0ot HfcwbS XLS, TeiL8' Binnenland. Provinciaal Nieuws. Uit België. Gemengd Nieuws. noemden in 16 gevallen na te sporenvijf waren toe te schrijven aan heimwee, ze ven aan zenuwoverspanning, twee aan te leurgestelde liefde en twee aan vrees voor straf. Bij de officieren waren ongeneeslij ke ziekte, vervolgingswaanzin en ongé lukkige liefde de aanleiding tot hun nood lottig bedrijf. SPANJE. De jeugdige koning Alfonso XIII, zal in Mei a. s. gekroond worden. Bij deze gele genheid zal de gemeenteraad van Madrid in elke wijk eene volksschool stichten. De stakende bakkers te Barcelona heb ben een verzoeningsvoorstel, dat door de Regeering was gedaan, afgewezen. Zij blij ven vasthouden aan hun eisclr van algè- heele Zondagsrust. De minister van financiën brengt ter kennis van ambtenaren der dir. bel., in- voerr. en ace. die volgens de bestaande bepalingen voor de vervulling van ont vangkantoren in aanmerking kunnen ko men en verlangen benoemd te worden tot ontvanger te Hontenisse c. a. dat zij daar door nog tot 1 Maart 1902 een adres, kun nen indienen, onverschillig of zij overigens tot mededingen naar een kantoor der ze vende klasse bevoegd zijn. Tweede Kenner. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn tot hervatting der werkzaamheden bijeen geroepen tegen Dinsdag 18 dezer, des na middags om twee uur. Pauselijk Jubelfeest. Zaterdag verga derde te Rosendaal het Comité van het Bisdom van Breda, dat in vereeniging met de Comité's van andere Bisdommen de hulde van het Katholieke Nederland aan Z. H. den Paus, ter gelegenheid van zijn Jubelfeest, zal gaan betuigen. Het Comité koos tot zijn eere-voorzit- ter den heer E. E. M. C. Laane, Eere- Kamerheer van Z. H., te Bergen-op-Zoom Be Nota's. De deputatie der Z.-A. Repnblieken, heeft zich als volgt uitgela ten naar aanleiding van de mededeelingen der Nederlandsche regeering aan het hoofd van ons vorig nummer vermeld stelling de mededeeling van de Ned. Re geering aan de Engelsche gezien en het antwoord van den Engelschen minister. Wij erkennen en apprecieeren de goede bedoeling der Nederlandsche Regeering om een einde te willen maken aan dezen ramp zaligen oorlog, zooals wij alle pogingen op prijs stellen, die ten dooi hebben" een zoo- danigen vrede te bewerkstelligen als waar op wij meenen recht te hebben. Dat een persoonlijk overleg tusschen de in Europa verblijvende gevolmachtigden en de regeering in Afrika gewenscht is, spreekt vanzelf. Dat de deputatie echter »geen instruc- tiën van hare regeeringen heeft gehad, geen invloed zou behouden hebben bij de vertegenwoordigers der Boeren in Zuid- Afrika, noch eene stem bij hunne beraad slagingen sedert Maart 1900", alleen af geleid uit het feit, dat hunne geloofsbrie ven van dat tijdstip dateeren, is alweer eene van de vele onjuiste gevolgtrekkin gen, die door de Britsche regeering zoo dikwijls gemaakt worden. Daarlatende de mededeelingen en instruc tion, zoowel door president Kruger als daar vóór en daarna van tijd tot tijd door an deren overbracht, wenschen wij, behalve met verwijzing naar andere van Engelsche zijde gepubliceerde communicaties, als af doende te herinneren aan het feit, dat, toen er sprake was van vredesonderhande lingen in Juni 1901, bij de regeering der twee Zuïd-Afrikaansche Republieken, die regeeringen toen duidelijk getoond hebben, niets ter zake te willen doen, zonder pre sident Kruger en de deputatie te erkennen en te raadplegen. Deze zaak is do Britsche regeering be kend, daar de communicatie dienaangaande door hare bemiddeling, per kabel is ge schied. Sedert is er niets gebeurd, wat op eeni- gerlei wijze de volmachten of den invloed der Deputatie effecteerd of wat den min sten grond geeft voor de bewering der Engelsche regeering. Dat op zulk een voorstel der Nederland sche regeering afwijzend is beschikt, heeft ons niet verrast. Het versterkt ons