I AMERIKA. Einde December heeft men tusschen En geland cn Ncv-Foundland (Noord-Amcri- ka) proeven genomen met de telegraaf zonder draad (systeem Marconi) welke geslaagd zijn. Marconi zelf leidde die proe ven. Een klein getal van te voren afge sproken teckens kwam vrij goed over. Van een geregelde telegramtnen-wisscling is echter nog geen sprake. Marconi is echter overtuigd, dat het eenmaal zoover ko men zal. FKAAKRIJK. De zeldzaamheden zijn de wereld nog niet uit. Zoo is de oudste maire van Frankrijk, Lavigue uit Bénagues (Ariège) overleden in den ouderdom van 105 jaar. De man had tot het laatst zijn helderheid van geest behouden, zoodat het wordt als een kenschetsende bijzonderheid vermeld hij zich iederen morgen nog zelf kon scheren. BËLG1E. In de omgeving van Verviers is de toe stand onder de werklieden spannend. Op verzoek van de werkstakers uit de streek heeft de burgemeester zich tot de werkgevers gewend. De poging tot be middeling heeft gefaald. Onder do werklieden hcerscht dienten gevolge groote opgewondenheid, en ver scheiden syndicaten overwegen een algo- meene staking in de kammerijen. Er zijn twee personen in hechtenis genomen we gens belemmering van de vrijheid van den arbeid. Zondagavond is tc Antwerpen een feest maal gegeven ter ecre van dr. Leyds, aangerecht door Ylaamsche, Hollandscke en Duitsche vereerders en vrienden der Boeren. Max Rooses bracht den eersten dronk uit op de presidenten Kruger en Steijn, en op dr. Leyds, die in zijn ant woord dankte voor de sympathie en har telijkheid, allerwegen in Europa, en vooral in België ondervonden. Bij do toosten werden ook Botha, de Wet, de la Rey en de andere Boeren te velde niet vergeten. Door do centraio Belgische landbouw- maatschappij is besloten om aan dé regee ring tc verzoeken een recht te heffen op den invoer van vreemde paarden, waardoor do invoer van Nederlandsche paarden, de eenigc landbouwdieren, welke nog vrij mogen binnenkomen, zeer zou belemmerd worden. Binnenland. Met ingangvan 1 Mei e. k. worden in Zeeland de opzichters van den Rijks Waterstaat, de heeren W. v. lan "eveld te Vlissingen, M. in 't Hout te Middelburg en C. de Kiewit te Sas van Gent verplaatst: respectievelijk naar Vreeswijk, Schoonhoven en Buiten- »ost, terwijl alsdan wordt geplaatst Gr. 1. Vroeg, thans te Vreeswijk, te Vlis singen, P. R. Kok, thans te Ilengeloo te Middeldurg en C. F. J. Bloemkolk thans te Zwolle, te Sas van Gent. Prov. blad no 1 bevat een over zicht van de jaarwedden van burge meesters, secretarissen, ontvangers en wethouders en van het presentiegeld voor raadsleden der gemeenten in Zee land, op 1 Jan. 1902. Bij kon. besluit zijn de volgende pensioenen verleend aan: A. Visser, als hoofd der openbare school te Kapelle, f 684, G. A. Vorsterman van Oijen, als hoofd der openbare school te Aarden burg, 1267, en J. Ressen, als onder wijzer aan een openbare school te Zie- rikzee, 784. Provinciaal Nieuws. ZUIDDORPE. Gisterenmorgen had in het naburige Wachtebeke een treffenc ongeluk plaats. Zekere heer Theophiel Rombout, molenmaker, bezig zijnde met het schoonmaken van een revolver, die nog met een schot geladen was, wilde dien ontladen. Bij ongeluk ging het schot af en de kogel trof hem dicht bij het oog in het aangezicht. Spoedig werd geneeskundige hulp in geroepen^ doch men kon er den kogel niet uithalen. De ongelukkige is daar op onmiddellijk naar Gent gebracht