Te koop of te huur „Opwaarts Zondag 26 Januari. Boomvenditie. BEESTIAAL II 181* AAS) Aanvang 5 uur. St. Jan Steen. 80Kanada-en30 Wilgen Boomen, Openbare Verknoping Gereedschappen Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. LAATSTE BERICHTEN Advertentiën. Naamlooze Vennootschap urm mum» Beurs van Amsterdam. Correspondentie. Marktberichten. te 's-Gravenhage. Flink R. K. Buitenmeisje, 77 ten 12 ure 's middags, in het openhaar verkoopen ■warme maaltijden); bij den terugkeer, al de regelmatige maaltijden van Rome tot Brussel. Het klein ontbijt van 's morgens 28 Februari, 1 en 12 Maart, wordt vrij gelaten, ter keuze en kosten van eiken pelgrim. Geene treinverandering van Brussel naar Rome, volledige doortocht in rijtuigen met gang, toiletkamers enz. Pa inselijk verhoor tusschen 3 en 10 Maart. De lijsten zullen gesloten worden, zoodra het getal pelgrims belangrijk genoeg zal zijn om een bijzonderen trein te bestellen. Onwederroepelijke sluiting, ten langen laatste, den 8 Februari, 's middags. Volledige prospectussen te verkrijgen en inschrijvingen te doen bij den Heer A. van der Aa, cand.-Notaris Oosterhout (N.Br.) Te Rozendral (N.Br.) worden groote toebereidselen gemaakt voor de bisschop wijding van den rector J. Aelen, aldaar, wélke den 2en Februari a. s. zal verricht worden in de parochiekerk door den Bis schop van Breda. Ook de bisschoppen van Roermond en van 's-Hertogenbosch komen de plechtig heid bijwonen. Arrondissements-Rechtbank te-Middelburg. PER TELEGRAAF. Heden (Vrijdag) deed bovengenoemde rechtbank uitspraak in de zaak tegen P. N., 18 j., werkman, geboren en wonende te IJzendijke. Beklaagde werd ter zake van mein eed overeenkomstig den eisch van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. In de zaak van H. J., oud 28 j., sjouwer te Vlissingen, op 13 September 1901, ter zake van wederspannigheid bij verstek veroordeeld tot 3 m. gev.- straf en daarvan in verzet gekomen, is op heden diens vonnis bekrachtigd. Ter griffie der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is namend J. B. oud 54 jaren vfsscher te Arnemui- den en door den heer O. v. J. hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis dier Rechtbank van den 10 Januari 11. waarbij voornoemde J. B. ter zake van meineed in een strafzaak werd veroor deeld tot zes maanden gevangenisstraf. Bedreigingen legen dr. Kuyper. De Utr. Ct. schrijft Sinds enkele dagen maken de groote bladen melding van brieven, die waar schijnlijk door een krankzinnige aan minister Kuyper zouden zijn gericht, tengevolge waarvan huis en ministerie vaii binnenlandsche -zaken worden be waakt. Wij kunnen mededeelen, dat deze be richten waarheid' bevatten en dat de schrijver der brieven bekend is en wordt opgespoord. Hij is een zekere van Stpaaten, gewe zen boekbindersbediende, die reeds twee maal in een krankzinnigengesticht is verpleegd. "Van geboorte een Fries, uit Dokkum, heeft hij uit Utrecht allereerst een brief geschreven met bedreigingen en dwaze voorstellen, o. m. een aanzoek om dé hand van een dochter van dr. Kuyper uit Amersfoort heeft hij daarna nog een telegram verzonden aan Den Haag van denzelfden inhoud. De man is lang van gestalte, met zwarten