gaat niet door. Openbare Verkooping. Aanbesteding 5 aren 70 centiaraii GROND 42 aren 70 centiaren Weilanfl, 40 Olmen Boomen, Een Woonhuis, een Leerling, Y orkshirebeeren Nieuwjaars Pakket „Eigen Hulp" W" eiland Bericht. Een Huisje en Erf, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Eenhoorn-Rijujielen Land bouwers k. MOERDIJK. Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Landbouw. te Hontenisse. LAATSTE BERICHTEN Handelsberichten. Advertentiën. AUGUSTE GIJSEL Wayend ivust Oceanen hun evenwichtspunt verliezen, die dus op hun beurt de vaste landen overstroomen en ze met een dikke ijs laag zullen bedekken. De astronoom-geoloog verzekert, dat zijn voorspelling gebaseerd is op posi tieve en wetenschappelijke feiten en dat het gevaar dreigend is. Een troost is er. Terzelfder tijd dat men ons het einde der wereld aankondigt door bevriezing komt uit de nieuwe wereld het bericht, dat men de microbe van den dood ont dekt heeft. Een physioloog te Chicago, professor Jacques Loeb, heeft, naar het schijnt deze microbe ontdekt en overwonnen. Dat deelt de geleerde ten minste mede in een geschrift dat hij op het 14e jaar- lijksche congres van het Amerikaansche physiologisch Genootschap heeft voorge lezen. Zijn conclusiën zijn zeer gerust stellend Mijn proeven zegt professor Loeb, bewijzen dat van nu af en op kleine schaal (de proeven werden op visscheneieren genomen) het geheim van het éeuwige leven in de macht van den mensch is Een vergeten gevangene. In de afgeloopen week Dinsdag, werd in Frankfort a/M een jongen van vijf tien jaar in hechtenis genomen wegens diefstal. De jongen werd om een of an dere reden opgesloten in een der cellen voor vrouwen bestemd. Men heeft hem daar laten zitten, zonder verder om hem te denken tot Vrijdagavond, zonder één druppel water, zonder een kruimel brood. De arme jongen heeft zijn voeten stukgeschopt en zijn handen stukgesla gen tegen de deur om zich te doen hoo- ren. Een bewaker, die de ronde deed, heeft hem eindelijk bij toeval gehoord Er wordt in deze zaak een streng on derzoek ingesteld. Inderdaad niet over bodig. Ver schikkelijk ongeluk. Een rij tuig van den electrischen tram te Mi laan is op de straat in botsing geko men met een kamion, vol flesschen solferzuur. Deze braken en storten hun nen inhoud over de reizigers en het personeel. 'tWas verschrikkelijk. Om trent twintig personen werden erg ge kwetst en reeds is een bediende van den tram aan zijne wonden bezweken. Bedelaars te New-York. De be- delplaag moet in Amerika, het land der volmaaktheid, altijd volgens de Ame rikanen eene ongekende hoogte be reikt hebben. De Amerikaansche bede laar zoekt niet steeds in lompen gehuld het medelijden der voorbijgangers op te wekken. Er is een soort „Heeren-bede- laars". Goedgekleed klopt hij iemand met een joviaal lachje op den schouder en zegt,,Oude jongen, ik zit toeval lig in verlegenheid, help mij er uit." Hij die bereid is iets te geven waagt het natuurlijk niet dezen goed geklee- den heer met een cent af te schepen maar geeft hem meer. Wordt 's nachts aan den goed gekleeden schurk een drinkgeld geweigerd dan loopt men kans bedankt te worden met een vuist slag. Zelfs ziet men soldaten in uni form bedelen. Hoe voordeelig het be roep dikwijls is bewijst het volgende. Een jonge dame werd door een onge veer 