inte gendeel in onze opinie eene opinie die door onze burgers in Afrika wordt ge deeld dat, van af den tijd, dat de oor log door Engeland is uitgelokt en de Re publieken tot den strijd werden gedwon gen, geen wijziging is gekomen in de po litiek der Engelsche regeering, die ten doel heeft, alles in het werk te stellen ons volk uit te roeien en dus alle pogin gen reeds in den aanvang te verijdelen, die zouden kunnen leiden tot een voor ons eervollen vrede. De toekomst zal leeren, ten aanzien van de bezwaren der Engelsche regeering met betrekking tot den tijt van drie maanden, die volgens hare bewering noodig zou zijn voor eene heen- en terugreis der Deputatie, of die termijn te lang moet worden geacht in het belang van den vrede. De bewoordingen waarin het antwoord der Engelsche regeering is gesteld, ver sperren den weg aan elke gedachte van de zijde der Deputatie, om een verzoek tot ^- Britsche Regeering te richten voor een vrijgeleide of anderszins. Bij Kon. besl. is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan P. W. H. de Kan, als kapitein, met vergunning om de uniform der schutterij, met de onderscheidingstee kenen aan zijn tegenwoordigen rang ver bonden, te blijven dragen, en aan P. Du- mon Tak, als kapitein, bij de d. d. schut terij te Middelburg, en benoemd tot ka pitein, T. Hoolsema, thaijs P-luitenant; tot P-luitenant, E. M. Alberts en D. J. Dronkers jr., beiden thans 2e-luitenant. AXEL. Ten huize van den heer Koole alhier had Zaterdag eene vergadering plaats van de afdeeling «Axel eri Omstreken" van het Nederlandsch Onderwijs-Genootschap. Door het ongunstige weder en de bijna onbegaanbare wegen was de opkomst niet zeer groot. De secretaris gaf lezing van een schrijven van het Hoofdbestuur, waarin werd mede gedeeld, dat mede op verzoek der afdeeling aan de regeering een adres zal worden aangeboden tot betere regeling der wacht gelden onderteekend door het Hoofdbestuur van het Nederl. Onderwijs-Genootschap, den Bond van Nederl. Onderwijzers en de Hoof den vereeniging. Daarna werd het jaarverslag vastgesteld, waaruit bleek, dat de afdeeling in 1901 vier vergaderingen had gehouden, en veel had gedaan voor eene betere regeling te verkrijgen van de onderwijzers-jaarwedden en de wachtgelden. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat in 1901 ontvangen was de som van /BI,92 en dat was uitgegeven de som van f 32,775zoodat er een tekort was van f0,85®. Na onder zoek werd de rekening goedgekeurd. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren A. Geerards van Koewacht en M. van Vessem te Axel. EAE AN GENT, 9 Febr. De eenige lieveling van bezorgde ouders wordt plot seling ongesteld. Het eerste wat gedaan wordt, is natuurlijk het halen van een dokter. Hadden ze nu maar een dokter in hun eigen plaats. Er zijn ongeveer drie kwartier meê ge moeid om den naastbij wonenden genees heer te bereiken. Ik wil niet den angst en spanning be schrijven, waarin die arme ouders verkee- ren. Die spanning welke voortdurend toe neemt en zich op allerlei wijzen uit. Is ie daar niet! Hoor ik geen rijtuig aan komen Daar zal hij zijn Deze en tal- looze andere uitroepen verraden het onge duld, het verlangen der gepijnigde ouder harten. Zóó verloopen eenige uren. Ein delijk verschijnt de geneesheer. Hij zet een zeer bedenkelijk gezicht, ziet den toe stand ernstig in en zegt tegen de ouders •>dat het kindje veel ziek is" Vier en 1 twintig uren zijn verloopen na dit bezoek. De dokter is nog niet geweest. Hij heeft nog geen tijd gehad. Hij kan niet iederen dag naar die plaats gaan, hij heeft heel wat meer te doenHet kindje is ge storven. Een ander oudrenpaar, op dezelfde plaats, verkeert eenige dagen later in spanning omtrent het lot van hun kind. Het „schaap" is toch zoo ziek. De vader rijdt om den geneesheer. De dokter is juist thuis. Hij komt pas van die plaats