Staatkundig Overzicht. Provinciaal Nieuws. Binnenland. De Oorlojs. Het perskantoor te Dordrecht publiceert een onderhoud met iemand, die in de laat ste helft van September 1901 nog onder Ben Viljoen vocht. Bij een nachtelijke verkenning verdwaal de hij met zijn wakker troepje en stonden zij plotseling in de onmiddellijke nabijheid van een blokhuis, waarvan de bezetting hun tegenwoordigheid reeds bemerkt had. Een kort gevecht volgde en van de elf Boerenverkenners vielen er drie gewond en een paar anderen ongedeerd in han den der Engelschen. Tot de laatsten be hoorde ook onze jonge Hollander. Hij verzekerde, dat van eenige ontmoe diging bij de Boeren te velde geen sprake was. Vaster dan ooit zijn zij besloten pal te staan. Aan interventie van een vreemde mogendheid wordt niet meer gedacht. Op geschroefde vredesberichten hoort men niet meer, en duikt er nu en dan eens een vredestijding op, dan is deze al zeer zelden in het voordeel der Boeren. De Boeren voelen het en zijn er zich van bewust, dat zij hun gerechte zaak zelf zullen moeten uitvechten, en zij zijn hiertoe vast beslo ten. Hoe innig zij ook naar vrede mogen verlangen voor vrouw en kind, toch vra gen zij niet hoelang de oorlog nog zal du ren. «As ons nog vijftien jaar moet veg, ons is klaar." »En de toestand toen ik de commando's verliet, was veel beter dan een jaar gele den. Er was, zeide hij, mielies in over vloed de oogst is dit jaar prachtig ge weest. Aan ammunitie en geweren was geen gebrek. In hoofdzaak werden Lee- Metford-geweren gebruikt. Toch zag men hier en daar nog een enkelen Mauser. Onze eigen kleeren en schoenen waren na tuurlijk reeds lang versletenmaar de Engelschen leveren ons gelukkig voortdu rend nieuwe. Ik zelf stak in de uniform van een kapitein, toen ik gevangen ge nomen werd. »In het laatst moesten wij zelf de unir formknoopen behouden, want wij waren niet allen zoo gelukkig als generaal Ben Viljoen om nog knoopen te bezitten, die wij voor de Engelsche uniformknoopen in de plaats konden stellen. Maar er waren ook een groot aantal Boeren die pakken droegen van vellen gemaakt, en die »ou- khaki-kleeren" niet wilden aantrekken, omdat de Engelsche soldaten bijna alle vol ongedierte zitten. Do Boeren dragen alle ellende met bewonderenswaardige gelaten heid. Zij mopperen wel, omdat zij zelfs geen tabak meer hebben maar als er dan ook eens wat tabak wordt buitgemaakt, is de vreug-de dubbel groot. «Vroeger was er wel eens gebrek aan voedsel, maar in den laatsten tijd niet meer. Overal hebben de commando's op kleine stukjes land mielies en Kalferkoorn geplant te veel plekjes voor de Engelschen om te vinden en te verwoesten. Zoodoende is er een zeer groote voorraad mielies en koren. Vroeger trokken wij wel eens een leelijk gezicht bij het eten van den mie- liepap en het half verbrande vleesch, dat wij zelf moeten klaar maken, omdat er bijna geen Kaffers meer bij de commando's zijn maar later begonnen wij ons te ver beelden, dat wij nooit iets anders gehad hadden en wij werden er gezond, dik en sterk van. Alleen het gemis aan zout is verschrikkelijk. Met een flinke handvol zout had men ons zielsgelukkig kunnen maken. Kou, regen of hitte hadden geen vat meer op ons, ons lichaam was zoo ge hard, dat er, trots al de ellende en ont beringen, bijna geen zieken' bij de com mando's waren. «Berichten van de wereld buiten Zuid- Afrika kregen we bijna nooit en wanneer wij dan ook in een blokhuis of op een ge vangene nieuwsbladen vonden, kostte het heel wat moeite deze couranten voor ver nieling te bewaren, in den strijd om hun bezit. Dan werd het blad voorgelezen en tot ons groot vermaak en onze niet gerin ge verbazing hoorden we dan hoe er tal rijke gevangenen van onze commando's gemaakt werden en hoe wij dagen lang in staat vele jaren van lijden uit te wis se hen. Des anderen daags werd de