19-jarig goed gekleed en oogen- schijnlijk fatsoenlijk meisje aangespro ken om een gift en toen deze rustig verder ging zonder notitie van haar te nemen werd zij achtervolgd met scheld woorden. De jonge dame liet het meisje arres teeren en voor de rechtbank vertelde de moeder van de beklaagde dat het beroep dikwijls 4 h 5 dollars opleverde. Om de straf van 10 dollars te betalen schreef de beklaagde gewoon een chèque, bij een der grootste banken be taalbaar. Intusschen was dit niet noo- dig want een jongmensch, dat aan het gerechtshof een goede betrekking be kleedt, bood aan de boete te betalen en de goedgekleede bedelaarster ging haar weg. Een geheimzinnige zaak. Te Ant werpen zijn een zeekapitein Rossander en de koetsier de Meuse vermist met rij tuig en al. Er is nog geen nader nieuws over hen. Maandag gedurende den ganschen dag zijn de opzoekingen voortgezet. Het ge rucht was Maandagavond verspreid, dat de koetsier te Breda aangehouden was. Dit is onjuist bevonden. De minnares van den koetsier De Meuse is Maandag in de stad gezien en de politie heeft onmiddellijk bevel gekregen haar op te zoeken. Toll, de zeekapitein, die met de Stockholm vertrokken is, heeft van het gerecht het verzoek gekregen, naar Antwerpen terug te keeren, om inlich tingen te geven. Men mag bijna zeker zijn, dat het rijtuig niet in de dokken gereden is, anders zou men toch reeds iets ontdekt hebben. De minnares van het „ketje" was Zondagavond bij den koetsier Lauwers naar haren minnaar komen vragen. Maandagavond kwam zij opnieuw bij Lauwers om nieuws vragen. De politie, die intusschen verwittigd was, heeft haar verzocht op het politiebureau te komen. Hier verklaarde zij het „ketje" in geen twee maanden meer gezien te hebben. Dinsdag werden de opzoekin gen voortgezet in het Verbindingsdok, het Groote Oude Dok en het Lefebvredok. Bij laag water is thans het rijtuig gevonden met het lijk van den koet sier, van het paard, en in het rijtuig dat van den zeeofficier, een Zweed. In het duister is het rijtuig in het water terecht gekomen, zonder dat men er iets van bemerkt heeft. PER TELEGRAAF. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Voor het beneden dit bedrag gelever de wordt op den grondprijs 75 cents per 1000 kilo netto gekort. Het gcheele be drag, dat om deze reden door de fabriek minder wordt betaald, komt pondsge wijze ten goede aan de bieten, welke op 18' September 1902 zullen zijn aange voerd. Voorts moet behalve de genoem de hoeveelheid, nog minstens 10°/o van ieders geheele levering voor of op de fabriek zijn aangebracht vóór 24 Sep tember 1902. Voor hetgeen op deze le vering tekort komt, wordt 50 cents per 1000 kilo netto op den grondprijs gekort. Het geheele bedrag dezer korting komt percentsgewijze ten goede aan de bieten, welke vóór 24 September 1902 zijn ge leverd. Voor de leveringen per schip zal men aan deze bepalingen voldaan hebben wanneer de hoeveelheden vóór den 18den en vóór den 24sten September te leveren vóór drie dagen zijn aan boord gebracht. De gennnonceerde verkooping van WINKELHUIS en HERBERG te Sas van Gent, Oudenburgsche Sluis, van Aug. Bogaert, op Zaterdag 11 Ja nuari 1902, Notaris DUMQLEYN. Heden Vrijdag zijn veroordeeld wegens diefstal: C. B. 36 jaar,zonder beroep, Vlissingen, tot 2 m., en P. B. Mz. 17 jaar, schildersknecht 