P. J. ROELS, Openbare Verkooping lie Dienstbode 11 Openbare Verkooping. Dienstmeid, EEN WOONHUIS, „flut Wajen van Zeeland" Openbare Verkooping. i W36Sl)6r3ll6-J3nSS6nS, ilea, Een Woonhuis Wijnhandel. R. K. Nieuwsblad Februari 1902, 3000 bossen Sparrensnoei, 24 Eikenboomen, 3000 bossen Sparrensnoei, MJLTMBiMlIïi A. F. NEELEMANS, HULST. 33. Na afloop der verkooping van den molen op Openbare Verkooping. Zeeuujsch- Vlaanderen. n Naar hel Duilsch.) In het keizerlijk paleis te Aken za ten omstreeks 990 koning Otto 111 en de paltegraaf Ezo te schaken. Bij hen, zoodat zij het geheele spel kon overzien, zat op een verhevenheid een oude dame met een eerbiedwaardig voorkomen. Het was de keizerin-moeder Theopha- na. Peinzend wijlt haar oog op den schoonen, jeugdigen koning en den man nelijken Ezo met de blonde lokken. Het geestvolle oog des koning over ziet het spel en laat een der paarden een stoute beweging uitvoeren. Het moet een goede zet geweest zijn, want de keizerin-moeder neigt het hoofd als toestemmend, en op het vroolijke voor hoofd van Ezo vertoont zich een rim pel. Opeens echter toont zich een vroolij ke trek op zijn gelaat, alsof een goed denkbeeld in hem oprees zijne ko ningin geeft hij een plaats, die de kan sen der overwinning weer tot hem doet terugkeeren. Wat kan het toch zijn, dat den ster ken man bij het spel zoo ernstig kan bezighouden P In de kroniek der stad Aken staat dit schaakspel beschreven als Doch laat ik het u vertellen zooals de kro niek het verhaalt. Op deze wijze gelukte het den Aken- schen paltsgraaf Ezo de koninklijke prinses Mathilde tot gemalin te krijgen, zondergenoodzaakt te zijn als vroeger Ja cob om Laban veertien jaar voor Rachel te dienen hij wachtte op een geschikten tijd en vond dien spoedig. Theophana, die nog altijd het bewind voerde, moest hij als bekwaam staats man overal vergezellen daardoor kwam het dan ook, dat de jonge koning zeer veel van hem hield en als vriend met hem verkeerde. Ezo kende Mathilde, die nu voor eeni- gen tijd in het klooster te Essen bij haar tante, de abdis Adelheid, washij was dikwijls in de gelegenheid geweest met haar te spreken. Daardoor was zij ne liefde ontstaan. Doch Ezo had den moed niet, den koning over zijne lief de te spreken. Nu trof het, dat, toen hij met de keizerin en Otto te Aken was, Otto hem voorstelde, met hem te schaken. Otto namelijk dacht, dat hij zoo'n mees ter in het edele spel was, dat niemand hem kon overtreffen. Zij bepaalden, dat hij, die drie spelen na elkander won, het recht had het beste te vorderen wat de andere bezat. De sluwe Ezo wist natuurlijk wel, dat prinses Mathilde in zijn oogen het beste was, wat de koning bezat. Koning Otto begon het spel en Ezo zette bevend zijn figuren op. In elk van deze zag hij zijn Mathilde, zonder daar bij zijn tegenwoordigheid van geest te verliezen. De voorzichtigheid bestuurde zijn hand, en zelfs de geringste voor- deelen deed hij voor den koning ver loren gaan. Het geluk diende hem op een vriendelijke wijze, en als Otto meen de hem in de engte gedreven te hebben, was Ezo of ontweken of werd Otto geslagen. In 't kort, het geluk was hem gun stig en hij maakte den koning tot drie maal toe schaakmat. Het was een groo- te vreugde voor Ezo maar een bange, overweldigende blijdschap. Hij verbleek te, beefde en zijn hart klopte, want de prijs was de dochter eens keizers, de zuster eens konings. Intusschen moest hij zijn vordering noemen waarop Ezo begon te stamelen en te snikken en slechts den naam Mathilde kon doen hooren. Otto begreep, dat uit het spel ernst geworden was hij hoorde wat de an deren die bij het spel tegenwoordig ge