Binnenland. Provinciaal Nieuws. Uit België. Kerknieuws. thans weer een nieuw licht geworpen op t hij uit, degenen die kinderen, dooden. A*. i. j. ii;-iJ J. 1 li de toestanden in de concentratiekampen, die moordholen in 't groot van Zijne Ma jesteit Eduard, Koning bij de gratie Gods. Schande, dat er zulke souvereinen re- geeren in naam van God. Het is ditmaal mevrouw Joubert, de we duwe van den generaal, die zich, volgens Paris Nouvelles, in een brief van 17 No vember als volgt over de concentratiekam pen heeft uitgelaten «Na eindelooze aanvragen heb ik verlof gekregen het kamp te Irene te bezoeken. Al wat men van de concentratiekampen heeft gezegd is nog beneden de werkelijk heid. Vrouwen en kinderen sterven er als vliegen. Het jaargetijde is buitengewoon vochtig en de typhus woedt er. Als het stelsel der concentratiekampen nog een jaar wordt volgehouden, zullen er Boerenvrou wen noch kinderen meer zijn. De commis sie van Engelsche dames, uitgezonden om de Engelsche autoriteiten schoon te was- schen van de beschuldigingen die Miss Hobhouse tegen zo heeft uitgebracht, heeft hare zending wel vervuld. Inderdaad, Miss Hobhouse heeft niet overdreven. In het verstreken jaar is de toestand nog verer gerd. Toen Mis Hobhouse hier was, ge bruikten de Engelschen den honger nog niet als een verdelgingsmiddel voor eene gansche bevolking.' Ziedaar, wat er gebeurt in onze eeuw van beschaving, waarin, menschelijkerwij- ze gesproken, een oorlog reeds onmogelijk moest wezen Zoo stapelt Engeland de eene gruwel daad op de andere. Moorden op vrouwen en kinderen wor den gepleegd en moorden op dappere man nen, die strijden voor hun goed recht, en daarvoor bloed en leven veil hebben. Zoo bereikte ons ook het bericht van den 1htren mooril op Scheepers, Vermoord hebben de Britten een Vrij- staatsch burger, den ongelukkigen com mandant Scheepers, die ziek in hun han den is gevallen. 't Is vreeselijk. Scheepers heeft de En gelschen steeds met zachtheid behandeld. Hij vocht voor zijn geboortegrond en als soldaat voerde hij de bevelen uit van zijn generaal De Wet, hij was geen opruier, allerminst een rebel en toch hebben de laffe moordenaars hem gefusileerd. De doodstraf, afgeschaft voor de grootste boeven en moordenaars, voltrokken door Engelsche moordenaars aan de edelste en onschuldigste mannen. Waarom zijn de Boeren zoo zachtzinnig, tien Engelsche officieren voor één Scheepers is niet te veel, zou men geneigd zijn te zeggen. Wat zal Botha, wat zal De Wet ant woorden op dezen moord op een hunner burger-officieren gepleegd? Óm meer der gelijke gruwelen te voorkomen, zou men wenschen, dat Botha zijn bedreiging uit voert. Immers, het staat te vreezen, dat op Scheepers commandant Kruitzinger zal volgen. Zooals men weet, in deze onge veer vijf weken geleden, terwijl hij bezig "was zijn gewonde soldaten te redden, ern stig gewond, en aldus in handen gevallen van dèn vijand. De Engelschen hebben «een sluipmoord begaan. Uit vrees dat geheel Europa van verontwaardiging zou trillen bij de uit spraak van het doodvonnis tegen Scheepers, hebben zij dien gruwel geheim gehouden tot na de executie. Ze hebben hem opge ruimd den edelen held, evenals velen wor den opgeruimd die laaghartige sujetten in den weg staan, 't Is afschuwelijk en de Regeeringen der Europeesehe Staten zwij gen over dat beulenwerk AMËRIKA. In Mexico heeft eene verschrikkelijke aardbeving plaats gehad. De omvang der ramp is nog niet geheel bekend. Donder dagavond moeten in Chiipancinga 600 personen zijn omgekomen. Nog in ande re deelen van Mexico werden schokken gevoeld, die over 't algemeen 55 seconden duurden. Vrijdag werd te Chiipancinga eene nieu we aardbeving waargenomen. Talrijke huizen, door den eersten schok van Donderdag gespaard, zijn nu ingestort In de straten ziet men scheuren