om te worden onderzocht. Iemand te Zuiddorpe zou probee- ren een groote partij sigaren België binnen te smokkelen. Des avonds zou getracht worden de sigaren over de grenzen te krijgen. Tot ontsteltenis van den handelaar kwamen echter de smok kelaars een paar uur later terug zon der de sigaren. Er was op hen gescho ten -naar zij meenden door Belgische douanemannen, en zij hadden de vlucht genomen met achterlating van de si garen. liet is nu bekend geworden dat niet op hen geschoten was door douaniers, doch door andere smokkelaars, die zich daarna haastten den buit veilig over de «schreef» (de grens) te brengen. OVERSLAG. In de Woensdag gehou den vergadering van den gemeenteraad werd den leden medegedeeld dat de heer D. B. Waelput, sedert verscheidene jaren Wethouder en Ambtenaar van den burgerlijken stand, zijn ontslag heeft genomen. In verband met deze mededeelingwerd met algemeene stemmen tot Ambtenaar van den burgerlijken stand benoemd de heer H. Gijsel. De verkiezing van een lid van den raad ter voorziening in de bestaande vacature zal vermoedelijk nog in Fe bruari geschieden. TERNEUZEN. De onderhandelingen ongeveer drie maanden geleden begon nen tusschen de Belgische en Holland- sche regeering, om de sluis alhier te brengen van 145x15,75 op 180x20 M. en de diepte van het kanaal van 8,05 op 9,05 M. zijn op het punt tot een goeden uitslag te geraken. Aan de R.-K. kerk alhier is door wijlen den heer J. van Leuven de som van /"500 gelegateerd. Onze stadgenoot de heer E. H. T. van Borssum Waalkes slaagde aan de universiteit te Amsterdam voor het le Natuurkundig examen. 14 Januari. Hier en te Sas van Gent is men sinds eenigen tijd bezig met het verbreeden en verbeteren van het kanaal GentTer Neuzen. Binnen kort zal men ook in België met het werk beginnen. Met 1 Februari zal de aanbesteding te Gent plaats hebben. Het voornemen bestaat het kanaal zoodanig te veranderen, dat schepen van 9 M. diepgang zonder moeielijkheden kunnen doorvaren Te Ter Neuzen zóu dan in betrekking tot deze verandering een grootere sluis gebouwd worden. Dit plan is in studie bij het beheer van wegen en bruggen. De opvoering der Operette »De Tooverring" alhier den 15en en 16en dezer in "het hotel «De Nederlanden" ten voordeele van een op te richten ziekenhuis te Ter Neuzen, is uitstekend geslaagd. Zoowel op muziek als zang viel niets aan te merken. De zaal bij deze gelegenheid van electrisch licht voorzien, was dan ook telkens eivol. Alhier heeft zich een Transvaal- comité «gevormd, die elke maand aan de huizen zal collecteeren ten bate der vrouwen en kinderen der Boeren. SLUISKIL. Langzamerhand nadert de kerk der Eerw. Paters Capucijnen alhier hare voltooiing. Zoo zijn dezer dagen de houten zitplaatsen ook ver vangen door 300 nette stoelen. Evenwel zal het nog een tijd aanloopen, eer de sierlijke kerk er'inwendig uitziet als de voor een paar jaar geleden afgebrande. SAS VAN GENT. Het juiste opschrift van den gedenksteen in den voorgevel der Coöperatieve suikerfabriek luidt als volgt Ter herinnering aan de stichting der Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beet- wortelsuikerfabriek te Sas van Gent, werd deze steen gelegd door Joan Wil helm André Guyon Baron Collot d' Es- cury op den 19 Januari 1900 in tegen woordigheid van het bestuur K. J. A. G. Baron Collot d' Escury, Voorzitter, J. Vogelvanger, onder-Voorzitter, J. F. HeemskerkSecretaris-Penningmeester, L. de