weest waren, zeidenhij herinnerde zich de goede diensten, door Ezo bewe zen en daar het toenterdijd bij een ko ning nog gold: «een woord een zegel", gaf hij Ezo de hand en schonk hem zijn zuster. Ezo ijlde nu naar Essen en vroeg op koninklijk bevel zijn bruid te spreken en maakte haar het eerste onderhoud met zijn winst bekend. Maar nu kwamen andere tegenspoe den. De abdis Adelheid had haar nicht voor het kloosterleven bestemd zij was boos over het gebeurde, maakte Ezo allerlei verwijten en -wmde van het hu welijk niets weten. De goede Mathilde stond met neer geslagen oogen terzijde, hoorde zuch tend naar haar tante, maar durfde geen woord tegenspreken, wijl zij van de toestemming harer moeder of haars broeders nog niets afwist; doch opdat Ezo zich niet door de tante zou laten afschrikken, gaf zij hem teekenen met de oogen, die Ezo zeer goed begreep. Toen gaf hij aan de abdis de toestem ming te lezen der keizerin en den wi des konings. Nu eindigde de tegenspraakde toor nige Adelheid trok zich terug en Ezo stak zijn Mathilde den verlovingsring aan der. vinger. Het huwelijk had te Brauweiler paats En het vervolg Het geluk van het huwelijkspaar was reeds onder drie koningen (Otto III Hendrik II en Koenraad II) spreek woordelijk geworden en jonge paren wenschte men zooveel geluk als in Ezo's huis. Zoo kwam het jaar 1025. Wij vinden Ezo als statigen man, Mathilde als waar dige matrone weder op het slot Ber- chem. Is het wonder, dat Ezo nog im mer het schaakspel, dat hem het dier baarste deed winnen, hartstochtelijk be minde, en als schaakspeler vermaard was Wij vinden hem nu weder bij het schaakspel met den burggraaf Hezelin, zijn broeder, doch droomend ziet Ezo naar de geliefde vrouw, die steeds gaar ne het geliefde spel aanschouwt. Een onwillekeurige rilling overvalt hem en hij die anders zoo zeker speelt, maakt telkens fouten. Denkt hij aan de verwikkeling met de Lotharingers en dat hij morgen in Aken bij den keizer zijn oordeel zal moeten zeggen of is het omdat hij van zijn Mathilde moet scheiden De gezadelde paarden staan reeds op het slotplein gereed; de ruiters en het voetvolk dat hem naar Aken vergezelt, zijn reeds marschvaardig Koning schaak Hezelin heeft gewonnen «Als wij voor den donker den Palts nog illen bereiken, moeten wij ver trekken, heer", spreekt de binnenko mende wapenmeester Dietert. Ezo neemt afscheid van Mathilde, lang en innig, springt te paard en op dien helderen Meidag vlogen zij naar Aken, de keizerstad. Nauwelijks had Ezo de verwikkeling tot groote tevredenheid des keizers ge ëindigd, of een bode treedt binnen en meldt hem dat Mathilde door een kwaad aardige koorts aangetast, op sterven ligt. Met zijn trouwe vrienden vloog hij in wilde haast naar Berchem te laat, Mathilde was niet meer. Den volgenden avond trok een treu rende stoet uit het kasteel Berchem. Op hunne schouders droegen zijn rid derlijke vrienden het lijk der dierbare vrouw naar de kloosterkerk, waar reeds zooveeel koninklijke vrouwen rustten. Wat de stormen des tijds onder de drie koningen niet konden doen, dat deed de dood. Ezo was een gebroken man en volgde zijn Mathilde spoedig in het graf. V. W. Dat komt goed uit, papa. Nu mogen we in 't geheel niet meer met elkaar spelen, want zijn vader heeft precies hetzelfde van mij gezegd. Allerlei. Papa. Maar Dora, waarom wil je een automobïelcostuum hebben, nu we geen auto hebben? Dora. Oh, domme papa! Dat Drachtige costuum zal menig hande laar doen verlangen mij een auto te bezorgen. Huwelijksmakelaar. De dame die ik u wil voorstellen, heet Helene, en is vijf en dertig jaar oud. HuwelijkscandidaatNeen, dank je, ik