1878-1902. No. 17. Woensdag 19 Februari 1902. le Jaargang. FEUILLETON Brieuen, stukken en aduertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur uan „ZELANDtA" te Zuiddorpe. De Fortuinzoeker. De Christelijke democratie. Prijs per 3 maanden t franco per post 75 cent, voor België frs. 2.50. Bij vooruitbetaling voor een geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland. Aan deze uitgave is verbonden een GEÏLLUSTREERD ZOIVDAGSRLAD tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. Advertentlën t van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. Bij driemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend, Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor 40 cent per advertentie, Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke reductie. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave. Lijnt van giften voor Z. H. «len Puim. Vorig bedrag f 240,55. N. N. De eerste gift voor den Paus uit Sas van Gent, op hoop van navolging 1,00. Totaal fZ 41,55. Zij, die zich met April a. s. op ons blad abonneeren, ont vangen de, vóór dien datum verschijnende, nummers GRA TIS. Wij verzoeken hen, tiie zich bij vooruitbetaling hebben ge- abonneerd op Zelamlia en 't bedrag nog niet mochten hebben Ingezonden, dit vóór «len len Maart a. s. te willen doen. Zij, die vóór i Maart dit be drag niet hebben voldaan, worden beschouwd als abon- né's per kwartaal. Breekt los in jubeltonen, Heft aan uit volle borst! Gij, Rome's trouwe zonen: «Heil, Leo Paus en Vorst!" 't Jaar acht en zeventig! Nog treurt de Christenschare Bij 't versch gedolven graf Daar klinkt van land tot land De kreet: «Paus Leo heil »Dat Gode Hem ons spare, Hem heilige en onttrekke, aan 's Vijands snoode hand. Verheugt U Christenvolk! Ziet, op de duistre wolken Van rouw en bange vrees, het schittrend Licht ontvlamt! De ster van Bethlehem, 15 voor d'afgedwaalde volken Het schild van Christus' Kerk, dat 's vijands kracht verlamt. 't Zijn vier en twintig jaar. Bij 't jublen der accoorden, Verschijnt van 't zilvren feest deez eerste morgenstond. Een kreet barst juichend los aan Rome's Tiberboorden, Rolt altijd zwellend voort, langs 't breede wereldrond: «Viva il Papa nostro!" Het klinkt in duizend talen «Heil, aan Paus Leo heil!" Moog van de Hemelstad Nog lang dat Hemelsch Licht met nieuwe glansen stralen, Een ster den volkeren, op 't duistre levenspad. H. A. Wij lezen in Het Centrum het vol gende, omtrent hetgeen kardinaal Ram- polla over de democratie heeft uitge vaardigd. Op last van den Paus heeft kardinaal Rampolla twee zeer uitvoerige en be langrijke documenten gericht aan alle Bisschoppen van Italië, beide gedagtee- kend van 27 Januari 1902. Het eerste is een memorie van niet minder dan 105 bladzijden druks en heeft betrekking op de organisatie en werkzaamheid der katholieke Congressen, waaromtrent verschillende wenken en raadgevingen worden ten beste gegeven. Het tweede aktestuk vormt een bro chure van 17 bladzijden druks, is on derteekend door kardinaal Rampolla, gaat uit van de «Congregatie voor bui tengewone kerkelijke aangelegenheden" en betreft de christelijke democratie in Italië. Zooals de kardinaal-Staatssecre taris zegt, heeft dit tweede document ten doel, opheldering te geven aangaan de sommige punten, den ijver aan te moedigen en de eenheid te bevorderen, welke door allen zoo vurig gewenscht worden en den H. Vader zoo nauw ter harte gaan. Van deze gewichtige instructie geven wij den hoofdinhoud in uittreksel weer. De kardinaal begint met op te mer ken, dat vooral in den laatsten tijd on der Italië's Katholieken meenings-ver- schil is ontstaan omtrent den aard der christelijk-sociale beweging, en zoodoen de storing in hun onmisbare eenheid. «Daarom beval Z. H., deze instructie aan de Hoogw. Bisschoppen van Italië te zenden, opdat elke grond voor mis verstand en twist onder de Katholieken uit den weg geruimd worde en tegelij kertijd een antwoord volge op meerde re vragen, die van verschillende zijden aan den H. Stoel werden voorgelegd." In negen paragrafen worden nu deze vragen beantwoord. Eerst komt ter sprake de verhouding der christelijke democratie en de poli tiek, zooals die in de Encycliek Graves werd omschreven. «De christelijk-democratische veree- nigingen, zoo verklaart thans de kardi naal, moeten slechts, welke haar ka rakter ook moge zijn, beschouwd wor den als uitingen der christelijke volks actie, die berust op de natuurwetten en de voorschriften van het Evangelie. Men behoort ze derhalve niet te be schouwen als middelen voor bepaalde politieke doeleinden, en evenmin als werktuigen voor een of andere wijzi ging van den