17 Dienstmeid, „Eigen Hulp" 1 CHILI-SALPETER. Ls van Waesöerglie-Janssens, Wijnhandel. Levensverzekering-Bank „Amsterdam", jet lap m Zeeland" Dr. Jules De Vos, Eene KEET „Zebndia," R. K. Nieuwsblad lil A. F. NEELEMANS, HULST. Gr e: ÏST t9 MATEMlMMh Merinos Sajet. Merinos Sajet. MEER!!! Feibrnnri SO Bericht. Aanbested in g Wissel- en Effectenkantoor, HULST. Kantoren te AMSTERDAM en EINDHOVEN. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping Zeeuwsch- Vlaanderen. StooinbontcJii'iist op d<* Wester-Schelde. stervende en letten op den voortgang van zijn doodstrijd; hun peinzende houding gaf te kennen, dat alle hoop verloren was. De hertog de M., met het hoofd diep in de kussens begraven, met hij gende borst en de slapen reeds met het klamme doodzweet bedekt, opende van tijd tot tijd de oogen en zag met onrustige blikken rond, maar spoedig vielen zijn oogleden weer dicht en dan verviel hij weer in een onverkwikkende sluimering. -De nuntius naderde een der dokters, ondervroeg hem met een vragenden blik die ons allen in die vreeselijke uren eigen is. «Exellentie, hij kan nog een uur leven hoogstens.» De nuntius wierp een snellen blik op de pendule, 't Was op slag van vijven. «Denk je,» vroeg hij op ge- dempten toon, «dat de stervende de ontroering kan verdragen van een be zoek van zijn dochter bijvoorbeeld?" De dokter antwoordde ontwijkend. Toen opende de hertog de oogen, hij hoorde scherp, zooals vele sterven den doen. De nuntius boog zich tot hem voorover en zeide hem op langzamen toon, dat de Paus hem zijn zegen zond, en dat door een bijzondere gunst, over eenkomstig een uit Rome gekomen be vel, Zuster Louise, zijn dochter, de Karmelites, voor één uur het klooster zou mogen verlaten om hem te komen omhelzen. Het gelaat van den ster vende werd door een glimlach ver helderd, hij bewoog de lippen en de nuntius vernam nog met moeite het korte woord (in den dood en in het leven hebben wij slechts korte woorden om groote dingen uit te drukken «Dank dank.« Op datzelfde uur stond er een rijtuig stil voor het klooster der Ivarmelitessen en de eerwaarde overste trad de cel binnen van Zusier Louise, de eenige dochter van den hertog, om haar het bevel van het Romeinsche hof over te brengen. «Ga dan,« besloot de overste, nadat de zuster de lezing van den brief ge knield had aangehoord, «ga dan, 't is het bevel des Pausen. Gij hebt één uur den tijd en God geleide u.» De Karmelites stond op zonder ver wonderd te zijn over dat ongewoon be vel en was bereid het klooster te ver laten, waar zij sinds twintig jaar de gevangene was van God. Zij stapte in liet rijtuig, maande den koetsier tot spoed aan en bad met ang stig kloppend hart voor haar sterven den vader. 't Was kwartier over vijven, toen Zuster Louise de eeretrap beklom, die met zeldzame gewassen en bronzen beelden was versierd maar zij lette niet op dien rijkdom, zij 'zag zelfs den nun tius niet, die haar op de trap voorbij ging- Zij trad binnen, snelde naar het bed van haar vader, wierp zich om zijn hal-s, en zijn koude handen grijpende .vergoot zij heete tranen. Het bezoek van zijn dochter deed den hertog goed, vast klemde hij hare hand in de zijne. 't Sloeg half zes op de pendule. De grijsaard werd doodelijk bleek, zijn oo gen puilden uit hun kassen en zijn ademhaling word korter. «Hij sterft, hij sterft," snikte zijn dochter. De hand van den zieke werd steeds kouder en met gedempte stem begon de huiskape laan de gebeden der stervenden. «Gij zijt op tijd gekomen om mijn oogen te sluiten," had de hertog eeni ge oogenldikken geleden tegen zijn kind gezegd, en zij had gean*woord, dat zij God zou bidden er de kracht toe te hebben. De doodstrijd duurde intusschen voort, 't was alsof de dood moeite had, het leven te verwoesten van dien man, den laatste van zijn geslacht. De