De volgende wereldoorlog. De s Buitenland. Dreigende oorlogsverklaring van China. De oorlog in Spanje. EERSTE^BLAD ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1937 DAGBLAD VOOR DE PROVINCIE ZEELAND 51e JAARGANG No. 260 1 i l! li Belangrijkste Nieuws Het gras wordt minder! Houdt de melkgift op peil met suiker, Berfels' Ratiokoekjes A of Bertels' Zuivel koekjes. Dr Dibelius door de Rechtbank te Berlijn vrijgesproken. De eisch luidde 6 maanden gevangenisstraf. B C st p. e. 3 34 37 l 32 L 40 1 36 3 31 3 34 41 44 53 49 44 39 48 42 54 42 4 34 3 40 8 33 5 35 8 36 5 36 O 36 8 34 3 34 5 33 5 33 4 39 4 34 52 47 52 47 43 35 58 42 54 42 40 40 38 44 38 40 38 39 51 42 52 42 groo to toto- en dozo moe- te met carbo- yp een andere Men bestrijkt dat de kippen met een ont- tig, want deze ideels uit een icotinedampen de veeren der .ooden de lui- jlen. Het beste stplanken met i luizen vallen teen verbrand er en daar in n zitten en ik >s, als de kip- tog eens goed vavel eenmaal icht af en laat iar eens goed waar men een of stroo heeft ing goed zijn. in het hok een in voortdurend tegen parasie- it hij er tegen ïennen zich en een tot hevig naf dat ze drie agt hij hoeveel loodig hebben, pikken gedeel- en gedeeltelijk 3en tekort aan len) ziet men jren nemen het Het beste is en met teer te en volwaardig m rekent men ïlvoer per dag. ter onderzoek worden niet •voor is: Rijks- i. E HENNEPE'. treffende, kun- irden gezonden nraadsingel 84 roor antwoord n. RBERICHT. id van 7 Aug.: wind, nevelig! eer, behoudens lag 3 uur: Uitg.: N.V. Uitgevers-Maatschappij „Luctor et Emergo" ter exploitatie van het blad „De Zeeuw" Bureaux Lange Vorststraat 70, Goes. Tolefoonnummer 11. Postchèque en Girorekening 44455. Bijkantoor Middelburg: Fa BOEKHANDEL J. J. FANOY, Lange Burg 40, Tel. 28. Directeur-Hoofdredacteur: R. ZUIDEMA. Abonnementsprijs f2.50 per kwartaal, weekabonnementen voor Middelburg, Goes en Vliseingea f0.2Q. Losse nummers 5 cent, AdvertantiSn 80 sent ps? rsgaï, Ingezonden mecIodeeiingoR öO eeni ps? rsgol. Kleine Advertentiën Dinsdags en Vrijdags fö.75, bij vooruitbetaling. Onder letter of motto fö.85. Bij contract belangrijke korting. ,g 3 u.: 766. ietsen: DREIGT ER GEVAAR VAN DE ZIJDE VAN JAPAN? In het Augustus-nummer van het or gaan der Kon. Nederl. Vereen. „Onze Vloot" wordt een beschouwing gewijd aan een boek van een Japansch zee-offi cier Tota Ishimaru: „The Next World War". Bij de vraag of een nieuwe wereldoor log dreigt, moét volgens Tota Ishimaru niet in de eerste plaats worden gelet op de min of meer ernstige conflicten die zich dag aan dag voordoen. Men moet de diepere ooizaken van een wei eldconfliet niet meten naar den maat staf van de hevigheid der aanleidingen. In 1914 waren die diepere oorzaken tot volle rijpheid gekomen, waren de brand stoffen in zoodanig voor explosie gun stige ligging opgehoopt dat maar een uiterst kleine vonk ter ontsteking noodig was. Maar het is soms heel goed moge lijk, dat de „kwajongens in de wereld politiek" naar hartelust kunnen „vuurtje stoken" waarbij de vlammen hoog op laaien, zonder dat er met de rest van de wereld iets gebeurt. Het hangt n.l. voor een groot deel daarvan af, of wij ter zake van de die pere oorzaken in een „c r i t i e k e pe riode" verkeeren, een periode waarin de opgehoopte brandstoffen door hun po sitie en verdeeling een groote exploisie- capaciteit bezitten. Tota Ishimaru nu is van meening, dat zulk een critieke periode" zal aan vangen omstreeks 1939. Als redenen voor deze opvatting voert hij aan: dat dan het Amerikaansche vlootbouw-pirogramma zal zijn voltooid en de zeemadhtsverhouding tusschen Japan en Amerika voor dat laatste land een