doctor uit de stad gehaald om het vreugdefeest vol komen te maken. De oude Dorner vernam nu eerst hoe trouw en liefdevol pater Ambrosius voor zijne kinderen gezorgd en hen dagelijks vermaand had voor" den armen vader te bidden, hoe dit gebed hem waarschijnlijk in de wildernissen van Amerika had bij gestaan Den ouden Dorner viel dit alles als he- melsche dauw in het gemoed, en na eeni- gen tijd werd hij, opgewekt door het voor beeld zijner brave schoondochter, een echt godsdienstig christen. Hij bleef bij den jager wonen, omdat het stadsleven hem niet beviel, verdeelde zijn vermogen onder zijne zonen, en leefde nog eenige jaren stil bij de zijnen, aan wie hij van tijd tot tijd de lotgevallen ver haalde, welke wij den lezer mededeelden. Voor een paar jaren ontsliep hij, met God en de menschen verzoend, in de ar men der zijnen. God schenke hem zalige rust en het eeuwige Vaderland! H. rondgejaagd waren door de colonnes, ter wijl deze altijd ons spoor heel gauw bijs ter waren geweest dank zij de taktiek van het uiteenspatten der commando's zoo- dra deze door een te groote overmacht te veel in het nauw werden gedreven. «De volgende gebeurtenis teekent scherp den geest, die er onder de commando's heerscht. Het was op den 30en Augustus van het vorige jaar. Generaal Ben Viljoen had alle burgers in zijn lager ontboden. In vrij langen tijd hadden wij niets van de regeering en den commandant-generaal gehoord, en nu wilde hij den burgers vra gen wat zij wilden doodvechten of zich overgeven 't Was in dien tijd niet al te best met ons gesteldons lager was eenigen tijd geleden door de Engelschen buitgemaaktbovendien was Kitchener's proclamatie van den 15en Augustus pas bekendmaar eenstemmig was het oor deel doorvechten tot wij weder vrij zijn. «Over andere commando's kan ik niet oordeelen, maar bij Viljoens menschen zul len er geen 25 te vinden zijn, die zich voor overgave zullen verklaren, zoolang de onafhankelijkheid niet herkregen is. Maar het kaf is ook uit het koren. »De' Engelschen kunnen zich niet be grijpen, hoe de Boeren hun verliezen aan vullen. Ten eerste zijn die verliezen in de verste verte niet zoo aanzienlijk als de Engelschen opgeven, en dan is de geest in de Kolonie veel oproeriger dan de tele grammen der Britsche regeering erkennen. Van heel onder uit de Kolonie komen de Afrikaners op. Te paard maken zij de geheele reis, en van commando tot com mando trekken zij totdat zij vrienden of verwanten hebben gevonden en bij dezen blijven. Die Afrikaners willen in het ge heel niet van overgave weten. Maar er zijn ook nog Hollanders, Franschen, Duit- schers en andere nationaliteiten bij de commando's. Een Franschman, graaf Ju les Fernande, heeft een 20 landgenooten bij zich, die door hun onverschrokkenheid Boeren en Engelschen bewondering en eer bied afdwingen. Hollandsch spreken zij niet en Engelsch slechts zeer gebrekkig maar met echt F'ransche levendigheid kun nen zij zich verstaanbaar maken. Fernan de zelf is reeds tweemaal gevangen ge nomen geweest, maar telkens wist hij weer te ontvluchten. «De Jong is van de Hollanders, onder Viljoens commando, de meest bekende. Hij is afkomstig uit Johannesburg, waar hij vóór den oorlog winkelbediende was. Hij was nu waarnemend commandant en de Boeren hebben zooveel vertrouwen in hem, dat hij waarschijnlijk wel tot opvolger van Ben Viljoen zal worden benoemd. «De Duitschers sluiten zich nauw bij el kander aan. Een hunner, wiens naam ik liever niet noem, omdat ik niet weet of zijn familie met zijn treurig lot bekend is, is de uitvinder van het bekende middel om met behulp van een met dynamiet ge laden geweerloop spoortreinen in de lucht te laten springen. Die Duitscher is door de Engelschen gevangen genomen, toen een onbeduidende beenwonde hem belette zich tijdig uit de voeten te maken. De Britten hebben hem op de plek