's-Heerenhoek tot 1 m. gev. straf. mishandelingP. v. d. W. 22 jaar en J. de L. 22 jaar, arbeiders, Colijns- plaat, de 1® tot 6 w. en de 2® tot 3 w. gev. straf. meineedJ. B. 54 jaar, visscher Ar- nemuiden, tot 6 m. gev. straf. In zake J. S. 57 jaar, timmermans baas te Ter Neuzen, geappelleerde van een vonnis van het Kantongerecht te Ter Neuzen, waarbij hij ter zake van overtreding der arbeidswet is vrijgespro ken, is het vonnis van den eersten rechter vernietigd en op nieuw recht doende geappelleerde veroordeeld tot f 3. b. s. 1 d. h. Mijnheer de Redacteur. Mag ik zoo vrij zijn U te verzoeken deze weinige regelen te willen opnemen. Jl. Dinsdagnacht hebben de kippen dieven voor de zooveelste maal het hok van de Weezen d'Haens te Graauw be zocht. Zij hebben de fundamenten op verschillende plaatsen trachten te door graven, maar zijn zeer teleurgesteld en met een ledigen zak naar elders moeten vertrekkenaangezien het hok leeg stond. Een bewijs, dat er verschillende partijen zijn, aangezien dit bezoek voor de tweede maal gebeurd is. Wanneer zal de politie op Graauw versterkt wor den Als alles en nog wat meer zal gestolen zijn Of moeten de ingezete nen politielasten betalen en zelf het ambt uitoefenen Mijn dank voor de verleende plaats ruimte. Graauw. Een Kippenvriend- De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van den heer PETRUS VAN LEEMPUT, te Hontenisse overleden, in het openbaar verkoopen Koop Een. Een HUIS, STAL., ERF en TUIN, op den Groenendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie H n° 172, groot 7 aren 60 centiaren, door den erflater bewoond geweest. Kooj» Twee. op den Droogendijk, gemeente Hon tenisse, kadastraal bekend in sectie A n° 499, groot 1 are 35 centiaren. In huur tot Mei 1902, ad f2 per maand bij D. Arends. Koop Brie. 1 hectare 7 aren 10 centiaren in den Hengstdijkpolder, gemeente Hengstdijk, kadaster sectie A n° 435 en 7 aren 50 centiaren GROND, be kend als tuin, kadaster sectie A n° 895. Het weiland in pacht tot 31 October 1903, bij Frans de Booy, ad ƒ65 's jaars. Koop Vier. 1 hectare 83 centiaren LANDBOUWERS-VEREENIGING der levering van plus minus k° 300000 en k° 75000 op Zuterdag «Ion Januari des namiddags 4 uur, bij den heer P. Verbist te Kloosterzande. De inschrijvingsbiljetten en voorwaarden op aanvrage te verkrijgen bij den heer JAC. BUIJSROGGE aldaar. Zooals we in ons vorig nummer on der Hontenisse mededeelden, worden door de agenten van de suikerfabriek Vlekke te Oud-Gastel reeds contracten gepresenteerd voor de volgende cam pagne. De voornaamste voorwaarden zijn de volgende I)e grondprijs per 1000 kg. bieten net to gewicht, bij een suikergehalte van 14% en een suikerprijs (prijs voor 100 kg. eerste product, basie 85°/<>) van /'12 is ƒ9,50. Voor elk 7»> percent boven 14°/° wordt de prijs der bieten met 10 cents verhoogd, voor elk '/10 percent percent daar beneden met 10 cents ver laagd. Bovendien wordt de bietenprijs met 25 cents per 1000 kilo verhoogd voor eiken halven gulden boven de /'12, waarvoor de suiker zal verkocht zijn, met 25 cents verlaagd voor eiken hal ven gulden daar beneden. De prijzen zijn bedoeld voor franco levering op het terrein der fabriek, wat den aanvoer per as of uit de rivier de Mark betreft en voor franco levering voor den wal der fabriek voor de overige leveringen. Voor