van daan, hij heeft een vermoeienden dag ach ter den rugaeett geen lust om mêe terug te gaaninformeert naar de ziekte verschijnselen en geeft den bedroefden va der een paar geneesmiddelen met ge bruiksaanwijzing mêe Wellicht zal men meenen dat bovenge noemde historische feiten in een afgelegen wijk, in een onherbergzaam oord, zijn voorgevallen Dan vergist men zich in sterke mate. Neen, het is gebeurd in een plaats, wier bevolking in een jaar tijds met 200 inwoners vermeerderde in een plaats aan de spoorweglijn gelegen in een plaats, die men een toekomst van bloei durft voorspellen. De gemeentegeneesheer van die plaats woont ongeveer een uur van zijn patiën ten af. Het is waar, de gemeente heeft daardoor goedkoope armenpraktijk. Doch zou goedkoop hier ook geen duur koop zijn? Ook hoort men van enkele raadsleden beweren „We zouden wel een dokter oproepen, doch ze blijven hier toch niet." f HENGSTDIJK, 9 Febr. Gisteren kwam de landbouwer Adr. Kuijpers met zijn paard voor de kar van de Oude Stoof naar Hengst dijk gereden. Het beest werd schichtig van den molen. K.. Wilde het met géweld daar voorbij krijgen, doch het gevolg ervan was, dat liet paard met voerman en kar van den dijk sprong, zoodat de geheele equipage in de sloot terecht kwam. De vervaarlijke sprong van den vrij hoogen dijk had voor K. gelukkig geen bittere gevolgen. Alleen het tuig van het paard was voor een deel stuk, paard en kar ble ven ongedeerd en de man'zelf kwam met den schrik vrij. NI E1 W-NAMENEven als andere ja ren heeft de Fanfaren maatschappij „de Scheldezonen" alhier ons op Zondag'en Maandag 1.1. een paar genoeglijke avon den verschaft door hat geven van een luis terrijk Concert, waarvan de uitvoering schitterend was. Met gespannen aandacht volgde het tal rijk opgekomen publiek de verschillende nummers van het programma waarin fan faren, piano, zang, ernst en luim elkan der afwisselend volgden. Wij wenschen van harte dat het bestuur en Leden der Maatschappij steeds met ver eende krachten ons nog vele jaren zulke aangename avondstonden zullen verschaffen. GROEDE. Op de aanbeveling van ge meente-secretaris te Westkapelle kwam voor de heer Geldof, ambtenaar ter secre tarie alhier. s HEERENHOEK. .J. 1. Maandagmid dag werden alhier de dorpsbewoners naar buiten gelokt, door een barbaarsch leven van het lieve straatvolkje. En wat kreeg men daar te zien: Twee jongens aan het eind en een in de midden, droegen een lang touw waaraan waren pre£en48 groote ratten. Trots op hunne lauweren, want ze hadden ze zelf gevangen, hielden zij ze in de hoogte en brachten ze zoo onder luid gejubel en geschreeuw naar hare laatste rustplaats, eene weide, waar ze nu hangen tot prooi van kraai en raaf. Dat P. Vaes, vracht rijder, bij wien men deze zonderlinge vangst gedaan had, blij was er van ver lost te zijn, hoeft niet -vormeld. VLISSINGEN. Het voorstel van burg. en weth. in zake de oprichting eener H. B. school, strekkende om een adres te V.„M wull - ,v Heisteeg blijft allés ontkennen. Het Och, kom, is dat nu een degelijk rllylten aan den minister van binnenland- derzoek en verhoor duurden tot 1 unent? Veronderstel, dat U een bijna 011T met verzoek de oprichting den nacht. Een der kinderen van g ■- 1 - - 1 eener rijks hocgere burgerschool met 5ja- J rigen cursus te Y.i.