Openbare Verkooping. S aren 70 centiaren GROND 42 ara 70 centiaren Openbare Verkooping Meubilaire en an dere Voorwerpen, Dr. Jules De Vos, Stadsschouwburg- St. Nicolaas. Ds Kleine Koerier &k,sr if Heeren Adverteerders 1 A3 MEERHU 1 11? Li AI B Merinos Sajet. Merinos Sajet, PRUDENCE APERS te Zuiddorpe. Januari JL O O S. Een Huisje en Erf, oila.Ta.dL, Koninklijke Maatschappij „VOORUIT." GEN T*, cs üsi ^toomboatdienst op dc Wester-Scheide. n ©00©© Een HUIS, STAL, ERF en TUIN, OVERSLAG. Een WOONHUIS en STEENEN SCHUUR met ERF en TUIN, 24 St. Elisaoethplaats Paul Kruger en zijne helden. Vervoermiddelen. it ,25 v3 De Nieuwe London UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND 8,35 12,03 5,13 9,09 12,52 5,47 12,34 3,15 9,42 5,34 10,18 2,13 0,19 9.09 12,51 68,49 9,43 1,25 6,50 9,35 De Notaris E. B. Bumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van den heer PETRUS VAN LEEMPUT, te Hontenisse overleden, in het openbaar verkoopen Koop Een. op den Groenendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie II n° 172, groot 7 aren 60 centiaren, door den erflater bewoond geweest. Koop Twee. op den Droogendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie A n° 499, groot 1 are 35 centiaren. In huur tot Mei 1902, ad 2 per maand bij D. Arends. Knop Drie. 1 hectare 7 aren 10 centiaren in den Hengstdijkpolder, gemeente Hengstdijk, kadaster sectie A n° 435 en 7 aren 50 centiaren GROND, be kend als tuin, kadaster sectie A n° 895. Het weiland in pacht tot 31 October 1903. bij Frans de Booy, ad ƒ65 's jaars. Koog» Vier. 1 hectare 83 centiaren en WEG, in don Nijspolder, ge meente Ossenisse, kadaster sectie A nos 799, 800, 801, 802, 814 en 815. Koog» Vijf. aldaar, waarop een schuur, eigen dom van F. Boghout, kadaster sec- A n° 816. Koog» Zes. VAN TE nabij het dorp aldaar, kadaster sec tie A n° 821. Kooi» Zeven. 80 aren BOUWLAND aldaar, kadaster sectie A n° 498 en 660. De goederen onder koopen vier, vijf, zes en zeven zijn in pacht bij F. Boghaut tot rooven oogst, uiterlijk October 1903, ad f 100 per jaar; polderlasten voor pachtersrekening. Koop een kan aanvaard worden bij be taling koopsom. Betaling koopsom moet geschieden voor of op 1 April 1902. De loopende pachfpenningen van af 1 October 1901 der goederen onder koop 3, 4, 5, 6 en 7 móeten bij de koopsom worden opgelegd, die der goederen onder koopen 4, 5, 6 en 7 naar evenre digheid der koopsommon. De koopers krijgen daarentegen in die verhouding recht op de pachtpenningen van af 1 October 1901. Instel Vs Gelag 'f INSTEL op Vrijdag- 31 .Januari 1902, om 2 ure namiddag ter herberge van W. Adriaansens en VERBLIJF op Vrijdag 7 Februari 1902. om 2 ure namiddag ter herberge van En. Kui pers, beiden op den Groenendijk, Hon tenisse. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris 1». Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer D. B. WAELPUT c. s. te Overslag, op Donderdag 1» Peln-uari 4 90S, des morgens ten 10 ure, ter herberge van de kinderen Steenput te Overslag in het openbaar verkoopen geschikt voor alle bedrijven, staan de en gelegeu in de kom dergemeen te Overslag, kadastraal bekend in sectie A no. 126 en 125, ter groot te van 15 aren. De boomprijs der op het erf staande fruitboomen bedraagt ƒ100. In het gebruik te komen bij het be- talen der kooppenningen. Het huis is van heden af te bezfeh- tigen op aanvraag bij Charles Steenput. En ten 12 ure juist in het voormelde woonhuis EENE GROOTE PARTJJ als: 2 glazen Kasten, 2 Kleerkas ten, 2 friesche Klokken, 8 Tafels, 48 Stoelen, 2 Zetels, Herbergtoog en Buffet, Ledikanten met en zon der ressorts, veeren en wollen Bed den met kussens en toebehooren, Kachels, Barometer, Koffieservies en veel ander geleierd-, Glas- en Aardewerk, Schilderijen, Beelden, Spiegels, hang- en andere Lampen, oud Tin, Koper- en Ijzerwerk, Bak trog, Waschmachine en Waschkui- pen, Kruiwagen, Schaafbank eenig TIMMERMANS- en SMIDSGE REEDSCHAP, Blaasbalg, Meelkis- ten, Houtbak, Vleeschblok, enz., enz. Eenig BRANDHOUT, KODDEN, HOUT en nieuwe PANLATTEN. Verder een groot aantal zoo goed als nieuwe VEEARTSBXIJKUXBlGE IX- STSU'MEXTEX ei» IV TOONBANK en BUFFETTEN groote en kleine BASCULE met gewich ten en wat meer zal worden ge veild. Koopen tot en met ƒ3,comptant. TE (I'rcst/.nal sioademie.) ZOXDAIÏ JAM 1902 en MAANDAG SO JANUARI 1902. OF Groot sensatiedrama in 5 bedrijven door C. van Cauwenberhe. (100 uitvoerders.) Vertleoling; «Ier l»e«lrijven De Heldin der Willi'shoeve. 2. Paul Kruger. 3. De dood van Generaal Viljoen. 4. Voorgedaan is nageleerd en 5. Bede van het Kind. Aanvang 's Zondags namiddags "om uren en eindigende voor het vertrek der treinen, en 's Maandags namiddags om 57, uur. Ist0 rang frs Prezen der plaatsen: frS i?... Kaarten zijn van heden af bij al de leden der Maatschappij te bekomen. Spoorweg Ter NeuzenGent. 5,35 8,33 1)12,03 v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine 1. Aaiik. te Gent (kl. st.) te Gent (gr. st.) 5,10 5,43 8,40 5,10 5,45 8,43 5,23 5,49 8,47 5,28 5,59 8,55 6,00 8,56 6,08 900 6,20 9,10 6,56 9,46 7,10 9,58 8,05 12,12 8,12 12,15 8,15 12,20 8,20 12.28 12.29 12,34 12,49 9,23 1,30 l)Deze trein vertrekt des Woensdags 12,15. 5,28 8,19 5,41 8,30 6,15 9,05 6,20 9.09 6,32 9,21 6,40 9,30 6,44 9,34 6,47 9,36 6,57 9,43 12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Verkrijgbaar bij worden opmerkzaam gemaakt op de bijzonder voor deelige voorwaar den van adverteeren in ,,ZELANDIA", Provinciaal Nieuws- en Ad vertentieblad, dat reeds tal van abonné's heeft en door geheel de provin cie verspreidt wordt. De advertentieprijs bedraagt per regel 10 cent en bij 3 maal plaat sing wordt slechts 2 maal berekend. Gelegenheid wordt gegeven tot adverteeren bij contract bij 500 regels te plaatsen in een jaar, tegen 6 cents per régel; 1000 5 z> 2000 «4 en voor advertentiën ter grootte van een pagina eenmaal voor 22 gul den, 3 maal voor 60 gulden 4 kolommen eenmaal voor 20 gulden, 3 maal voor 54 gulden, 3 18 3 45 2 14 3 25 I a 8 3 21 Advertentiën per contract moeten rechtstreeks aan de Administratie van „ZELANDIA" te Zuiddorpe worden ingezonden. De Administratie van ,,Zelandia." v.Gent (gr.st.)n. T.N. Gent (kl.st.) Setaetej»^ v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. Ter Neuzen Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. v. Ter Neuzen 7,00 9,47 1,28 5,52 St. Nicolaas 8,18 11,33 2,47 7*09 Aank. te Gent (Waes) 8,58 12,34 2,27 8,i4 CORRE SPONDENTIE Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,49 v Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 Selzaete m Moerbeke en Lokeren 6,1$ 9,09 12,52 5,47 V. Loket-en ii. Moerbeke eb Selzaeib 5,18 7,14 12,00 8,10 Gent n. Brussel 7,10 10,53 1,39 8,09 9,44 Jlrussel n. Gerit 6,53 9,39 3,54 6,07 Gent n. Ostende 8,20 11,00 3,55 6,49 9,46 Ostende n- Gent 6,00 10,50 3,31 5,21. Spoorweg T. NeuzenMechelen v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge St. Gilles Aank. te St. Nicolaas Vertr. te St. Nicolaas Aank. te Mechelen v. Mech n. St.Mie. n. T. Neuz. St, Gilles Clinge Hulst Rljkuit A Axe Tixel Sluiskil Aarik. te Ter Neuzen T. Neuz. T. N. a. Selzaete Brussel v. Brussel Selzaete a. T. N. (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrmiwenziek- ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Q De ondergeleehende te verlangt een abonnement op ZELANDIA A Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeland, gedurende het jaar 1902 bij vooruit- betaling «iet GEILL US TREEItD ZOND A G SB LAD voor f4,30 per jaar 0 zonder Zondagsblad voor f2,50 per jaarbij termijnbetaling met geïllus- treerd Zondagsblad voor f l,20 per hioartcual, zonder Zondagsblad 75 cents doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitval- §§iij ïen en neemt de pelletjes Vaö het i|! hoofd wetr. DÉPOSÉ. erkrugbaar f J gQ f. 0,85 i f nr.nns van *v SI °P ^en "a*s H van den flacon SÉEI^Itll Verkri.gbaar in flacons van Axel bij F, DIELEMANTer Neuzen bij D. DE VOS Hulst bij J. W. WARNIER Sas van Gent bij Gebrs GOVAER'I Oost burg bij de firma A. J. BRONSWIJK Yzendijke bij de wede L. J. BE VIN Zuiddorpe bij PR. APERS Middelburg bij W. GO- VERS, coiffeur Kruiningen bij C. DE -MUNCK Goes bij Wed. J. DE POORTER Zierikzee bij M. S. POLAK Vlissingen bij A. SALET Overslag bij Ch. STEENPUT. West-Europeesche of Spoorlijd. Dage lijks I») Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen Van Ter Neuzen naar Borsselen Borsselen naar Vlissingen Vlissingen naar Borsselen Borsselen naar Ter Neuzen 1 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Woensdags. Van Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizenjworden des ZONDAGS n i e t gemaakt. vm. 5,7,30 9,30 11,55a) nm. 3,301») 5,30 8,10,nm. 12,20a) 3,55 vm. 5,15 7,30«!) 10,25 nm. l,55f) 5.35 7,50«I) 10,45 2,15 6,10c) 9,10«I)e) 11,55 3,301») 6,30c) e) 12,15 3,50 per kwartaal. Naam Woonplaats X. B, Doorhalen wat niet verlangd wordt en dit uitknippen en spoedig in zenden s. v. p. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naer Breskens, Borsselen en' Ter Neuzen hoogstens 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om t>,50. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stooinbooten en het spoorwegstation to Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. ISP" Tusschen Vlissingen—Breskens, Vlissingen—Borsselen, Vlissingen—Ter Neuzen Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af- °-e<mven geldF- voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. e) ,1) e) WsipieiiilH'DKi 13 n Isf Walseorileii. Van Hulst naar Wrilsoorden vm. 7,30 en Van alsoorden naar Hulst, ongeveer 11 uur nm. 2,05 en 8,05. vm. 9,11,30 en nam 3,02 en 6,30. 7,— 9,47 1,28 5,52 7,06 9,55 1,36 6,- 7,13 10,05 1,45 6,09 7,21 10,12 1,52 6,17 7,32 10,22 2,02 6,26 7,50 10,38 2,18 6,42 7,59 10,46 2,26 6,51 8.08 10,55 2,35 7,— 8,24 10,57 3,05 7,17 9,17 11,53 4,04 8,16 St:Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,03 7,50 11,40 3,10 7,25 8,- 11,50 3,20 7,36 8,11 12,01 3,31 7,49 8,32 12,22 3,50 8,05 8,40 12,30 3,58 8,13 8,48 12,38 4,06 8,22 8,57 12,47 4,14 8,30 9,05 12,55 4,22 8,38 Itru^el over Gokeren. CORRESPONDENTIE (f), V, St. Nici li. AhtvV, 8,23 11,42 2,50 7,18 Antw. ri. St. Nic. 6,4§ 10,40 2,06 6,16 St. Gjlles n. Moerb. 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerb. n. St. Gilles 6,53 9,54 1,15 6,14 Mech. n. Brus. 9,30 12,03 4,15 8,19 10,2Q Brus. n. Mech- 6,6,56 9,4i 12.43 5,36 Mech. n. Leuven 9,25 12,35 4,19 10.25 Leuven n. Mech. 5,36 10,01 i.2,10 5,32 (f) Deze uren geveh de directe correspon dentie van en naar Ter Neuzen aan. Eceloo naar 8ekooii(lijkei Aank. Eecloo per spoor 7,12 9,49 1,40 Vertrek Eecloo ST. 7,17 9,50 4,29 i> Watervliet H. 8,05 10,38 5,16 IJzendijke 8,21 10,59 5,80 Aank. Schoondijke 8,47 li,35 6,—- Seliooiulijke naar Beclo«». Zondag Zon-en niet Feestdagen Vertrek Scb. 9,32 1,45 9,32 Uz. 10,30 2,06 10,30 Watvl. L 6,21 li,12 3,15 12,25 Aank. Eecloo 6,58 11,43 3,58 1,— Vertr. p. sp. 8,12 11,50 4,43 7,46 Maltle^IiomDraailtrug Scli«»«»n<lijkeBreskens. Aank. Maldegh. p. sp. 7,41 9,52 1,37 6,57 Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskens BreskensSeh«»on«Iijke BraailirngMalilechem. Vertr. Breskens 6,23 10,37 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 11,03 1,43 4,40 Vertrek Draaibrug 8,32 11,51 2,37 5,30 Aank. Maldeghem 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. p. sp. 9,29 12,56 4,09 7,33 Stoomtr. Vlissinjsen-Mitklellnirfs STADS TIJD. v. Vlissingen Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilrp. 8,9,30, 11, 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,15 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. v. Middelb. naar de Zeilmarkt, Vlissingen vm. 5,20 7,23 (alleen op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,— 7,— 7,20 8,35 9,20 10,20 11,—. Van Vlake naar Roosendaal voorm. 7,05 en 10,12 nm. 2,04 5,48 en 8,32. Van Vlake naar Goes en Middelburg voorm 7,58 10,31 en nam. 2,25 5,14 en 8,47. Van Middelburg naar Goes en Vlake voorm 6,27 9,24 en nam. 1,18 4,40 en 7,46. Van Roosendaal naar Vlake, voorm. 6,50 9,27 en nam. 1,28 4,10 en 7,43. Spoorljootdicnst WiilsoonlcnVlake. Van Walsoorden naar Vlake, voorm. 6, 9,nm. 12,50 en 4,— uur. Van Vlake naar Walsoorden, voorm, 8, en 10,31 en nam. 2,25 en 5,20 uur. Snelpersdruk A. Moerdijk, Zuiddorpe. 7,42 10,14 1,38 7,10 8,32 11,05 2,34 8,06 8,47 11,10 2,40 8,12 9,30 11,50 3,20 8,52 9,53 12,15 3,45 9,15

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4