knevel en krullend haar. Een duistere misdaad. Een g heimzinnige misdaad is Vrijdag bij Wilp, gemeente Voorst gepleegd. Terwijl de landbouwer H. Banssink en zijn vrouw naar de markt te De venter waren, vond hun zoontje van 7 jaren achter de hoeve liggen zijn broer tje van 5 jaren. Hij ging den 21-jari- gen broeder, die aan het meikeu was, waarschuwen het bleek dat het knaap je, Hendrik geheeten, dood was. Het bleek dr. de Roock, die na thuis komst der ouders om half een geroe pen werd, dat het kind met geweld van 't leven was beroofd. Zaterdagmiddag kwam de justitie uit Zutphen een onderzoek instellen. Door het publiek wordt een gehuw de buurvrouw, die op 't oogenblik ziek te bed ligt, van de misdaad verdacht. De justitie echter zette haar onderzoek ook in andere richting voort. Het geval is echter nog vrij duister. Vreemd wordt het gevonden, dat de klompjes een meter van het lijkje af in een plas gier drijvende werden gevon den. Ook wekt het algemeen verwon dering, dat niemand van de buren iets van de misdaad, bv. hulpgeroep heeft vernomen. I)c sterkte van liet Rijwiel. In het Zondagsblad van de «O. H. Ct." komt een aardig artikel voor over de draag kracht van een eerste klasse rijwiel en zijn onderdeelen, door tal van afbeeldin gen verduidelijkt, Wij ontleenen er het volgende aan: Het is een feit, dat een «eerste klasse" rijwiel, dat ongeveer twaalf kilo weegt, met gemak een gewicht, met tien volwas sen menschen gelijkstaande, kan dragen zonder dat het frame of eenig ander deel daardoor letsel zal ondervinden. De tien mannen moeten er evenwel op elkanders schouder staan. Dit is des te merkwaardi ger, als men bedenkt, dat een machine van twaalf kilo, die een berijder van 75 kilo draagt, reeds meer dan vijfmaal haar eigen gewicht torst. Proeven, die men gedaan heeft met en kele deelcn waaruit een eerste klasse ma chine bestaat, geven nog meer belangwek kende uitkomsten. Neem bijvoorbeeld de stalen kogeltjes, die gebruikt worden in de assen van een rijwiel; die zijn ongeloofe- lijk hard en sterk. Een kogeltje van1/» cM. in middellijn zal met gemak eene druk king weerstaan van 625 KG. en een van 5/16 cM. een drukking van 500 KG. Vier van de kogels werden met een voorhamer in een zwaar stuk ijzer gedreven, en zij hoegenaamd niet gebarsten, gedeukt of bekrast, noch op eenigerlei wijze bescha digd. De kracht van nog andere deelen is niet minder verbazingwekkend. Weet gij bij voorbeeld, dat als gij al de spaken en den naaf uit oen van de wielen van uw rij wiel neemt, dat dan de velling, die allen steun verloren heeft, drie mannen kan dragen zonder in het minst door te bui gen? De* velling of rand moet gebruikt worden, alsof hij nog aan het rijwiel be vestigd was, dus recht naar beneden. Het frame van een eerste-klasse rijwiel kan een gewicht doorstaan van 11.250 KG. gelijkstaande met het gewicht van een zwaar beladen goederen-wagon. De sterkte van het rijwiel zit in het fra me, vandaar dat dit zooveel proeven moet ondergaan voordat het aan de eischen van den fabrikant voldoet. Reeds alleen het bovengedeelte van het frame zal met ge mak een gewicht van zestien mannen kun nen dragen. Zij zouden dat bovengedeelte zeer goed als een