tbode R. I Treffende gehoorzaamheid. Serie 26135 No. 5 fr. 50000 5673 12 2500 26135 23 1000 24487 10 500 26882 1 500 3479 24 150 5673 3 150 5673 5 150 5673 9 150 5673 18 150 5673 24 150 7576 4 150 7576 0 150 7576 22 150 14503 19 150 19252 5 150 19252 9 150 19252 13 150 23761 17 150 26135 2 150 26278 4 150 26278 13 150 26278 20 150 26547 16 150 26882 16 150 1 overige nommers in bovenstaande Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Correspondentie. Marktberichten. Nagekomen Advertentie. dragen, en nog steedt is men aan het zoe ken naar meer. Daar de man alleen op een paar kamer tjes woonde en bijna geen bezoek ontving, was zijn bestaan feitelijk maar aan enke len bekend. Bij gebreke van een testament komt de nalatenschap waartoe, zooals reeds ge bleken is, ook nog eenige goed verhuurde huizen behooren aan neven en nichten, die den ouden man wellicht nimmer heb ben gezien. Hoe groot de nalatenschap zal zijn, is nog niet bekenddoch dat deze heel wat zal bedragen, is wel zeker. De moord te Tilburg. In verband met den moord in den Noordlnsek komt in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 8 dezer de volgende oproeping voor„De schrijver van de brieven onderteekend „Een Koet sier", wordt beleefd verzocht zich persoon lijk te vervoegen bij de justitie of politie om nadere mededeelingen te doen. Wanneer die mededeeling van belang is, zal hem eene groote beloohing worden toe gekend. Verder bevat het zelfde blad deze ad vertentie Vrouw Bijnen weet alles van de gruweldaad. Zulks is in handen van de politte, doch zij doen er niets voor. Een Koetsier. Te Dongen is een blok huizen, be woond door drie gezinnen, totaal afge brand. Niets kon worden gered. Verschei dene kippen en klein vee werden een prooi der vlanïmen. Te Osch is een woon huis met al wat er in was verbrand. De bewoners konden zich slechts met moeite redden én een kindje van zes maanden kreeg .zulke ernstige brandwonden dat de toestand hopeloos is. Sedert geruimen tijd bezigen de land bouwers Gebr. D. te Uithuizen (Gr,) een hond als courantbezorger, 's Avonds gaat de hond geregeld naar de woning van den eenen broeder, die de courant in een tasch- je doet, dat de hond aan den hals draagt, waarop de viervoeter terstond de terug reis anderen hebben wonden aan het hoofd, gebroken armen en beenen en klagen bo vendien over inwendige pijn. Van een hunner moet een been worden afgezet. Valsche muntbiljetten. Door de poli tie te Dordrecht is aangehouden de 23 ja- rjge koopman'J. C. P. Deze vriend bleek goed bij kas te zijn, althans hij had enkele malen een bankbil jet van 40 ter inwisseling aangeboden. Dit geval op zichzelf zou nu juist geen aan leiding tot zijn arrestatie hebben gegeven, indien het niet ware gebleken, dat bedoel de biljetten valsch waren geweest. In plaats dat de Nederlandsche Bank er 40 gulden op betaalde, gaf de Nederlandsche Maagd er 40 kussen op aan toonder. Het staat nu echter te hezien, dat de houder van 't biljet geen 40 gulden en ook geen 40 kussen voor zijn papier, maar wel 40 dagen gevangenisstraf of meer er voor zal 'ontvangen, daar tegen hem proces verbaal is opgemaakt. - Nieuwe flesschenlrekkerijEen tweetal z.g. flesschentrekkers vervoeg den zich dezer dagen bij den eerw. overste van het Urselinenklooster te Venlo, aan wie ze aanvankelijk een bloeiende sering, geplaatst in een bloem pot, als cadeau aanboden. Op stuk van zaken eischten de lieden echter geld. Daar de overste na het lang durig opdringen zich van dit lastig bezoek wilde ontslaan, riep ze de hulp van den commissaris van politie' in. Dank zijne goéde zorgen en maatrege len, hadden de luidjes zich in