Binnenland. Provinciaal Nieuws. het tramverkeer belet, zooals dat plaats heeft gehad bij vroegere werkstakingen in Italiaansche steden. De betoogers werden aangevoerd door den socialistischen afgevaardigde Morgari, die een paar maanden geleden door de Fransche regeering uit Marseille is verwij derd, omdat hij daar onder de stakende bootwerkers stookte. Te Turijn is het den woelgeest gelukt de werklieden in opstand te brengen. De militaire macht heeft na een paar charges de 5000 verstrooid, maar de troe pen blijven in de kazernes geconsigneerd. Reeds zijn er versterkingen naar het Tu rijnsche garnizoen verzonden. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn op een weg buiten Turijn de lijken van twee carabinieri gevonden, die door in de omstreken der stad rondzwervend gespuis zijn vermoord. Beide lijken ver toonden ernstige wonden. De moordenaars hebben de revolvers der slachtoffers mede genomen zij maken blijkbaar van de on rust te Turijn gebruik. De socialisten trachten over geheel Ita lië een oproer in het leven te roepen, te Rome is het hun reeds gelukt 3800 werk lieden aan een staking te doen deelnemen, of het gelukken zal staat nog te bezien, daar een groot aantal werklieden er geen lust in zal hebben zich te laten doodschie ten of laten verminken door in het gareel te loopen van socialistische raddraaiers. De Italiaansche regeering heeft krachti ge maatregelen genomen. De dienstplich tige ambtenaren der spoorwegen en de lichting 1878 is opgeroepen, om den dienst der spoorwegen te verzekeren. De burgerij is verbitterd en verlangt van de Regeering krachtige représaillemaatre gelen tegen de werkstakers. Aan particulieren is het telefoneeren ver boden. I»e oorlog. Er hebben geruchten geloopen, dat Bo tha zich wilde overgeven. Valsche ge ruchten natuurlijk. Chamberlain heeft ze al tegengesproken in het Lagerhuis. Wanneer men de »waschlijsten" van Kitchener optelt van Juli af, toen er vol gens hem nog 13500 Boeren in het veld stonden, dan komt men tot het besluit dat er op het oögenblik nog juist nog 150 in het veld staan tegen 200,000 Engelschen. 't Is kras In de laatste week hebben de Engel schen 46 dooden, 99 gewonden, 106 over ledenen aan ziekte en 23 niet losgelaten gevangenen verloren. Kitchener seint, dat in het noorden van den Vrijstaat een nieuwe beweging wordt gedaan tot omsingeling van De Wet. Al weer een Wanneer zullen de Engelschen er genoeg van hebben AMERIKA. De correspondent van de Daily Tele graph seint uit Stroemnitza over de vrij lating van Juffrouw Stone. Hij was Maan dagochtend met twee commissarissen uit Salonika vertrokken. De Turksche over heid had aan mevrouw Jsilka's man geen vergunning willen geven om mede te gaan. Nadat men uit den trein gestapt was, had men vijf uren te rijden over slechte berg paden naar de plaats waar do beide vrou wen zich bevonden, in het huis van den protestantse hen geestelijke Kimof. De ge redden waren aangedaan toen zij de Ame rikanen ontmoetten. Weldra werd ook het kind van mevrouw Tsilka gebracht. De laatste twee weken hadden de twee vrouwen voortdurend in de herbergen heen en weer moeten reizenoverdag werden zij in een schuilplaats gebracht, 's nachts geblinddoekt op paarden gezet. Eens deed juffrouw Stone een leelijken val met haar paard en bezeerde haar knie. Overigens waren zij gezond gebleven. zal deelnemen en dat op den 3en Maart, zijnde de verjaardag van zijn kroning, zal gevierd worden. Tot dit feest zullen al le souvereinen worden uitgenoodigd, en men gelooft dat sommige in persoon zullen komen, andere daarentegen zich door mis siën zullen laten vertegenwoordigen. Be halve Petrus, die volgens de traditie 25 jaar en 2 maanden paus geweest is, heb ben slechts twee pausen, namelijk Pius IX en Pius VI langer dan Leo XIII geregeerd. ItELGIË. De