interesseer me niet voor de oude Heienen. Tanle (zingende). ,,Was ik een vo- gelijn Kleine Karei. Maar dat is u reeds, tante! Tante Hoe zoo dan, mijn lieve jongen? Kleine Karei. Wel, papa zei gister dat het scheen of u zich hier wilde innestelen. Een landbouwer beklaagde zich op de markt dat hij niet wist wat zijn paarden toch scheelden. Hij had alles geprobeerd wat hij wist, alle soorten poeders en andere middeltjes, maar zon der gevolg, de beesten bleven mager. Een staljongen die met hem begaan was en de toestand der paarden be greep, zeide heel naïef: Maar heeft u ook haver gepro beerd Jantje, je moet niet meer spelen met dien Pietje van den overkant, hij is een leelijke ondeugende jongen, niets geen gezelschap voor je. Was de beschul- Verstandige taal Kantonrechter. dige dronken Politieagent. Neen daarvoor sprak hij veel te verstandige taal. Kantonrechter. Wat heeft hij dan gezegd? Politieagent Hij zei, dat ik een groot uilskuiken was! Daar zijn een en vijftig metalen maar als je goud hebt, kunnen de an- re vijftig je geen cent schelen. Dus de gemeene kerel, zei juffrouw Peperman, heeft geweigerd je de huur te betalen. Dat zei hij wel niet, antwoordde Peperman, maar hij liet het me blijken. Hoe zoo Hij-gooide me de trappen af. Een dorstige ziel. Mijnheer, compliment van mijn baas O, ben jij het, Toontje Ja, mijnheer, en hij laat vragen of u van avond in de herberg komt, want anders is het niet de moeite waard dat hij een nieuw vat bier aansteekt. Opgegeven. Hoe is 't met Janus O, hij is al door vier dokters op gegeven. Wat je zegt{ Was 'tzóó erg met hem Ja, ze konden geen van allen hun rekening betaald krijgen. Uitgever, (tot aankomend schrijver). U moet zoo schrijven, dat de dom ste lezer begrijpen kan wat ge bedoelt. Jong schrijver. Welk deel van mijn geschrijf begrijpt u dan niet Onze vriend X. heeft gister ge toost, hoor ik? Ja, 't was een echte automobiel rede. Hoe bedoel je? Het ging zoo hard mogelijk, met veel geraas, en opeens bleef hij steken Wij zouden graag zien, zei het hoofd van het schooltoezicht tot den onderwijzer dat gij boven uw lessenaar een of ander voor de kinderen aanmoedigend motto plaatste. Wat zoudt ge b.v. denken van «Wetenschap is Welvaart". Wilt u me voor de gek houden meneerDe kinderen weten hoe 'n klein salaris de gemeente me heeft. Onderscheid. Echtgenoot, twistend aan tafel„Hoor eens, vrouw, wat je me te zeggen hebt, zal ik allemaal wel slik ken. Maar niet alles wat je me te eten geeft." Kinderlijke twijfel„Grootmoeder is nu in den Hemel en ziet altoos op je neer." Elsje: „Maar zij heeft immers haar bril niet meegenomen Advertentiën. Schoenmaker te Zuiddorpe, (Molenhoek.) Biedt zich aan tot het maken van alle slag van Schoenen, hetzij groot of klein, alle soort Communie-S choenen voor Jongens en Meisjes Aanvaardt ook reparatie. Spoedig en net afgewerkt; trouwe bediening. Beveelt zich in ieders gunst. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van A. het BESTUUR van den Nieuwen vernemelkpolder, op Donderdag SO Februari 1902, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen: geschikt voor platen, bQchtstijlen, enz., 1 BEUKENBOOM, en B. de familie DIERICK alles in de nabijheid der school aan den Ouden molen, gemeente Koe wacht. Te vergaderen bij Ed. de Vleesch- ouwer te Koewacht (Zand). Gevraagd wegens huwelijk der te genwoordige met 1 Mei a. s. eene De Notaris P- Dregmans te AXEL, zal ten verzoeke van H. J. EVERAERT, herbergier en met selaar te Westdorpe, in nagemeld perceel op Dinsdag 25 Februari 1902, des namiddags 3 ure, ver koopen Wasch buitenshuis, bij AUG. HA- MERLINCK, Schuttershof, Ter Neuzen. In een Zeeuwsch R.