Staatsvorm. De christe lijk-democratische actie heeft, gevestigd als zij is op den grondslag van gerech tigheid en Evangelische naastenliefde, zulk een uitgestrekt gebied van werk zaamheid, dat zij voldoet aan de groot moedigste strevingen der Katholieken en «zelfs de actie der Kerk ten bate van het volk omvat." (Slot.) John herstelde langzaam, ofschoon hij het aan zijne sterke natuur en den bij- zonderen bijstand Gods te danken had, dat hij het leven had mogen behouden. Het was blijkbaar dat de jongeling hem had willen bestelen. Hij was een agent van den jood Aaron, en door dozen omge kocht om John van zijne 10,000 dollars te berooven Het is eenige jaren geleden dat op den avond van een schoonen zomerdag, in de nabijheid eener eenvoudige doch nette ja gerswoning in de Rijnprovinciën, een rij tuig met twee paarden bespannen, stil hield. Er zat een bejaard man in het rijtuig, in wien wij terstond iemand zouden her kend hebben, die eertijds den naam van Johnn Wills droeg, doch dien wij thans weder Dorner zullen noemen. De koetsier had zijne paarden aan den zoom van een bosch ingehouden, en wees met zijne zweep op de genoemde jagers- woning, zeggende »Daar zal het moeten zijnDorner had echter reeds het portier geopend, en sloeg kort daarop het Voedpad in dat naar de woning voerde. Het rijtuig moest een omweg maken. In de jagerswoning was het doodstil, al leen hoorde men het brommen van een hond, die op den dorpel lag, en welks oo- gen mistrouwend op den vreemdeling ge richt waren, hoe meer deze naderde. Deur en vensters stonden wijd open om versche lucht binnen te laten komen. Dorner bleef in de nabijheid van het huis staan en luisterde naar de stemmen welke hem uit een venster der eerste ver dieping te gemoet klonken. Het scheen dat de huisvrouw de kinde ren te bed bracht, want zij spoorde hen aan om op hunne knietjes het avondgebed op te zeggen. De zon was ondergegaan en de avond schemering dekte het dal met een valen sluier. De kinderen baden het Onze Vader met heldere stem, en de moeder verbeterde de kleine fouten met al den ernst welke bij zulk eene handeling past. Toen een gedeelte van Jiet avondgebed ten einde was, zeide de moeder»Nu nog Deze gedachten worden nader toege- lich door een passage uit het pauselijk schrijven van 10 Juli 1895 aan den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen. Verder wordt aan de christelijk-de mocratische vereenigingen en couran ten het volgende program voorgeschre ven «Daar kunnen alle vragen behan deld worden, die samenhangen met de zegepraal der gerechtigheid en met de beoefening der Charitas ten bate van het volk en welke het eigenlijk doel der christelijke democratie uitmaken. De christelijk-democratische nieuwsbla den kunnen ook hun oordeel uitspre- over politieke gebeurtenissen en opvat tingen, maar zonder den schijn aan te nemen, dat zij dan spreken in naam der Kerk, en zonder hun meening op te dringen, wanneer het gaat over za ken, wier bespreking vrij is, alsof degenen, die anders denken, geen op rechte Katholieken zouden zijn." Hierbij sluit zich aan een hernieu wing van het vroegere Non expedit, dat de Italiaansche Katholieken zich van deelneming aan staatkundige ac tie behooren te onthouden, ,,'tls ech ter niet voldoende, dat de christen-de mocraten vermijden, in naam der Kerk te spreken, wanneer zij louter politie ke qusesties behandelenzij moeten zich in Italië ook onthouden van deel neming aan elke politieke actie," be halve wat betreft de verkiezingen voor den gemeenteraad. Deze onthouding is strikt noodig om zeer gewichtige rede nen met het oog op den ondragelijken toestand, waarin de Paus zich als Sou- verein nog altijd bevindt. De volgende paragraaf handelt over de verhouding tusschen de pers en het Episcopaat. De plicht der christelijk-de mocratische en van alle katholieke jour nalisten vordert, „dat zij in alles wat de werkzaamheid der Kerk aangaat, zich geheel met hun verstand en wil evenals alle andere geloovigen onder werpen aan den Paus en de bisschop een Onze Vader voor uw ongelukkigen grootvader, opdat God hem in leven of dood genadig moge zijn." In Dorners oogen schoten tranen van weemoed en liefde, hij vouwde de handen en bad insgelijks. Hij had intusschen niet gezien dat ge durende het gebed van de andere zijde van het huis een man in jachtgewaad, vergezeld van een paar honden, genaderd was, die vol verwondering op den vreem deling en het nabijstaande rijtuig blikte. Toen deze vreemdeling de handen bid dend vouwde, werd de nieuwsgierigheid des jagers nog grooter, ofschoon hij niet kon begrijpen wat dat alles te beduiden had. Het grijze hoofd, de gekromde gestalte, het