voor KI No. 10. Zaterdag 25 Januari 1902 1® Jaargang. Nieuws- en voox" Zeeland. FEUILLETON. Brieven, stukken en aduertentiën te zenden aan den Redacteur-Administrateur van ,,Z ELAN DIA" te Zuiddorpe. GiftenvoorZ H den Paus. De Fortuinzoeker. Deze courant verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Abonnementen worden aangenomen op post- en hulpkantoren. Inzending van advertentiën vóór 3 ure op den dag der uitgave. Staatkundig Overzicht. ZQLANDIA l'rijs por :t institution: franco per post 75 cent, voor België frs. 2.50. Bij vooruitbetaling vooreen geheel jaar bedraagt de abonnementsprijs slechts f2,50 voor Nederland. Aan deze uitgave is verbonden een OEILLiUSTllRFRD XO.VDAGSIII.AI) tegen den prijs van 15 cent per 3 maanden, betaalbaar tegelijk met de abonnementsgelden. A «I vcrtcntl ii van 1 tot 5 regels 50 cent, voor elke regel meer 10. Bij driemaal plaatsing van dezelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Dienstaanbiedingen en aanvragen om dienstpersoneel ter grootte van hoogstens 8 regels worden bij vooruitbetaling geplaatst voor 40 cent per advertentie. Bij abonnement of herbaalde plaatsing belangrijke reductie. In alle deelen der wereld worden door de Katholieken toebereidselen gemaakt om het 25-jarig Hoogepriesterfeest van Z. II. Leo XIII op schitterende en waar dige wijze te vieren. Een vorig hoofdartikal was reeds aan den grijzen Kerkvorst gewijd, en daarin werd gesproken van de hulde waartoe de trouwen der Kerk zich opmaken. Op verzoek van Z. D. Iloogw. den Aartsbisschop hier te lande, hebben de Katholieke bladen lijsten van giften aan Z. H. geopend. Ook Zelanclia wil hierin niet ach terblijven, wijl de stem van den Aarts bisschop ook tot ons is doorgedrongen. Als orgaan van de Katholieken in Zeeland, verklaart Zelanclia zich vol gaarne bereid, bijdragen voor Z. H. in ontvangst te nemen. Deze bijdragen zullen telkens in onze kolommen worden vermeld en bij slui ting der lijsten worden opgezonden aan Z. D. Iloogw. Wij hopen en vertrouwen, dat Zee- land's Katholieken niet zullen achter blijven, maar warm zullen deelnemen aan de algemeene hulde, den Grooten Paus-Ivoning ter eere. Men zende daartoe zijn giften aan de Administratie van Zelanclia te Zuid dorpe, die zich volgaarne met de ver dere zorgen zal belasten. Met 't oog op de samenstelling van de nieuwe kiezerslijsten, is 't wellicht niet overbodig, even de voornaamste punten uit de kieswet in herinnering te brengen, opdat niemand onwetend zij in datgene, wat er vereischt is om zijn naam op de nieuwe lijsten te kun nen geplaatst krijgen. De aangiften die noodig zijnom op de nieuwe kiezerslijsten geplaatst te worden moeten geschieden ten gemeen tehuize vóór 15 Februari a. s. Hoe hem dit gelukte, dit kunnen wij den lezer niet in alle bijzonderheden me- dedeelen, maar alleen in enkele beelden voorstelien, zooals wij die later van hem vernomen hebben. Wij willen slechts op de hand der Voor zienigheid wijzen, welke in elke omstan digheid des levens zichtbaar is: wij wil len slechts aantoonen dat 's levens tegen spoeden vaak uit de verkeerde handelin gen der menschen ontstaan. IV. IN AMERIKA. De vriendelijke lezer zal wel zoo goed zijn zich te herinneren, dat onze vluchte ling voor meer dan dertig jaren te New- York aan wal stapte, dus in eenen tijd waarin Noord-Amerika er geheel anders uitzag dan thans. Waar thans groote, welvarende steden met 20, 30 tot lOOduizend inwoners door handel en nijverheid bloeien, stonden des tijds meestal alleen enkele zoogenaamde Alle kiezers moeten aan de vereisch- ten voldoen van te zijn mannelijke in gezetenen des rijks, tevens Nederlanders, die vóór of op 15 Mei 1902 den leef tijd van 25 jaren hebben bereikt. De belastingkiezers behoeven geene aangifte te doen. Belastingkiezers zijn zij, die over het dienstjaar, loopende van 1 Januari tot 31 December 1901, zijn aangeslagen naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de perso- neele belasting of in de grondbelasting (in deze laatste ten minste voor een be drag van 1 aan hoofdsom en