de assurantie wordt door de fa briek gezorgd. Bieten met een gehalte van 11°/® tot beneden 12% kunnen slechts geleverd worden, indien de verbouwer een kor ting toestaat van 2 per 1000 kilo be neden den grondprijs voor bieten van 12% vastgesteld. Bieten zonder 11% suikergehalte worden niet aangenomen. De fabriek levert den verbouwer kos teloos het benoodigde zaad tot een hoe veelheid van hoogstens 25 kg. perH.A.. benevens, zoo noodig, de zaaimachine. Als voorschot op den koopprijs wordt ƒ70 per II. A. verstrekt. Boven den grondprijs geniet de verbouwer eventu eel nog een bijbetaling, als het batig saldo van de balans der fabriek ƒ22,000 te boven gaatde helft van het bedrag baarboven komt aan de gezamenlijke bietenverbouwers ten goede. De te le veren bieten moeten in goeden gezonden toestand zijn, zoo weinig mogelijk ge kwetst zijn door rooien enz., en daar, waar de eerste bladeren hebben gegroeid, plat worden afgesneden en zooveel mo gelijk van aarde gezuiverd. Bieten, die door vorst of water benadeeld, beschim meld of bedorven zijn, worden gewei gerd. Elk verbouwer is verplicht de levering zijnor bieten zoodanig te rege len, dat minstens 5% der geheele door hem te leveren hoeveelheid voor of op de fabriek is aangevoerd vóór 18 Sep tember 1902. Stoomtram Hulst-Walsoorden. Op Maandag 3 Februari a. s. zal in het Hotel „de Graanbeurs" de pu blieke aanbesteding plaats hebben van benoodigdheden voor het aanleggen van den stoomtramweg: Hulst-Walsoorden. De groote aanbesteding voor het ma ken der baan het leveren en leggen der spoorstaven, wissels, machines enz. kan zeer spoedig worden tegemoet gezien. ROTTERDAM, 7 Januari. Op de vee markt waren aangevoerd: 58 paarden, veulen, ezel, 770 magere en 638 vette runderen, 171 vette, 182 nuchtere en graskalveren, schapen of lammeren, varkens, 115 biggen, bokken of geiten. Koeien en ossen 20 tot 34 c., stieren 22 tot 29 c., kalveren 35 tot 48 c. per kilo. Melkkoeien f 65 a 225, kalfkoeien 135 a 235, stieren ƒ45 a 165, pinken f— a graskalveren a vaarzen ƒ45 a 95, alles mager vee; biggen 8 a 16, paarden ƒ30 a 75. Nuchtere kalveren, fok- ƒ10 a 16, slacht- ƒ7.— a 10—. Door de aanwezigheid van zeer vele bni- tenslagers was de handel aanvankelijk vlug, vooral het spoelingvee was spoedig verkocht en de beste zelfs 2 cent boven noteering; later heerschte er voor buiten vee eene trage stemming en gingen de prijzen terug. Vette kalveren met regel- matigen omzet; de aanvoer was grooter dan de vraag. Aangezien voor 't buitenland geen kali- koeien werden aangekocht, was de omzet daarin niet greot. Ondergeteekende betuigt zijn oprech ten dank aan de Paarden- en Vee-ver- zekering-Maatschappij te Zwolle, en aan haren Inspecteur, den heer C. van Gassen te St. Jansteen, voor de promp te en spoedige uitbetaling van zijn ge storven paard, en kan zijne mede-land- bouwers deze Mij. als de voordeeligste aanbevelen, omrede hare 90 uitkee- ring en geringe premiën. St. Jansteen, 3 Januari 1902. A. VAN DORSSELAER. qui d§ a, ffi en WEG, in den Nijspolder, ge meente Ossenisse, kadaster sectie A n°s 799, 800, 801, 802, 814 en 815. Koop Vijf. aldaar, waarop een schuur, eigen dom van F. Boghout, kadaster sec- A n° 816. Koop Zes. nabij het dorp aldaar, kadaster sec tie A n° 821. Koop Zeven. 