Openbare Verkooping. EEN WOONHUIS Kerknieuws. Rechtszaken. Burgerlijke Stand. LAATSTE BERICHTEN Gemengd Nieuws. Marktberichten. Nagekomen Advertentie- en Aanhoorigheden, meenten met ingenomenheid ontvangen is. Het is te hopen dat de Minister van Jus- tite aan het verzoek dier heeren mag vol doen. Als dan zullen de eigenaars van al lerlei pluimgedierte en konijnen weer rus tig kunnen slapen. Vrijdagnacht hebben de dieven bij J. v. H. op den Stekenschen Heikant juist op de grens een drietal kippen en 2 konijnen ontvreemd. Jammer voor de dieven althans was er niets meer te halen. He zaak van het inbeslagnemen van de vier varkens bij den landbouwer I). M (Zie ons nummer van Woensdag 12 dezer) maakt nog het onderwerp van ve le gesprekken uit. Het schijnt, dat de land bouwer een passevant bezat, waaruit bleek dat de varkens uit Belgie afkomstig wa ren. Andere beweren echter, dat dit ge- leibillet niet in orde was en pas aan kwam, toen de aanslag reeds geschied was. Hoe het zij de varkens zijn naar Sel- zaete vervoerd en zullen daar in het open baar verkocht worden terwijl van het een en ander procesverbaal is opgemaakt. He rechter zal nu wel beslissen, wie in deze gelijit heeft. IJZENDIJKE. Wij lezen in de M. C. He strafverordering op de keuring van vleesch, die dezer dagen te IJzendijke in werking is getreden, valt, 't spreekt van zelf, niet erg in den smaak der slagers. Één is zelfs genoodzaakt den verkoop van rundvleesch te staken, wijl de keu ringskosten van het vleesch, dat uit eene andere gemeente moet komen, te veel be dragen. Een slager uit een andere ge meente, die ook te IJzendijke vleesch ver koopt, heeft thans aan het gemeentebe stuur verzocht, op IJzendijksch grondgebied een slagerij te mogen plaatsen. GROEDE. Omvang van het Hulpkan toor alhier, gedurende de maand ^Januari 1902. Ontvangen werden: 2276 brieven, 1160 briefkaarten, 12.70b gedrukte stukken en monsters, 73 post wissels, 357 postpakketten, 74 aangetee- kende brieven waaronder 7 met aangege ven waarde a ƒ3510. Verzonden werden: 64 aangeteekende brieven, 266 postwis sels, 128 postpakketten, 143 quitantien werden behandeld, in de Rijkspostspaar bank werden ingelegd 8902.o7, terugbe taald op orders ƒ2825, rechtstreeks 402,60 te zamen ƒ73227,60. Oostburg. In zijn Vrijdag gehou den zitting verleende de raad van Oost- burg opnieuw, tot wederopzeggens, aan de stoomtrammaatschapij Breskens-Mal- deghem vergunning om een voetpad der gemeente met een wisselspoor te kruisen. Naar aanleiding van een schrijven van Ged staten, houdende bericht dat de raad niet ontvankelijk is verklaard in zijn beroep tegen eene beslissing van Gedeputeerde staten, inzake den toelatingsleeftijd van kinderen tot de gemeenteschool, werd, op voorstel van burg. en weth., met algemeene (7) stemmen besloten al zijne besluiten betreffende eene nieuwe verordening, in te trekken, en de oude verordening, waarbij tweemaal toelating per jaar is bepaald voor kinderen, die bij de toelating 5 jaar oud geworden zijn,te handhaven. MIDDELBURG. In den nacht van Za terdag op Zondag, tusschen 12 en 1 uur, werd de Zandstraat alhier in opschudding gebracht