een mi nimum van tijd van een piaatskaart voorzien en Venlo verlaten. Schandelijk. Op het teerfeest van het schuttersgilde St. Sebastiaan te Os- sendrecht wedde een der gildebroeders, dat hij twaalf halfponds-worstenbroo- den en zooveel kruiken bier zou ver orberen. Hij won de weddenschap, wegens niet tijdig voldoen der rembour- semenlen. De kantonrechter heeft in deze zaak thans uitspraak gedaan de directeur N. W., wonende te Marialmé, is veroor deeld tot 25 boete, subs. 10 dagen hech tenis. De eisch was ƒ50 boete. UITLOTIIVG. LOTEN VAN GENT 2 pet. a fr. 100 van 1896. Trekking 8 Februari. Betaalbaar 1 Juli. 12 serieën 3479 7576 19252 23761 26135 26547 5673 14563 21918 24487 26278 26882 is onderneemt. Zoodra hij aankomt, gaat doch plotseling werd hij ongesteld en hij naar de deur, haalt een versnapering was eenige oogenblikken later een lijk. uit een daarvoor bestemd bakje en brengt vervolgens een schelletje in beweging, dat de bewoners waarschuwt dat de tenbesteller aangekomen is. kran- - Voor de Boeren. Onderstaand gedicht werd door Dr. 'Schaepman afgestaan aan het Zuid-Afrika-Album, uitgegeven door «De Vaan van het Noorden." Erboven staan de woorden van Vondel «Men hoeft om monsters niet te reizen Naar Afrika «Europe vindt ze in haar paleizen Vol ongena Een jammerkreet komt tot ons reizen Uit Afrika Het wemelt daar van doödspaleizen Vol ongena; Nu men geen valsche zegepralen Van 't slagveld meldt, Moet vrouw en kind den tol betalen Aan 't wreed geweld. De maar' gewaagt van reddingskampen In dezen nood Ongeluk op de jacht. Uit Rijsel wordt melding gemaakt van een vree- selijk ongeluk op de jacht. Graaf de Pas had te Pas-en-Artois een klopjacht op wilde zwijnen inge richt, in de bosschen rondom zijn kas teel. Eensklaps overschreed een wild zwijn de lijn der jagers. De Pas schoot op een afstand van tien meters. Dc kogel trof het dier in den kop, maar door een toeval vloog hij den anderen kant uit en trof gravin de Pas, die een 50-tal meters van den jager stond, in de volle borst. Het slachtoffer van dit ongeluk stierf kort daarna. Zij was slechts 35 jaar oud. Donderdag is tijdens de zitting van de Fransche kamer door een vrouw op de galerij, onder 't geroep van »Dieven Weg met de dieven een pakje in de verga derzaal gegooid, 't Pakje spatte uiteen, Daar heerscht met heel zijn stoet van rampen maar 't was gelukkig geen bom. 't Wa- t\ i t*v i I r*on ommn ah tta n.^I--11i i 1 De vale Dood Daar vallen van der moeder armen De kind'ren af En vinden laafnis en verwarmen In 't zwarte graf. Daar heerscht de afschuwelijke logen Die, zonder blaam, Europe's volken heeft bedrogen In Godes naam. De Christen Prinsen staren mede Op 't wreed bestaan, Zij roemen op hun kostbren vrede En zien het aan. Verrijst gij volken, die den Heere Als Heer erkent, Geeft vrijheid, recht en waarheid eere Hoe 't lot zich wendt; De Heer zal nimmermeer verlaten Wie Hem belijdt, Hij is de Koning aller Staten Beheerscht den tijd. O, vrije volk der Nederlanden Zoo fier van bloed, Breng offers met uw breede handen Den heldenmoed, Laat niet in pijn en nooden sterven Het hoog geslacht, Dat zegepalmen zal verwerven Na strijd en nacht. Gij kunt geen kracht van wapens geven In de ijz'ren eeuw, Maar waarborg aan de welpen 't leven, Gij sterkt den Leeuw Hij vraagt getuignis voor zijn rechten, Een aalmoes niet Eens zal de Heer den strijd beslechten, Dat 's ons verschiet. I)r. SCHAEPMAN. - Iemand te St. Gillis (Brussel) was met vier vrienden per automobiel naar het Ier Kamerbosch gereden. Aan den viersprong der rijtuigen reed de automobiel tegen eene bank en werd toen verbrijzeld tegen een boom. De