Voorjaar- en Zomer-Confectie. Goedkoop en doeltreffend Vraag en Aanbod FA A. WILKING Stevig in de band.... I Het beste adres voor MANUFACTUREN is dat van L, E. RIVIERE, Groote Markt Hoek Gravenstraat MIDDELBURG TJOKLAT oe LUXE 5 KWALITEIT owze> wetkeUjjk êmtenggw&M $&dem*g,. o*uze> f*eiyzeu <zick wwc aa*t fouvs GOES Tzzr.ll GOES ASUNCION HIELKO VAN OALTJE DELISTRAAT DOOR G. J. PEELEN TJALLiNG'S JUBELJAAR BOEREN EN BURGERS W. L. PEL J. H. KOK N V. TE KAMPEN zïjn de beste garantie voor iedereen, die 'n Torpedo-naaf koopt! Torpedo vereenigt In één compact en degelijk mechanisme de functies van wielnaaf, vrijwiei en rem. Lichtloopend, volkomen geruischloos, remt zonder schokken of stootengaran deert U de grootst mogelijke veiligheid. Geen afschuren van banden of velgen, daarom houdt de Torpedo-naaf Uw rijwiel ook belangrijk netter! BIJ ONS WINKELEN!! Om werkelijk GOED gekleed te gaan, behoeft U dit voorjaar niet veel uit te geven. Wij hebben voor iedereen keus uit De meest verwende smaak zal door onze volledige collectie worden getroffen, vooral ook nu Ziet onze etalages en komt U maar eens binnen kijken. Past eens één van de keurige modellen aan Onze verkoopsters zullen LI gaarne en zonder enige verplich ting alle gewenste inlichtingen verstrekken. Dames- en Kinder-Confectie Lingeries en Corsetten Baby-artikelen Bedden, Tapijten, enz. WONINGINRICHTING KUNT U HET PRETTIGSTE soliede gebonden, gemaakt om jaren mee te gaan. Dat is h ^J&ucjllcel i „duui,tul jallylel hèt belijdenisgeschenk voor 1938 I No. 36 66 D I 7-85 Vraagt Uw kerkboekhandelaar ZOO JUIST VERSCHENEN NIEUWE V. C. L.-BOEKEN VOOR 1938: Arts - Middelburg AFWEZIG vanaf 5 April nam. tot en met 12 April a. s. Voor een nieuw Rijwiel POLDER WALCHEREN. GLANSVERF Drogisterij SCHULTE THIEME is de rubriek in onze DINSDAG- en VRIJDAGNUMMERS. Adverteert in dit blad. Marktberichten. Burgerlijke Stand. KRABBENDIJKE. Advertentiën en Abonnementen worden aangenomen door H. A. FONTEIJNE. Heden overleed, in vollen vrede, onze geliefde Man, zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader PIETER CIJSOUW, in den ouderdom van bijna 65 jaar. L. CIJSOUW—DE FOUW. Tholen: M. P. CIJSOUW. Leeuwarden: J. CIJSOUW. J. CIJSOUW— HOOGESTEGER en Kinderen. Maastricht: L. KOOMAN—CIJSOUW. J. KOOMAN en Kinderen. Wemeldinge: L. CIJSOUW. Schiedam: J. LINDENBERG— CIJSOUW. K. C. LINDENBERG. Wolfaartsdijk: J. CIJSOUW en Verloofde. Haarlem: J. CIJSOUW en Verloofde. Wemeldinge. A. CIJSOUW. P. CIJSOUW. J. CIJSOUW. L. CIJSOUW. Wemeldinge, 2 April 1938. De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 6 April a.s., 's middags 12 uur. Heden nam de Heere tot Zich onzen lieven, jongsten Zoon JOHAN, in den leeftijd van 10 jaar en 11 maanden. J. J. C. VAN DER GRAAFF. A. VAN DER GRAAFF— DE HAMER. Arnemuiden, 2 April 1938. Scnitèdc] HET IDEAAL VOOR DEN, WIELRIJDER HET SPAANSCHE SPROTJE DOOR J. K VAN EERBEEK BOEKVERSIERING VAN J. DE VRIES (Prijs voor niet-leden: Ingen, f2.25; gebonden f2.90) Van Eerbeek's laatste roman. Meesterwerk in elk opzicht. DOOR WOLF MEESTERS MET HOUTSNEDEN VAN N. J. B. BULDER Prijs voor niet-leden: ingen. f2.30; gebonden f2.90) Roman van een Groninger jongen. Pittig boek vol humor. (Prijs voor niet-leden: Ingen. f 1.90gehonden f2.40) Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht. DOOR G. MULOER (Prijs voor niet-leden: ingen. f 1.90gebonden f2.40) Roman van het Frlesche platteland. ONDER REDACTIE VAN P. J. RISSEEUW MET 8 KRITTTEEKENINGEN VAN ROELAND KONING Prijs voor niet-leden: ingen. f2.65; gebonden f3 35) Bevat verhalen van: D. van der Stoep, G. Mulder, G. Sevensma-Themmen, Jan Breunesse, J. K. van Eerbeek, H. Barendregt, Willy Riethof, Ignatia Lubeley, Jo Ypma, Han Molenkamp, De vier eerstgenoemde boeken zijn aan de leden der V. C, L. verzonden: Het laatste boek (Boeren en Burgers) volgt spoedig. Bovendien heeft elk V.C. L.-lld het recht om zelf voor f5.— gratis uit te zoeken uit den V. C. L.-catalogus; vrije keuze uit bijna 600 boeken, Men ontvangt voor (16.— en betaalt slechts f6.— (Betaalbaar In 3 keer; Mei, Juli, September) Lid zijn van de V.C.L. beteekent f 10,— besparen. En bovendien bezitter zijn van een rijke boekenschat. kunt u het beste slagen bij onder staand adres. C. v. BOVEN Jz., Doelstraat, Tel. 59, Krabbendljke. Het Dagelijksch Bestuur van den Polder Walcheren brengt ter ken nis van ingelanden: le. dat het ontwerp der polder- begrooting voor het dienstjaar 1938 gedurende veertien dagen ter Griffie van den Polder ter inzage is nedergelegd en aldaar verkrijgbaar gesteld 4 ƒ1,50 per exemplaar. 2e. dat de gewone voorjaarszitting der Algeineene Vergadering in het openbaar zal worden gehou den in het Polderhuis, Abdij te Middelburg, op Zaterdag 30 April a.s., des voormiddags te tien ure. Middelburg, 4 April 1938. P. J. BOOGAERT, Wnd. Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. in bussen merk „DE TWEE PIJLTJES" wordt gefabriceerd met een speciaal verhardingspreparaat, waardoor de verf een elas tische hardheid verkrijgt, snel en gelijk emaille opdroogt. Hele bus f 0,60, halve bus f0,35 In het Huls met de Roode Pilaren Middelburg. De V.C. L.-Cata- logus met volledige in lichtingen is gratis verkrijgbaar bij eiken Boekhandelaar en bij den uitgever De Notaris H. JONKERS te Goes zal op DINSDAG 12 APRIL 1938, n.m. 8 uur te Goes, in de „Prins van Oranje", publiek verkoopen: 1. HET WOONHUIS met Varkens hok en eri te Kloetinge, aan den Heernisseweg B no. 42, groot 3 A. 20 c.A. Verhuurd aan P. de Bruin voor ƒ4,per week. 2. HET WOONHUIS en erf te Goes, aan den Ouden Singel no. 58, groot 1 A. Verhuurd aan H. van Hese voor ƒ3,50 per week. Beide aanvaarding in huur bij de betaling. Bezichtiging te bevragen en na dere inlichtingen te hekomen ten kantore van den Notaris. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op DINSDAG 12 APRIL 1938, des namiddags te twee uur, in café „Wilhelmina" te Domburg, in het openbaar verkoopen: EEN HUIS en erf met schuurtje te Domburg, aan den Hoogen Hilweg, wijk E no. 103, groot 1 Are 83 c.A. Dadelijk te aan vaarden. Bezichtiging Maandag 11 April, van 10—12 en van 24 uur, en Dins dag 12 April, van 1012 uur. Onmiddellijk daarna verkooping contant van eenigen PENSION-INVENTARIS EN INBOEDEL, als: 6 Ledikanten, Bedden, Dekens, Linnenkast, Waschtafels, Nacht kasten, Serviezen, Waschstellen, enz. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat ivoor het tramsport van eiectrischen stroom on der zulk een hooge spanning aan de iso latie de hoogste eischen worden gesteld. Vandaar, dat een oliekabel een flinke ■dikte heeft en derhalve niet zoo gemak kelijk te 'hanteeren is. Rotterdam, 4 April. Veemarkt: 568 koeien en ossen, 248 vette kalveren, 320 schapen en lam meren, 446 varkens, 9 nuchtere kalveren, 6 bokken, 30 zuiglammeren. Prijzen koeien tot 76, tot 66, 50—54; ossen tot 70, tot 66, 5456; vette kal veren tot f 1.15, tot f 1, 6575; schapen 50, 45. 40; lammeren 60, 55, 50; varkens 56, 55, 54; schapen per stuk f 27, f 24, f20; lammeren per stuk f21, f 18, f 15; Koeien en ossen, aanvoer korter, handel zeer kalm, prijzen onveranderd, een prima koe tot f 0.80; eien prima os tot f 0.74. Vette kalveren, aanvoer gelijk aan vo rige week, 'handel redelijk, prijshoudend, een 'prima kalf tot f 1.25. Schapen en lammeren, aanvoer korter, handel slecht, prijzen van de schapen iets lager, lammeren moeilijk te hand haven. Varkens, aanvoer aanmerkelijk kleiner, handel tamelijk, prijzen iets hooger, zeer weinig ischapen werden voor export ver kocht. Vlas 8900 kg. Holl. geel 0.63—0.72; 15220 kg. blauw 0.63—0.72; 2300 kg. dauwroot 0.500.60. De stemming ter beurze was heden gedrukt. Er was slechts matige kooplust en de prijzen zakken nog verder. Het ge wone vlas wordt onder de f 0.70 verkoöht en slechts enkele partijtjes kunnen iets meer bedingen. Een gedeelte bleef onver kocht. Aardappelen: Brielsche eigenhei mers f2.50f2.75; Zeeuwsehe eigenhei mers 2.202.50; Drielingen 1.701.80; Bevelanders 2.00—2.30; Bonte en hl. po ters 1.701.80; Zeeuwsehe b. en bl. 2.80 3.20; red star 2.252.50; bintjes 1.60 1.90. Aanvoer redelijk, handel kalm. 'Graanmarkt: Haver f 6.25f 6.75; Gerst chevallier f 7.25f 7.85; Rogge tot f 7.50; kleine groene erwten f 8.50 f 10.75; Schokkers f 11f13.75 tot f 14; Bruine boenen f 8.75f 11.25. KAPELLE. Veiling van 1 April. Spi nazie 1014, Snijsla 1115, Rabarber 77.5, Witlof 8.5, Prei 5, Sjalotten 16, alles per 100 kg.; Glassla 24.70 per 100 krop; Radijs 2.202.70, Bosselderij 1.201.60, beiden per 100 bos; Knolsel derij' 2 ct. per stuk;Curasausen 1016, Viooltjes 1.70, beiden per 100 planten; Azalea's 28, Bolbegonia's 10, beiden per pot; Tulpen 712 per bos. GOES. Huw.-afkondiging: Jacob Wis- kerke, 29 j. jm. te 's Heer Arendskerke en Jacoba Langebeeke, 25 j. jd. te 's Heer Arendskerke, laatst te Goes. Arie Ha- rinck, 24 j. jm. te Oostkapelle, laatst te Goes en Geertje Matje Bax, 21 j. jd. te JutpbaaS'. Overleden: Pieter Cijsouw, 64 j., eebtg. van Licia de Fouw te Wemeldinge. Over de maand Maart. AAGTEKERKE. Bevallen: E. de Vis ser geb. Francke, z. MELISKERKE. Bevallen: P. "Wage naar geb. Riemens, d.; A. Matthijsse geb. Mesie, d.; J. Wisse geb. de Korte, d. (M. G.) ST. LAURENS. Bevallen: F. Bosch- Van den Bosch, d.; J. Kwekkeboom- Groenenberg, z.; T. SchipperSimon- SC', z. (M. G).

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1938 | | pagina 4