in den grond. Te Chiipancinga zijn er 6 dooden en veel gewonden; te Thilapa 3 dooden. DUITSCHLAIVD Een ontzettende brand heeft gewoed in den hofschouwburg te Stuttgart. De brand blijkt het geheele gebouw ver nield te hebben. Het gebouw was voor 1,423.000 mk. verzekerd. Alleen van de garde-robe en de partituren heeft men een gedeelte kunnen redden. De oorzaak was waarschijnlijk het ontstaan van kortslui ting in de electrische geleiding. Een tijd lang is ook het vlak bijgelegen paleis van den Koning ernstig bedreigd-geweest, maar daar het gelukkig niet woei en uitgebrei de voorzorgsmaatregelen werden genomen, was 's nachts om twee uur alle gevaar voor het paleis geweken. Onder de sprekers was het vooral abbé Lemire die aandrong om hulp te verleenen aan de Zuid-Afrikaansche Republieken. In de vorige eeuw, zei de Abibé, hebt gij een volk bijgestaan zijn vrijheid te verove ren. Welnu, in Zuid-Afrika is op het oo- genblik een volk dat voor zijn onafhanke lijkheid strijdt, en dat ons dankbaar zal zijn, indien wij het helpen. Het resultaat van de bespreking was, dat de Fransche Regeering niets doen zal ten einde te vermijden in conflicten te ko men. Ten slotte werd een motie aange nomen om over te gaan tot de orde van den dag. BELGIË. Allertreurigst is het nieuws, dat ons uit België ter oore komt. Abbé Daens is, om zijn brood te verdie nen, wijnkooper geworden en dingt ne venbij naar een Kamerzetel te Brussel. El- ken Zondag, zoo wordt aan de N. R. Ct. geschreven, houdt hij in de voorsteden der stad twee lezingen, waarop hij zijn be ginsel uiteenzet, en hij heeft, zegt men, goeden moed het noodige aantal stemmen voor zich te winnen. En met de stem men voor zijn beginselen tracht hij dan tevens klanten te krijgen voor zijne wijn- kooperszaak. Zoo snijdt het mes van twee kanten Koning Leopold heeft afgezien van zijn voornemens om zelf de kroningsfeesten in Engeland te gaan bijwonen en heeft prins Albert opgedragen hem te Londen te gaan vertegenwoordigen. Het gerucht, dat Brussel's vroegere bur gemeester Buis als opvolger van wijlen Rolin-Jacquemyns tot eersten adviseur van den kpning van Siam zal optreden, wordt tegengesproken. De heer Buis heeft we gens zijn te overladen werkkring ontsla; genomen als burgemeester van Brussel, hij denkt er niet aan nu den moeielijken arbeid van zijn overleden landgenoot te Bangkok te gaan voortzetten en de geva ren te trotseeren van een klimaat, dat al lerminst bij zijn gestel past. Bij Kon. besluit is benoemd tot notaris binnen 't arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Sluis, L. G. Ja mes, candidaat-notaris te Maarssen. Bij Kon. Besl. is aan mej. M. G. J A. Ermengem, geborente Saint-Gilles (Bel gië), vergunning verleend tot het geven van lager onderwijs, mits zij overigens aan de daartoe bij de wet gevorderde vi eischten voldoet. De Eerste Kamer zal hare werk zaamheden Maandagavond 27 dezer, 'sa- vonds om half negen, hervatten. Het aantal vriesganzen of wilde ganzen is in Zeeuwsch-Vlaanderen dezen winter buitengewoon groot. Geen zeldzaamheid is het, troepen van 70 in den vorm eener V te zien vliegen. Dikwijls strijken zij neer, soms op stoppellanden, maar ook op bezaai de akkers en zij doen daar veel schade. i landbouwers klagen er over: er zijn partijen gerst en tarwe, die* zeer door de vriesganzen hebben geleden. Verschillende plaatsen zijn kaal gegeten of zeer gedund. Tegenwoordig is in Zeeuwsch-Vlaan deren veel vraag naar hooi en stroo. Het zijn vooral Belgische kooplieden, die deze producten voor hoogen prijs koopen. Het stroo wordt verkocht voor 6575 francs per 1000 K. G., het hooi voor 6070 francs Verleden week was er een Belgisch koop man, die 100,000 K. G. stroo en 50,000 K. G. hooi koopen moest. - Met ingang van 1 Februari a. s. zijn verplaatst de komizen 4e klasse