vijf personen werden met geweld tegen den grond geworpen. Zij werden naar het ziekenhuis vervoerd, en een van hen kon na eerste verzorging naar huis worden gebracht, maar twee ren eieren, en verscheidene leden., die in de buurt zaten, zagen er vies uit. De vrouw werd verwijderd. Zij bleek krankzinnig te zijn. De Romeinsche bh. ion kondigen de weldra te verwachten verschijning aan van een aantal documenten van kardinaal Rampolla en van de congregatie voor bui- tenlandsche kerkelijke aangelegenheden. Deze stukken zouden betrokking hebben op de christelijke democratie, die daarin aan sterke banden zal worden gelegd. Zij wordt onder scherp toezicht der bisschop pen geplaatst en haar richting zal voor taan bepaald worden dooi de katholieke congressen. De officieele bladen der partij zullen worden onderdrukt. De poliie te Barcelona heeft een bezending wapenen in beslag genomen, die voor de Carlisten was bestemd. Onder vriendinnen. Emma: „Eva ik vind je gelant verschrikkelijk een voudig." Eva „En ik de jouwe eenvoudig verschrikkelijk" De zaak Van der Kamp. De beide nacht koetsiers te 's-Gravenhage, die verdacht waren van in betrekking te staan tot den op den Delftschen kellner Van der Kamp vermoedelijk gepleegden moord, doch voor wier vervolging deswege geen genoegzaam bewijsmateriaal voorhanden bleek, zijn door de rechtbank te 's'Gravenhage «wegens diefstal van het horloge van den verdron ken kellner" veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf ieder. De rechtbank te Middelburg deed uitspraak in de zeer veel opgang gemaakt hebbende zaak tegen P. A., oud 70 jaar, landbouwer te Middelburg, beklaagd' van' meineed. Hel openbaar ministerie had 6 maanden gevangenisstraf tegen hem ge- •ëischt. De rech1 bank heeft hem vrijge sproken Onlangs werd melding gemaakt van een aanklacht, ingediend tegen de directie der spoorwegmaatschappij Terneuzen-Gent, serieën vervat, met fr. 100. ne annum,' vim IngeKondeii snikken bewijst volstrekt niet, tint lie Hcdnctie met ilea inkoutl instemt. (S 1 o t.) De hoogere Binnenl. prijzen welke dus, vooral in den vorm van geraffineerd, kun nen en worden opgevoerd met verscheidene guldens per 100 kilo, konden zij voortdu rend meer produceeren en al gaf do prijs van het Buitenland hun verlies, zij ver laagden daardoor hunne algemeene onkos ten en kregen tevens de kans sommige suikervoortbrengende landen den genade slag toe te brengen, terwijl als gezegd de binnenlandsche prijs er voor zorgde, dat de door hen verkregen midden prijs'goed was. Het kan misschien zijn nut' hebben dat onder deze omstandigheden de suikercon- ferentie te Brussel weder bijeenkwam, waarvan het echter sterk betwijfeld wordt dat zij tot onderwerp heeftAfschaffing niet alleen der directe premiën, maar ook der indirecte, dat zijn de voordeden voort spruitende uit de cartells mogelijk gemaakt door de surtaxes. Men had mogen verwachten dat de Bel gische regeering, die het initiatief tot hare bijeenroeping nam, zelfs op den voorgrond had geplaatst: afschaffing der indirecte premiën, dewijl toch daaruit de crisis voortspruit en niet uit de directe premiën deze hebben tientallen van jaren bestaan en waren vroeger het viervoudige van thans, zonder dat dit een kunstmatige overproductie tengevolge had, dewijl de premiën vrijwel relatief gelijk waren en eene natuurlijke overproductie overal werd gevoeld en zich zelf corrigeerde, gelijk in elke andere Industrie. Van alle kanten verheffen zich dan ook stemmen tegen het vermoedde" éénzijdige doel dier conferentie en men kan er zeker van zijn dat Frankrijk, Belgie en, laat ons hopen, ook ons land zich verzetten zullen tegen