„Het Wanen van Zeeland" Bekendmaking. BERICHT. Openbare Verkooping Doierte 30 Januari 1902, Abonnementen en Advertentiën Openbare Verkooping Lanclbou w-Belang aan te besteden, Chili-Sal peter. een Leerling, Verlaging Steenkolenprijs. In losing tot en met Dinsdag eene lading PRIMA KII I ALOIJS ADRIAANSENS-Bujjsrogge. A. F. NELEiANS, HULST. Een pakhuis en Erf, Openbare Verkooping. Snoei en Gewaai en eenige Tronkboomen, Eene partij afbraak gSAMFW» Hulpmeststoffen Openbare Verkooping Landbouw. Rechtszaken. PER TELEGRAAF. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Correspondentie. Marktberichten. H O T E L CAFÉ RESTAURANT. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. Advertentiën. |Carolina Adriana de Nijs, Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur. A nu- 6-13 of 115. Daarna op SLUISKIL Het BESTUURderVereeniging Ongeveer 75,000 Kilogrammen e n 35,000 Kilogrammen AUGUSTE GIJSEL SCHILDER en PHOTOGRAPHE te SELZAETE terlangt 63 stuks Koppen van zware olmen Boomen, Prijs per Hoed of 18 Mud a contant f 12,50. op Crediet 13,50. Per duizend kilos a contant 8,25. WALSOORDEN, Januari 1902. doch enkele dagen daarna overrompelde, ondanks de blokhuizen, de Wet het kamp van kolonel Firman te Tweefontein. Het is echter niettemin bewezen, dat het blok- huizenstelsel nauwkeurig de stellingen en bewegingen der Boeren moet verraden. Welk is het doel dezer inrichtingen, waarvan Kitchener het Zuid-Afrikaansche oorlogstooneel heeft voorzien? Ze bescher men de verbindingslijnen, vormen gesloten ruimten ter verdediging tegen Boerenin- vallen, en zijn een soort muren, waardoor de Boerencommando's worden tegengehou den. De bouw der blokhuizen is zeer een voudig; tusschen twee schuttingen van plaatijzer werpt men zand en grint; een aldus vervaardigde muur is bestand tegen kogelseen kanonschot zou hij echter niet kunnen verdragen, maar zooals men weet, kanonnen hebben de Boeren niet. De blokguizen worden licht blauw ge schilderd, gelijken op nette landelijke woonhuisjes, en worden geplaatst midden in een argeloos uitzienden tuin, waarin jonge lieden vermomde soldaten waar schijnlijk heen en weerwandelenmen zou zich dan ook niet bij eene versterkte plaats wanen, zoo ook niet een schild wacht daar op en neerging, en met het geweer op schouder den gezichteinder on derzoekt, of niet eene vijandelijke macht zich daar vertoont. Natuurlijke bloemen zijn in die tuinen niet te vinden, maar des te meer kunst bloemen, alsmede hindernissen, zoodanig, dat noch bij dag noch bij nacht, mensch of dier zich er in kan wagen, zonder te vallen. De inrichting is voorzien van een regen bak en in de muren zijn schietgaten. De keuken van elk blokhuis is zeer bekrom pen ingericht, het is slechts een hol in den grond, terwijl een gat in het gewelf door gang verleent aan den rook, alles volgens corsicaansche manier. De helft dezer vestingjes heeft een gar nizoen van zeven of acht man, bestaande uit één Europeaan als hoofd, en de overi gen zijn Kaffers; de andere helft heeft ee ne even groote bezetting van louter Euro peanen alles te zamen eene bevolking van dertig bataillons. De terreinen welke door de blokhuizen worden verdedigd, worden beschouwd als voor den vijand geheel onindringbaar te zijn. Eene zwakke zijde der blokhuizen be staat daarin, dat ze slechts worden ge steund door losse verplaatsbare pijlers, wel ke te ver uit elkander staan en bovendien