-singen wel te willen bevorderen, werd aangenomen met alge- meene stemmen op een na, die van den heer Van der Meer. Het voorstel van het dag. bestuur om aan de commissie tot oprichting eener zee vaartschool eene subsidie toe te kennen, gedurende 20 achtereenvolgende jaren en een bedrag van /500 beschikbaar te stel len voor de kosten van inrichting der school, werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. argument onmisbaar artikel in uw huishouden na verloop van eenigen tijd kwijt raakt. Is dat een motief oin dat artikel niet meer aan te schaffen (H. H. doktoren zullen mij deze vergelijking, naar ik hoop, wel willen vergeven.) Ik heb wel vertrouwen, dat de meer derheid onzer raadsleden, die een open oog en een warm hart voor de belangen der gemeente hebben, deze zaak nog eens flink zullen bespreken en het verblijdende be sluit zullen nemen om tot de oproeping van een geneesheer over te gaan. De kastelein Speller, die eene herberg houdt in de Kapelstraat, begaf zich met zijn vrouw naar Laren, deels voor zaken, deels om bloedverwanten te bezoeken. Hij liet in zijne woning zijne drie jonge kin deren, van welke het oudste ongeveer 6 jaar kan zijn, achter onder de hoede van zijn nichtje Mina de Leeuw. Buitendien kwam <£n vriend, Van Someren, een oog louden op de zaak. In de woning bevond zich ook een zekere J. v. d. Heisteeg, een 30jarige vrijgezel, die bij Speller in den kost lag, nu en dan in de zaak hielp, maar overigens met veel anders deed dan zich bedrinken. Van Someren ging omstreeks midder nacht naa,r huis, na de zaak gesloten te hebben. Een half uur later meldde v d Heisteeg, de commensaal, zich bij de poli tie aan, zeggende dat hij Mina de Leeuw vermoord had. Eerst meende men dat hij in dronkenschap raaskalde, maar spoedig bleek het misdrijf maar al te waar te zijn. Men vond het meisje in de slaapkamer der drie kinderen, onder wier oogen de moord dus is gepleegd, voorover op de knieën liggen met eene diepe wonde achter in den nel® Het bebloede mes waarmede de mis daad is gepleegd lag op den vloer bij het lijk. Het hoofd van het arme meisje is zoo goed als van den romp gescheiden. V. d. Heisteeg is natuurlijk in arrest gehouden. 's Nachts omstreeks half één hebben voor- ujgangers de kinderen hooren schreeuwen. Het oudste wijst v. d. Heisteeg als de da der aan en voor zooveel men uit het voor- oopig verhoor kon opmaken, moet drift den verdachte tot het afschuwelijk misdrijf hebben geleid. Mr. Regout uit Amsterdam, en mr. van der Zweep, rechter-commissaris stelden het justitieel onderzoek in. Omstreeks 2 uur is de verdachte met het lijk geconfronteerd en in den loop van den dag werd de afgrijselijke situatie pho- tographisch opgenomen. De moord was te Bussum en vooral in de omgeving Nan Speller's woning den ganschen dag op elks lippen. v. d. Heisteeg stond wegéns zijn drank zucht in de buurt ongunstig aangeschreven Nader werd gemeld v. d. Heisteeg, de moordenaar van het 15-jarig meisje, is per spoor naar Amsterdam gevoerd. anordelijkheden vielen er niet voor. on- uur in Speller, b jaar oud, heeft zeer duidelijk en bezwa rende verklaringen afgelegd.' Het lijk van het slachtoffer is per rijtuig naaf Amsterdam vervoerd, doch komt, óp verzoek van de familie, na de schouwing terug, om begraven te worden. Een correspondent van Hblad meldt dat toen Heisteeg naar het politiebureau werd gevoerd, de menigte hem met steenen wierp, en een oogenblik gevaar ontstond dat hij aan de handen der politie zou worden ont rukt. Marten Hogerhuis. Zooals gemeld werd, is Marten Hogerhuis uit de gevan genis ontslagen in den loop der vorige week. Men seinde Volk: ,Een telegram van den heer uit Leeuwarden aan Het M. Valk Lz. uit den Haag had de familie voorbe reid. De heer mr. Spin, die gisteren bij den minister op audiëntie was, ontving daar de mededeeling der verleende gratie. „Marten is uiterlijk gezond, maar sedert Mei j.l. zenuwlijder. Hij verteld allerlei dwaze verhalen. Zijn denkvermogen heeft beslist geleden. Het officieele rapport, on langs uitgebracht, was dus onjuist. „Niemand kent de reden dér gratie." Naar de N. C. verneemt, is de kwijt schelding van straf geschied om gezond- 7 heidsredenen. 1 hans is van de drie gebroeders Hoger huis nog in de gevangenis Wiebren, die tot 12 jaren gevangenisstraf werd veroor deeld. KOEWACHT. Zooals bekend is, heeft België allen invoer van varkens verboden en daar de varkens in België gewoonlijk hooger in prijs staan dan in Z.