rijksop- centen), of in het dienstjaar, loopende van 1 Mei 1900 tot 30 April 1901, in de vermogens- of bedrijfsbelasting. Zij moeten, om op de kiezerslijst te komen, de directe rijksbelastingen, waarvoor zij aangeslagen zijn, vóór 1 Februari a. s. hebben voldaan. Zoo zij dit verzuimd hebben, kunnen zij nog op de kiezers lijst komen, als zij de verschuldigde be lasting vóór of op 1 Maart voldoen. Zij, die in eene of meer andere ge meenten een der genoemde belastingen over de genoemde tijdvakken betaald hebben, moeten daarvan door overleg ging van de voor voldaan geteekende belastingbiljetten vóór 15 Februari a. s. ten gemeentehuize doen blijken. De aanslag der vrouw in de rijks di recte belastingen geldt voor haren man; die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hm vader .'t vrucht genot heeft, voor hunnen vader. Aan slagen inde grondbelasting wegens on roerende goederen eener onverdeelde na latenschap gelden ook voor den mede eigenaar, wiens naam niet bij den aan slag in het kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste 1 bedraagt. Voor alle andere categoriën dan de belastingkiezers, moet de aangifte plaats hebben vóór 15 Februari a. s. Deze categoriën worden hier achtereenvol gens genoemd. Woningkiezers zijn zij, die als hoof den van gezinnen of als alleen wonen de personen op 31 Januari 1902 sedert 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond, krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorenden of in huur gebruikten grond of lokalen en bijge bouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs per week he- blokhuizen of enkele groepjes kleine wo ningen, waaraan men zeer duidelijk kon zien, dat zij slechts voorloopig gebouwd waren om in de eerste behoefte te voor zien. Tusschcn deze verstrooide, doch meestal planmatig aangelegde huizen, de eerste lingen eener toekomstige stad werd de bo dem ontwikkeld en vruchtbaar gemaakt. Was eenmaal de grond tot dergelijk plan gelegd, dan wisten de volksplanters bij wie zich een steeds aanwassende stroom van landverhuizers voegde, de grootste waaghalzen steeds verder landwaarts in te zenden, om daardoor dpor ontginning meer uitbreiding te geven en het vette der aarde voor zich zeiven te behouden. Even als eene kudde schapen, wanneer zij op een grasveld komt, niet bedaard ge noeg geniet wat voor do hand ligt, maar doorgaans doldriftig door en over elkander loopt om zich liet beste toe te eigenen, en daardoor vaak het beste voorbijloopt of o- vcr het hoofd ziet, zoo gaat het ook met de menschen, wanneer zich onverwacht aardsche schatten voor hen ophoopen, of goede vooruitzichten hun voor den geest spiegelen. Men verdringt en vertrapt el kander; iedereen wil zich het meeste van den nieuwen rijkdom toeëigenen, al moes ten ook alle krachten der ziel en des lichaams aan dat doel opgeofferd worden. Dat verschijnsel was vooral duidelijk rokend tenminste heeft bedragen voor: Ylissingen 1,75, Middelburg ƒ1,50, Koudekerke ('t Zandt), Oost- en West- Souburg /'i,25, of voor andere gemeen ten in onze provincie 1 h /"0,80 of wel achtereenvolgens in dezelfde ge meenten twee zoodanige huizen of ge deelten van huizen. Ook zij, die als hoofden van gezin nen of alleen wonende personen op 31 Januari 1902 sedert 1 Aug. 1901, krach' tens eigendom, vruchtgenruik of huur, een zelfde-vaartuig van ten minste 24 M3. inhoud op 24000 kilogram laadver mogen hebben bewoond, behooren tot de woonkiezers. Indien men hetzelfde perceel of het zelfde schip is blijven bewonen, waar door men het vorig jaar op de kiezers lijst werd gebracht, is aangifte thans niet noodig. Loonhiezers zijn zij, die die op 31 Januari 1902 sedert 1 Januari 1901 ach tereenvolgens bij niet meer dan 2 per sonen, ondernemingen, openbare of bij zondere instellingen in dienstbetrekking- of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn ge weest en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten voor: Ylissin gen 450, Middelburg 400, Koudeker ke ('t Zandt) en Oost- en West-Souburh 350 of voor andere gemeenten in Zee land van 325 tot