gunstige wending zal nemen; de Eh- gelsohe Singapore-basis dan zal zijn vol tooid; het tweede Russische vijfjarenplan zal zijn beëindigd; de andere mogend heden er dan meer belang bij zullen hebben om Japan vast te zetten; een tweede wereldomvattende economische crisis zal ontstaan en de Duitsche her bewapeningsplannen dan zoo ongeveer voltooid zullen zijn. Hieruit blijkt zegt „Onze Vloot", dat de Japansche schrijver aan Engeland en Amerika agressieve bedoelingen toe schrijft. „Wij zullen de Angel-Saksen aan weerszijden van den Atlantischen Oceaan volstrekt niet als onbaatzuchtige vredes- idealisten uitbeelden, maar de feiten zijn nu eenmaal zóó, dat niet zij, maar Japan het eerst de door het vlootverdrag van Washington toegestane maxima heeft volgebouwd, dat Japan is overgegaan tot de verhooging van het geschut-kaliber voor nieuw te bouwen slagschepen en dat Engeland en Ameri ka noodgedwongen hebben moeten vol gen, dat Japan in de eerste plaats geen verlenging van de te Washington in 1922 en te Londen in 1930 gesloten vlootbeperkingsverdragen wenschte, dal Japan het negen-mogendheden-verdrag ten opzichte van China heeft geschon den. Stelt men daarnaast dat noch in het Britsche Rijk, noch in de Vereenigde Sta ten klanken werden vernomen die wijzen op een drang naar expansie, terwijl dit in Japan vrijwel onophoudelijk geschiedt, dan vragen wij ons af, aangenomen dat Ishimaru's meening juist is, of niet veel eer aan Japan agressieve bedoelingen zouden moeten worden toegeschreven. In verhand hiermede wordt dan gewe zen op een in 1927 door den toenmaligen Japanschen minister-president Tanaka hij den Keizer ingediend memorandum, aan de samenstelling waarvan door alle hij deze zaak betrokken burgerlijke en militaire autoriteiten was meegewerkt en waaraan het volgende is ontleend: „De drie Oostelijke Provinciën (Mands joerije) vormen een politieke vlek in het Verre Oosten. Terwille van zelfverdedi ging en voor de verdediging van anderen kan Japan de moeilijkheden in Oost-Azië niet opheffen indien het niet een politiek van „bloed en ijzer" volgt; maar bij het volgen van zulk een politiek zal het van aangezicht tot aangezicht tegenover de Vereenigde Staten komen te staan Indien wij in de toekomst de controle over China noodig zullen hebben, zullen wij de Vereenigde Staten moeten ver pletteren o.a., en tegenover deze mogend heid moeten handelen als wij deden ge durende den Russisoh-Japanschen oor log. Maar om China te veroveren, moeten we eerst Mandsjoerije en Mongolië ver overen; om de wereld te veroveren, moe ten we eerst China veroveren. Indien wij erin slagen om China te veroveren zullen al de andere Aziatische landen en de landen in de Zuidzee ons vreezen en voor ons capituleeren. Dé wereld zal dan be grijpen, dat Oost-Azië van ons is en zal geen inbreuk op onze rechten durven makenWanneer wij eenmaal de hulpbronnen van China onder onze be velen hebben, zullen wij voortgaan met de verovering van Britsch- en van Ne- derlandsch-Indië, van Klein-Azië, van Centraal-Azië en zelfs van Europa. Ons meester maken van de controle over Mandsjoerije en Mongolië is echter de eerste stap daartoe." De min of meer hoogdravende toon van dit staatstuk daargelaten, zegt „Onze Vloot" kunnen we niet anders dan het feit constateer en, dat Japan inmiddels de heerschappij heeft over geheel Mands joerije (thans Mandsjoekwo geheeten), over gedeelten van Monogolië en van an dere gebieden van Noord-China, terwijl aan de Chineesohe kust tot ver in het Zuiden zich Japansche militaire en ma ritieme steunpunten bevinden. Voorts wordt nog de aandacht geves tigd op de uitspraak van den Japanschen Schout bij Nacht