horizontale staaf kun nen gebruiken, en als een wielrijder, die 1125 KG. woog, de machine bereed, zou hem ook geen ongeluk overkomen. Aan een eerste-klasse ketting kan een paard hangen, zonder dat paard of ketting eenig letsel zullen ondervinden. En wat nu de eenvoudige, maar toch zoo noodige spaken betreft, men kan een spaak zonder eenige moeite met de hand buigen een paar sterke vuisten zouden haar zelfs kunnen doorbreken maar wan neer gij begint met er aan te trekken zult gij weldra moeten inzien, hoe veer krachtig zij zijn. Eene enkele rijwielspaak kan weerstand bieden aan een gewicht van ongeveer 8000 KG. Dat wil zeggen, wanneer ze gebruikt wordt als een scha kel in den ketting van een hijschtoestel, zou ze het volle gewicht van een kanon van 8000 KG. kunnen dragen. Tegenwoordig eischt men voor de con structie van een eerste klasse rijwiel, dat het uitnemend goed wordt afgewerkt. De belangrijkste werkzaamheid is mis schien wc( het soldeeren van de buizen, waaruit het frame bestaat; als dat niet met de meeste zorg geschiedt, kan het rij wiel elk oogenblik midden door breken, 't Is dus licht te begrijpen, dat alleen de beste werklui daarvoor gebruikt worden De twee buizen, die men vereenigen wil worden in den oven gelegd, men neemt een blaaspijp, en van een lange reep geel koper, die do werkman in zijn linkerhand houdt, laat hij het onderste gedeelte smel ten en in druppels op het verbindingspunt vallen. Als dat verbindingspunt te lang in den oven gehouden word, brandt de buis door en door en is er een frame bedorven Wordt het evenwel niet lang genoeg in .den oven gehouden, dan is de verbinding niet voldoende. De kunst van soldeeren be staat in het nauwkeurig weten wanneer de verbinding naar behooren is. De volgende bewerking is bij menig am bacht verreweg de merkwaardigste. Onder het soldeeren zal om het verbindingspunt een dunne laag ontstaan van den verbran den borax, die gebruikt wordt om het ko per vloeibaar te maken. Als die borax uit het vuur komt, is hij zoo hard als glas. Hij moet voor alles verwijderd worden. Daarom ondergaat het frame eene bewer king, die men ook bij het glasblazen toe past. Het vertrek, waar dat gebeurt, ziet er allerdroevigst uit. Zoodra gij den drem pel overschrijdt beginnen uwe oogen te knippen, als zij door die gele zandmassa, waaraan zij niet gewoon zijn, trachten heen te zien. 't Is de Sahara, maar met eenige malen meer opstuivend zand. Het zand dringt in uw longen en schuurt de wanden van uw keel. Donkere gestalten bewegen zich als schaduwen in de gele at mosfeer; menschen die over hun hoofd een allerzonderlingst masker dragen, waar in groote glazen zijn. Zonder die beveili ging zou het zand in hunne longen drin gen en een spoedigen dood veroorzaken.Een sterke zandstroom gaat van uit de spuit, die hij in zijne rechterhandt' naar het werk op de bank tegenover hem. Behalve de proeven omtrent de sterkte van de deelen eener fiets zijn .er nog an dere die minder belangrijk zijn. Vele fir ma's laten door flinke wielrijders proeven doen met hunne remmen. Uit een practisch oogpunt is deze proef neming overbodig maar in werkelijkheid dient ze ook in hoofdzaak om reclame te maken, wat dan ook meestal buitenge woon goed gelukt. Van 1 tot en met 15 Januari 1902. Hulst. Huwelijks-Aangiften^8 Carolus Franciscus Reijns, 41 j. jm. en Rosalia Cornelia de Gucht 30 j. jd. Huwelijks-Voltrekkingen. 