80 aren BOUWLAND aldaar, kadaster sectie A n° 498 en 660. De goederen onder koopen vier, vijf, zes en zeven zijn in pacht bij F. Boghaut tot rooven oogst, uiterlijk October 1903, ad /'100 per jaar; polderlasten voor pachtersrekening. Koop een kan aanvaard worden bij be taling koopsom. Betaling koopsom moet geschieden voor of op 1 April 1902. De loopende pachtpenningen van af 1 October 1901 der goederen onder koop 3, 4, 5, 6 en 7 moeten bij de koopsom worden opgelegd, die der goederen onder koopen 4, 5, 6 en 7 naar evenre digheid der koopsommen. De koopers krijgen daarentegen in die verhouding recht op de pachtpenningen van af 1 October 1901. Instel ji Gelag ji INSTEL op Vrijdag 31 Januari 1902, om 2 ure namiddag ter herberge van W. Adriaansens en VERBLIJF op Vrijdag 7 Februari 1902, om 2 ure namiddag ter herberge van Ed. Kui pers, beiden op den Groenendijk, Hon tenisse. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer JAtOBUS VAN WIJCK, Dijkgraaf van den Kouden- polder en landbouwer te Hoek, op Dinsdag 4 4 Januari 1 !)()2, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen: waaronder ter dikte van 1,70 M. tot 2,50 M., allen staande op zijne hof stede in den Kondenpolder, gemeente Hoek, alwaar te vergaderen. I)c Notaris 1*. Drogmans, te Axel, zal ten verzoeke van HENRICUS FER- MONT, klompenmaker te Koewacht, in de herberg bij Al. van Rumsté aan den nieu wen Steen wegnaar St, Andries te Koewacht verkoopen verdere GEBOUWEN, AANHOORIG- HEDEN en het RECHT VAN ERF PACHT tot 30 April 1906 op den daarbij behoorenden grond, eigendom van de R.-K. Parochiale Armen van Koewacht, alles aldaar, kadastraal bekend in sectie C n°. 803, groot 4 aren 70 centiaren. Jaarlijksche erfpacht ƒ7,70. AaldaglMei. Aanvaarding 1 Maart 1902. Betaling koopsom 1 maand. De verkooping wordt gehouden op Don- «lcrdag 16 Januari i!)02, des na middags 3 ure. STOOMBOOTDIENST SCHILDER en PHOTOGRAPHE te 8ELZAETE verlangt om terstond in dienst te treden. Zoiulagdienot met 1!>02. Van WALSOORDEN naar VLAKE vm. 6,— en 9,— uur. Van VLAKE naar WALSOORDEN vm 8,en 10,30 uur. Van HULST naar WALSOORDEN vm. 7,30 nm. 8,05 uur. Van WALSOORDEN naar HULST vm. 9,— en 11,30 uur. DE DIRECTIE. P.S. Overigens blijft de winterdienst onveranderd. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het maken van en BESTEKKEN Hontenisse. J. J- COLSEN, Bouwkundige. Ondergeteekende beveelt Mlfe AL zich aan voor zijn wel be- kende en ONDERDEELEN, aan sterk concur- reerende prijzen. Bondsgarantie. J. It. KIIVT, Smid, Ossenisse. Ondergeteekenden berichten, dat hunne voor den dienst beschikbaar zijn tegen be taling van een gulden. E. B. PLASSCHAERT, St. Jansteen (Absdale). Cyr. VAEL, Hontenisse (Hooghuis.) Voor slechts ontvangt men franco thuis 100 Naam- of Visitekaartjes bedrukt met een of meer namen naar keuze 1 étui voor de kaartjes 100 passende enveloppen met portefeuille- sluiting 1 doosje met stalen pennen 1 pijp beste kantoortak 1 best potlood 1 mooie sterke penhouder 1 doos met postpapier en enveloppen 1 prachtig zak-agenda voor 1902. 1 notaboekje 1 duimstok 1 potloodscherper 1 boek jaskaarten 10 verschillende geïllustreerde brief- of anzichtkaarten, en 1 mooie fantaisiekaart. N.B. Deze aanbieding geldt niet lang, men wordt dus verzocht spoedig te bestellen. Zuiddorpe, 1901.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3