door een drietal matrozen, die afkomstig waren van een te lissingen liggend vaartuig. Zij maakten heel wat geweld en een der woningen in die straat werd met stee- nen gebombardeerd, waardoor verschillen de glazen werden gebroken. De matrozen werden naar het politiebu reau gebracht waar zij de schade, die ver oorzaakt was, betaalden. De wedstrijd Victoria—Olympia (Mid delburg), die eergisteren voor de Zuidelijke tweede klasse A in den Bosch moest plaats hebben, kon geen doorgang vinden, aan gezien Olympia niet opkwam, zoodat ic- toria met 50 won. Uit een circulaire, door de heeren A. Lantsheer te Oosterkappele, voorzitter; J. A. Zip te Middelburg, penningmeesteren Gruber te Vlissingen, secretaris, gericht aan de leden van het comité tot voorbe reiding van tramwegen op Walcheren en aan belangstellenden, blijktdat de tota le som der door de gemeenten in 20 jaren te verleenen subsidiën bedraagt 63,000 (het bedrag, dat Prov. Staten verlangden was 65,000)dat men meent op een ren teloos voorschot van het rijk te mogen ho pen dat van het benoodigde aandeelen kapitaal van 250,000 180,000 is ver kregen, zoodat nog 70 aandeelen van 1000 te plaatsen zijn. R1LLAND-BATH. Nu er tegenwoordig zes vuurlichten branden, om het „Nauw van Bath" ook gedurende de nacht vei lig te kunnen bevaren, gebeurt het niet zoo vaak meer, dat stoombooten op den oever vast loopen. Soms wordt nog wel eens een sleepboot voor meerdere veilig heid aan den hoek van Bath gestation- neerd, als zeer groote booten 's nachts moe ten passeeren. ZIERIKZEE. Wegens het bedanken van mevr. Loewe geb. Vorstheuvel La Brand voor hare benoeming tot vrouwelijk lid van de plaatselijke commissie voor la ger onderwijs te Zierikzee, (de andere twee benoemden, mevr. Franse geb. Ezerman en mej. De Crane, hebben de benoeming aan genomen en zijn reeds geïnstalleerd), was aan den raad eene nieuwe alphabetische voordracht aangeboden, nl. mevr. Mulock Houwer geb. Bijbau en mevr. de wed. Koole geb. Van der Vliet. In de heden gehouden zitting werd be noemd mevr. Mulock Houwer. Naar aanleiding van het op verzoek ver leend ontslag der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs werden zeven nieuwe leden benoemd, nl. de heeren C. M. Bal, Cau, De Klerck, Legemaat, C. de Looze, Van Nouhuijs en J. de Vrieze. Z. D. H. de Bisschop van Breda heeft benoemd tot pastoor te Ulvenhout den Zeer- eerw. heer L. Fick, tot kapelaan te Bre da (O. L. Vr.) den Weleerw. heer H. Laa- ne, tot kapelaan te Ba vel den Weleerw. heer P. van Eckelen, tot kapelaan te Et- ten den Weleerw. heer J. van Hoof, tot kapelaan te Breda (H. Ant.) den el- eer w. heer A. Bleijenbergh. tot kapelaan te Oosterhout. den Weleerw. Ch. Bressers. - In het Bisdom Breda hoopt ook de Z. Eerw. heer J. Verdurmen, rector van het Instituut „St. Louis" te Oudenbosch, dit jaar, 26 Mei, zijn zilveren priesterjubilé te vieren. - Tot bisschop van Roseau (Antillen) is benoemd de Eerw. pater Ph. bchelfast, van de Congregatie van den Allerheilig sten Verlosser, geboortig uit het bisdom Gent. Men schrijft ons ln het Bisdom Breda zullen dit jaar dg volgende Zeereerw. hee ren geestelijken hun 