-K. Gezin te Am sterdam wordt gevraagd tegen 1 Mei een flinke, nette van goede getuigen voorzien. Loon naar bekwaamheid. Brieven franco onder letters S. A. boekhandel F. H. J. Bekker, Singel 564 Amsterdam De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal in de buurt »het Zwaantje" tegen den tolboom, gemeente Ter Neuzen op Zaterdag 23 Februari 1 902, des namiddags ten 3 ure, verkoopen EENE PART IJ gediend hebbende bij het houden van het Vlaamsch Zendingsfeest als: 2 Spreekplaatsen met toebe- hooren, Planken, Deuren, Kapstok ken, Emmers, Manden, Water-, Koffie- en Theeketels, Tafelmessen, Yleeschvorken, Handdoeken, Ser vetten en verdere goederen. aanhoorigheden en het recht van erfpacht tot 31 December 1934, zijnde eigendom van Mevr. Prins te Haarlem, alles te Westdorpe, kadaster Sectie C. no. 1574 groot 2 aren 15 centiaren. Jaarlijksche erfpacht 4,30- Valdag Januari, betaaldag Sep tember. Te aanvaarden 1 April 1902. Betaling koopsom 1 maand. Onkosten 8 dagen. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. Ten alle tijde gelegenheid totdineeren. Reafslaek a la min 11 te, enz. RUIfflE KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. De Notaris E. B. Dumoleyn te HONTENISSE, zal ten verzoeke van zijn principalen in het openbaar verkoopen KOOP EEN. met zeilen, reepen, balans met scha len en gewichten, benevens 8 AREN 55 CENTIAREN met hagen en afsluiting, staande en gelegen te Groenendijk, gemeen te Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 295. KOOP TWEE. met stal, erf en tuin te Groenendijk gemeente Hontenisse, kadastraal bekend in sectie H no. 377, groot 10 aren 85 centiaren. Aanvaarding bij betaling koop som op 1 MEI 1902. INSTEL 7» «/e- Gelag INSTEL op Vrijdag 14 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge van J. Hermans en TOE- SLAGop Vrijdag 21 Maart 1902, des namiddags 3 uur, ter herberge der Kinderen van Mieghem te Kloosterzande, gemeente Honte nisse. Vrijdag 21 Maart 2 nieuwe molenzeilen, pl.m. 40 graanzakken, Slijpsteen, enz. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. Wissel- en Effectenkantoor, HULST. Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank. Incasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. Koopt en verkoopt: Effecten, Cou pons, Wissels, Chèques, Vreemde Bankno ten en Munten. Controleert uitlotingen. Opent Rekening-Courant met renteberekening en geeft gelflen op hypotheek, op effecten, omlcr borgtocht ofander soiled onder pand. Relast zich met alle soorten van veiv- zekering en alles wat tot het Wissel en Effectenvak behoort in den ruimsten zin. IS TB SPREKBIV eiken Woens dag te Ter Neuzen in het »Neder- landsch Logement," eiken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te Hulst ten zijnen kantore. O P het eenige voor Stoombootdienst op de YY ester-Schelde. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Wesl-Europeesche of Spoorhjd. Dage lijks Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Ter Neuzen Woensdags vm. 5,7,30 9,30 11,55a) nm. 3,30b) 5,30 8,10,nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30d) 10,25 nm. l,55f) 5,35 7,50d) 10,45 2,15 6,10e) 9,10d)e) 11,55 3,301») 6,30c) e) 12,15 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naur Breskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van <»,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om (>,50. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen do aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af- ■"T'wen, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. W3T „Zelandia," •1) o)

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4