Feijter, P. van Waes, P. Diele- man Wzn., P. van Hoeve, C. N. Jan sen van Rozendaal, W. de Ivoeijer, P. Lindenbergh, J. A. Pateer, Azn. J. P. Sch'eele, A. Wolfert, H. F. Gross, Di recteur. Deze week zijn een twintigtal personen, van wege het Gemeentebe stuur aan het werk gezet om het bas tion «Zelandia" af te voeren. De ge meente komt daardoor in het bezit van meer te verpachten land en de werk man is er ook meé geholpen. Van een bastion «Orange" wordt een muur weggebroken. Wij dachten al, dat men dat puin zou laten dienen om den stationsweg te verbeterenHet is echter bestemd voor de aannemers van het nieuwe kanaal. dat we haar meermalen op de planken kunnen zien. HULST. Ten kantore van den heer Ls. van Waesberghe-Janssens waren wij in de gelegenheid gesteld om een >aar nieuwe gouden tientjes met de oeeltenis van H. M. dè Koningin, ge slagen in 1898, in oogenschouw te nemen. Dezelve munten uit door nette af werking en doen Neerland's munt be paald eer aan. J.l. Dinsdagavond werd het Be stuur en de werkende leden van het muziekgezelschap «Harmonie" door den heer J. Vogelvanger, onder-Voorzitter onthaald opeen soupervan hertenvleesch. De heer Vogelvanger had op zijne jacht in de Ardennen de vaardigheid gehad om twee herten en twee reebokken te schieten. ZAAMSLAG. De bevolking bestond op 31 Dec. 1900 uit 3206 personen. In den loop van 1901 vermeerderde dat ge tal met 202, doch nam ook weder met 153 af, zoodat bij het begin van 1902 de totaal bevolking bedroeg 3255 per sonen. De hier bestaande varkensvereeni- ging heeft in het afgeloopen jaar met groot succes gewerkt. Het bedrag, dat uitgekeerd moest worden was zeer ge ring, zoodat de kas dezer jeugdige, doch hoogst nuttige instelling flink gespekt is. Het was wel toevallig, dat juist bij de leden dezer vereeniging zoo goed als geen sterfgevallen plaats hadden, ter wijl er toch nog al hier en daar een beestje gestorven is. In den laatsten tijd hebben zich onder Othene twee gevallen van typhus voorgedaan, beide met doodelijken af loop! Gelukkig schijnt deze gevreesde ziekte nu tot staan gebracht te zijn. St. JANSTEEN. Door den WelEd. Heer Aug. Rottier is aan den gemeen teraad eervol ontslag aangevraagd als secretaris en ontvanger dezer gemeente. Beide betrekkingen werden door ZEd. ruim 32 jaren waargenomen. KOEWACHT. De Zeer Eerw. Heer A. C. C. van der Maden pastoor alhier hoopt den 26sten Mei a. s. zijn 25 jarig priesterfeest te vieren. Op dien dag zullen nog drie andere pastoors uit Zeeuwsch-Vlaanderen hun zilveren feest vieren namelijk de ZeerEerw. Heeren A. J. Theuns pastoor te Clinge, B. F. Brouwers pastoor te Hoofdplaat en A. de Blieck pastoor te Sluis. Donderdagavond hielden de op richters van de fanfarenmaatschappij «De Eendracht" ten huize van den heer II. D. IJsebaert hunne laatste vergade ring om rekening en verantwoording te doen van de ingezamelde gelden. Er bleek in de verschillende wijken ont vangen te zijn de som van /'469,72. Be sloten werd de ingezetenen uit te noo- digen contribueerend lid te worden en dan op Zondag 2 Februari a. s. de eer ste vergadering te houden van werken de en contribueerende leden tot ver kiezing van het definitief bestuur. KLOOSTERZANDE. In verschillen de gezinnen komen hier de mazelen voor. Aangezien die ziekte niet meer genoemd wordt in de wet op de be smettelijke ziekten, dus schoolbezoek