elke overeenkomst, welke niet in de eerste plaats ten doel heeft de onbillijke concurentio der cartells te fnuiken. In Frankrijk en België hebben voreeni- gingen van suikerfabrikanten en landbon- wers welke ginds een stem in de staat zijn, met algemeene stemmen moties aan genomen, bedoelende de Regeeripgen er op te wijzen, dat afschaffing der directe premie met behoud der tegenwoordig ecar- tells gelijk zou staan met zelfmoord. Maar de kans op rëusssite dier conferentie, voor al voor zooveel betrefi het vervallen der cartels, is zeer gering. Rusland verkoos aan de Conferentie geen deel te nemen N.-Amerika evenmin, om niet te spreken van kleinere suikerprocudeerende landen welke niet eens ertegenwoordigd zijn, maar welke laatsteü juist dewijl aldaar de premiën gehandhaafd zouden' blijven, spoedig vaa invoerende, suikeruitvoerende landen zouden kunnen worden. Een ieder vakman zal zich bewust zijn dat nog het grootste gevaar wel gaat drei gen uit Noord-Amerika, dat een surtaxe heft van pl. m. f 20 per 100 KG., tenge volge waarvan de inlandsche Riet en Biet- fabricage met reuzenschreden vooruit gaat, terwijl do wingewesten Portorico en de Hawai eilanden reeds vrijdom van het in voerrecht genieten en ónderhandelingen gaande zijn om ditzelfde voorrecht geheel of gedeeltelijk ook ie schenken aan Cuba, waar de snikerindustrie als 't ware onge limiteerd kan worden uitgebreid De tijd is niet verre dat N.-Amerika van import-exportland zal worden, maar waar toe ons te verdiepen in de toekomst, er is genoegzaam dadelijk gevaar aanwezig en wij die den toestand aandachtig hebben nagegaan, kunnen zonder overdrijving de overtuiging uitspreken de Beetwortelsui kerindustrie is gedoemd in Nederland met uitzondering van een paar zeer gunstig ge legen fabrieken bij het voortbestaan' der Cartells te verdwijnen, tenzij de Regee ring wat wij haar'vragen zullen en wat wij stellig vertrouwen dat zij doen zal, ons helpe met de invoering van een surtaxe (invoerrecht), waardoor het mogelijk zal I worden, de bovengeschetste onrechtmatige meeedingen der cartells te keeren. Een natuurlijk gevolg daarvan zal we zen dat de suiker in Nederland relatief iets hooger in prijs wordt, stel 1 a 2 centen per '/z kilo, maar niet hooger dan den kostenden prijs plus een winst, waarvoor de concurrentie zorgen zal dat zij beschei dén blijft; de bewering is wel eens ver nomen, dat wanneer de vreemdeling ons zijne koopwaar levert beneden den kosten den prijs," wij daar tegen geene belemn.i- ring moeten opwerpen, maar economi.-ch verstandig handelen dien lagen prij. te begunstigen. Dit moge waar zijn, voor ven artikel dat in het land waar ingevoerd wordt, niet wordt voortgebracht of geen kans tot die voortbrenging oplevert, maar vooral in den tegenwoordigen tijd van stre ven naar sociale rechtvaardigheid zal toch in Nederland niemand er aan denken, suiker te willen blijven koopen beneden den kostenden prijs, om zijn huishoudelijk budget met eenige kwart- 'of halve guldens te willen verlichtenwat hij op die wijze spaarde, zou er op neerkomen, dat hij'in Nederland aan den werkman zijn brood, aan den landbouwer zijn welvaart, aan den schipper zijn vrachtpenningen, aan de nijverheid haar middel van bestaan ont nam, om zelf ietwat goedkcoper te kun nen leVen. De regeering van België moge aan onzo regeering daarbij ten voorbeeld strekken, welke eerste zich heeft gehaast,«terwijl de conferentie binnen Brussel beraadslaagde over dc afschaffing der premies, hare in dustrie, 'tgrenst inderdaad aan ironie, te verblijden met 2 francs extra premie, wel ke België voor den ondergang harer sui ker-industrie zal