bij 's Rijks Belastingen J. Hamerlinck van Zuiddor- pe (tijd.), gedetacheerd te Hulst, naar Locht, en A. J. W. van de Wiel van Aardenburg (tijd.), gedetacheerd te Oost- burg, naar Well. ZUIDDORPE. Uit de vergunning, door Ged. Staten van Zeeland aan den heer P. F. Fruijtier te Hontenisse, als voorzitter van het tram-comité Hontenisse—Selzaete, verleend, tot het aanleggen van die tram, blijkt dat de volgende gemeehten in dit tramnet zullen worden opgenomen Hon tenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk, Boschka- pelle, Zaamslag, Axel, Zuiddorpe en de weg naar Selzaete. De vergunning wordt verleend voor 50 jaren, en vóór 1 Juni 1906 moet de exploitatie van den stoom tramweg aangevangen zijn. FRANKRIJK, In de Fransche Kamer is de Zuid-Afri- lcaansche oorlog besproken in verband met het Hof van arbitrage, do Haagsche con ferentie en de Concentratiekampen. Clevis Ilugues noemde de daden in de Kampen waar men kinderen meedoogen- loos liet sterven, barbaarsch. Ik haat, riep Bij den landbouwer Fr. de Munck, wiens hofstede gelegen is juist achter de kerk werden in den afgeloopen nacht twee biggen, de beste uit den hoop van 8 stuks, gestolen. De politie doet'onderzoek. OVERSLAG. Heden nacht werden bij den landbouwer Ed. Audenaert twee ou de ketels en bij den landbouwer J. Fr. Verstrepen een zoo goed als nieuwe men- reep ontvreemd; misschien staat deze dief stal wel in verband met den hierboven vermelden diefstal van biggen te Zuid dorpe. KOEWACHT. Men schrijft van hier aan de M. C. Het gaat den smokkelaars in de grensstreek den laatsten tijd niet voor den wind, natuurlijk door het veel strenger toezicht der Belgische douanen, die ook weder waarschijnlijk op last van autori teiten handelen, daar dezen, bekend met of gewezen op den grooterUsmokkelhan- del, hun ondergeschikten wel een wenk zullen gegeven hebben. Werd Vrijdagnacht der vorige week na bij deze gemeente een prachtige vaars aan gehouden, in den nacht van Maandag op Dinsdag deden de douanen een zelfde vangst. De smokkelaars ontkwamen door de vlucht. Dit gelukte niet een persoon van Sinay, die Zondag met een 600 sigaren de grens trachtte over te steken. De sigaren wer den in beslag genomen en de smokkelaar werd, na een worsteling met de twee in dienst zijnde ambtenaars, gearresteerd en per rijtuig naar Moerbeke (dorp) vervoerd. KOEWACHT. Ten overstaan van Nota ris P. Dregmans te Axel en ten verzoeke van H. Fermont alhier had Donderdag ten huize van Al. van Rumste de herveiling plaats van een Woonhuis, verder gebou wen en aanhoorigheden, alsmede het recht van erfpacht op den daarbij behoorenden grond van R. K. Armen van deze gemeen te. Bij de eerste veiling was de hoogste bieder Th. de Smet alhier met de som van f 315. Thans werden de goederen ver kocht voor de som van f 400. De kooper werd Th. de Smet. Vroeger werd door Belgen, zoo schrijft men van hier aan de M. C. in veel bos- schcn in deze buurt groote schade aange richt door het uitsnijdeu der toppen van jonge sparren. Menig bosch werd daar door totaal vernield. Wat men met die loppen deed is niet goed bekend. Velen meenden dat ze in brouwerijen gebruikt werden, andere beweerden dat er een soort verf van wordt gefabriceerd. Dat is echter zeker, dat velen met een benij- denswaardigen moed en ijver, een betere zaak waardig, sneden en dus vernielden. Door het verven der toppen, een geest- doodend en vervelend werk, met roode verf, werden die toppen voor het doel on bruikbaar gemaakt. Daardoor en ook door het zeer strenge toezicht der politie er werden ook als goed voorbeeld zware von nissen geveld indertijd werd aan dat schandelijk werk zoetjes aan zoo goed als een einde gemaakt. Nu bepaald men zich tot het afsnijden van jonge groene sparappels, die tot het zelfde doeleinde worden aangewend, van gevelde