25-jarig priesterfeest vierenJ. Schets, pastoor te Ltten, J. B. F. Brouwers, pastoor te Hoofdplaat, A. C. C. v. d. Maden, pastoor te Koewacht, A. J. van Eekelen, pastoor te Putte, J. H. Loonen, pastoor te Schijf, A. C. J. de Bliek, pastoor te Sluis, J. van Ginneken, pastoor te Stampersgat, A. J. Theuns, pa stoor te Zeeuwsch-Clinge. Hun 40-jarig priesterfeest: P. van Vooren, pastoor te Axel, M. P. W. Smits, rector te Ber gen op Zoom, W. Lambregts, pastoor te Zegge. Hun 50-jarigfeestTh. Zwarts te Oosterhout. Hun 60-jarigfeestC. van Me- chelen, deken en pastoor Sprundel, J. C. Vlasblom, pastoor te Standdaarbuiten. Tilburgsche moordzaak. Vrij zeker zal mr. Pels Rijcken, advocaat en procureur te Breda, die voor de rechtbank aldaar als raadsman van Mutsaers optrad, ook voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch zijn verdediger zijn. Gesnapt. Uit een bovenwoning in de 1ste Oosterparkstraat te Amsterdam, nabij den spooroverweg, vermiste men bij herhaling goederen van waarde, zoodra de bewoners eenige oogenblikken afwezig waren geweest. De huisvrouw besloot zelve een onderzoek in te stellen en ver borg twee mannen in een bedstede, sloot de deur en deelde de bovenbuurvrouw mede dat zij boodschappen ging doen. Nauwelijks had zich de juffrouw ver wijderd, of de majmen hoorden de deur ontsluiten. De buurvrouw trad binnen, deed een kast open en nam er een gouden horloge uit. Onmiddelijk werd zij ge grepen en de politie onboden, die haar arresteerde. Verschrikkelijke dood. Op den Hooi- dijk, onder de gemeente Steenbergen, had een droevig ongeluk plaats. Bij het rooi en van boomen brak, terwijl men een gekapten boom naar boven op den dijk I wilde trekken, de ketting, waardoor I de boom naar beneden rolde, en den 27- jarigen v. d. Br. uit Wouw die onder den dijkT stond, verpletterde, zoodat v. d. Br. na eenige oogenblikken overleed. Een gelukkigeIemand te Amsterdam, die zich had bemoeid met een straatstandje, dat hem niet aanging, werd door een po litieagent uitgenoodigd mede naar het bu reau te gaan en aldaar nader uiteen te zetten, wat hij op zijn licht-ontvlambaar gemoed had. Pruttelend voldeed hij aan het bevel, maar nauwelijks was de man in de agentenkamer aangekomen en had hij daar een oogenblik geluisterd naar het voorlezen van de courant, waarmede een der politiedienaren zijne collega's aange naam bezighield, of zijn heele gelaat ver anderde. Hij begon als een dolleman te dansen, slaakte de onzinnigste vreugde kreten en noemde, nadat hem herhaalde malen instantelijk geboden was zulks te doen, de oorzaak van zijn plotselingen ge- moedsommekeer. Hij had zoo even hooren voorlezen, dat op het nummer van de Staatsloterij, waarvan hij een twintigje had, de honderdduizend was gevallen Plotseling riep Moeder Ma ton:,, To- ro! Lulu!" en een paar reuzen-ratten grooter dan alle andere, kwamen uit een hoek te voorschijn en sprongen op haar schoot. De eene had een.rood lint om den hals, de andere een blauw. „Dit zijn mijn kinderen," zeide de rattenvangster, „zijn ze niet lief2 On gelukkig heb ik andere, waar ik ook veel van hield, verloren, zij werden gedood door de katten. Nu zijn zij op het kerkhof. Ga maar mee dan kunt gij het zien." Zij ging hen voor naar een kast, waar aan den zolder een dertigtal doode katten hingen; op den grond lagen ongeveer 200 doode rat ten. Eindelijk maakte een werkman alle scheuren en spleten dicht, een bak zwavel werd neergezet en spoedig was er geen rat meer in leven. Axel. Huwelijks-aangiften. 