doodge schoten. Onder de Afrikaners onderscheidt zich vooral luitenant (nu kapitein) du Toit, van de staatsartilleriedie indertijd bij Nicholsonsnek gewond is. Hij is hoofd van een verkennerskorps. Zijn been is tengevolge van de verwonding nog stijf en wat te kort. Hij kan niet dan met heel veel moeite op zijn paard komen. Ge woonlijk wordt hij er dan ook bij ge holpen. «Nog eiken Zondag wordt in de lagers godsdienstoefening gehouden, waarbij de commandant of veldkornet voorgaat. De Boeren hebben hun te groote goedertieren heid tegenover verraders afgelegd. Voor hen is geen genade meer te hopen, en de kogel is de straf, die hen zeker wacht. Generaal Ben Viljoen was in dit opzicht een streng rechter. Doch hij was te week hartig om de terechtstelling bij te wonen en duldde niet dat anderen er bij tegen woordig waren, die er niet onmiddellijk mede te maken hadden. «Generaal Ben Viljoen had in deze zware tijden slechts zeer korte oogenblikken, dat hij zijn bekende opgeruimdheid en blijmoe digheid verloor. Hij was en bleef de op gewekte Ben, met de zekere overtuiging in de overwinning der Afrikaansche wa penen. «De blokhuizen hebben niet dien be lemmerenden invloed, welken de Engel schen eraan toeschrijven. Indien een com mando het erop gezet heeft de blokhuizen- linie te forceeren, dan gebeurt dit, zooals wij trouwens uit de Engelsche berichten weten kunnen. De zinkdaken dezer blok huizen, hoewel door een zandlaag beschut, zijn niet tegen geweerkogels bestand. «Geregelde artillerie was er niet meer bij generaal Viljoen's commando, maar zoo nu en dan werden er een of meer kanon nen op den vijand buitgemaakt en onmid dellijk op de Engelschen gekeerd; want in dezen oorlog hebben alle burgers ge leerd de verschillende stukken te bedie- vers te vallen. De rooverbende, die de Ame- rikaansche zendelinge en haar gezellin gevangen houdt, zoude namelijk zijn aan gevallen door een troep collega's, die wel zin hadden in het bijeengebrachte losgeld. De tegenwoordige gastheeren van mej. Stone zijn overwinnaars gebleven, maar er is een bloedig gevecht geleverd. Aan weers zijden zijn te zamen een 20-tal dooden ge vallen. Mej. Stone zelf is heelhuids uit de affaire voor dpn dag gekomen, maar zij schijnt ernstig gevaar geloopen te hebben, en de noodzakelijkheid haar eindelijk te bevrijden, hoe dan ook, wordt steeds drin gender. RUSLAND. Op den spoorweg tusschen Warschau en St. Petersburg heeft een belangrijke dief stal plaats gehad. Uit een koffer is voor een waarde van 100,000 roebels aan edel gesteenten ontvreemd. De Duitsche juwe lier Punen was met den koffer op reis naar de Russische hoofdstad. Men heeft geen enkel spoor van de dieven kunnen ont dekken. SPANJE. De zuster van den graaf de la Vinaza, den oud-gezant van Spanje te Brussel, is door haar man vermoord. Deze poogde daarna zelfmoord te plegen. FRANKRIJK. Bij Limoges spant het. In een zeemtou- werij te Saint-Julien hebben vier honderd werkstakers getracht door te dringen; de politie kon hen niet tegenhouden en toen de gendarmerie kwam, zijn de menschen met steenen gaan gooien. Door niet-stakers zijn zij later beantwoord met stralen kokend water. Het eeuwfeest van Victor Hugo zal op den 26sten Februari in Frankrijk schitte rend gevierd worden. De Regeering heeft daartoe bij de Kamer een wetsontwerp ingediend om een bui tengewoon crediet van 40.000 gulden ten einde de kosten der feestviering te dekken. In het gebouw gewijd aan de vereering van groote mannen zullen de regeering, het parlement, de groote staatslichamen, studenten der verschillende faculteiten, leerlingen van wetenschappelijke, letter kundige, artistieke instellingen, van lycea en andere scholen een openbare hulde bren gen aan de nagedachtenis van den groo- ten dichter. Des avonds zal de «Comédie frangaise" een plechtige voorstelling geven van de «Burgraves." De geheele jengd van FTankrijk zal aan dit feest deelnemen, dat een nationaal ka rakter zal dragen. De «Académie frangaise" heeft in hare vergadering nog geen besluit genomen, welke leden de ceremonie officieel zullen bijwonen. Alleen is vastgesteld, dat Hano- taux, de tegenwoordige voorzitter van de maatschappij, 't woord zal voeren namens de geheele «Académie frangaise." BELGIË. De Moniteur Beige deelt den tekst mede van de wet, waarbij de overeenkomst wordt goedgekeurd, die 4 October tusschen België en Holland is tot stand gekomen, betref fende de wederzijdsche vrijstelling van den militairen dienst. De Petit Bleu zegt, dat een telegram uit Cherbourg meldt, dat in Normandië, in Frankrijk, op groote' schaal paarden worden opgekocht die naar Engeland wor den verzonden met bestemming voor Trans vaal. Het Brusselsche blad nllet Nieuws van den Bagheeft reeds 82.644.25 franks als gaven voor Z. II. den Paus ontvangen. De Belgische bladen, uitgezonderd natuurlijk le Peuple en Vooruit, drijven den spot met de mislukte betooging der Brusselsche socialisten van j.l. Dinsdag voor het algemeen stemrecht. De leiders der socialisten zijn zeer ontmoedigd met het mislukken van hun straatpolitiek. vragen Hoeveel quarantaine-stallen bestaan er in België? Hoe hoog beloopen de geza menlijke kosten en op welk krediet wor den die kosten geheven De minister heeft beloofd deze vragen op een nader te bepalen dag te beant woorden. Uit westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zul len dezer dagen zeer veel personen naar Noord-Amerika emigreeren. Met 1 April is opnieuw voor drie ja ren benoemd tot directeur uit den handel van 't Vrij Entreport te Middelburg de heer J. P. Fokker. Vrijdag slaagden te 's Gravenhage voor het examen nuttige handwerken de dames K. M. E. Scheffelaar Klots van Sluiskil en R. L. Bosschem van Westdorpe. Binnenkort zullen de groote veemark ten te Brugge en Gent worden gehouden. andaar dat de Belgische kooplieden weer zoo druk in de weer zijn, om in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen rundvee te koopen. Zaterdag was het een drukke dag. Meer dan 50 koeien en runderen werden naar den quarantainestal te Watervliet gebracht om daar 10 dagen te blijven, om gekeurd te worden. Het vee is in prijs gedaald. Besteedde men een maand geleden 175 ƒ190 per stuk thans wordt ƒ155—ƒ170 ge geven. AXEL. De ZeerEerw. Heer P. van Voo- ren pastoor alhier hoopt dit jaar zijn 40- jarig priester-jubileum te herdenken, zoo als we reeds onder Kerknieuws in dit num mer melden. Voorzeker zal het onzen grijzen herder dan niet aan bewijzen van belangstelling' ontbreken. HULST. Eenigen tijd geleden waren bij een liefhebber van vogels in zijn volière in de open lucht eenige perruches geboren, hetgeen reeds de vermelding waard is. Zondagmorgen evenwel vond men het paar met de jongen dood in de kooi liggen, zulks tengevolge van het strenge winterweder. Het oudrenpaar dekte met uitgespreide vleugels de jonge vogels om ze tegen de koude te beschutten, doch zulks heeft niet mogen baten ook zij werden door de ou derliefde een mede-slachtoffer van de on gewone koude. Hedennamiddag werd ten overstaan van den Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs de acte gepasseerd tot oprichting der naamlooze A ennootschap Stoomtram weg Hulst-Walsoorden" De Vennootschap is gevestigd te Hulst en wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende ja ren te rekenen van den dag van het ver lijden der akte. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt /M80,000 verdeeld in 720 aandeelen van 250 alle aandeelen zijn geplaatst terwijl eene 4% obligatieleening wordt aange gaan groot 120000 verdeeld in 800 obli gaties a 125 ieder. De gewone vergadering van aandeelhou ders heeft telken jare in de maand April plaats. - In een gezin in de groote Begijnen- straat doet zich een. geval voor van be smettelijke keelziekte (dipheritis.) Jl. Maandag had de plechtige ter aarde bestelling plaats van den Heer A. J. van der Meijden, in leven lid van het R. K. Liefdehuis. De overledene was een eenvoudig man, welke geheel in en voor de door hem met zooveel ijver en toewijding en geheel be langeloos vervulde betrekkingen leefde. Zijne verdiensten zullen in dankbare herinnering blijven. nen. RULGARIJE. Aan de tegenwoordige dagelijksche ge schiedenis van Bulgarije blijft nog steeds de naam van miss Stone verbonden. De Echo de Paris vertelt nu, dat mej. Stone bijna aan haar schakers ontsnapt was, maar slechts om in de handen van andere roo- Volgens een correspondent van het Hbld. in den Haag is van een definitief terug treden van den minister van koloniën vooralsnog geen sprake. Zijn gezondheids toestand vergt zulk een maatregel niet. Reuter seint uit Rome: De bladen doelen mede, dat Tugini, de diplomatieke agent van Italië te Kaïro, tot Italiaansch gezant in den Haag is benoemd. In de laatste dagen beginnen er in België van verschillende zijden weer stem men op te gaan om de geheele opening der Nederlandsche grenzen te verkrijgen tegen den aanstaanden weidegang. De vetweiders vooral zouden gaarne zien, dat de grenzen, al was het slechts eenigen tijd, geheel open waren voor den invoer van Nederlandsch vee. Zij zouden dan gemakkelijk hunne weiden van Nederlandsche koeien kunnen voorzien. De bekende landbouwer-afgevaardigde, de heer Fr. van Brussel, die zelf aan de Nederlandsche grens woont en een ijverig voorstander is van geheele opening der grenzen, heeft den minister van landbouw in de Kamer geïnterpelleerd over den toe stand der quarantaine-stallen aan de gren zen. Hij stelde den minister de 'V~ n J.l. Zaterdag had de openbare aan- •besteding plaats voor de levering van dwarsliggers en wisselhout voor den stoom tramweg «Hulst Walsoorden" Ingekomen waren 12 biljetten. Minste inschrijvers wa ren a voor grenen liggers breed 20 C. Gips Dordrecht ƒ1,26 b voor eiken liggers vier kant Oost-Pruissische commandit-gesell- schaft Königsbergen a 1,44 c voor wis selhout firma B. A. Clercx te Bokstel a 38,90 per M3. 1 ER NEUZEN, 14 Febr. De antirevo lutionaire kiesvereeniging stelde voor de raadsverkiezing candidaat den heer D. E. Wolfert. Naar men van hier meldt ontdekte men de vorige week aan den oever vóór den Othene-polder, beoosten de haven de zer gemeente, eene afschuiving die eene lengte heeft van 350 M. bij eene breedte van ruim 125 M. Hoewel voor het oogenblik geen gevaar voor de zeewering bestaat, schijnt het toch noodig, dat de aandacht op dit gedeelte oevervak worde bevestigd. Wel behoudt de oexer daar ter plaatse nog eene breedte van ruim 200 M. doch men behoort be dacht te zijn om verderen achtergang te voorkomen. Ofschoon het nog maar een paar dagen flink gevroren heeft, werd Za terdag 11. toch al de ijsbaan open ge steld voor de heeren liefhebbers van ■Dsenrijden. Niet te verwonderen was het dan ook, dat het brooze ijs her haaldelijk brak en er dien dag niet minder dan 28 personen een bad namen. Ook den Zondag daaropvolgende zakte er menigeen door. Gelukkig kwamen allen slechts met een nat pak en een paar koude beenen er van af. SAS YAN GENT. Ofschoon we de vo rige week al drie carnavalsdagen achter den rug hadden, was het den vierden dag (Zondagavond) niet minder geanimeerd. Om zeven uur was er geen een zotten- pakje meer te krijgen, zoodat het niet te verwonderen was, dat men. 