8 Josephus Modestus de Block, 24 j. jm. en Angelina Maria Picavet, 22 jjdAugustus de Keer', 29 j. jm, (van Graauw) en Paulina Pet.ro- nella Cecilja Boerjan, 27 j. jd. Matthcus Johannes Koemans, 21 j. jm. en Maria Louisa Dophemont., 22 j. jd. Ludovicus Bo- gaart (van Stoppeldijk,) 27 j. jm. en Rosi- na Judoca de Rijk, 22 j jd. 15 Stephanus Benedictus Boone, 20 j. jm. en Philomina Maria Vonk, 26 j. jd. Geboorten. 3 .Jeanne Georgine Marie, d. van Josephus A. J. B. M. G. Seijdlitz en Camille I. J. M. Poot-Baudier 7 Angeliné Marie, d. van Theodorus C. Fassaert en Eugenia C. Bleijenbergh 11 Carolina Re- gina d. van Petrus Augustinus Marcus en Phelomena R. Bruggcman. Overlijden. 1 Johannes Cornelis Volle man, 3 j. z. van Wilhelmus A. en Petro- nella N. Verstraeten 2 Maria Blondina de Brouwer 4 m. d. van Johannes en Mathil- de Roels 8 Augustinus Johannes Smit. 76 j. echtg. van Maria. L. van Gijsel 9 Ma thilda Johanna Volleman, 10 m. d. van Wilhelmus A. en Petronella N. Verstrae- ten 13 Carolus Ludovicus Franckaert, 59 j. weduwn. uit het eerste huwelijk van Johanna Petronella Bosschaert, en uit het tweede van Seraphina van de Velde 15 Carolina Johanna de Nijs, 80 j. wed. van Leander Jac. Blemel. Koewacht» Huwelijks-Voltrekkingen 8 Augustinus Naessens, 36 j.jm. en Justi- na Angelina Huijgens, 33 j. jd. Geboorten. 5 Anna Maria Josephina, d. van Josephus Matthijs Schalkens en Maria Coleta de Schepper. 9 Cyrillus Aloysius, z. van Franciscus Exaverius Schalken en Leonie Marie Baert. Overlijden. 12 Mathilda Remerij, 59 j. echtg. van Johannes Baptista Kasteels. Znomslag. Geboorten. 6. Cornelia Geerdina, d. van Jacob Tholen en Chris tina Geerdina van Rennes. 7 Adriana, d. van Joost Hamelink en Sara Hamelink, 11 Thona, d. van Karei de Koeijer en Neeltje Vinke. 13 Jan Willem, z. van Ja cob Dieleman en Jacoba Cornelia Lourens. Overlijden. 1 Abraham Rijkwei 28 j. z. van Johannes en Leuntje Hofman. 5 Ebri- na Riemens, 83 j. wed. van Francois Ha melink. Abraham de Mul, 64 j. echtg. van Janneke de Jonge. 14 Een als levenloos aangegeven kind van het rnann. geslacht van Jacobus Scheele en Geertruida den Hamer. Westilorpe» Huwelijks-Aangiften. 4 Theodulus van Troost 27 j. jm. en Flo rence Guinau 20 j. jd. 4 Petrus Francies de Vleeschouwer 35 j. jm. en Emerance Florence D'haene 20 j. jd. Geboorten. 6 Martha Louisa, d. van Lu dovicus Rudolphus Kalle en Maria Ver meulen. Van 18 22 Januari. Vlissingen» BevallenM. Jasperse, geb. Jasperse, z. T. Vader, geb. Groen, z. J. Guiliaume, geb. Stroo, d. M. Gerrese, geb. Lere, d. J. de Bree, geb. Rijcke, d. L. Langeraar, geb. Bostelaar, d. C. Bos- selaar, geb. Maas, z. J. van Boven, geb. Bal, z. C. Jonckman, geb. Bok. d. P. M. Wissekerke, geb. Pikkaart, z. Overleden: R. T. A. Rombouts, d. 3 m. J. J. Lako, z. 1 m. II. de Nooijer, z. 3w. do. Leening '67/69 4 1007» do. pd. st. 100 4 1019/16 O. Gr. 1898 4 Zuidw. Z. R. 125 4 do. Z. R. 625 4 97"/,6 Obl. in Goud '84 5 do. G. R. 1000 5 997» BRAZILIË. Funding L. 1898 5 937,» l'rov. on Gemeentel» keenSngeii. Amst. Conv. L. '95 3 do. Leen. 1898 3 Hy po( hoekha nken. Awst. Pandbr. 