13 Febr. Abraham Koster, oud 28 j., jm. en Geer- truij Schieman, oud 22 j., jd. Geboorten. 1 Febr. Jacobus z. van Wil lem Koster en van Catlina Huijssen. 3 Febr. Elizabeth Jozina, d. van Cornelis illem Clarisse en van Elizabeth Plassche. Alphons. z. van Petrus Tieleman en van Sophia Kalle. 10" Febr. Levina, d. van Joost den Engelsman en van Catharina Elisabeth Witte. 11 Febr. Janna, d. van Pieter Goos- sen en van Francoise Schoonakker. 12 Febr. Neeltje, d. van Jan Goossen en van Adri- ana van Langevelde. Madelijna Maria, d van Pieter Fransiescus van de 'Vijver en van Emerentia Puts. 13 Febr. Levinus Ja cobus Adriaan, z. van Levinus Riemens en van Janneke van de Velde. Clemence Poulina, d. van Ludovicus Franciscus Baert en van Josephina Maria Hamerlinck. Een raar heer. Een zonderlinge bur gemeester is die van Dinxperloo. Dinsdag had, zoo meldt men aan de «Wintersw. Ct.," ten gemeentehuize een formeele vechtpartij plaats tusschen den burgemeester en den heer P En 't was, volgens den berichtgever, niet de eerste keer, dat er ten gemeente huize gebakkeleid werd. Veel nering aan den winkel. Dat we gens het buitengewoon groote aanbod, de kans om tot onderwijzer benoemd te wor den, tegenwoordig zeer klein is, kan blij ken uit het feit, dat een onderwijzer in een der noordelijke provincies, die in 1901 de onderwijzersakte behaalde en bekend staat als een flink onderwijzer en degelijk persoon, reeds 49 keer heeft gesolliciteerd, zonder benoemd te worden. Gehuwd. Te Lexmond zijn twee per sonen in ondertrouw opgenomen, die beiden doofstom zijn. De bruid is een meisje van Lexjpond en de bruidegom is een jeugdig weduwnaar van Beverwijk; zij zijn even oud en hebben elkaar in het gesticht te Groningen leeren kennen. Slaapziekte. Te Terborg doet zich bij een meisje van 15 jaar een geval van nona voor. Reeds een viertal weken vervalt het kind des avonds in een zoo vasten slaap, dat geen der huisgenooten haar kan doen ontwaken en zij dan ook eiken dag door den dokter door middel van electriciteit gewekt wordt. Eenmaal wakker zijnde, moet het meisje direct wandelen of thuis in beweging blij ven, want zoodra ze op een stoel plaats neemt, treedt de slaap onmiddellijk weder in. Eens bracht ze drie dagen en drie nachten aaneen slapende door. Doodgebleven. De 80-jarige J. B., wo nende in iiet Oudland, onder Steenbergen, ging 's morgens met een pijpje in den mond, gezond en wel van huis, om wat hout te gaan sprokkelen. Onderweg viel hij plot seling voorover. Dit is gezien door een den oude achterop rijdenden landbouwer, die naar hem is gegaan en wien het bleek, dat een beroerte een einde aan het leven an B. gem: akt had. Levend begraven onder water. Men schrijft uit Den Haag De navolger van Succi, maar met kor ter vastentijd, is gister ook