conseil des prud'hommes te Charleroi heeft Maandag weer 66 jonge werklieden uit een glasblazerij te Lodelinsart veroor deeld tot betaling van schadevergoedingen, wisselende van 200 tot 400 frs., wegens con tractbreuk. Suikerfabrieken. Volgens besluit van den Bond van Suikerfabrikanten zullen de volgende 9 fabrieken in de aanstaande campagne niet werkenLaane Rogier Daverveldt Co. te Bergen-op-Zoom, Ja ger Co. en Janssens van Well Smits Co. te Rosendaal; Cranpré Molière Jager Co. te OudenboschMeeuws Co. te StanddaarbuitenLebret Co. te Zeven bergen Dordrechtsche Suikerfabriek te Dordrechtv. Campenhout Co. te Groe nendijk, en de suikerfabriek te Sas van Gent. Op de heden door de Tweede Kamer opgemaakte voordracht ter vervulling van een vacature in de algemeene Rekenka mer zijn geplaatst de heerenNo. 1 M. de Ras met 45 van de 85 uitgebrachte stemmen. No. 2 J. F. Heemskerk, met 46, en No. 3 Jhr. M. de Jonghebij twee de stemming met 39 stemmen. De heer de Ras is sedert 1892 lid der Tweede Kamer en afgevaardigde voor Maastricht. In dat district zal, indien de heer de Ras benoemd wordt en die benoe ming aanneemt, een nieuwe verkiezing moeten plaats hebben. H. M. de Koningin heeft aan gene raal Dumonceau, chef van het militaire huis, opgedragen het Nederlandse he hof te Rome te vertegenwoordigen bij de Pause lijke jubileumfeesten. De generaal vertrok heden derwaarts. Dr. Schaepman reisde gisteren naar Ro me, om als pauselijk Kamerheer de plech tigheden bij te wonen. Het corps diplomatique, de katholieke leden van de Staten Generaal, burgeiijke en geestelijke autoriteiten zijn uitgenoo digd tot bijwonen van het plechtige Te Deum, dat Zondag in de R. K. Kerk in de Parkstraat bij gelegenheid van het feest van den Paus zal gehouden- worden. RUSLAND. In Rusland komen voortdurend meer vluchtelingen aan, slachtoffers van «de Turksche gruwelen in Armenië." Hun toestand is ontzettend. Allen dragen de sporen van de beestachtige mishandelingen der Koerden. Ec was een tienjarige knaap wiens tong uitgesneden en wiens teenen doorgesneden waren, er waren grijsaards wier ruggen met wonden waren overdekt. De vluchtelingen zeggen, dat moord en berooving in Armenië tot de dagelijksche bezigheden behooren. Vooral in de over wegend Turksche provincies is de toestand der Armeniërs ontzettend. Rusland schijnt van plan te zijn een «krachtig vertoog" tot den sultan te richten. Als dat krach tig vertoog nu maar eens gevolgd werd door een krachtige daad! Ook in Albanië en Macedonië heerschen allesbehalve geregelde toestanden. Een telegram uit Cettinje, de hoofdstad van Montenegro, meldt o. a. dd. gisteren Van de grens wordt gemeld, »dat de Al banezen de geregelde Turksche troepen aanvielen, omdat men weigerde een moor denaar aan hen uit te leveren. Er zijn reeds zestig dooden en gewonden en de strijd duurt nog voort. Er heerschte groo- te opgewondenheid. ITALIË. De Vatikaansche berichtgever der Polit. Corresp. publiceert het programma dat bij gelegenheid van 's Pausen jubileum in Ro me zal plaats hebben. Daarop komt voor een groot kerkelijk feest waaraan de Paus Men meldt uit Zeeland Werden tot heden alleen candidaat-on- derwijzers te Middelburg geëxamineerd, die woonachtig waren in deze provincie en daar hun opleiding hadden genomen, dit jaar zal daarin wijziging gebracht wor den en zullen, naar verzekerd wordt, ook de leerlingen uit het vierde studiejaar der rijks-normaallessen te Bergen op Zoom aan het jaarlijksch onderzoek te Middelburg worden onderworpen, waardoor het aan tal candidaten aldaar natuurlijk veel groo- ter zal zijn dan gemeenlijk. De groote aan voer van onderwijzers (er loopen er ver schillende die reeds 1 a 2 jaar de bevoegd heid bezitten) is oorzaak dat thans aan de voorbereidende klassen en le klassen der normaallessen weinig kweekelingen