ƒ275, met inbegrip van het in de wet aangegeven bedrag- voor vrije woning of inwoning en vrij ko t en inwoning. Loonkiezers, die op de lijst van het vorige jaar voorkomen, ontvangen, met de noodige toelichting, blanco-aangifte biljetten ter invulling voor hunne toe lating tot de nieuwe lijst. Pensioenkiezers zijn zij, die op 1 Februari 1902 in het genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensi oen óf verleende lijfrente van gêlijk be drag als bij de loonkiezers is gemeld. Voor hen, die minder dan het ver- eischte bedrag aan pensioen of lijfrente ontvangen en bovendien een inkomen hebben, verkregen op de wijze als on der de rubriek «loonkiezers" is vermeld, mogen pensioen, lijfrente en inkomen worden samengeteld. Bereikt deze som dan ten minste het vereischte cijfer, dan kan de pensioen- of lijfrente- en loontrekkende kiezer worden. zichtbaar in Noord-Amerika, alwaar do natuur nog wild en woest was als voor eeuwen, en onmeetbare landen slechts menschenhanden behoefden om in vrucht bare oorden herschapen te worden. Reeds in den tijd waarvan wij spreken, had zich eene koortsachtige onrust van de bevolking van Amerika meester gemaakt; men was er slechts op uit om rijkdommen opeen te hoopen, niet om er onder Gods zegen in vrede en rust een goed gebruik van te maken zoo iets kent men in A- merika geheel niet maar alleen om schatten te stapelen, om steeds grootere plannen te maken, waaronder men niet zelden weder te gronde gaat. Edele bedoelingen stonden bij zulke on dernemingen geheel op den achtergrond. Zelfs de godsdienst moest voor den on dernemingsgeest wijken, of liever deze on dernemingsgeest was hunne godsdienst, waaraan zij met hart en ziel gehecht wa ren. Dat er boven de aarde nog een he mel was, had slechts in zooverre eenige beteekenis als nuttig en noodig was voor regen en zonneschijn. Van een bedaard leven in de vrede des Heeren, van eene veredeling van verstand en hart door het beoefenen van kunsten en wetenschappen, hieraan viel niet te denken, men dacht slechts aan schatten, aan niets dan schatten. Dat is het natuurlijke gevolg van het on- Pensioenkiezers, die op de lijst van het [vorige jaar voorkomen behoeven ziclt niet op nieuw aan te geven. Inkomen, pensioen en lijfrente der vrouw geldt voor haren mandat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hunnen vader. Grootboek- of Spaarbankkiezers zijn zij, die met 1 Februari 1902 sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minsie f 100 (nominaal), ingeschreven in de Groot boeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspost spaarbank, in eene gemeentelijke spaar bank of in eene spaarbank, beheerd door het bestuur van eene rechtsper soonlijkheid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vénnootschap,^van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting. 1) Hij, die op dezen grond reeds het vo rig jaar kiezer was en voor wien die grond ook thans nog bestaat, behoeft zich niet opnieuw aan te geven. Examenkiezers zijn zij, die met goed gevolg hebben afgelegd een examen, ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Hij, die op dezen grond het vorig jaar reeds kiezer werd, behoeft niet opnieuw aangifte te doen. De formulieren voor de verschillende aangiften zijn kosteloos verkrijgbaar aan de secretarie der gemeente. Al het bovenstaande geldt voor de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer. Voor de kiesbevoegdheid voor de Pro vinciale Staten zijn bij de kieswet de zelfde eischen gesteld, niet dien verstan de dat men bovendien ingezetene van de provincie jnoet zijn. Voor de kies bevoegdheid voor de gemeenteraden gelden dezelfde eischen als voor de Tweede Kamer, met dien verstande, dat men bovendien ingezetene der gemeen te moet zijn en dat die categoriën, die niet tot de belastingkiezers behooren, tevens over 1901 voor een zeker bedrag in de plaatselijke directe belasting moe ten zijn aangeslagen geweest en op 1 Maart 1902 dat bedrag voldaan bebben, dat voor Ylissingen 1,75, Middelburg ophoudelijk jagen naar do dingen dezer