-Vlaanderen, zoo wordt er een geregelden smokkelhan del gedreven. Velen verdienen met het smokkelen van varkens een aardige cent. Zooals te begrijpen is, loopen alle smokkel- partijtjes niet even goed af en worden door de ambtenaren wel eens gesmokkelde die ren in beslag genomen en tegen de gelei ders proces-verbaal opgemaakt. Vrijdagmiddag werden door de alhier gestationeerde Belgische douanen een 4-tal vette varkens uit den stal van den land bouwer de M. gehaald; die even over de. Nederlandsche grens woont. Deze waren, volgens de verklaring der ambtenaren, frauduleus over de grenzen gevoerd. De eigenaar beweerde echter, dat zijne varkens niet uit Nederland afkomstig waren. Toch werden de dieren in beslag genomen en naar het kantoor der invoerrechten ver voerd, van waar ze naar Selzaete zullen worden overgebracht. Zaterdag was de heer Fr. van Brussel, lid der Kamer van Volksvertegenwoordi gers, vViens hulp door den eigenaar was ingeroepen en de controleur uit Selzaete hier om een onderzoek in te stellen. Men verwacht echter, dat de landbou wer in het ongelijk'zal gesteld worden. De tWee koeien, die hier op 31 Jan. 11. uit den stal van den landbouwer B. alhier ontvreemd zijn en die door de Bel gische douanen zijn aangeslagen, zullen heden ten voordeele van den Belgischen SJaat te Selzaete verkocht worden. Het schijnt, dat de Belgische douanen geen geloof hechten aan de verklaring van den veekoopman, dat de koeien gestolen zijn. De koopman mag dus zijne koeien als verloren beschouwen en lijdt daardoor een niet geringe schade. Naar wij uit goede bron vernemen, zal de próeüreur des Konings tegen het vonnis der reehtbank van Dendermonde, waarbij de zes veesmokkelaars (zie ons nummer van verleden Zaterdag) met hunne preventieve hechtenis van alle straf ont slagen waren, in hooger beroep komen. De zaak zal dan voor de rechtbank van Gent dienen. b>Ab AN GENT. Bij de gisteren ten verzoeke van het Bestuur van den West- dorpe- of Nieuw-Vogelschorpolder gehou den verpachting der dijken van dien pol der zijn dezelve verpacht perceel I aan J. van Cadzand voor /"50, perceel II aan J. de Kraker voor f 25, per ceel III aan T. Ferment voor f 50, perceel IV aan Edm. Dumolej-n voor fi0 en per ceel V aan J. de Cal uwé voor /Hl,50. De sociëteit «Harmonie" gaf Maan dagavond een soirée voor hare leden, met dames. Ook waren daarop uitgeno'odigd de leden van de «Corcle d'agrément" uit Selzaete, met hunne dames. Voor een af wisselend programma was gezorgd. Het applaus, door de uitgevoerde num mers verwekt, was ten volle verdiend. De zaal van Hotel Rotterdam, waar de feestavond gevierd werd, was flink ge vuld. PHILIPPINE. Op de Bouchautsche ha ven nabij deze gemeente zakten Donder dag namiddag drie kinderen uit één" ge zin door het ijs, met het ongelukkig ge volg, dat een ervan verdronk. Bij een der twee geredden duurde het geruimen tijd, eer de levensgeesten weer opgewekt wa ren. ST. .JAA SI EEN, 8 Febr. Naar wij vernemen is de heer E. Swartelé, geëxa mineerd onderwijzer alhier, benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Boschkapelle. - Door een commissie van handelaars in-en houders van vergunning tot den verkoop van sterkedrank in het klein al hier, is een. adres aan II. M. de Koningin gericht, waarin verzocht wordt dat H. M. niet langer Hare goedkeuring zal hechten aan de plaatselijke belasting op het ge distilleerd in deze gemeente. Verschillende vakvereenigingen te Vlissingen hebben aan de directie van de Koninklijke Maatschappij de Schelde aldaar verzocht, het oververdiende loon op stuk of aannemerswerk aan de daaraan deel hebbenden persoonlijk uit te keeren, waar door voorkomen wordt dat dit loon nog langer in de dranklokalen verdeeld wordE ZIERIKZEE. De commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs alhier hand haaft haar aanvraag om ontslag. 