of nog groeiende sparren. De eige naars der bosschen laten dit gewoonlijk, om erger te voorkomen, toe, en en velen verdienen met die bezigheid een aardig dagloon. gestolen. De eigenaar hoorde eenig gerucht op zijn erf en loste een schot hagel. Nu is aan liet licht gekomen, dat te Stekene (België) een man reeds eenige tijd thuis lag met een schot hagel in zijn been. De zaak was stilgehouden, doordat het noo- dig was, hulp in te roepen. Het schijnt bekend, dat hij tijdens den diefstal op Hollandsch terrein zich bevond. Vandaar, dat door de politie een onderzoek is inge steld. AXEL. Naar men meldt doet zich in deze gemeente een geval van pokken voor. Tot heden zijn in deze streek nog slechts enkele gevallen voorgekomen, waarvan echter 2 met doodelijken afloop. Vermoedelijk is de besmetting naar de- zo omgeving overgebracht uit naburige Belgische gemeenten, waar volgens ge rucht een betrekkelijk groot aantal perso nen door deze ziekte is aangetast. Nader schrijft men ons: Het eenig geval van pokziekte, dat zich hier voordoet, belooft, zonder onver hoopte complicatie's, gunstig te zullen afloo- pen De geneesheeren hebben hier reeds druk werk met vaccineeren. 1ERNEUZEN. Bij de alhier door het bestuur van den Goesschenpolder gehouden aanbesteding van de levering van 180 M3. grint, werd ingeschreven door de heeren M. II. Korporaal te Ter Neuzen voor f2,14, A. II. de Vos te Ter Neuzen voor f 1,98, n Koppen hagen en Co. te Utrecht voor 1,97, Joh. Th. Boerboom te Alkmaar voor /T,95, P. A. Dolk te Dordrecht voor f 1,84 en J. Wieland Wz. te Ter Neuzen voor 1,83. De levering is aan den minsten inschrij ver gegund. SAS A AN GENT. De sluizen van den nieuwen kanaalarm zullen veel breeder gemaakt worden, dan het aanvankelijke plan geweest is, zoodat alle groote zee schepen (op een enkele uitzondering na) tot aan Gent zullen kunnen varen. De nieuwe brug zal zelfs 10 meter langer moeten worden, dan in het bestek is op genomen. Bijna alle reeds gemaakte plan-teeke- ningen komen dus te vervallen, waardoor de uitvoering der nieuwe sluiswerken wel eenige vertraging zal ondervinden. GRAAUW. De officier van Justitie te Middelburg heeft verzet aangeteekend te gen de beschikking der rechtbank aldaar, waarbij de veldwachter R. te Graauw bui ten vervolging is gesteld wegens het aan nemen van cenc gift en wegens meineed. In den laatsten tijd worden vele in gezetenen nu en dan bezocht door Belgi sche bedelaars of liever landloopers, die vrij brutaal een almoes eischen. Vooral de alleen wonende landbouwers zijn op de bezoeken van dergelijke lui, die meestal toch kun geld maar verdrinken, weinig gesteld. Toch geeft men doch deze gift wordt niet geschonken uit medelijden maar uit vrees. Donderdag middag had hier een eind je voorbijf den Nieuwen Molen haast een groot ongeluk plaats. Een voerman uit St. Jansteen, die eeni ge personen uit Zuiddorpe huiswaarts wil den brengen moest een geladen wagen voorbij rijden. Het rijtuig kwam echter op onzachte wijze in aanraking met den wagen. Het paard viel en het rijtuig sloeg om. Het laatste werd deerlijk gehavend, doch de reizigers kwamen met den schrik vrij. Het paard had zich ook niet ernstig be zeerd. 'ZAAMSLAG. Donderdag vierden Corn. Herrebout en Jozine Kempe- hun gouden huwelijksfeest. Het heeft deze brave inen- schen niet aan blijken van belangstelling gelukkig ook stoffelijke ontbroken. Het wil toch iets zeggen, vijftig jaar ge trouwd en tevens vijftig jaar zoo geleefd te hebben, dat anderen daaraan een voor beeld kunnen nemen. Wij wenschen de oudjes nog vele jaren toe, vooral een on- bezorgden ouden dag. Zij kunnen op de afgelegde baan terug zien, zonder de oogen neer behoeven te slaan. Er worden hier pogingen in het werk gesteld om onderling een hengst aan te schaffen. Hoe gevaarlijk liet is een