4 100'a 100ls/.6 993A 993A 78'A 78 99'A 113 Stna.t slceu i n n NEDERLAND. Ned. W. S. Cert. 27» 817,6 do. Obl. 1896/98 3 957» do. W. S. Cert. 3 957» HONGARIJE. K. H. '89 in zilver 47» 86 OOSTENRIJK. Obl. Zilver Jan./Juli 5 OO PORTUGAL. O. B. '53-84 m. tick. 3 27 O. Tabaksmonop. 47» 977,» RUSLAND. O. Iwang. Dombr. 47» do. G. R. 625 O. 47» 1023/, Obl. Binncnl. 1894 4 6U/16 Oblig. 1880 Gec. 4 do. GR. 625 do. 4 V 977» 96'/.i 199/> 43'A 70'A 927» 1027» 1067» 102"/,. 103'/, Per Telegraaf. De vermoedelijke dader van den hedennacht te Zuiddor- pe gepleegden diefstal van biggen, is hetlenmorgen te Sas van (tent door den Brigadier der Maréchaussee Bergers ge arresteerd. SAS VAN GENT. Twee ernstige ge vallen van diphteritis zijn heden alhier, op de kleine markt, uitgebroken. I 11 I i ii MwrfwmwHinaT., "B. Correspondeert Groede. .Ja, zend hem s. v. p. in. Holl. H. B. Pandbr. 4 Maastr. II. B. Pandbr. 47» Res. Hypb. v. Ned. 4 do. do. .4 Rott. Pandbr. 4 Westl. H. B. Pdb. 4 Zuider Hypb. Pdb. 4 Diversen. HONGARIJE. Boden-Cr.-Inst. P. 4 Hypoth.-Bank. P. 4 do. Comm. O. 4 Innerst. Sparc. P. 4'A Spoorwegleeningcn NEDERLAND. Mij. t. E. v. S. A ITALIË. Zuid Sp. O. 3 POLEN. Warsch. Weenen A1075/» do. G. R. 625 4 RUSLAND. Rjas. Uralsk Sp. O. 4 'do. G» R. 625 4 Wladik. Sp.-M. O. 4 do. Z. R. 625 O. 4 AMERIKA. Kans. City S. R. A do. Prefer, do. do. Ie Hyp. O. 3 South. P. Goud Obl. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Amsterdam /T000 A. 3 do. /TOO A. 3 Gemeentecrediet A. 3 BELGIE. Stad Antwerpen 1887 27» Stad Brussel 1886 2'/» HONGARIJE. Theiss Regulir Gesellschaft. 4 SPANJE. 3 Stad Madrid 1868 41SA Oosthurg, 22 Januari. Tarwe f0,a f®,— den H.L. nieuwe /"6,90 a ƒ7,25 den H.L. jarige rogge f0, a f0,nieuwe fa,25 a /5,50 den H.L. jarige win tergerst ^0,a A0,— J uieuwe /7,30 a A7,75 per 100 K.G. jarige zomer- gerst A0,a AO,nieuwe /7,20 a A~,50 per 100 K.G. haver A7,15a A/,40 per 100 K.G. paarden boon en /7,10 a AV10 den H.L. groene erwten fa f kroonerwten AO,00 a AO,25 koolzaad f0, a AO,-. MIDDELBURG. 23 Jan. Ter graan markt van heden was uit Walcheren we der oen ruime aanvoer ter markt, voldoen de voor de behoefte. Tarwe en witte boo- nen werden weder gevraagd en voor laatst genoemde werd 25 ct. boven vorigen week- prijs betaald. De noteering is als volgtnieuwe tar we 10 ct. lager en in puike soort tot f~l gekochtrogge tot f 5.75 aangeboden wintergerst A4.75 a f 4.90; zomer dito A4.60 a A4-75 naar kwaliteit; Walch. wit- teboonen in puike soort f 11.50 betaald; ronde bruine boonen A8 a A8.25; lange dito fl a A7-25; groene kookerwten, in puike soort, A 9 a f 9.25 betaald; kroonerwten weder lager en van pè a f 9.10 gekocht; koolzaad werd tot A10:25 aangeboden. Boter/T.lB-êl f 1.25 per kilo. Eieren A4.per 100 stuks. Goes, 21 Jan. Ter graanmarkt van he den waren tarwe, wintergerst en kroon erwten, met ruimen aanvoer, 25 cent la ger. Anders waren de prijzen onveranderd. Boter Affi90, AO,94 a AÓ,92 per kilo. Eieren A3,60, A3,80 a /'3,70 per 104 stuks. Amsterdam, 22 Jan. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd runderen, le qual. c., 2e qual. c., 175 vette kal veren, le qual. 95-a c., 2e qual. 85 c., 3e qual. 75 e. per kilo, graskalveren A27 nuchtere kalveren /'9 a AG, schapen, lammeren, 383 vette varkens, 45 a 48 c. per'kilo, biggen, paarden. De DIRECTIE bericht, dat de COU PONS der 17» pCt. Obligaten, verval len 1 Februari 1902, betaalbaar zijn to 's-Gravenhage, ten kantore der Yen nootschap, der IIol- landsche Bank de Vos Vreede en der Fir ma P. J. Landry. Amsterdambij de 11.11. Praétoriuo Zoon. IJuist, den Heer Ls. van Waes- berghé Janssen?. door verandering van werkkring een VLEESCHHOUWERIJ annex VAR KENSSLAGERIJ. Aanvragen aan dit blad onder let ter W. middelbare leeftijd, biedt zich aan als HUISHOUDSTER' bij particulier of KEUKENMEID aan eene Pastorie, te gen Febr. of iets later. Goede monde linge en schriftelijke getuigen van Eerw HIl. Geestelijken en particulieren. Br. fr. aan G. Woudenberg, Lange- straat 70, Amersfoort. Rotterdam, 21 Jan. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd: 1740 runderen, 374 vette, 134 nuchtere kalveren, 622 schapen, 557 varkens, 59 biggen. Run deren hoogste prijs 66, laagste 40 cent kalveren hoogste 100, laagste 76 cent schapen hoogste 48, laagste 40 cent varkens hoogste 52, laagste 46 cent; alles per kilogram. SCHIEDAM, 23 Januari. Noteering van de Beurscommissie. Moutwijn A8' a per heet. ct., zon der fust en zonder de belasting. Spoelingscommissie per ketel 1.70. RIJSSEL, 22 Jan. Vlas. Russisch met belangrijken omzet tot hoogero prijzen voor alle qualiteiten. De aanvoer op de Russische markten blijft beperkt én de vraag zeer levendig. Snuit in alle qualiteiten met levendigen handel tot eerder vastere prijzen. Garens, De han del in garens van vlas en van snuit bleef bevredigend, vooral in laatstgenoemde soort; verkóopers hielden op volle vorige prijzen, Jutegarens eveneens goed prijshoudend, met Hinken omzet, Linnen met tamelijk voel handel tot vaste prijzen. De Notaris ACIIILLE ENGELS te^ Capr/jirke, zal op .Ma:ui(iag 3 Februari 1 !J02, allen slaande te Caprijcke in de Moerstraat en verder. wegens uitscheiding van bedrijf. Mr. J. G. VAN DEINSE, Advocaat en Notaris te HULST, zal ten verzoeke van Mejuffrouw de Wed. DOM1NTCUS VAN GASSEN te Sint Jansteen, op Dinsdags iN Februari i JK>3, des voormiddags om 10 uur, in liet open baar presenteeren te verkoopen 1 bruin merriepaard oud 10 jaar, l bruin looppaard oud 11 jaar, 3 bekalfde koeien, 1 kalfvaars, i vette vaars. 2 1-jarige stieren, I hokke- ling vaars, 1 varkens, 30 hoenders en hanen. 1 boerenkar, I vrachtkar op veeren, 1 stroomolen, l peeën molen, 1 graan molen met zeeften, 1 kookfornuis, bascule met gewichten, kafzeeften en graansplenters, 2 fouten en 1 ijzeren eegden, kruiwagen, spaden, rieken, vorken, 1 zaadzeil, 1 vlas- reep en verder gereedschap. Mes1 in den put, 30,000 kilos Yoederbeeten, 10,000 kilos Aard appels, eene partij Oerste-, Laver en Tarwestroo en 300 elzen Tak- kebossen. 500 zoo goed als nieuwe pannen, eene partij steen, planken, keepers en verdere afbraak. 1 kleerkast, 1 glazenkast, 1 ronde tafel, 2 hanglampen, schilderijen en verder huisraad. Nalatige debiteuren worden niet als hoopers aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3