niet meer verboden wordt aan kinde ren uit besmettelijke huizen, is het te verwachten, dat ze hier spoedig alge meen zal heerschen. Daar die ziekte niet altijd van zoo onschuldigen aarc is als velen vermoeden, zij men op zij ne hoede. GRAAUW. Loop der bevolking de zer gemeente over 1901. Geboren 35 m. 45 v. totaal 79. Overleden 21 m. 22 v. totaal 43. Gevestigd 52 m, 32 v. to taal 84. Verhuisd 52 m. 55 v. totaal 107. Levenloos aangegeven kinderen 2. Gesloten huwelijken 19. Bevolking op 31 December 1901 1062 m. 1029 v. to taal 2091. Alzoo vermeerderd met 13 zielen. de vaart naar de Zuiderzee door Zeeuw- sche mosselvisschers reeds spoedig in de eerste maanden van 1902 plaats hebben, daar overal gebrek heerscht aan mosselen, en ondanks de ervaring dat de groote mosselen, opgekweekt van zaad, uit de Zuiderzee afkomstig, van minder qualiteit zijn dan die geteeld van zuiver Zeeuwsch zaad, zal men wel genoodzaakt zijn steeds grooteren aanvoer te doen plaats hebben. Reeds sedert 1893 heeft geen voldoende zaadval op de Zeeuwsche banken plaats gehad, zoodat men reeds heeft gedacht aan plotselinge verzwakking van het zaad, waardoor het minder aan den invloed van 't weer weerstand kon bieden, wat door an deren minder waarschijnlijk wordt geacht. Dezen beweren, dat geheel andere factoren in het spel moeten zijn. Zoo brengt men de ziekte onder de mosselen hiermede in verband. De prijs der mosselen, juist door de groote schaarschte, is hoog te noemen. Met belangstelling wordt door de vis- schers tegemoet gezien, of het gesprokene in de Tweede Kamer door den afgevaar digde van Hontenisse, wat betreft het vis- schen naar zaad binnen 500 M. uit den teen der waterkeerende werken, aanwezig, werkelijk goed resultaat zal hebben. Kerknieuws. In tegenspraak met sommige cou rantenberichten kan ik melden, dat de grond van den noodweg Sas van Gent- Westdorpe binnen enkele dagen aange voerd zal zijn. Daarna moeten er een paar decimeters zand op gebracht wor den en dan begint men met de be strating. Op de veemarkt van Dinsdag wa ren aangevoerd 12 kalfkoeien, 35 melkvaarzen, 14 ossen, 28 stieren, 2 schapen, samen 91 beesten. Aan onverminderde prijzen werd alles langzaam verkocht. Naar we uit goede bron vernemen is de muziekvereeniging «De Vereenig- de Vrienden" van plan binnenkort een tooneeluitvoering aan 't publiek aan te bieden. De repetitiën zijn reeds be gonnen. 't Is te hopen dat' de vereeni ging succes met haar pogen hebbe op- Gemengd Nieuws. Men meldt ons. dat de ZeerEerw. heer A. v. d. Sanden, pastoor van den Hout, ontslag heeft aangevraagd en ver kregen en zich metterwoon in Hoeven heeft gevestigd. Wij wenschen Z.Eerw. van harte zijn welverdiende rust, na zijn vele werk zaamheden, toe, en hopen dat hij nog lange, lange jaren van deze rust mo ge genieten. - Moord op een pater. De XlXe Siècle meldt dat pater Bongaerts, af komstig uit Tongerloo in België, en twee jaar geleden naar China vertrok ken, te Sia-ing-tsin vermoord is. Er zijn tot dusver geen bijzonderheden bekend, maar het bericht is officieel aan de fa milie van den zendeling medegedeeld. Visscherij. Men meldt uit Zeeland aan de N. Rot- terdamsche Courant Naar het zich thans laat voorzien zal Bloedige moordpartijen te Roozen- daal. Uit Roozendaal wordt aan het D. v. Nb. gemeld: De Koppermaandagmarkt was druk bezocht, vooral door boerenmeiden en tnechts uit den omtrek, die