nog niet gemakkelijk genoeg te verplaat sen zijn. Om de ijzeren wegen eenigermate te verdedigen, heeft men ze dicht bijeen moe ten plaatsen en er een betrekkelijke groo te bezetting aan geven, doch daardoor is dan ook het vernielen der spoorbanen veel moeilijker geworden. Het groote voordeel er van is dat ze vrij wel de nadering van een commando kun nen aangeven. Men vindt ze op 1600 Me ter afstands van elkander, en ze zijn met rasterwerk van puntdraad aan elkander verbonden, waarin op eenigen afstand van elkaar, donderbussen of iets dergelijks zijn aangebracht, welke bij de minste aanraking afgaan; ook zijn ze telephonisch aan el kander verbonden. Het is dan ook zoo goed als onmogelijk tusschen twee blokhuizen door te dringen. Men vindt dit stelsel toegepast van de Aar tot Nauwpoort, van daar gaat de li nie tot Pretoria, en strekt zich vervolgens naar het Oosten uit tot Port-Elisabeth en naar het Noordoosten tot Queenstown. Ee ne andere linie treft men aan tusschen de Aar en Kimberley, tusschen Elandsfontein en Klerksdorp, tusschen Elandsfontein en Ladysmith en eindelijk tusschen Pretoria eu Komatipoort, De blokhuizen vorderen gerekend 300 man per bataillon eene bezetting van 24000 man. De prijs van den bouw voor bouwmate rialen en vooral voor dagloon aan de zwarten, is nog te aanzienlijk, doch in een etmaal kan men er een oprichten. M. d. D. DE KALFKOORTS of hoe de pachtersdochter te haren eigen koste leerde. clusie komen, dat ze zich vergist hebben en dat hun beweringen en delicate con clusies (die ik niet nader qualificeeren zal) wel een beetje voorbarig geweest zijn. Sas van Gent. Uw Berichtgkver. (1) Ik haal letterlijk aan. Slot. Terwijl men de komst des veearts ver wachtte, was zij weliswaar eenige malen opgewekter geworden. Het was dan juist alsof zij ontwaakte uit eenen diepen slaap. De koe hief den kop een weinig omhoog en scheen het bewust zijn terug te krijgen. De uithangende tong trok zij ook weder in, om kort nadien in denzelfden slaperigen toestand te vervallen. De veearts onderzocht de koe. Eerst en vooral bevond hij dat de hartklopping zeer zwak was, doch er bestond voor de eerstvolgende uren nog geen levensgevaar. Hij begon toen te probeeren of de koe nog slikken kon of niet. Men bracht daartoe in een flesch ongeveer 1/4 liter zuiver wa ter. De kop werd een weinig omhoog geheven en het water in den muil gego ten. De omstanders konden duidelijk waar nemen dat het water goed ingeslikt werd. De veearts hield het nu voor geraden het dier een drank toe te dienen bestaande uit wijnsteen in warm water opgelost. Binnen de drie uren zou de koe 40 gram wijnsteen bekomen, verdeeld in 6 dosissen van 7 gram, iedere dosis opgelost in een 1/2 liter warm water. Verder verordende de veearts lauwe wasschingen in den mast- darm met zeepoplossing. Hij zelf spuitte het dier met aanwending van melkkathe- ter en caoutchoucslang 10 gram Jodkalium opgelost in een liter gekookt water, in de uierspeenkanalen. De pachter vroeg den veearts of het niet beter was de koe on middellijk te slachten. Deze echter meende dat dit vooreerst nog kon uitgesteld wor den, aangezien het dier weer de tong kon intrekken en slikken. Daarbij, zeide de veearts, moet men nooit bij kalfkoorts o- verhaastig zijn om te slachten, daar in zeer vele gevallen de zieke dieren er nog door komen, zelfs als men in 't begin alle hoop had opgegeven. Het vleesch ook