Metselaarszaak Openbare Verkooping "is in is iisloiim Verpachting. Bekendmaking'. Een Woonhuis, Openbare Verkooping. 5 aren 70 centiaren GROND 12 aren 70 centiaren Weiland, Abonnementen en Advertentiën MWmWÊt Dr. Jules De Vos, Kinderjuffrouw. Een pakhuis en Erf, Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Een Huisje en Erf, eiland, loriwii ais O SLrj.'"" "rh"1"'e"di'.pWiy fn- o©seTO3e©0©öG©öOöooeoe©o©ooöoöi Merinos Sajet. Merinos Sajet. PRUDENCE APERS te Zuiddorpe. MEER A. F. NELEMANS, HULST. CS- Januari 5. O OS. UT US- i"folaas «ialof O Doordat eigenaar stil gaat leven, wordt in eene welvarende plaats, füim half R. K., en waar geen R. K. metselaar woont, eene sedert 1865 gevestigde, goed beklante ter overname aangeboden. Brieven fr. aan P. OMON, metselaar, Aarclenburg. Biedt zich aan een net BURGER MEISJE, als 7 ook niet ongenegen in Winkel en Huishouding behulpzaam te zijn. Aanbiedingen motto ■winkeljuffrouw bureau dezer. Een nette R. K. BURGERDOCHTER 20 jaar oud, biedt zich aan ter Franco brieven letter A. zU bureau Ze/and in. Hot Bestuur van den VAREMPÈPOL- DER zal op Woensdag 29 Januari 1902, des namiddags 2 ure ten huize van de Kinderen Steenput te Overstag' voor tkn tijd van zes jaren verpachten Al de grazingen en visseherij van den Polder in elf perceelen. De Dijkgraaf, D. MATTELÉ. Op Dinsdag 4 Februari 1902, des namiddags ten 2 ure zal het Bestuur van den MOERSPUIPÖLDER, ten-huize van D. Moerdijk te Zuiddorpe ver pachten Al de grazingen, de visseherij en de jacht van den Polder. Inlichtingen te bekomen bij den Dijk graaf A. MOERDIJK te Zuiddorpe. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den Buthpolder, op Donderdag 6 Fclu-iiiiri 1902, des voormiddags ten 11 ure verkoopen Canadagewaai, 100 Canada- plantsoen en eene partij Wilgengewaai, alles aan den Buthpolder van de Buthsluis af tot aan den Eglantier- dijk, gemeente Axel. Onder de laatste koopen zijn de zwaarste. Te vergaderen aan de Buthsluis. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van EEANBER DE NOCKER en Kinderen, in de herberg bewoond door P. Gielson te Sas van Gent, op Wooiisdng 1 ft Februari 194)3, des namiddags ten 1 ure, verkoopen AANHOORIGHEDEN en ERF, te Sas van Gent in deGentsche straat, geschikt voor alle bedrijven, ka dastraal bekend in sectie C num mer 332, groot 3 aren 32 centi aren. Grondlasten f(J,03. Bewoond door de verkoopers en te aanvaarden 2 Juni 1902. Betaling koopsom 1 maand. Onkos ten 8 dagen.. 63 stuks Koppen van zware olmen Boomen, De Notaris E. B. Durnoleyo te Hontenisse, zal (en verzoeke van de Erven van den heer PETRUS VAN LEEM!51 T, te Hontenisse overleden, in het openhaar verkoopen Een HUIS, STAL, ERF en TUIN, op den Groenendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie H n° 172, groot 7 aren 60 centiaren, -door den erflater bewoond geweest! Koop Twee. op den Droogendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie A n° 499, groot 1 are 35 centiaren. In huur tot Mei 1902, ad/"2 per maand bij D. Arends. Keep ï)i«ie. 1 hectare 7 aren 10 centiaren in den Hengstdijkpolder, gemeente Hengstdijk, kadaster sectie A nu 435 en 7 aren 50 centiaren GROND, he kend als tuin, kadaster sectie A n° 895. Het weiland in pacht tot 31 October 1903, bij Frans de Booy, ad /'65 's jaars. Knop Vier. 1 hectare 83 centiaren en WEG, in den Nijspolder, ge meente Ossenisse, kadaster sectie A nos 799, 800, 801802, 814 en 815. Koop Vijr. aldaar, waarop een schuur, eigen dom van F. Boghout, kadaster sec- A n° 816. Het gebruik van MF.RINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne «eW e" e" Va" kleUr' d"S huismoeders dames gebruikt Verkrijgbaar bij De Nieuwe London m WO h 0,85 nabij het dorp aldaar, kadaster sec tie A n° 821. 