van dezen dag een soort kermisdag maken. Daar echter hun eenige gelegenheid tot het maken van pleizier bestaat in tiet de eene kroeg uit, de andere in, te loopen, is het niet te verwonderen, dat velen zich aan den drank te buiten gaan, en ernstige vechtpartijen er het gevolg van zijn. Het gehucht Kalsdonk op een half uurtje van de kom der gemeente gele gen, heeft in deze eene treurige ver maardheid gekregen. Zoo ook thans. Een 15-tal boerenknechts, die uit wa ren, en Koppermaandag hadden ge vierd, kregen in de herberg der wed. Verbraak, op Kalsdonk, ruzie, waarbij allen direct hun mes bij de hand had den, zoodat er een gevecht geleverd werd, waarbij menige vechtersbaas ge wond werd. Een hunner, zekere v. Ginneken, te Zegge woonachtig, kreeg eene snede van af het voorhoofd tot aan den mond, waardoor waarschijnlijk de slagader werd doorgesneden, en de tanden zicht baar lagen. Ook aan de andere zijde van het gelaat en aan de eene hand had hij snijwonden bekomen. Doordat de verslagene kwam te vallen en veel bloed verloor, werd het gevecht gestaakt, en kwamen de vechtersba zen tot bezinning. Aanstonds werd ge neeskundige hulp ontboden. Dr. Zimmens verbond de wonden van den verslagene die steeds bewusteloos was en slechts weinige teekenen van leven meer gaf, waardoor de dokter het zeer noodig oordeelde, geestelijke hulp in te roepen. Weldra was een priester ter plaatse, die den verwonde het II. Oliesel heeft toegediend. Nadat de wonden verbon den waren, is de ongelukkige per bran card naar het R. C. gasthuis vervoerd, waar hij in den nachtzonder tot het bewustzijn te zijn gekomen, is over leden. Nader seint men uit Roozendaal Het gerecht uit Breda kwam aan om elf uur. In de Molenstraat werd al telkens door de opgewonden mannen gevoch ten in verschillende café's. Toen kwa men ze in de herberg van Verbraak, aan de Kalsdonkschelaan, gelegen aan den spoorweg naar Breda. Daar gingen ze eerst binnen, en raakten al vech tende weer op straat. De dochter van V. wilde de deur sluiten, maar deze werd opengeduwd, en de vechtlustigen waren weer binnen. Ploseling lagen de twee broers Ginne ken op den grond. Marijnen18 jaardie zich juist dien dag voor de loting had aangege ven, stierf aan zijne wonden in het Roomsche gasthuis. Piet, 21 jaar, sleepte zich langs den spoorweg naar zijn broer te Zegge, maar viel bij het blok huis halfweg Zegge door het bloedver lies neer. De beide slachtoffers zijn zoons van een bejaarde moederbij wie ze niet thuis gebracht zijn, uit vrees dat de vrouw zich het ongeluk te sterk zou aantrekken. Het waren beide zeer fatsoenlijke jongens. Men seint nog aan genoemd blad: De oudste der slachtoffers is niet 21, maar 30 jaar. Beiden waren steenbakkers, en kost winners hunner oude moeder. De sectie is hedenmorgen in 't R.-K gasthuis verricht door dr. Romeijn, uit Breda. De oudste der beide broers heeft een messteek in den linkerslaap gekre gen, ook 't neusbeen is geraakt en de oogspier doorgesneden. Een gedeelte van 't mes is teruggevonden. Niettegenstaande het hevige bloedver lies en de verschikkelijke pijnen, heeft hij zich nog een half uur voortgesleept, tot hij bij een zuster van hem binnen kwam loopen. Hier viel hij bewuste loos neer. Deze was zeer ontdaan, en wist niet wat doen. Hulp werd dade lijk gehaald en de wonden, die vreese- lijk waren om aan te zien, werden verbonden. Vermoedelijk zal hij 't eene oog