ver liest niets van zijne hoedanigheid( zelfs als de dieren geslacht worden in den dood strijd. De pachter stemde toe om te wachten tot den volgenden dag, doch maakte in tusschen alles gereed voor de slachting. Den volgenden morgen scheen de koe beter te zijn. Zij hield den kop ongeveer tien minuten goed recht. Zij opende ook weer de gesloten oogen en de dochter die eens was komen zien, bemerkte dat zij omkeek naar haar kalfje, 't welk dicht tegen haar vastgebonden stond. Voorgelegd voeder wilde zij echter niet nemen, doch dronk eenige teugen water. Intusschen waren er nog vele andere gun- s tige veranderingen gekomen. Onder andere was ook de melk afschei ding op nieuw in gang gegaan, men kon twee liter melk uittrekken. Ook werd de beweging der maag weer hoorbaar en ontviel aan de koe een groote hoeveelheid breiachtige mest. De koe verviel wel is waar nog een maal in haren slaperigen toestand doch dit duurde niet lang. Tegen tien uur voor middag was debeterschap zoover gevorderd, dat zij beproefde op te staan. Hare pogingen waren echter nog te ver geefs, doch tegen den middag sprong zij op eens recht en ging naar de kribbe. Het voorgelegde hooi at zij langzaam op en dronk eveneens van den aangeboden drank. Wanneer de boer in den stal kwam en Zijne zieke koe zoo ijverig zag kauwen, kon hij haast zijne oogen niet gelooven. De beterschap hieldaan. Tegen den avond was de koe weer zoo goed als hersteld en de ziekte verdween bijna zoo rasch als zij was gekomen. De buurman scheen van dezen gunstigen afloop minder verrast. Hij toch had al ver scheidene gevallen bijgewoond waarin doodzieke kalfkoeien de crisis gelukkig waren doorgekomen. Hij raadt echter den buurman aan deze koe niet meer te gebruiken voor den teelt daar hij ondervonden had, dat de kalf koorts nog al dikwijls voor de tweede maal terugkomt, zoodat de koeien dan dikwijls ten gronde gaan. Voor wat aangaat het ontstaan der ziek te, meende de buurman dat de oorzaak te zoeken was in het te overvloedig voe deren vóór en na het kalven, bijzonder de extra giften van meeldranken. Wanneer zij dit hoorde, verschrok de dochter hevig. Zij toch had op zoo roeke- looze wijze eten en drinken uitgedeeld, totdat eindelijk de kalfkoorts was ver schenen. Zij nam zich wel voor in 't vervolg voor zichtiger te zijn. Wegens plaatsgebrek moeten verschil lende berichten tot een volgend nummer blijven liggen. Te beginnen met de volgende week zullen we de beursnoteering van Amster dam en de Premie-leeningen Zaterdags voortaan opnemen. Een Koewachtenaar. Het geldt bij ons al een vaste stelregel, dat sfukken, waarvan de inzenders ons hun namen niet cpgeven, steeds moeten geweigerd worden. I1 Ten alle tijde gelegenheid tot dineeren. Beafstaek a la minute, enz. PHILIPPINE, 13 Jan. In de eerste da gen van het nieuwe jaar was de handel in mosselen niet zeer levendig. Per spoor werden naar België en Frankrijk gezon den ruim 600 balen mosselen, tegen 6 frs. per baal. Aan de haven werden door Ne- derlandsche en Belgische venters opgekocht circa 300 H.L. mosselen. In mosselzaad ging niets om. Garnalen werden niet aan gevoerd. Goes, 14 Jan. Ter graanmarkt van he den waren tarwe, kroonerwten, afwijken de gerst en bruineboonen 25 cent lager. Anders waren de prijzen onveranderd. Boter /"0,80, /T,05 a /"0,92 per kilo. Eieren /"3,20, /"3,80 a /"3,40 per 104 stuks. Bruinisse, 14 Jan. Gedurende de vori ge week werden van hier nog 2300 tonnen mosselen verzonden naar Holland, België, Frankrijk en Engeland, ad f2,50 tot/T,80 per ton naar kwaliteit. De vraag is weer beter dan sedert eeni ge weken en ook de vlsscherij gaat met meer geregeld weder beter dan wanneer het zoo buitengewoon ruw is. Rotterdam, 14 Jan. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd 2194 runderen, 357 vette, 141 nuchtere kalveren, 1485 schapen, 520 varkens, 95 biggen. Run deren hoogste prijs 66, laagste 40 cent kalveren hoogste 96, laagste 70 cent schapen hoogste 56, laagste 40 cent varkens hoogste 56, laagste 46 cent alles per kilogram. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens: landlooperij J. L. 26 jaar, zonder beroep en Ch. G. l'E. 28 jaar, muziekant, bei den zonder vaste woon- of verblijfplaats, thans te Middelburg in hechtenis, de P tot 12 d. en de 2' tot 3 d. hechtenis en beiden opzending naar eene rijkswerkin richting voor den tijd van den len van 1 jaar en drie maanden en den 2en van 4 maanden. Diefstal: F. B. 24 jaar, klompenmaker, Hoedekenskerke, thans te Middelburg in hechtenis, tot 1 jaar gev. straf met min dering der preventieve hechtenis en H. V. 32 jaar, schipper, Bouchaute (België) tot f 10,- b. s. 10 d. h. Mishandeling: F. T. eigenlijk genaamd v. d. P. 14 jaar loopjongen, Ter Neuzen tot 1 m. gev. straf. Wederspannigheid C. M. de R. 19 jaar, schaver en C. J. H. 18 jaar bankwerker beiden Vlissingen, ieder tot 1 m. gev. straf. Heden overleed na een lang durig, doch geduldig lijden, voor zien van de H. H. Sacramenten der stervenden, Mejuffrouw weduwe van den heer Lean- der Jacobus Blemel, in den ouderdom van ruim 80 jaren. De Excuteur-Testamentair, C. J. BURM. Hulst, 15 Januari 1902. UITLOTING van een Obligatie op den Kruispolder, Dinsdag 21 Januari 1902, 's namiddags 4 ure, bij Th. Wee- maes te Kloosterzande. Het bestuur van den Kruispolder, A. VAN DAMME, Dijkgraaf. P. F. FRUYTIER, Ontvanger-Grifffier. In no. 6 van Zelandia kwam o. a. woordelijk het volgende bericht voor ,,als het seizoen zoo blijft zal de noodweg tus schen Sas van Gent en Westdorpe de vol gende maand gereed en bestraat zijn." Door dit bericht heeft de hoofd- of sub- redacteur van een der bladen in den waan verkeerd, dat de hulpweg reeds bijna was tot stand gekomen." (1) Een inzen der in hetzelfde blad heeft ook gelezen „dat de hulpweg weldra zal zijn tot stand gekomen." (1) Ik raad de Heeren aan mijn berichtje nog eens na te lezen ook geef ik hen in overweging om iemand te raadplegen, die verstand heeft van grondwerk. Die zal hun dan misschien wel willen zeggen, waar aan den hulpweg gewerkt wordt. Daarna zullen ze zeker wel tot de con- Herveiling ONROERENDE GOEDE REN H. Fermont te Koewacht, op Donderdag 23 Januari 1902, des voormiddags 10 ure, bij Al. van Rum- ste te Koewacht. Ingesteld op 315,- Een bedrag van f 200 kan als hypo theek op de goederen gevestigd blijven. Notaris DREGMANS. JAARLIJKSCHE van Geïmporteerde Belgische FOKHEXG- STH\ en MERRIEX, WERK- en RIJTFICiPAARDEX, waaronder uit muntende bekroonde exemplaren door den Notaris I*. Dregmann, te Axel, ten verzoeke en op het erf van den verkooper den heer Ph. J. VAN DIXHOORN te Axel «Loose's Hof", 10 minuten afstand van het station Axel op des voormiddags 11 ure. No. 1. INGERSOLL donker bruine hengst geboren 7 April 1899, bekroond op de landbouwten toonstelling te Kruin ingen in Juni 1900, met den 2den prijs; Op 12 Augustus 1901 te Axel gehouden keuring ter aanmoe diging van de paardenfokkerij in Zeeland bekroond met een aan- houdingsprijs van f 100 en in October voor de Rijkskeurings- comissie goedgekeurd. No. 2. BRUNO bruine hengst geboren 20 April 1899 bekroond op de landbouwtentoonstelling te Mid delburg in Juli 1901 met den lsten prijs en evenals n°. 