80 aren BOUWLAND aldaar, kadaster sectie A n° 498 en 660. De goederen onder koopen vier, vijf, zes en zeven zijn in pacht bij F. Boghaut tot rooven oogst, uiterlijk October-1903, ad 100 per jaar; polderlasten voor pachtersrekening. Koop een kan aanvaard worden bij be taling koopsom. Betaling koopsom moet geschieden voor of op 1 April 1902. De loopende pachtpenningen van af 1 October 1901 der goederen onder koop 3, 4, 5, 6 en 7 moeten bij de koopsom worden opgelegd, die der goederen onder koopen 4, 5, 6 en 7 naar evenre digheid der koopsommon. De koopers krijgen daarentegen in die verhouding recht op de pachtpenningen van af 1 October 1901. Instel 'f jo. Gelag- INSTEL op Vrijdag 31 Januari 1902, om 2 ure namiddag ter herberge van W. Adriaanskns en VERBLIJF op Vrijdag 7 Februari 1902, om 2 ure namiddag ter herberge van Ed. Kui pers, beiden op den Groenendijk, Hon tenisse. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. A n°- 6-13 of 115. Axel bij 1\ DIELEMANTer Neuzen bij D. DE VOS Hulst bii J. W. WARNIER Sas van Gent bij Gebr' GOVAERT Oost burg by de firma A. J. BRONSWIJK - Yzendijke bij de wede L. J wkd c ZuiddorPe bij PR. APERS Middelburg bij W. GO- VERS, coiffeur Kruiningen bij C. DE MUNCK Goes bij Wed j. DI; f°°RTER Zierikzee bij M. S. POLAK Vlissingen bij A. SALET Overslag bij Ch. STEENPUT. CAFÉ RESTAURANT. Ten allo tijde gelegenheid totdineeren. bcafsiaek si la minute, enz. RÜIRIE KAIÜERS. BILLIJKE PRIJZEN. 24 St. Elisabethplaats Voor slechts ontvangt men franco thuis A. MOEHDIJK StoomboRtdU'iist op do W ester-Scheldt'. UREN VAN VERTREK GEDURENDE*DE MAAND Wesl-Europeesche of Spoor/tjcl. EEP 9>10<I)«M U,5o 3,301») 6,30e) e) 12,15 3,50 a) e) Vervoermiddelen. Aank. te Meckelen 9,17 11,53 4,04 8,15 v. Mech. n. St.Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 If'E'uT' T' NeUZ' 7,50 11,40^0 7,'Ü cfi'nS f.— 11,50 3,20 7,36 11 li kf o'11 12,01 3,31 7,49 Klikni) 3>32 12,22 3,50 8,05 V-Vi 8,40 12,30 3,58 8,13 SbHekil 8,48 12,38 4,06 8,22 T LEn' 8,35 12>03 5,13 2T! 5,34 1°.18 2,13 6,19 "w EiW 10,20 2,06 10,30 L 6,21 11,12 3,15 12 25 De Notaris 8*. Drogman.** te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wed". Dhr. .J. LEUNIS en mejuffrouw 1). B, LEUNIS, beiden te Tebnepzen, in «het Nederlandsch Logement" aldaar, op AA oensdag den Februari 1 DOS, ure, verknopen des namiddags ten nabij Java te Terneuzen, Kadastraal be kend in sectie C. nummer 2650 groot 1 are 15 centiaren. Geschikt voor alle nering en gunstig gelegen. 