hier zijn ver tooning begonnen. Alleen vastén is na tuurlijk geen attractie genoeg, en daarom heeft hij er bij verzonnen, in een glazen kist onder water te gaan liggén - wat de zaak voor hem wel niet pleizieriger maar toch winstgevender maakt. Acht dagen levend begraven is er griezeliger aardigheid denkbaar? Wetenschappelijke waarde valt aan het experiment weinig of niet te hechten, terwijl we al wat Pa- puss vertelt omtrent auto-suggestie, cata- lepsie en meer van die fakir-achtige ge leerdheid op zijn eigen gezag gelooven moeten, want nadat hij dan zoogenaamd in slaap en stijf was wat binnen 5 mi nuten gebeurde had geen geneeskundig l onderzoek plaats. Hij werd terstond in zijn glazen doodkist geschoven, onder de tonen eener marche funèbre. Op een baar werd de toegesecroefde kist uit de groote zaal »Gebouw" naar de Cecilia-zaal gedra gen, waar ze onder water werd gezet tot Zondag a. s. Voor hij zich in slaap maak te, onderteekende Papuss een verklaring, dat hij vrijwillig zich voor acht dagen van de wereld' deed afzonderen. Het ventila- tietoestel blijft intusschen een zeer voldoend middel van gemeenschap met de buitenwe reld, want de afvoerbuis is meerdere cen timeters wijd. Aan de «begrafenis" ging vooraf het on gewoon loopen over zwaarden en spijker- kussens en het dito doorsteken der huid met spelden, wat al meer is vertoond en met het vasten natuurlijk niets te maken heeft. Het scheen ons toe, dat Papuss zeer ze- I nuwachtig was. Men moge dan ook over zijn eigenaardige manier van geldverdie- nen denken hoe men wil, pleizierig en verlokkend is zij niet. Een Rati en rangster. In de on herbergzame streek van St. Ouen (Frank- rijk) woont een oude rattenvangster, bij haar buren welbekend om haar alkeer van katten. Haar naam is Louise Ma- ritzman, maar ieder kent haar als Moe der Maton. Zij is zeer onzindelijk op haar klee- ren en de oude hut, die zij bewoonde, verkeerde in een vervuilden toestand. Eenigen tijd geleden werd de lucht, die uit haar woning kwam, iederen dag ondragelijker en ten slotte vroegen de bewoners aan de politie om tusschen- beide te komen. Daarop heeft de commissaris van po litie, vergezeld van een inspecteur, een bezoek gebracht aan de hut der oude vrouw. Zij vonden haar op een stoel gezeten midden in haar haar woninkje, onringd door 500 ratten. Komt binnen, zeide zij, ge zijt juis met etenstijd gekomen en toen zij dit zeide sneed zij een reusachtig stuk paar- denvleesch klein en wierp de stukjes te midden der ratten, wier aantal elke minuut grooter werd. Zij sloegen geen acht op de bezoekers, maar verslonden gulzig het voedsel. LONDEN, 16 Eebruari. Lord Kitchener seint uit Pretoria, dd. 15 dezer Een bataljon bereden voetvolk, den 12en dezer een verkenning doende in den ïsui- kerboschrand, trof de Boeren in aanzien lijken getale aan. Het raakte slaags en verloor op dat moeilijke terrein elf dooden en ongeveer veertig gewonden, voor het zich onder de bescherming van de blok huizen kon terugtrekken. Rawlinson's co lonne is nu tegen de Boeren in beweging. Den lOen ontmoette een afdeeling van de Zuid-Afrikaansche politie aan de W a- tervalrivier