1 op 12 Augustus met een aanhou- dingsprijs van f 100 en in Oc tober door voornoemde Rijks keuringscommissie goedgekeurd. No. 3. FOX vosse hengst met bles ge boren April 1899 en in October door laatstgenoemde Commissie goedgekeurd. No. 4. BERTHUS vosse hengst met bles geboren in Augustus 1899. Deze hengst is wegens nog te weinig ontwikkeld zijnde door de Rijkskeuringscommissie B naar de voorjaarskeuring verwezen en wordt op keur verkocht en bij eventueele afkeuring moet voor deze maar /'550 worden betaald. No. 5. Een blauwgrijze (moorkop)hengst geboren in Mei 1899. No. 6. Een bruine Merrie 4 jaar. No. 7. Een vosse Ruin 4 jaar. No. 8. Een vosse Hengst 22 maanden. No. 9. Een zwarte Hengst 19 maanden. No. 10. Een zwarte Hengst 19 maanden. Boven vermelde 10 paarden zijn alle volbloed Brabantsch Ras, behalve No. 3, deze heeft tot grootmoeder van moeders zijde een uitstekende Fransche Merrie. Voorts nog 2 RIJTUIGPAARDEX 3 en 4 jaar oud. Betaling 15 Mei 190S. voor deze Courant worden dagelijksch aangenomen op één der kantoren van A. MOERDIJK, te Zuiddorpe, Ondergeteekende betuigt zijn oprech ten dank aan de Paarden- en Vee-ver- zekering-Maatschappij te Zwolle, en aan haren Inspecteur, den heer P. C. van Gassen te St. Jansteen, voor de promp te en vlugge uitbetaling van zijn on langs gestorven paard, en beveelt zijne mede-landbouwers deze Mij. als de voor- deeligste aan, omrede hare 90%uitkee- ring en geringe premiën. Graauw, 10 Januari 1902. G. VERSTRAETEN. De Notaris I». Drogmans te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw de Wede. Dhr. J. LEUNIS en mejuffrouw D. B. LEUNIS, beiden te Terneuzen, in «het Nederlandsch Logementaldaar, op Woensdag den 5 Februari I903, des namiddags ten 3 ure, verkoopen nabij Java te Terneuzen, Kadastraal be kend in sectie C. nummer 2650 groot 1 are 15 centiaren. Geschikt voor alle nering en gunstig gelegen. Te aanvaarden bij betaling der koopsom. De Notaris 1». Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BEST LI R van den Coegorspolder op Vrijdag den 34 Januari 1903, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen EEXE GKOOTE PARTIJ alles liggende aan de dijken van den Coegorspolder, gemeente Axel, tot aan Sluiskil. Te vergaderen aan Livinus Schuitvlot, nabij de Sassing Axel. als: BALKEN, PLANKEN, STIJ LEN, KEPERS, OVENRAAM, enz. enz., voor het huis van J. Oostdijk, aldaar. zal op Maandag 20 Januari 1902, des namiddags Een uur in de Wapens van Zeeland te Hulst, trachten Inschrijvingsbiljetten en voorwaarden te bekomen bij H. AUBROECK, Secretaris. om terstond in dienst te treden. De Notaris E. B. Dumoleyn, te Hontenisse, zal ten verzoeke van de fiirma Gebroeders BAARS te Hoofdplaat, in het openbaar verkoopen: op Vrijdag 14 Februari 1903, des voormiddags 10 uur: zich bevindende op de hofstede van den heer Jos. STAAL in den Cam- bronpolder te Stoppeldijk. En na afloop daarvan, des middags 1 uur 3D ditos liggende langs den Vogel tusschen Hengstdijk en Kuitaart. HlOll

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3