Karmelites zag op do pendule, zij verbleekte Zij had slechts één uur tijd, zij moest nu naar het klooster te rug als zij op het gestelde uur weer binnen wilde zijn. Zij stond op om heen te gaan. De hand van haar vader hield de hare nog steeds omklemd en een uitdrukking van angst lag op het gelaat van den zieke. Het bloed steeg de zuster naar het hoofd en haar oogen staarden den stervende aanzij moest heengaan, maar weer ging zij op de knieën voor het bed lig gen, nog één minuut lang toen stond zij weer op, en slechts de enge- len hadden gezien, welk een vreeselij ken strijd de zuster in haar ziel gestre den had. Zuster Louise zag een laatste maal op de pendule, wier gouden wijzers on- verbiddellijk den vooruitgang wezen van don tijd. Ilaar vader had het doodsge- reutel reeds in de keel, en langzaam en zacht maakte zij haar hand uit die van den stervende los. Een der doktoren had die beweging bespied en vermoedend wat zij doen wilde, zei hij «Blijf hier, Zuster." «Ik moet aan mijn regel gehoorza men," sprak de Karmelites en ging biddend heen, en in de plooien van haar grove bruine pij, die over het Saksisch tapijt sleepte, blonk als een diamant een traan van bewondering, die aan de oogen ontsnapt was van den dokter dien veteraan der smart, die tot haar gezegd had: «Blijf hier, zuster." Zij ging en sloot de oogen van haar vader niet. Een uur, juist een uur na haar ver trek uit het klooster trad zij er weer binnen, op hetzelfde oogenblik, dat haar vader den geest gafzij ging met haar mede-zuster naar het koor om het ge wone dagelijksche officie te zingen, met een grooten vrede in het hart en niet eens vermoedend dat zij een akte had gedaan van sublieme gehoorzaamheid. Advertentiën. De verkoop van een deel der vroeger reeds breeder geannonceerde zoogenaam de Axelsche Vlakte, toebehoorende aan de Weduwe Erven W. DEKKER Pz., zal alsnu plaats hebben op des namiddags 2 ure bij P. Koole te Axel. Notarissen Dregmans, Axel. Van der Moer, T„_npn7Pn De Ridder, #lerneuzen- In een Zeeuwsch R.-K. Gezin te Am sterdam wordt gevraagd tegen 1 Mei een flinke, nette van goede getuigen voorzien. Loon naar bekwaamheid. Brieven franco onder letters S. A. boekhandel F. IL J. Bekker, Singel 564 Amsterdam. Landbouwers-Vereeniging te Hontenisse- op Zaterdag den 15 Februari 1902 des namiddags om 4 uren, bij den heer P. J. Verbist te Ivloosterzande. plus minus k°. 180000 pl. m. k°. 75000 en pl. m. k°. 75000 De'inschrijvingsbiljetten en voorwaar den op aanvraag te bekomen bij Jac. Buijsrogge aldaar. Jncasso, Effecten, Assurantiën, Hypotheken, enz. Directeuren; Mr. N. C. M. SMITS VAN OIJEN, te Eindhoven. J. E. J. BONNIKE, te Amsterdam. Commissarissen: G. VAN DER AA, Directeur der Amsterdam-Londen-Verzekering-Maatschap- j, te Amsterdam L. M. BONNIKE, Industriëel, AmsterdamF. COENEN, id cPr Gedeputeerde Staten van Limburg, WeertP. CRAMER, lid der firma A. Hendrichs Co., reeders en kooplieden, Amsterdam; R. J. C. F. KOLF SCHOTEN, lid van den Gemeenteraad, ArnhemE. LAANE, lid der firma W. Laane, bankier te Roosendaal en Bergen op Zoom; L. C. J. VAN OGTROP, lid der firma H. J. VAN OGTROP Zoon, Commissionnairs in Effecten te AmsterdamW. H. PIJLS, oud-lid der Eerste Kamer te Maastricht; Jhr. L. F. C. H. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, Wethouder te Zevenaar F. W. B. Baron SLOET TOT EVERLO, Arts te Hilversum.; L. J. M. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Hulst. Verzekering tot elk bedrag, zoowel op eigen als op eens anders leven. Nadere inlichtingen, Tarieven, Jaarverslagen enz., gratis te bekomen aan de Kantoren te Eindhoven of Amsterdam. CAFÉ RESTAURANT. Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Scafslnck d la minute, enz. RUIfflE KAMERS.BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal in de buurt «het Zwaantje" tegen den tolboom, gemeente Ter Neuzen op Zaterdag S2 Februari 1»02, des namiddags ten 3 ure, verkoopen E E N E P A R T IJ gediend hebbende bij het houden van het Vlaamsch Zendingsfeest als: 2 Spreekplaatsen met toebe- hooren, Planken, Deuren, Kapstok ken, Emmers, Manden, Water-, Koffie- en Theeketels, Tafelmessen, Vleeschvorken, Handdoeken, Ser vetten en verdere goederen. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van AUGUST ELI- GEEST, herbergier te Ter Neuzen, in zijn woonhuis, omtrent den Baandijk, nabij de Barrière, op Woensdag 19 Februari 19412, des namiddags ten 3 ure, verkoopen: (nieuw hout) lang 14 Meter en breed 4 Meter, staande in de na bijheid der Staalfabriek, gemeente Ter Neuzen, tot afbraak. O P het eenige voor Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds De Nieuwe London UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Wesl-Europeesche of Spoortijd. Vervoermiddelen. I)e verkooping bij IVENS aan de Drie Schouwen te Axel is uitgesteld tot Zaterdag den IS Februari i !H)2, des namiddags S ure,in |>laa(s van Vrijdag I'S Februari. Notaris DREGMANS. Correspondent 1ste klasse der Ned. Bank. Koopt en verkoopt Effecten, Cou pons, Wissels, Cheques, Vreemde Bankno ten en Munteii. Controleert uitlotingen. Ojient Bekeiiiiig-4'ourant met renteberekening en geeft gelden of» hypot heek, op effecten, onder borgtocht of nuclei* solied onder pand. Belast zich mot alle soorten van ver/ zekering en alles wat tot liet Wissel en Effecten vak behoort in den ruimsten zin. IS TE SS»IS EK EX eiken Woens dag te Ter Neuzen in het «Neder landse]) Logement," eiken Zaterdag te Axel-bij mejuffrouw de Wed. Rolff en a lie dagen to Hulst ten zijnen kantore. Fcnsiociicii, Lijfrenten, Studiebeurzen, Spaarverzekeringen. Billijke l'reiniën. Voordeelige Polisvoorwaarden. TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. II pots tc Axel bij F. Dieleman Ter Neuzen hij D. de VosHulst bij J. W. Warnier; Sas van Gent bij Gebr. Govaert; Zuiddorpe, bij Pr. Apers Overslag bij Ch. Steenput Oostburg bij d'c fir ma A. J. Bronswijk; iJzendij- ke bij de wed. L. J. Bevin Middelburg bij W. Govers, coif feur; VHssingen bij A. Salet; Goes bij de wed. J. de Poor ter; Kruiningcn bij O. de Munck Zierihzee bij M. S. Polak. doet dc gri. zo haren binnen enkele dam n verdwijnen, maakt het haar i glanzend en zacht, belet het uitval- 1 n en neemt de pelletjes van het 1.\auf''we-. Eischt op den hals_J v; n den flacon dicposé. Vtrkr.gbasr f J gQ f 0)85 in flacons van t Dage lijks Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Ter Neuzen Woensdags vm. 5,7,30 9,30 11,55») nm. 3,301») 5,30 8,10,nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30d) 10,25 nm. l,55f) 2,15 3,301») 3,50 8,10 8,50 5,35 7,50d) 10,45 6,10e) 9,10d)e) 11,55 6,30e) e) 12,15 Van Ter Neuzen naar Hoodekenskerko vm. Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen I)eze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naur Breskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van G,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om 4»,54). Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, BreskensTer Neuzen, BorsselenTer Neuzen en omgekeerd, worden re toerkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. Wugendienst llliLt-Wiilsoonleii. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en Van Walsoorden naar Hulst, ongeveer 11 uur nm. 2,05 en 8,05. vm. 9,11,30 en nam 3,02 en 6,30. f) Selzaete |'vertpek Sl»oop\veg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,33 1)12,03 5,10 8,05 Sluiskil 5,43 8,40 12,12 5,10 8,12 Sluiskil (brug) 5,45 8,43 12,15 5,23 8,15 Philippine 5,49 8,47 12,20 5,28 8,20 Sas van Gent (aankomst 5,59 8,55 12,28 Sas van Gent ^vertrek 6)00 8 56 12;2g Selzaete (^omst 6,08 900 12,34 (vertrek 6,20 9,10 12,49 Aank. te Gent (kl. st.) 6,56 9,46 9,23 te Gent (gr. st.) 7,10 9,58 1,30 l)Deze trein vertrekt des Woensdags 12,15. v.Gent (gr.st.)n. T.N. 5,28 8,19 12,06 Gent (kl.st.) 5,41 8,30 12,17 aank. 6,15 9,05 12,48 6,20 9.09 12,51 v. Sas van Gent 6,32 9,21 1,03 Philippine 6,40 9,30 1,11 Sluiskil (brug) 6,44 9,34 1,14 Sluiskil 6,47 9,36 1,17 Aank. Ter Neuzen 6,57 9,43 1,25 Van Ter Neuzen «ver St. Nicolaas naar Gent. vTer Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7'09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,i4 CORRESPONDENTIE. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,49 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 v. Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Brussel n. Gent 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n- Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. Neuzen—Mechelen v. Ter Neuzen 7,— 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 7,06 9,55 1,36 6,— «Axel 7,13 10,05 1,45 6,09 Kijkuit 7,21 10,12 1,52 6,17 Hulst 7,32 10,22 2,02 6,26 Clinge 7,50 10,38 2,18 6,42 St. Gilles 7,59 10,46 2,26 6,51 Aank. tc St. Nicolaas 8,08 10,55 2,35 7,— Vertr. te St. Nicolaas 8,24 10,57 3,05 7,17 Aank. te Mechelen 9,17 11,53 4,04 8,15 v. Mech. n. St.Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,03 St.Mic. n. T. Neuz. 7,50 11,40 3,10 7,25 St. Gilles 8,- 11,50 3,20 7,36 Clinge 8,11 12,01 3,31 7,49 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,05 Kijkuit 8,40 12,30 3,58 8,13 Axel 8,48 12,38 4,06 8,22 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 8,30 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 8,38 T. Neuz.Brussel over Lokeren. v. T. N. 8,35 12,03 5,13 a. Selzaete 9,09 12,52 5,47 Brussel 12,34 3,15 9,42 v. Brussel 5,34 10,18 2,13 6,19 Selzaete 9,09 12,51 6,8,49 T. N. 9,43 1,25 6,50 9,35 CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nic. n. Antw. 8,23 11,42 2,50 7,18 Antw. n. St. Nic. 6,49 10,40 2,06 6,16 St. Gilles n. Moerb. 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerb. n. St. Gilles 6,53 9,54 1,15 6,14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10,26 Brus. n. Mech" 6,— 6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10.25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eecloo naar Schoondijke. Aank. Eecloo per spoor 7,12 9,49 1,40 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 Watervliet H. 8,05 10,38 5,16 IJzendijke 8,21 10,59 5,33 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6, Schoondijke naar Eecloo. Zondag Zon- en niet Feestdagen Vertrek Scb. 9,32 1,45 9,32 IJz. 10,30 2,06 10,30 Watvl. L 6,21 11,12 3,15 12,25 Aank. Eecloo 6,58 11,43 3,58 1, Vertr. p. sp. 8,12 11,50 4,43 7,46 Ma IdeghemDra a i bril g SchoondijkeBreskens. Aank. Maldegh. p. sp. 7,41 9,52 1,37 6,57 Vertr. 7,42 10,14 1,38 7,10 Aank. Draaibrug 8,32 11,05 2,34 8,06 Vertr. 8,47 11,10 2,40 8,12 Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,52 Aank. Breskens 9,53 12,15 3,45 9,15 BreskensSchoondijke DraaibrugMa Idcchcni. Vertr. Breskens 6,23 10,37 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 11,03 1,43 4,40 Vertrek Draaibrug 8,32 11,51 2,37 5,30 Aank. Maldeghern 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. p. sp. 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoom tr. VI issi ogen-Middel hu rg STAD S T IJ D. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilm. 8,9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoorl» ootdlenst WalsoordenVlake. Zondag namiddag wordt niet gevaren. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6,—, 9,nm. 12,50 en 4,uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,31 en nam. 2,25 en 5,20 uur. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorpe.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4