behoeden, gesteund als zij reeds is door een premie van ongeveer 5 francs dus te zamen 7 francs per 100 kilo. Middelerwijl zal er naar gestreefd moe ten worden, dat de accijns der suiker in alle landen gaandeweg of beter nog spoe dig, moge worden afgeschaft, niet alleen opdat dc consumptie dezer levensbehoefte zich aanmerkelijk uitbreide en het afzet gebied dus vergroot worde, maar ook de wijl dat dc eenige weg is, om overal di recte en indirecte premiën te doe» verval len kon het eenmaal zoover komen, dan vreezen wij den strijd niet, want on der gelijke omstandigheden voelen wij ons sterk genoeg om den strijd om het bestaan met eere en met succes te strijden. Wij hopen, dat u met ons overtuigd zult zijn van den ernst van het oogenblik; dat men zich niet in slaap late sussen door het banale gezegde: er is overproductie en 't zal wel weder in orde komen. Er is inderdaad overproductie en eene natuurlijke heeft steeds, als gezegd, zelf de correctie aangebracht, maar hier be staat een .kunstmatige, die niét of niet ge noegzaam gevoeld wordt, door de Cartells gesteunde landen en waarom op een na tuurlijke verbetering; dat is genoegzame inkrimping der productie niet te rekenen valt. Helpt ons daarom de Regeering en de publieke opinie voor te lichten, opdat ons vaderland behoed worde voor een ramp, die voor den landbouw, den arbeidenden stand, de schipperij en de nijverheid on overkomelijk zou zijn. De ereeniging van Beotwortelsui- kerfabrikanten in Nederland, S. Hëerma van Voss, voorzitter. J. A. Verhoeff, secretaris. Wij verzoeken lien, die zieli l»ij vooruifite(aI!in^ gc- iilioimeerd «j» «Zclandia» en 't nog niet inoehten l>en ingezonden, óit vóór deit i' .Maart a. s, te vviilen doei)> Zij. €lie vóór 1 Maart «1st bedrag niet helbóen voldaan, worden Iie^ehoiivvd als alanine's, jier kwartaal. Even voor 't afdrukken ontvingen wij nog verschillende giften voor Z. II. den l'aus. Deze in een volgend nummer aan 't hoofd. Hulst, 10 Febr. Middenprijs per 100 k°. 1 arwe ƒ8,00, Rogge /"0,25, Wintergerst /"7,50, Zomergerst ƒ0,00, Haver /7,25, Erwten 9,25, Paardenboonen ƒ8,50, Dui- venboonen ƒ9,50 Witteboonen /'0,00, Brui- neboonen f ,50, Boekweit /"0,00, Lijnzaad f 13,50, Aardappels 2,25. Koolzaad per zak van 106 liters ƒ0,00. Boter per kilo ƒ1,075 Eieren per 26 stuks ƒ0,95. Er waren ter weekniarkt stelde 36 stuks hoornvee, 25 varkens, verkocht: 20 13 Rotterdam, 10 Febr. Vlas. Op onzs markt van heden waren aangevoerd 33645 steen blauw Hollandsch, 4130 steen geel dito en 4100 steen Groningscli. Koopers waren niet zoo gretig als te vo ren. De stemming was dientengevolge eenigszins gedrukt/ook al doordat het aan voerde vlas in geringe mate geleden had 0 :or de vorst. Prijzen waren over 't ge heel iets lager. Toch ging er nog al veel om en werd ca. 3/h van het aangevoerde verkocht. Linzaad, Aanvoer klein. De vraag was ui 'root. Stemming onveranderd kalm. Schiedam, 10 Febr. Noteering van de Beurscomrnissie. Moutwijn 8'A a per heet. ct., zonder fust en zonder de belas ting. Spoeling-commissie per ketel ƒ1,80. GENT, 7 Febr. Ter veemarkt van he den (Vrijdag) werden'te koop gesteld: 47 schapen, 0 lammeren, 65 kalveren, 182 vet te varkens, 9 loopers, 312 biggen, 23 melk koeien, 4 groote ossen, 99 jonge ossen, 106 vaarzen. 159 vette koeien, 59 stieren, 74 magere dieren. Prijzen waren per kilog voor: .ossen en vaarzenvleesch fr 1,25 a fr. 1,30; idem 2de (ju al fr. 1,15 a 1,20; koeien vleesch fr. 1,20 a fr. 1,25; idem 2de qual. fr. 1,05 a fr. 1,15; stieren vleesch fr. 1,12 a fr. 1,25; kalfsvleesch fr. 1,70 a fr. 2,10"; schapen- vleesch fr. 1,25 a fr. 1,35; lammeren vleesch fr. 1,90 ii fr. 2,10; varkejnsvleesclj fr. 1,30 a fr. 1,37. 