1 e aanvaarden bij betaling der koopsom. Be ondergeteekende te verlangt een abonnement op ZELANDIA voor f4,30 per jaar Dc Notaris S5, BS. bmttolf-vn, tc Ilontcnfrtsc, zal ten verzoeke van de liirma Gebroeders BAARS te Hoofdplaat, jn het openbaar verkoopenop Vrijdag f* Feltrnarl 15)4)3, des voormiddags 10 uur zich bevindende op de hofstede van den heer Jos. STAAL in den Cam- bronpolder tc Stoppeldijk. En nu afloop daarvan, des middags 1 uur 34) dilo-s. liggende langs den Vogel tussöhcn Hengstdijk en Kuitaart. Koop Feu. 0 A 'S~ Advertentieblad voor Zeeland, gedurende het jaar 1902 bij vooruil- 0 betaling met GEIL L US TREERL ZOND A GSB LAB 0 zonder Zondagsblad voor.,f.2..50 per.jaarbij termijnbetaling met geülus- O treenl Zonda^lad voor fl,20 per kwartaal, zonder Zondagsblad 75 cents per kwartaal. Naam Woonplaats (loet de prijze haren binnen enkele (lagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval- en en neemt de pelletjes van het hoofd weg i_-y3.I Eischt op den hals 0~rG>'0v\i van den flacon dkposé Koop Zes. Koop Zeven. voor deze Courant worden dagelijksch aangenomen op één der kantoren van A. M4)B<:itBH.IK. te Zuiddorpe, TE (tramlijn Zuidstatic Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- cn heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens-en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. 100 Naam- of Visitekaartjes bedrukt met een of meer namen naar keuze 1 étui voor de kaartjes 100 passende enveloppen met portefeuille- sluiting 1 doosje met stalen pennen 1 pijp beste kantoorlak 1 best potlood 1 mooie sterke penhouder 1 doos met postpapier cn enveloppen 1 prachtig zak-agenda voor 1902. 1 notaboekje 1 duimstok 1 potloodscherper 1 boek jaskaarten 10 verschillende geïllustreerde brief- of anzichtkaarten, en 1 mooie fantaisiekaart. IV.It. Deze aanbieding geldt niet lano-, men wordt dus verzocht spoedig tc bestellen. Zuiddorpe, 1901. Dage- Van Vlissingen naar Breskéns li.jks Breskcns naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borssclen Borsselen naar Vlissingen Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Tor Neuzen vm' l>~ PO 9,30 11,55a) um. 3,301.) 5,30 8,— 10,— nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30il) 10,25 nm. 1,55f) 5,35 7,50d) 10,45 2,15 cl) n Woensdags Ean Jf Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 an Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 nam Brcskens, Borsselen en Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. M 1UI Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van 41,14) van Vlissingen naar Borssclen en Ter Neuzen om 4S,54). Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet «emaakt Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen (le aanlegplaats der stoom booten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Vlissingen-Breskens, Vlissingen—Botssolen, Vlissingen—Ter Neuzen Breskcns Ier Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten aD gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. Wagemlienst II11 Ut-Walsoorden. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,30 en Van Walsoorden naar Hulst, ongeveer 11 uur nm. 2,0o en 8,05. vm. 9 11)30 en nam 3>0g en g^er Sin.orweg Ter Keuicn-Gcnt. v. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,33 1)12,03 Sluiskil 5;4385d0 j8;°f Sluiskil (brug) 5,45 8J3° 12J5 Philippine 5,49 8J73 12 20 5,28 8^20 Sas van Gont aa"ko!I,st 5,59 8,55 12,28 vertrek 6,00 8,50 12,29 Selzaete (aankomst 6,08 900 12,34 (vertrek 6,20 9,10 12 49 Aank. te Gent (kl. st.) 6,56 9,46 9,23 te Gent (gr. st.) 7,10 9,58 1,30 l)I)ezc trein vertrekt des Woensdags 12 15 T-N' 5«28 8,19 12,06 Gent (kl.st.) 5,418,30 12,17 Selzaete >aan.