een overmacht van den vijand bij van-Tondershoek en werd met verlies teruggedreven. PARIJS, 17 Februari. In een brief door de Patrie ontvangen, wordt, met ver schrikkelijke bijzonderheden bevestigd dat de wetenschappelijke expeditie, door dat blad naar den Tonga-archipel gezon den, daar in de vorige maand vermoord is. Er zouden 25 menschen gedood en 35 gewond zijn. zen gedétrilleerd. Per heet. 75,75 a ƒ7,00 extra zware daarboven -en per 100 kilo /8,—- ^8,75 en uitgezochte partijtjes daarboven. Rogge flauwer. Per heet. 4,90 a ƒ5,40. Gerst onveranderd. Winter- per 100 kilo ƒ7 a ƒ7,60. Zomer-per 100 kilo ƒ7,25 a ƒ7,75 en Chevalier- per 100 kilo ƒ7,80 (fifver hooger. Per heet. /3,40aƒ4,20, zaaisoort daarboven en per 100 kilo ƒ8,00 a ƒ8,30, zaaisoort ƒ8,40. Witte b o o n e n onveranderd. Per heet. ƒ9,50 a ƒ11,50, puike daarboven. Bruine boonen als voren. Per heet. ƒ5,50 a ƒ7,10, puike grove daarboven. Blauwe Erwten waren heden meer gevraagd. Per heet. ƒ8,a ƒ8,85 en gave puik kokende daarboven. Kanariezaad ƒ5,50a ƒ7,50. Rotterdam, 17 Febr. 1 las. De stem ming op het land was gedurende de afge- loopen week kalm, zonder veel zaken. Op onze markt van heden was aangevoerd 20,074 steen blauw Hollandsch, 3293 steen geel dito en 3700 steen Groningscli. Wegens gedeeltelijk gesloten water was de aanvoer niet bijzonder groot. Over het algemeen was de qualiteit onbevredigend en bestond het grootste gedeelte uit laag vlas. De heerschende vorst doet aan de qualiteit geen goed. Het aangevoerde ruim de langzaam op tegen onveranderde prijzen. Lijnzaad. Aanvoer klein. Prijzen onver anderd vast, zonder veel omzet. Rotterdam, 17 Februari. Ter veemarkt waren arngevoerd 427 vette runderen, 177 vette kalveren, 2 nuchtere kalveren, 262 schapen of lammeren, 432 varkens, big gen, paarden. Koeien eri ossen 23 tot 32 c., stieren tot c., kalveren 39 tot 54 c., scha pen 20 tot 24 c., lammeren 25 tot 28 c., varkens 225 tot 25lJt c. en lichte varkens voor export a c. per kilo. ANTWERPEN, 17 Febr. Veemarkt. Be taalde prijzen p, k°. Verk. 60 ossen Ie qual. fr. 0,83 2e qual. fr. 0,73 3e qual. fr. 0,63. Verk. 150 koeien le qual. fr. ~e qual. fr. 3e qual. fr. Verk. 31 vaarzen le qual. fr. 0,80 2e qual. fr. 0,70 3e qual. fr. 0,60. Verk. 45 stieren le qual. fr. 0,75 2e qual. fr. 0,65 3e qual. fr. 0.55. Verk. 45 kalveren le qual. fr. 1,18 2e qual. fr. 1,08 3e qual. fr. 0,98. MADRID, 17 Februari. De nieuwstij dingen uit Barcelona luiden ernstig. De sleepers, havenarbeiders en typografen hebben het werk gestaakt. De dagbladen komen niet uit. Een expres-trein is met steenen gebombardeerd. Er hebben eeni ge botsingen plaats gehad, waarbij ver scheidene gewonden vielen. De staat van beleg is afgekondigd. St. HELENA. Een krijgsgevangene, die Donderdagavond uit het Deadwoodkamp trachtte te ontvluchten, is door een schild wacht aangeschoten. Den volgenden mor gen overleed hij. GENT, 14 Febr. Ter veemarkt van he den (Vrijdag) werden te koop gesteld64 schapen, 0 lammeren, 64 kalveren, 171 vet te varkens, 14 loopers, 332 biggen, 23 melk koeien, 7 groote ossen, 100 jonge ossen, 107 vaarzen, 117 vette koeien, 106 stieren, 