zweertje of puistje open te krabben is weder hier ge bleken. Een vrouw maakte een heel nie tig wondje aan haar voet, waarop dit li chaamsdeel zoo opzwol, dat nog juist in tijds de dokter kon geroepen worden. Aan het spoedig inroepen van geneeskundige hulp is haar behoud te danken. Door den Burgemeester van Zaamslag is een uitnoodiging gericht tot alle Burge meesters in het vijfde district, om door ereend pogen tot de oprichting eener rijks hoogere burgerschool in dit doel van Zeeuwsch-Vlaanderen te geraken. AXEL. Onlangs werden bij een boer on der deze gemeente een dertigtal kippen St. JAN STEEN. Alhier zijn geduren de het afgeloopen jaar op het telephoon- kantoor behandeld: 807 telegrammen. OOSTBURG. J.l. Dinsdag werd alhier eene exrta-les gehouden door de leerlingen van den cusrus in paardenkennis, dezen winter door den heer Louter, Rijksveearts te IJzendijke, aldaar gegeven. Tot die les waren genoodigd de alge- meene voorzitter en algemeene secretaris der «Maatschappij tot bevordering van Land bouw en Veeteelt in Zeeland," de heeren mr. P. C. J. Hennequin en G. A. Vorster- man van Oijen, benevens de bestuursleden der afdeeling Oostburg. Voorts waren ver scheidene andere belangstellenden aanwe zig. Aan deze extra-les was verbonden, uit sluitend voor de leerlingen, een wedstrijd in het toiletteeren en voorbrengen of wel dresseeren der paarden voor wat betreft het staan, stappen, draven en wenden. De commissie van beoordeeling bestond uit de heeren L. Louter, M. Lucieer en L. J. Roggeband. De uitgeloofde paijzen, waartoe ook werd bijgedragen door de afdeeling, en bestaan de uit een rijtoom, singel, karwats enz. enz. werden behaald door de leerlingen Cam. Blondeel te St. Kruis, C. van Dix- hoorn te Waterlandkerkje, Iz. de Zwart to Zuidzande, Aug. Blondeel te St. Kruis, Jos. de Hullu, te Retranchement, A. Lako te Aardenburg, M. de Bruijne te Cadzand en Iz. Nortier te Oostburg. De heer Louter reikte bovendien aan elk der leerlingen ter gedachtenis uit een door hem onderteekende kaart, bevattende een tiental wenken voor den landbouwer, bij het fokken, koopen, enz. zijner paarden. GROEDE. De bevolking der gemeente Groede bestond op 1 Januari 1901 uit 2398 personen. Gedurende 1801 vermeerderde de bevol king door vestiging en geboorte met 152 mannen en. 113 vrouwen. Door vertrek en overlijcen verminderde de bevolking in 1901 met 148 mann. en 100 vrouwen zoodat op 31 Dec. 1901 de bevolking bestond uit 1164 mannen en 124 vrouwen alzoo uit 2385 personen Er werd aangifte gedaan van 3 leven loos geboren kinderen en er werden 21 huwelijken voltrokken. MIDDELBURG. Gisteren nacht is al hier een poging tot inbraak gepleegd. Door een onbekende, of meerdere onbekenden, is een ruit van hot kantoor van den lieer Jacq. Hackcnberg, wijnhandelaar, Pijp- straat N. 222, met groene zeep besmeerd en daarna verbrijzeld; het gordijn, werd vervolgens opgelicht, zoodat het 's morgens in schuinen stand werd gevonden. De inbrekers zijn echter gestuit op het gesloten blind aan de binnenzijde van het raam en schijnen öf gestoord te zijn voor ze dit geopend of verbrijzeld hadden, éf wel hiertoe niet in staat' te zijn geweest. Jn het laatste geval heeft mon stellig niet met beroepsinbrekers te doen gehad. Veel van hun gading zouden de daders #ehter toch niet gevonden hebben in het onbewoonde kantoor, waar zich des nachts geen geld bevindt. De politie is met het geval in kennis gesteld. VLISSINGEN, 21 Januari. In de Maan dagavond -gehouden vergadering van de Kamer an Koophandel werd mededeeling gedaan van ontvangen schrijven van de Staatsspoor en de Maatschappij Zeeland, naar aanleiding van een klacht, betreffen de het ontvreemden van zendingen eetwa ren n§,ar Engeland. Hieruit blijkt, dat de directie der Staatsspoorwegen meent, dat de ontvreemdingen