moeten missen. De twee gearresteerden zijn met 't lijk geconfronteerd, en toonden groote ontroering bij 't zien van 't ontzielde lichaam huns mede-arbeiders. In een bulletin deelt het blad nader mede De beide verdachten werden 's mor gens om half vijf uit hun bed opgelicht en gevankelijk naar Roozendaal ge voerd. Het bleek, dat in hun bezit zich een drietal bebloede messen bevonden. Aan een der messen dat in een lee- ren scheede in den zak wordt gedra gen ontbreekt een gedeelte en dat gedeelte is in de wonde van het oudste slachtoffer teruggevonden, geheel en al versplinterd. Dus is de steek met forsche kracht toegebracht. Algemeen heeft men groot medelij den met de bejaarde moeder, die zoo zwaar is getroffende jongste zoon dood en de oudste wellicht voor 't le ven verminkt. Hoe de getroffene nog een half uur ver, hevig bloedende, heeft kunnen loo sen, is onbegrijpelijk. De weg dien hij volgde, draagt overal de sporen 't bloed, dat hij, al voortwankelende heeft ver goten. Zachte Winters. Ook de winters van 1868 en 1880 kenmerkten zich als zeer zacht, maar toen werd tevens be waarheid: „groene Kerstmis, witte Pa- schen", zooals het in den volksmond luidt. In kronieken vonden wij aangetee- kend, dat de winter van het jaar 1507 bizonder zacht was, zoo zelfs „dat alle vruchtboomen in de maand April bloei den, de wijngaarden groote loten had den, de vogels eieren legden en jongen broedden". Victor Emmanuel. De koning van Italië is wellicht nog heviger chauffeur dan zijn colega van België. De jeugdige vorst zit in zijn auto, of hij stapt erin. Maar nu is een politie-verordening uit gevaardigd waarbij alleen tuftuffen mo gen zijn, aan wie daartoe, na een exa men, een brevet is uitgereikt. De koning heeft zich dezer dagen aan die proef on derworpen voor een technische commis sie, en natuurlijk met het „schitterend ste succes". Hij moet in een groote zaal met een „geweldig meesterchap" zijn „prach tige phaeton" hebben bestuurd, en tal van moeilijke evoluties „magistraal" hebben uitgevoerd. Z.M. gaf bovendien zulke „verwonderlijk technische" ant woorden op de vragen omtrent samen stelling, werking en behandeling van de motoren, dat de commissie „een stemmig" den vorst haar „nederigste gelukwenschen" heeft aangeboden bij de uitreiking van zijn diploma. Hel spoorwegongeluk te New- York. Het is nu vastgesteld, dat bij het spoorwegongeluk in de tunnel te New- York 15 menschen omgekomen, en 40 gekwetst zijn, onder wie 12 ernstig. Zes vrouwen behooren tot de gekwet sten. In deze tunnel, die bijna twee En- gelsche mijlen lang is, valt nu al voor de derde maal een ernstig ongeluk voor. Het eerste had plaats in Novemder 1885, toen twintig menschen er den dood von den, het tweede in Februari 1891, waar bij werden zes menschen gedood en ve le gekwetst werden. De machinist en stokers van den trein die op den stilstaanden liep, en een baan wachter, zijn in hechtenis genomen. Wat een blokliuis is. Dagelijks lezen wij van die fameuze linie blokhuizen, eene der laatste uitvindingen van Kitchener, om den Boeren te beletten de spoorwegen over te trekken. De Engelschen bouwen hunne grootste hoop op dat stelsel, dat dient om zich te beschermen en inlichtingen te verkrijgen beantwoordt zulks aan de verwachting, ja dan neen Het blokhuis stelde hen in staat Kritzinger in handen te krijgen,

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 2