaar ver- koopen op Doiulcrdag 13 Maart 1!)03, des namiddags 2 uur van olmen boomen aan den Dro gen- en Zoutlandschen dijk, nabij den Groenendijk. KOOP EEN. KOOP TWEE. Tevens verkrijgbaar Engelsclie Antliraeiet, Snicekolen en Pokes.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3