niet geschieden tijdens bedoelde zendingen aan haar zijn toever trouwd, terwijl de Maatschappij Zeeland met leedwezen constateert, dat'werkelijk deze ontvreemdingen geschieden, doch liet schijnt der Zeeland toe, dat de gevaarlijk ste momenten buiten haar beheer liggen en zij betwijfelt of elders wel altijd met met den vereischten ernst op alles wordt toegezien. ARNEMUIDEN. Als bewijs dat in deze plaats veel schoolverzuim gepleegd wordt, diene dat in het afgeloopen jaar door den gemeente-veldwachter niet minder dan 93 aanzeggingen als bedoeld bij art. 21 der leerplichtwet zijn uitgereikt', terwijl 3 ver oordeelingen in zake overtreding van de leerplichtwet zijn voorgekomen. In de haven aldaar zijn gedurende 1901 binnengekomen 54 schepen, metende teza men 6023 ton, terwijl eveneens 54 sche pen, de haven hebben verlaten. ZIERIKZEE, 21 Januari. In de heden- namiddag gehouden raadsvergadering kwam onder anderen ter tafel het door de commissie op het middelbaar onderwijs collectief ingediend ontslag. Burg. en Weth. deden naar aanleiding daarvan het voorstel aan de leden der commissie het gevraagd ontslag, onder dankbetuiging voor de door hen aan de gemeente bewezene diensten, eervol te verleenen. De heer mr. au echter, zonder zich partij te willen stellen in het tusschen de commissie en het gemeentebestuur gerezen geschil, stelde in het belang van het onderwijs de volgende motie voor: »I)e Raad, van oordeel, dat een gelijk- tijdige aftreding van alle leden der com missie zou strekken tot nadeel van het onderwijs, dat aan hunne zorgen is toe vertrouwd, noodigt de leden der commis sie uit om in het belang van het onder wijs hun verzoek om ontslag terug te ne men." Deze motie werd, nadat het raadslid de heer mr. A. J. F. Fokker, die voorzitter van genoemde commissie is, zich uit dien hoofde uit de raadzaal verwijderd had, met algemeene stemmen aangenomen. BRUINISSE, 23 Januari. Aan den ge meenteraad is, op initiatief van de hier bestaande visschérij-vereeniging, een door 117 belanghebbenden geteekend adres ge zonden, waarin verzocht wordt de haven alhier te doen vergrooten volgens het door den heer W. Ju'melet Mz. maakte plan. opge- ONDELGEM. Het graven van de bassins van het kanaal Gent-Terneuzen gaat nog al voorspoedig, hoewel het nog een geruimen tijd duren zal, voor dat de schepen hier zullen kunnen aanleggen. Zijn die werken gereed (en ook nog, vóór dien tijd) dan zullen de reizigers van Terneuzen-Gent niet meer aan Gent-Eec- loo, doch aan Gent-Ra bot arriveeren. Voor de bezoekers van St. Amandsberg en Lourdes geen verbetering. Te Sluiskil zijn het klooster en de kerk der paters Capucijnen, welke in Mei 1900 eene prooi' der vlammen werden, thans weer opnieuw opgebouwd. De kerk is reeds geheel voltooid en de dienst is weder op de gewone wijze daarin hervat. Z. I). H. de Bisschop van Breda heeft benoemd tot pastoor te den Hout, den Zeereerw. heer .1. van Breugeltot pastoor te Bosschenhoofd, den Zeereerw. heer P. van Aert. Jubilö van Zijne Heiligheid. Bedevaart van 't Aartsbisdom Mechelen naar Rome, onder geleide van Z. E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, van 27 Februari tot 12 Maart 1902. Prijzen heen en terug. Ie klas. 2e klas. 3e klas. Antwerpen f233 162,50 f89,25 Brussel - 232 - 161,— - 87.75 Bergen - 229 - 159,50 - 86,75 t In deze prijzen zijn begrepen le. De geheele reis. 2e. De persoonlijke kaart te Bologne afgeleverd, te zamen met de bom voor de kostelooze ingangen te Rome. 3c. Rijtuigen bij aankomst- en ver trek uit Rome. 4e. Woning en voedsel te Rome, gedurende negen volle dagen; wijn, servies, licht daaronder begrepen. 5c. Alle maaltijden onderweg: van af het avond maal van 27 Februari tot den dag der aankomst te Rome (twee koude en twee

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2