87 magere dieren. Prijzen waren per kilog voor ossen en vaarzen vleesch fr 1,25 a fr. 1,30: idem 2de qual fr. 1,15 a 1,20; koeienvleesch fr. 1,20 a fr. 1,25; idem 2de qual. fr. 1,05 a fr. 1,15; stieren vleesch fr. 1,12 a fr. 1,25; kalfsvleesch fr. 1,70 a fr. 2,10; schapen- vleesch fr. 1,25 a fr. 1,35lammeren vleesch fr. 1,90 a fr. 2,10; varkensvleesch fr. 1,33 a fr. 1,38. Huiden. Vaarzen, ossen, koeien fr. 0,82 a fr. 0,84; stieren fr. 0,72 a fr. 0,74; kal veren fr. 1,10 a fr. 1,15. Versch roet fr. 0,40 a fr. 0,55. Gent, 14 Febr. Vlas en Snuit. De aan voer van inlandsch was kleiner dan de vorige week en de vraag gering, terwijl de prijzen minder vast waren. Russisch flauw en met weinig handel. Garens van vlas en snuit met tamelijk bevredigenden omzetde prijzen van snuit- garens hebben hoe langer zoo meer een neiging tot rijzing. Linnen stil. de prijzen blijven laag. Koers van liet geld. Belgisch per 100 frs. 47,95 a 48, Hulst, 17 Febr. Middenprijs per 100 k°. Tarwe ƒ8,00, Rogge ƒ6,25, Wintergerst ƒ7,50, Zomergerst ƒ0,00, Haver /7,25, Erwten ƒ9,50, Paardenboonen 8,50, Dui- venboonen ƒ9,25 Witteboonen /'0,00, Brui- neboonen ƒ0,00, Boekweit/0,00, Lijnzaad ƒ13,50, Aardappels 2,25. Koolzaad per zak van 106 liters ƒ0,00. Boter per kilo ƒ1,15. Eieren per 26 stuks ƒ0,95. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld 25 stuks hoornvee, 28 varkens, verkocht13 20 Schiedam, 17 Febr. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn 7'/* a per heet. ct., zonder fust en zonder de belas ting. Spoeling-commissie per ketel ƒ1,40. ROTTERDAM, 17 Februari. Buiten- landsche Gra-nen vast. I Rogge per 2100 kilo Donau ƒ132; ca. 70 Ko. do., spoor vrij ƒ135Donau stoo- mend ƒ130 bij partij9 pud 15/20 Nico- lajeff ladend/geladen ƒ142, ƒ143. Gerst per 2000 ko. 61/62 ko. Zwar te zee ƒ126, ƒ127 61/62 ko. Zwarte zee ƒ12760/61 k°. Zwarte zee stoomend ƒ124,50, ƒ125. w. j Mais per 2000 ko. Amerik. Mixed ƒ153 dito dito langs lichter ƒ150 Odessa uit zeeboot ƒ119,50 a ƒ120,50. Binnen landsche Granen. De markt vond heden weinig bezoek. Tarwe word langzaam tot vorige prij- Beurs van Antwerpen. Chili-salpeter 15.5 a 16 pet. fr. 24.50 per 100 K. G. Maart/April fr. 24,60 markt vast. Sulfaat van ammoniak 20 a 21 pet. stik stof frs. 28.50 per 100 K. G. Maart/April fr. 28,50 markt standhou- dend. Superphosphaat 12 a 14 pet. stikstof fr° bestemming fr. 4,70 a fr. 4,80 per 100 KG. Tarwe zeer vas. Wala lT'/a, Kansas 17®/s. Gerst zeer vast. Groninger 163/«, Ca- lifornië 16, Zeeuwsche wintergerst 17 a 17' /i Maïs vast, Mixed 143/., Galatz 123/., witte Amerik. 15, La Plata gele 133/», witte 14. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van den heer M. D. DE PUTTER, koopman te Terneuzen, in het hötel «Centraal" op het markt plein aldaar op Woensdag den 5 Maart 1!)02, des namiddags 2 ure, verkoopen zijnde broodbakkerij en het recht van erfpacht tot 31 December 1915 op den grond, eigendom der ge meente Terneuzen, alles aan den weg achter de Hervormde Kerk al daar kadaster Sectie C nummer 1052 groot 1 Are 10 Centiarenjaarlijk- sche erfpacht f 6,08.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3