1 Huiden. Vaarzen, ossen, koeien fr. 0,82 a fr. 0,84 stieren fr. 0,72 a fr. 0,74; kal veren fr. 1,10 a fr. 1,15. Versch roet fr. 0,40 a fr. 0,55. Gent, 7 Febr. Vlas en Snuit. De aan voer van inlandsch was bijna even groot als de vorige week, en bij minder leven dige vraag waren de prijzen in het voor deel van koopers. Russisch eveneens min-- der vast en met weinig handel. Garens van vlas en snuit met bevredigenden omzet en vaster. Lmnen voortdurend zeer stil. Koers van Iie< geld. Belgisch per 100 frs. ƒ48,— a ƒ48,05. Beurs van Antwerpen. Chili-salpeter 15.5 a 16 pet. fr. 24.60 per 100 K. G. Sulfaat van ammoniak 20 a 21 pet. stik stof frs. 28.50 per 100 K. G. Tarwe markt kalm. Kansas 17'A, O- regon Wj, Bluestern 173/«, Wala 1771. Gerst met goéde vraag. Donau 123/i Californië 16, Zeeuwsche wintergerst 163A a 1774. Maïs markt vast, Mixed 143A, Galatz 127e a 123/i, witte Amerik. 15, La Plata gele 13 a 133/s, witte 14. Gevraagd wegens huwelijk der te genwoordige met 1 Mei a. s. eene Wasch buitenshuis, bij AUG. HA- MERLINCK, Schuttershof, Ter Nee zen. weekmarkt te koop ge- Rotterdam, 10 Februari. Ter veemarkt waren arngevoerd 408 vette runderen, 147 vette kalveren, 0 nuchtere kalveren, 430 schapen of lammeren, 419 varkens, big gen, paarden. Koeien en ossen 24 tot 33 c., stierën tot c., kalveren 40 tot 56 c., scha pen 20 tot 24 e., lammeren 25 tot 28 c., varkens 22s tot 25'j e. en lichte varkens voor export 22 a 24 c. per j, kilo. ROTTERDAM, 10 Februari. Buiten landse he Granen stil. Rogge per 2100 kilo: 9 pud 30/35 Nicolajeff ƒ143, ƒ114; 9 pud 5/10 Dhieper ƒ140; 70/71 k». Donau ƒ12969/70 ko. Donau ƒ128,50, alles uit zeeboot60/71 k°. Donau stoomend ƒ128. Gerst per 2000 ko. 61/62 ko. Nico- lajcli /126; 60/61 ko. idem uit* zeeboot, ƒ124, ƒ125; 60/61 k". Novorossisk stoo mend ƒ122, ƒ123. De lier tog de M., door een wreede ziekte getroffen, lag in zijn prachtig hotel op den boulevard Saint-Germain op sterven, en daar de dood hem over viel, toen hij op het toppunt stond van zijn grootheid, was het wufte Parijs, gewaarschuwd door de honderdduizend stemmen der pers, een oogenblik inge togen en oplettend op het drama, dat binnen de muren van het vorstelijk hotel werd afgespeeld. De boulevard zelf was bijna stil in den omtrek van het huis, waar men angstig van minuut tot minuut met half gesloten blinden de komst ver wachtte van den vreeselijken bezoeker, Zijne Majesteit den dood. Een rijtuig met den keizerlijken ade laar op de portieren reed de groote poort door, en de bedienden van den hertog fluisterden elkander eerbiedig den naam toe van een keizerlijk adju dant, die door zijn meester gezonden was om te informeeren naar de toe stand van den hoogen lijder. De paarden die dieren ruiken den dood, zegt men, waren plotseling stil geworden, zij stampten niet meer met hun hoeven op het fijne blanke kiezel der binnenplaats en hieven zelfs hun fijnenzwarten kop niet op om naar het ande re rijtuig te kijken, dat op dit oo genblik de binnenplaats opreed Een liooge prelaat in 't purper gekleed, stapte uit het rijtuig. Het was do pauselijke nuntius. De hertog de M., die een man van geloof was, had vroeger, in 't begin zijner staatkundige loopbaan, groote diensten aan de Kerk bewezen, en de Paus dankbaar voor die bewezen diensten, zond hem in het laatste uur zijn afgezant om hem zijn zegen te brengen. De nuntius werd de kamer van den gewezen diplomaat binnengeleid Alles was er stil. Eanige dokters, door hun wetenschap de meest bekenden van Parijs, stonden bij het bed van den

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3