's avonds een talrijke, bonte, gemaskerde menigte op straat zag. Bijna voortdurend ontmoette men «zotjes". In den omtrek van de oude brug en op het «klein marktje" vooral was het een gejoel en gewoel en een ge schetter van de lustige dansmuziek, dat men zich verbeelden ging op een drukke kermis te zijn. De vroolijke toon klonk overal boven uit. Wij ontmoetten vele mooie en ongewone costuumswaaronder een rooie duivel speciaal de aandacht trok. Ook zagen we twee Transvaalsche Boeren, met volle baarden en dampende pijpen. We waren o. a. getuige, dat ze achtervolgd en omsingeld werden door een groote over macht kinderen, die hun het Trans vaalsche volkslied toezongen. Hoewel aan Cambrinus de noodige eer bewezen werd, liep alles bijna overal rus tig en in goede stemming af. We achten het niet de moeite waard om een paar kleine incidenten meê te deelen. Verleden Vrijdag vervoegden zich eenige werkloozen bij den Directeur der Coöperatieve Suikerfabriek om werk te be komen. Toen daarop een afwijzend ant woord gegeven was, omdat er niet vol doende werk aan de fabriek is, werd de eisch gesteld, dat de Directeur alle Belgische werklieden zou ontslaan. Als men in aanmerking neemt, dat die Belgi sche arbeiders reeds één of twee campagnes in de fabriek werkzaam zijn, zal men wel begrijpen, dat de Directeur dien eisch niet kon of kan inwilligen. Eenige werkloozen trokken daarop naar den Burgemeester om tusschenkomst en voorspraak te verzoeken. Eene samenkomst van den Burgemeester met den Directeur der Coöperatieve Sui kerfabriek leidde tot niets. Daarop namen de werkloozen het besluit om de Belgen met geweld den toegang tot de fabriek te beletten. Maandagmorgen zou dat plan uitgevoerd worden. Een vijftigtal Sassenaars hadden zich tot dat einde hedenmorgen in de nabijheid van de fabriek, even voor de sluishuizen opgesteld om de Belgen op te wachten. De maréchaussées, die omtrent een en ander ingelicht waren, hadden hunne voorzorgen genomen om eene botsing te voorkomen. Zij waren de Belgen, in de richting van Selzaete en Assenede, tege moet gegaan om hen te beschermen. Toen de Belgen (een dertigtal) onder geleide aankwamen, waren de Sassenaars zoo ver standig hen ongemoeid te laten. Het was den werkloozen aan te zien, dat zij in- weudig strijd voerden, en dat zij met groo- ten tegenzin hunne concurrenten lieten voorbijtrekken, 's Avonds werden de Bel gen weer onder politiegeleide door Sas gebracht, zonder dat hen eenig leed ge schiedde. Het is wel hard voor onze werklieden, doch zij zullen toch zeker niet zoo onbil lijk zijn de schuld op de werkgevers te gooien. Indien de dooi wilde intreden, dan kon de gemeente misschien meer.menschen aan het werk zetten. Iedere belastingbetaler zal daar zeker gaarne zijn deel voor bij dragen. KLOOSTERZANDE. Zaterdag werd al hier door de Vereeniging „Eigen Hulp" aanbesteed de levering van 141500 KG. Superphosphaat, 76900 KG. Ammoniak- Superphosphaat en 79600 KG. Chilisalpe- ter. Minste inschrijver hiervan was de heer P. A. Adriaansens Pz. te Walsoorden voor ƒ2,36, ƒ6,68 en ƒ11,871/. per 100 KG. wie de levering is gegund. HONTENISSE. Voor de tijdelijke waar neming van het vacante ontvangkantoor der directe belastingen enz. te Hontenisse is tegen 1 Maart aangewezen de heer J. Broeder, surnumerair bij dat dienstvak te Middelburg. ZAAMSLAG. De dieven hebben in de laatste dagen hun slag weer geslagen. Bij den landbouwer A. N. werd uit de keet een partij vleesch gestolten en tevens het kippenhok nagezien. Bij een ander werd een varken gestolen. St. JANSTEEN, 15 Febr. Gisteren wa ren eenige jongens bezig zich te vermaken op 't ijs van een z. g. rootput. Een van hen, het zoontje van C. V. uit Absdale had het ongeluk er door te vallen, en zou zon der twijfel verdronken zijn, zoo niet een andere jongen hem met gevaar voor zijn eigen leven gered had. Flink zoo! KOEWACHT. In jaren zijn in deze stre ken niet zoovele diefstallen voorgekomen 1 als dezen winter en het zijn vooral de 1 grensdorpen, die door de dieven bij voor- keur bezocht worden. Geen wonder dus, dat het request van de heeren Dixhoorn c. a. in de grens-ge-

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2