wereld, welke het hart uitdaagt, den geest tot een slaaf en onvatbaar maakt voor hoo- gere, betere gemoedsbewegingen, maar waardoor do zinnelijke begeerte langza merhand eene sluwheid en behendigheid verkrijgt welke den roofdieren eigen is, en waarvan de Amerikaan eene groote hoeveelheid bezit. Dat onder zulke omstandigheden enkele sluwe knapen het tot eene wonderbare hoogte brengen is zeer natuurlijkdat ech ter honderden en duizenden eenvoudigen in Amerika ten gronde gegaan zijn, is niet minder waar; want waar het recht van den sterke en sluwe geldt, gaat eenvoud en eerlijkheid gewoonlijk met den bedel staf. William Smitt Comp. Er zijn drie jaren voorbijgegaan sedert Dorner met zijnen landsman als toekomsti ge vennoot zijn geluk onder den ameri- kaanschen hemel beproefde. Zij hadden zich in Hudson gevestigd, omdat Dorner niet te bewegen was New- York tot verblijfplaats te nomen. Hij vrees de de ontmoeting van een of ander beken de. Met behulp en op raad van den sluwen Schlips had Dorner zijnen naam veranderd, hij heette thans William Smitt. Voor ee nige dollars had de vrederechter van dat district hem de noodige bewijzen daarvoor f 1,50, Koudekerke ('t Zandt), Oost-en West-Souburg /*1,25, dè overige ge meenten in onze provincie f 1 a ƒ0,80 moet bedragen. 1) Onder de bijzondere spaarbanken, hier bedoeld, zijn de banken, opgericht na 1 Mei 190Ó, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zij blijkens opgave aan het bestuur der gemeente, waar zij gevestigd zijn, een waarborg fonds van ƒ25,000 bij de Ncderlandsche Bank hebben gedeponeerd. De Oorlog. Wat hebben die jingo's een pret gehad van al hun geschreeuw en getier over den 20en Januari Dat zou de blijde dag zijn, waarop de Boeren zich in massa zouden overgeven, de dag, waarop de oorlog'dan toch ein delijk voor goed zou behooren tot het verleden. Jawel wacht even, brave Britten! Geen enkele Boer heeft er aan gedacht, dat het 20 Januari was, geen enkele heeft zich de weelde van een overgave ver oorloofd. Integendeel, de Boeren hebben in de Kaapkolonie weer een aardig overwin- ninkje behaald, en dat wel in eene streek, die geheel schoongeveegd heette. Een te legram uit Cradock, d.d. 20 dezer, meldt namelijk Het commander van Wessels, ongeveer 200 man sterk, heeft de laatste dagen rondgezworven tusschen hier en Marais- burg. Gisteren verlieten 50 man van de stadswacht Tarkastadroadzij werden vroeg in den morgen verrast. Een hunner werd gewond,' enkele anderen keerden naar de stad terug, de rest wordt vermist, In het zuidwesten der kolonie schijnt Maritz oppermachtig te heerschen. Hij stelt daar ambtenaren aan en heeft er als het ware een kleine republiek gesticht. Alvo rens tegen hem de krijgsverrichtingen to beginnen zullen de Engelschen eene blok- huizenlinie aanleggen van Victoria West tot Lambertsbaai, d. i. over eene lengte van 500 KM. Dat werk zal wel een drie maanden tijds vorderen, en wie weet wat er dan alweer gebeurd is. Tusschen deze berichten door, wordt er gegeven. Een lange baard bedekte het onderste gedeelte van zijn gelaat, het bovenste werd door eenen hoed met breeden rand overschaduwd. De vennooten hadden een handel in werk tuigen voor nieuwe landverhuizers geopend, onder de firma William Smitt Comp. Schlips hield zich met den verkoop in de omstreken bezig. De handel begon zich uit te breiden; want Dorner had al zijn geld in de zaak gebracht, en Schlips wist zijne waren goed aan den man te brengen. Hij was een koopman bij uitnemendheid, vlekkeloos eerlijk, die duizenden middelen wist op te sporen om den handel uit te breiden en de winst te vergrooten. Hoe meer Dorner won, hoe grooter zij ne begeerte naar rijkdom toenam. Daar Schlips zich zijn vertrouwen in geen en kel opzicht onwaardig gemaakt had, liet hij hem vrij met zijn geheele vermogen om springen. De firma steeg in aanzien en verkreeg een groot crediet in den handel. Op een' vroegen morgen echter was Schlips verdwenen, niet zonder zijn ven noot tot op zijn hemd te hebben uitgekleed. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 1