ver bonden zijn of zich voor den nieuwen cur sus aanbieden. Het aantal lotelingen van de lichting dezes jaars, bij de zeemilitie in te lijven, is door den minister van marine voor Zee land bepaald op 37. Do heer I». F. Fruytier. Over den heer Fruytier, onze geachte afgevaardigde ter Tweede Kamer, lezen wij in de Gazet van Antwerpen den vol genden brief van de Grens »Het is niet alleen in België dat men katholieke gekozenen aantreft, die hunnen plicht begrijpen en steeds ten dienste zijn van Jan en Alleman. In Nederland is aan de Zeeuwsche bewoners ook dit geluk ge gund door den heer Fruytier van Honte- nisse als katholieken afgeveerdigde in de Tweede Statenkamer te bezitten. Een onzer medewerkers uit het Land van Waas heeft de dienstveerdigheid van dezen heer kunnen bestatigen. Op 4 Oc tober 1900 was er tusschen Belgie en Ne derland eene overeenkomst gesloten aan gaande zekere wederzijdsche vrijstelling van krijgsdienst. Door 't aandringen der katholieke afgeveerdigden van Waas kwam deze zaak in België rap te berde. Op 24 Mei 1901 greep de stemming plaats in onze Kamer en op 6 Juni daaropvolgen de werd ze door den Senaat ook goedge keurd. Doch in Nederland scheen de zaak te rusten, alhoewel belanghebbenden naar eene oplossing snakten. 't Is met zoo twee personen, die er voor deel uit moesten trekken, dat onze mede werker naar Hontenisse bij den heer Fruy tier reed, ten einde de heeren uit Den Haag wat op de mouw te kloppen. Ontvangen met de meeste hoffelijkheid, werd ook door den Nederlandschen nieuw- gekozen katholiek, volle ondersteuning be loofd. Nu echter is het gebleken dat mijn heer Fruytier naast woorden, daden weet te voegen. Nauwelijics 14 dagen na 't be zoek te Hontenisse, was reeds de overeen komst in beide Nederlandsche Kamers ge stemd en aangenomeu. Op 1 Februari werden te 's Gravenhage de wederzijdsche akten van betrachting uitgewisseld om 30 dagen daarna volgens het Staatsblad van Vrijdag 14 Februari 11., de wet in werking te zien treden tot genoegen der belanghebbenden die er de betrachte vrijstelling door bekwamen. Voor deze werkzaamheid breng ik hier open lijk dank aan de Waasssche gekozenen en ook vooral aan den heer Fruytier, in wien de katholieke Nederlanders fier hunnen vertegenwoordiger mogen begroeten een waren werker, verdediger hunner belan gen. Een Waassche medewerker. ZUIDDORPE. Tot Brievenbesteller voor Zuiddorpe is benoemd de heer A. E. Steel alhier, met ingang van 1 Maart. AXEL, 26 Febr. Heden avond werd op de bovenzaal van den heer Koole alhier de jaarlijksche algemeene vergadering gehou den van «Steunt elkander", eene vereeni- ging tot geldelijke uitkeering bij ziekten. Dezevergadering werd bijgewoond door 24 leden en gepresideerd door den heer D. J. Oggel, burgemeester. De aftredende bestusrsleden de heeren I). J. Oggel en dr. R. P. Offringa, wer den met algemeene stemmen herkozen, eerstgenoemde als voorzitter, laatstgenoem- als 2e penningmeester. Ook werden de aftredende commissaris sen, de heeren F. Dekker Fz., W. Diele- man Pz., F. Harinck J. M. Oggel J. Ver- poorte, met bijna algemeene stemmen her kozen. De gekozenen namen voorzoover ze ter vergadering aanwezig waren hunne benoeming aan. Hierna werd eene vergadering met de gewone leden gehouden. 56 leden waren opgekomen. De notulen de vorige algemeene verga dering werden gelezen en goedgekeurd. Wegens bedanken van J. van Bende- gem als lid van de commissie van toezicht, werd gekozen P. J. Wiest met 36 stem men, welke deze benoeming aannam. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat er ontvan gen was aan contributies van gewone le den ƒ920,80; van buitengewone leden ƒ277.50; verder aan verkooping reglemen ten, rente over 1901 en boete eene som van ƒ53.19. Zoodat er totaal ontvangen was f 1252.49. De uitgaven bedroegen ƒ925.14, waar onder ƒ900 aan ziek tegelden zoodat er ƒ327.80 meer ontvangen dan uitgegeven was; batig slot van het vorigjaar bedroeg ^859.61'/«- Zoodat 't kapitaal der vereeni- ging thans 2189,96'/® bedraagt. Volgens het verslag van den secretaris bedraagt het aantal gewone leden 183 en dat der buitengewone leden 126. Hierna werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Dinsdagavond gaven de vereenigin- gen «Excelsior en «Herleving hun aange kondigd concert ten voordeele der armen. Hoewel niet zoo boordevol als bij de eerste uitvoering was de zaal goed bezet, en het publiek heeft zich kostelijk vermaakt. De nieuwe nummers van het programma wer den ten zeerste geapplaudiseerd, terwijl ook de andere nummers werden toege juicht. Vooral «het paartje Urk", een komische voordracht, gezongen door F. Dieleman en Saartje Dieleman, vond veel bijval en werd teruggeroepen, doch de grootte van het programma belette de herhaling. Ieder die de uitvoering bijwoonde sprak den wensch uit, een volgend seizoen nog zoo'n uitvoering te kunnen bijwonen, de wijl het eenige afwisseling geeft in het anders zoo stille Axelsche leven. St. JAN STEEN. Naar wij uit goede bron vernemen is er door eenige heeren welke de belangen der verschillende ge meenten vertegenwoordigen een comité gevormd dat concessie zal aanvragen tot het aanleggen en exploiteeren van een paardentram van Hulst via St Jan Steen, Kemseke, St. Paulus naar St. Nikolaas. Wij hopen dat deze pogingen voldoende zullen gesteund worden, opdat de tus schen de eindpunten liggende belangrijke gemeenten niet meer zoo geïsoleerd zul len blijven. HULST. Raadszitting van 25 Febr. 1902. Afwezig met kennisgeving de heer Adri- aanse, zonder kennisgeving de heer Hom- bach. Na opening der vergadering en voorle zingder notulen werden de volgende zaken behandeld 1°. Mededeeling van ingekomen stukken a. procesverbaal der kasopname bij den gemeente-ontvanger op 14 Jan. 11. aanwij zende een saldo van ƒ12126,955, voor ken nisgeving aangenomen. b. Verzoek om adhaesie te betuigen aan een adres aan den Minister van Justitie gezonden door C'h. J. van Dixhoorn, e. a. ter zake gewenschte uitbreiding der Rijks politie in deze streek, waaraan bereids is voldaan. 2°. Schrijven van Ged. Staten, dd. 25 Jan. 11. om eenige wijzigingen aan te bren gen in de gemeentebegrooting 1902. De verlangde wijzigingen werden zonder discussie aangebracht. 3°. Machtiging aan Burg. Weth. om uit de onvoorziene uitgaven der begrooting 1901 af en over te schrijven op de posten «Belooning van nachtwachts", «Kosten straatverlichting" en «Voorschotten ten behoeve van het Rijk." Met algemeene stemmen verleend. 4°. Schrijven van Gedeputeerde Staten, om de Verordening regelende de jaarwed de enz. der onderwijzers, in de overgangs bepalingen aan te vullen. Burgemeester Wethouders stelden voor, met een beroep op een onlangs bekend ge worden zienswijze van den Min. van Binn. Zaken, aan Gedeputeerde Staten te berich ten dat de Raad bezwaar maakt de ver langde aanvulling te doen. Met algemeene stemmen werd aldus besloten. Hierna zitting met gesloten deuren Vervolgens 5°. Vaststelling van het suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag over 1901. Met algemeene stemmen werd het totaal bedrag vastgesteld op ƒ31,745. 6°. Vaststelling Kohier Hondenbelasting 1902. Dit Kohier werd vastgesteld op ƒ308, voor 92 luxe honden a ƒ3,— en 32 andere 89 aanslagen zijn overeenkomsti de aangifte, en 12 ambtshalve. 7°. Verzoekschrift van C. Pohlmann om hem te vergunnen telefoondraden te span nen op een hoogte van 6 Meters (in plaats van 10) en die draden gedeeltelijk te be vestigen aan den achtergevel van het Lands huis (in plaats van over het erf). Het verzoek wordt, zonder discussie, in gewilligd. 