door de zon gebrande gelaat en de zonderlinge houding van den vreemdeling in de nabijheid zijner woning, dat alles maakte zijne belangstelling in de hoogste mate gaande. Toen* de kinderen hun gebed geëindigd hadden, en de vreemdeling den jager in zijne nabijheid zag, verbleekte hij zicht baar, doch herstelde zich spoedig en zeide in een vreemden tongval»Ik ben ver dwaald geraakt; zoo gij hier heer en mees ter zijt, vergun mij dan een oogenblik rust in uw huis." De jager groette hem en zeide deelne mend: »De graaf zal op gindsch kasteel pen, hun voorschriften ten uitvoer bren gen en openbaar maken, hun onder nemingen met volle bereidwilligheid ondersteunen, hun beschikkingen in acht nemen en doen eerbiedigen." Wanneer de christelijk-democratische pers stoffen, die behooren tot het ge bied der geloofs- en zedeleer en der na tuurlijke ethica, behandelen wil, dan moet het drukwerk, alvorens te ver schijnen, eerst van de bisschoppelijke keuring zijn voorzien. Eveneens moe ten de statuten van katholieke veree nigingen door de bisschoppen worden goedgekeurd. Op Seminarie's mogen geen couranten worden gelezen, dan met toestemming van den bisschop. Ook moeten priesters en leeken eerst de toestemming van hun bisschop ver nemen, wanneer zij redevoeringen gaan houden over de christelijke democratie en zich bij disputen stipt houden aan de bepalingen, welke de „Congregatie der Bisschoppen en Regulieren" 31 Ju li 1894 heeft uitgevaardigdnamelijk dat apologetische disputen niet verbo den, maar aan de bisschoppelijke toe stemming onderworpen zijn en dat zij niet moeten plaats hebben dan wanneer ze werkelijk noodig zijn en door men- schen van degelijke kennis. Inzonderheid wat contradictoire de batten met sociaal-democraten betreft, verwijst kardinaal Rampolla naar een decreet der Propaganda, dat zulke debatten wel niet verbiedt, maar de gevaarlijkheid ervan uiteenzet en erop aandringt, dat ze in geval van nood zakelijkheid alleen worden gevoerd door personen, die in staat zijn om de waar heid zegevierend te verdedigen. Ten slotte wordt nogmaals herinnerd aan verschillende uitspraken, die paus Leo XIII vroeger omtrent soortgelijke vragen en moeilijkheden gedaan heeft. wel beter huisvesting hebben dan zijn ja ger; maar ook mijn huis is groot genoeg om u gastvrijheid te schenken. Wanneer gij dus mijne woning voor lief wilt nemen tot ik u op den rechten wi zal brengen, wees dan zoo goed binnen te treden. Maar waar moet dat rijtuig heen?' Dorner gaf geen antwoord, maar wenk te den koetsier het rijtuig nader bij te brengen. Intusschen was de jonge vrouw uit het huis gekomen en zag met klemmende ver wondering den vreemdeling aan de deur, die zoozeer begon te beven, dat hij zich met beide handen moest vasthouden. De jager wist evenmin als zijne vrouw wat hij van dit alles moest denken. Toen het rijtuig voor de woning stond, liet Dorner een paar zware koffers in huis dragen en betaalde den koetsier, die zijne zweep over de paarden legde en snel weg reed. Dit alles geschiedde zonder dat er een enkel woord tusschen de verschillende per sonen gewisseld werd. Eerst toen het rijtuig uit het gezicht was, ging Dorner in huis, zonder plicht plegingen de geopende huiskamer binnen zette zich ijlings op een stoel neder, en brak nu, zijne aandoeningen niet langer meester zijnde, in een vloed van tranen uit. »Wie zijt gij toch? riep dc jager, de hand van den vreemdeling vattend. Ik ben uw ongelukkige vader, die een klein plaatsje verzoekt om bij de zij nen te kunnen sterven," weende Dorner. De jager viel met een luiden kreet om dan hals van den ouden man en snikte, tot in de ziel bewogen »Mijn vader, mijn arme vader, heeft God u tot ons terugge voerd Kunt gij het mij vergeven, dat ik u en uwen broeder eens in de diepste ellen de heb achtergelaten? Vergeven? herhaalde de jager, de handen zijns vaders kussende; wij willen God danken dat Hij ons gebed verhoord heeft." De kinderen, die in hun slaapvertrekje den kreet des vaders gehoord hadden, kwa-. men in hun nachtgewaad te voorschijn; Johannes, de oudste, liep tot zijne moeder, die weenend de ontmoeting tusschen va der en zoon bijwoonde en vroeg: »Is die vreemde man onze grootvader?" en toen de moeder nu toestemmend met het hoofd knikte' ging hij vrijmoedig naar den ou den man, viel hem om den hals en zeide »Wij hebben dagelijks voor uwe terug komst gebeden, nu heeft onze lieve Heer ons gebed verhoord." Dorner liet de hand zijns zoons los en drukte zijn kleinzoon aan de borst. Zoo zalig, zoo gelukkig had hij zich nooit gevoeld; zulk eene ontmoeting was VI. BIJ DK ZIJNEN.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1