9 Febr. Eene eigenaardige plechtig heid had hier gisteren plaats. Werd tien jaar geleden door den onvergetelijken Jhr. Moretas de '1 heux de eerste steen gelegd aan de Kath. Zusterschool, door de ver- grooting der school moest deze verplaatst worden. Onder het spelen der Fanfare, na eene toepasselijke toespraak en het zin gen van een lied door de gezamenlijke schooljeugd, werd dezelfde gedenksteen door den H. E. G. Jhr. Chr. Moretus de Ber- gevck in den voorgevel van liet nieuwe schoolgebouw herplaatst. Zeer gevoelig dankte Z.H.Ed. voor het voorrecht Hem te beurt gevallen andermaal door de fa milie Moretas te kunnen getuigen, hoezeer deze hot Kath. onderwijs op hoogen prijs stelt. Victor Hugo. Den 26 Februari a. s. zal honderd jaar geleden wezen, dat Victor Hugo geboren werd. Die dag zal dan ook' door het Fransche en Belgische volk niet onopgemerkt voorbijgaan. Door den Fran- schen ministerraad is er 50000 francs uitge trokken voor de viering van dat eeuwfeest, Te Brussel zal er in den gevel van het gebouw op de groote Markt no. 87, waar in Victor Hugo een paar kamers bewoon de, een gedenksteen geplaatst worden. Op 15 Februari wordt op de Belgische spoorwegen een maatregel ingevoerd, die veel zal bijdragen tot het geregeld trein verkeer. Er zullen aparte rijtuigen wor den beschikbaar gesteld voor de werklie den, die weekabonnementen hebben. De ze rijtuigen kunnen aan de stations wor den afgehaakt en toegevoegd, naargelan0, er behoefte is aan meer rollend maferieeL Het veel tijdroovend openen en sluiten van alle coupés en het overal plaats zoeken zal daardoor voorkomen worden. Moord te Bussum. Te Bussum is een meisje, nauwelijks 15 jaar oud, Mina de Leeuw geheeten, op laaghartige wijze ver- Burgemeester en Politie-agent. Zon dagmiddag wandelden een heer en dame langs de Hoerengracht bij de Vijzelstraat te Amsterdam, toen zij door een bedelaar lastig werden gevallen, zoodat een agent van politie genoodzaakt was den man te verwijderen en te doen arresteeren door een collega. Daar de agent moest weten ol een strafbaar feit was gepleegd, sprak hij den heer aan en vroeg hem of de man gebedeld of gedreigd had. Het antwoord luidde bevestigend, hij was erg hinderlijk geweest. »Mag ik u dan verzoeken uw juisten na,am als 't u blieft?" vroeg de agent ter wijl hij zijn zakboekje en potlood te voor schijn haalde. «Waarom «Omdat u zal verzocht worden als ge tuige te dienen, mijnheer," was het ant woord. Een korte pauze, en toen antwoordde de heer glimlachend «Kom dan morgen maar even op het Stadhuis, ik ben de burgemeester." Tableau De agent, eerst wat in de war, stak zijn boekje op, salueerde en vervolgde zij ne ronde. Den volgenden dag bleek het, dat de bedelaar met een bedreiging was wegge zonden op last van den burgemeester, °en de agent kreeg een complimentje voo'r zij ne correcte houding. Lachende erfgenamen. Te Utrecht overleed een reeds bejaard heer, omtrent wien niet veel meer bekend is, dan dat hij indertijd met beurtschipperen een aar dig duitje moet hebben verdiend. Dit laatste werd echter door sommigen wel eens in twijfel getrokken, doordien de man zeer sober leefde, zich elk genot ontzegde, zelfs schamel gekleed ging en zijn mid dagmaal geregeld in een volksgaarkeuken gebruikte. Thans nu de man dood is, komt het geld echter uit alle hoeken en gaten voor den dag, zoodat telkens bij de erfgenamen do vrees weder bovenkomt of er soms nog niet meer is verstopt, dat nog niet werd gevonden. Tot heden werden reeds gevonden een doos inhoudende 1500 gouden tientjes, eenige sigarenkistjes ge vuld met rijksdaalders en guldens, grooten- deels zwart van ouderdom; in een hoofd kussen verborgen ruim f800;.in en onder het bed, in kasten, ja zelfs achter het be hang verschillende grootten kleine be-

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2