8°. Omvragen a. De heer Seijdlitz vraagt of de oude schoolbanken nog niet verkocht zijn. De voorzitter antwoordt ontkennend. b. Dezelfde zegt dat het pleintje aan den uitloop van zijn tuin nabij de Gentse he poort een kleine verzamelplaats van vuil nis wordt. c. De Wethouder Wauters deelt hetzelf de meê omtrent een hoek in de bonte Hondstraat. d. De Wethouder van Waesberghe het zelfde omtrent de dammen buiten de poorten. Wat b. c. en d. betreft deelt de voor zitter mede daarnaar te zullen doen zien, tevens zijn leedwezen te kennen gevende dat er nimmer in de Vergaderingen van het Dag. ur. een woord over c. en d. is gezegd. Daarna wordt de vergadering gesloten. Door wijlen Mejuffrouw de Wed. L. J. Blemel onlangs alhier overleden, zijn bij testamentaire beschikking o. a. de navol gende legaten bemaakt ƒ2000 aan de Vereeniging v. d. H. Vin- centius a Paulo, ƒ1000 aan het R. K. Par. Armbestuur, ƒ3000 aan het Parochiaal Kerkbestuur, ƒ4000 aan het R. K. Lief dehuis. Een en ander vrij van successie rechten. HULST. Wederom heeft zich hier een geval van besmettelijke keelziekte ver toond. Nader wordt ons gemeld dat in het gezin waarin zich opnieuw een geval van besmettelijke keelziekte heeft verklaard, de patiente reeds aan de gevolgen daar van is bezweken. In het hotel „de Graanbeurs" liggen alle plannen en teekeningen betreffende den stoomtramweg „Hulst-Walsoorden" voor alle belangstellenden ter visie. CLINGE. Zondag had bij den herbergier Fr. Vertenten alhier een prijskamp plaats op het biljart, waaraan 36 spelers deelna men, waaronder 12 uit de gemeente Koe wacht. De eerste prijs werd behaald door de heeren. C. Dierick en J. Jansen beiden van Koewachtden tweeden prijs bekwamen de heeren K. IJseboudt te Koewacht en J. Eggermont te St. Jansteen de derde prijs was voor de heeren E. Poppe en E. de Puijsselaire beiden te Koewachtden vier den prijs wonnen de heeren Ch. Fassaert te Hulst en Ch. Jansen alhier. KOEWACHT. In het vorig nummer meldden wij reeds, dat de brigadier en twee ambtenaren der alhier gestationeerde Bel- gischè douanen een zestal varkens in beslag wilden nemen, doch dat de eigenaar zich daar hevig tegen verzette omdat hij be weerde, dat zijn varkens volstrekt niet uit Nederland afkomstig waren. Wij konden het vervolg van de geschiedenis niet mede deelen en daarom volgt dit hier. De bri gadier, dieper flets om orders gereden was, kreeg tot bescheid, dat de controleur zelf ter plaatse zou komen om de zaak per soon lijk te onderzoeken. Nadat de varkens een 20-tal uren trouw door de ambtenaren bewaakt waren geworden, arriveerde de controleur. Een nauwkeurig onderzoek werd inge steld en verschillende personen gehoord. De controleur moest ten slotte de var kens aan den eigenaar overlaten en de brigadier, die beweerde, dat hij de varkens over de grenzen had zien voeren, moest zich dus vergist hebben. Dat vele personen over dezen afloop te vreden waren, behoeft niet te worden vu :a dd. Zooals wij onlangs gemeld hebben, zal de zaak van de vijf Belgische smokke laars, die op 1/ October van het vorige jaar alhier door de Nederlandsche politie gearresteerd werden en die onlangs in vrij heid werden gesteld, op nieuw behandeld worden. De lui zijn tegen 12 Maart a. s. voor de rechtbank van Dendermonde ge dagvaard, waar de feiten waarvan zij be schuldigd zijn, opnieuw zullen worden on derzocht. Woensdag reed op klaarlichten dag een werkman met een kar met 5 honden be spannen op den weg naar Stekene. De kar was beladen met zes varkens, welke uit Nederland afkomstig waren. Twee ambtenaren, welke daar verscholen waren, sprongen eensklaps te voorschijn om te on derzoeken, wat er op de kar lag. De voerman, die niet graag met de man nen der wet kennis wilde maken, wist nog één der honden los te snijden en het hazenpad te kiezen. De andere vier honden werden met de