^' 6,15 9,05 12,48 v (vertrek 6,20 9.09 12,51 TpmrVanGent 6,32 9,21 1,03 Philippine 6 40 9 30 1 11 Sluiskil (brug) G;44 9>'34 j'u Sluiskil 6 47 U 86 117 Aank. Ter Neuzen 6^57 9,43 1,25 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naai- Gent. v. Ter Neuzen 7)00 9,47 1,28 5,52 ot. JNicolaas 8 18 11 99 9 47 7'no Aank. te Gent (Waes) 8^58 12^34 2^27 8,]4 CORRESPONDENTIE. v- |eIZfete n'E,eclo° 6,18 9,08 12,53 5,49 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9 OQ 19 K9 V. Lokeren n. Moerbeke en Se'lzaete 5,'18 Gent n Brussel 7,10 10,53 1,39 8$ 9*44 Brussel n. Gent 6 53 9 39 9 54 1)7 Gent n. Ostende8,20 11,'OO 3,55 6J9 9,'46 Ostende n- Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. IVenzen-Mechelen v. Ter Neuzen 7,- 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 7)0& 9)55 1>36 g Kiiknil Z'13 !'45 6,09 HnW D21 10,12 1.52 6,17 T1'1 7,32 10,22 2,02 6,26 S1D8f 7,50 10,38 2,18 6,42 Aank. lè St. Nici>,aas SiS'MI'gfÜ Aan l tL kt 8,57 12,47 4,14 8,30 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 8,38 T. Xenz.—Brussel over Lokeren. a. Selzaeto 9 0g ]2 52 5>47 Brussel 12 34 3 ]5 9 42 Selzaete 9)09 12,51 6,- 8J9 a' r' N' 9,43 1,25 6,50 9,35 CORRESPONDENTIE (f). v. St Nie. n Antw. 8,23 11,42 2,50 7,18 St rui"' m 1CY o'49 10,40 2,06 0,16 ai E 8,°1 11,51 3,26 7 41 Moerb. n St. Gilles 6,53 9,54 1,15 6 14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10,26 Brus n. Mech' 6,- 6,56 9,41 12,43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 ]0 25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 12,10 5,32 (t) Deze uren geven de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Ecclo© naar Scltoondljkc. Aank Eedoo per spoor 7,12 9,49 1,40 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 M Watervliet H. 8,05 10,38 5,16 Uzendijke 8,21 10,59 5,33 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6,— Sclaoontlijkc naar Eoeloo. Zondag Zon-en v i o i. nlel Feestdagen Vertrek Sch. 9,32 1,45 9,32 Aank. Eecloo 6,58 11,43 3,58 1 Vertr. p. sp. 8,12 11,50 4,43 7,'46 Ma Ifleshem-Draail.ru g Sclioomlijke—Mreskens. Aank. Maldegh. p. sp. 7,41 9,52 1,37 6,57 yer r' t, 7,42 10,14 1,38 7,10 Aank. Draaibrug 8,32 11,05 2,34 8,06 q u" 8,47 11,10 2,40 8,12 Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,52 Aank. Breskens 9,53 12,15 3j45 9;]5 BreskcnsSchoondijke Draaibrug—Maltleeiiein. Vertr. Breskens 6,23 10,37 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 11,03 1,43 4 40 Vertrek Draaibrug 8,32 1 ,51 2,37 5,30 Aank. Maldeghern 9,22 12,42 3,38 6 25 Vertr. p. Sp. 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomtr. Vlisusingen-Allddelhura STADS TIJD. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen nn werkd.) \an de Zeilm. 8,— 9 30 11 12 30 1 15 2,- 2,153,30'4,15 5R0 5,55 6,55 i,45 8,30 9,15 10,15. v' MldieLb J?aar de Zeilmarkt, Vlissingen vin 5,20 23 (alleen o]> werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5 15 6,- 7,- 7,20 8,35 9,20 10,20 11,- Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en VJake voorm 6,27 9,24 cn nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorin 6 50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. S poor hooi dici.Mt YVa IsoordcnVI a ke. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6 9,— nm. 12,50 en 4,— uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8 en 10,31 en nam. 2,25 cn 5,20 uur. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorpe.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4