kar en de varkens in beslag genomen en naar het kantoor der invoerrechten ver voerd. KLOOSTERZANDE, 26 Febr. De heer N. Nobel, rijkstuinbouwleeraar voor Noord- Brabant en Zeeland, hield heden na middag ten 2 ure ten huize van Th. Wee- maes, alhier eene voordracht over den aan leg van Boomgaarden met onderbeplanting. Het bijwonen was geheel gratis, de be langstelling echter zeer klein. Slechts een vijftal woonde deze voor landbouwers zoo nuttige voordracht bij. ZAAMSLAG. Bij den landbouwer Jan de Kraker onder deze gemeente zijn ver leden nacht 18 ganzen gestolen. De poli tie zoekt ijverig naar de daders. Het is on begrijpelijk, hoe 't mogelijk is in de stille nacht 18 ganzen weg te halen en te ver voeren, zonder dat een haan er naar kraait. Voor een plaatsing op de kiezerslijst voor de Prov. Staten en de Tweede Ka mer gaven zich hier aan 7 spaarbankkie zers, 2 examenkiezers en 2 inwonende zoons. Verder werden er 511 ambsthalve op de lijst geplaatst, zoodat er 522 kiezers voor beide lichamen zijn. Voor den gemeen teraad is het aantal kiezers 512. Het gebrek aan geschikt bouwter rein, dat tegen eenigszins billijken prijs te koop was, heeft zich hier lang doen gevoelen In dat gebrek is onlangs voor zien, doordat een tweetal ingezetenen een flinke lap grond aan den Neuzenschen weg hebben aangekocht. Thans zijn door dit terrein eenige flinke straten van 7 M. breed geprojecteerd, waarna er nog terrein voor ruim vijftig woningen beschikbaar blijft. Al spoedig zullen er de eerste hui zen op verrijzen. TERNEUZEN. Op Donderdag a. s. 6 Maart zal in het Hotel Susijn eene verga dering gehouden worden van ingelanden van den Mossel-polder onder Philippine en Hoek. In die vergadering zal o. a. een ontvanger-griffier benoemd worden. Op de voordracht komen voor de heeren J. M. Dregmans, gemeente-secretaris te Hoek, P. Rameloo, particulier te Philipnine en J. Scheele Dz., ontvanger-griffier van pol ders te Terneuzen. Tevens zal dan bepaald worden, waar in het vervolg de vergaderingen zullen gehouden worden. TERNEUZEN. Door de electrische ver lichtingsmaatschappij te Terneuzen zullen spoedig nieuwe electrische lampen worden ingevoerd, die minder stroom gebruiken en daardoor de kosten van verlichting aan merkelijk zullen doen dalen. HOEK, 27 Febr. Heden werd alhier bij herstemming tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer P. de Feyter met 175 stemmen. De heer A. Jurrij verkreeg er 147. HENGSTDIJK. Schitterende resultaten heeft de Leerplichtwet hier nog niet kun nen opleveren. Moesten verleden jaar tal van kinderen thuis blijven wegens de keelziekte-epidemie, nu wordt de school bevolking al maanden lang gedund door het heerschen van griep, bof, kinkhoest en mazelen. In de afgeloopen week waren er paar klassen, waarin men op een schoolverzuim van 75 pet. kon wijzen. Dat bij zulk een absentie van geen deug delijk classicaal onderwijs sprake kan zijn, behoeft zeker geen betoog. Het is te ho pen, én voor de gezondheid én voor do geestelijke ontwikkeling der jeugd, dat deze mazelen-epidemie den staart moge vormen van het ongewenscht bezoek, dat tal van kinderplagen aan onze gemeente brachten. SAS VAN GENT. Wij vernemen, dat in de vergadering, welke verleden Dins dagavond gehouden is bij J. Wulffaert, het woord gevoerd werd door den heer H. L. v. Halst, alhier. De hoorders (een tachtig werklieden) werden aangespoord tot het oprichten van eene Vereeniging tot onderlingen steun bij werkloosheid en ziek te. Alle arbeiders en ambachtslieden (die geen patroons zijn) boven een bepaalden leeftijd kunnen lid worden van die veree niging. Over het weren van Belgische werklieden, is, naar wij hooren, niet ge sproken. Daar alleen Sassche arbeiders zouden toegelaten worden, hebben we geen

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2