Taneji Sosa, naar aan leiding van een studiereis door hem in in gezelschap van Admiraal Takeshita ge maakt naar Ned. Indië. Deze vlagofficier spreekt daarin met betrekking tot Indië van „d en eiso'h tot correc tie van onnatuurlijk kolo niaal b e z i t'\ Indien wij niet bereid zouden zijn tot zulk een correctie, komt hij met het volgende beleefde drei gement„Is deze vreedzame penetra tie naar het Zuiden niet veel beter dan het wagen van een oorlog?" Ook Tota Ishimaru richt een bedrei ging aan ons adres; hij schrijft in zijn boek: „Au Anglo-Japanese War is Ine vitable", dat „in geval van eenzijdige neu traliteit van Nederland, Japan middelen zou vinden om zichzelf op dit land te wreken, bij voorbeeld door de inboorlin gen van Ned.-Indië tegen de Nederland- sohe Regeering in opstand te brengen". I De groote vraag is natuurlijk, hoe de Japansche regeering over deze dingen denkt. Bij de beantwoording van deze vraag wordt er op gewezen, dat er in Japan twee partijen zijn, die beiden expan sie voorstaan, maar waarvan de een meer 'het accent legt op de expansie op het vasteland van Azië ('China en Siberië) en de andere op de expansie naar het Zuiden (Philippijnen, Nederlandsch- Indië, Australië). Het merkwaardige is nu, dat de benoe ming van Prins Konoje tot minister-pre sident de gelegenheid schept tot een har- moniëering tusschen de continental gerichte ende maritiem geriohte expan siepolitiek. „Onze Vloot" voegt hieraan de volgen de waarschuwing toe: „Men moet er rekening mede houden, dat in de naaste toekomst een zeer krach tig optreden van Japan te verwachten is, waarbij ook een optreden in Zuidelijke richting niet tot de onmogelijkheden be hoort. Het tijdstip daarvan ligt ongetwij feld in de „critieke periode", maar of die periode naar het oordeel der burgerlijke en militaire leiders van Japan ïs gelegen omstreeks het jaar 1939, zooals Ishima ru meent, valt natuurlijk niet te zeggen. Er zijn sommigen, die zich aan de o.i. gevaarlijke illusie overgeven dat Japan aan den vooravond van een financieele débacle staat en dat het Japansche volk niet bereid en niet in staat zal zijn de kos ten van leger en vloot, die nu al meer dan de helft van de begrooting omvatten, te dragen en dat Japan het bijgevolg niet op een conflict in grooten stijl zal aan durven laten komen. Maar dan ver gist men zich in bet aan passingsvermogen en de opofferingsgezindheid van de Jap anners, waar het hun vaderland en hun keizer betreft. Ook moet men zich niet vergissen in de omstandigheid, dat Japan oogenschijnlijk op dit oogenblik zijn expansie-strevingen in de richting van China ten uitvoer brengt. Bij de huidige constellatie in Jas pan kan daar namelijk a la minute een optreden in Zuidelijke richting aan toe worden gevoegd, bij'v. in het geval dat Engeland in de Middellandsche Zee zóó zou worden bezig gehouden (met de daar aan de verbonden onttrekking van zee strijdkrachten uit andere deelen der we reld) dat in het Japan omringende oor don van Europeesehe machten een zeer zwakke plek zou ontstaan. Bij het oploopen der span ningen kan zulk een zwak ke plek heel gemakkelijk de eruptie-krater van het wereldconflict worden I" Zoodra Japanners landen in Tsing Tau? Nanking-regeering zou overwegen, haar zetel over te brengen naar Koeling of Kioe Kiang. De correspondent van de „Nitsji Nisji Sjimboen" te Shanghai bericht, dat maar schalk Tsjang Kai Sjek last heeft ge geven, dat generaal Han Foe Tsjoe te Sjantoeng, Japan den oorlog moét ver klaren, zoodra Japansche troepen te Tsing Tau aan land worden gezet. Generaal Jen Sji Sjan moet uit Sjansi oprukken en de flank bedreigen van de Japansche troepen uit Peiping en Tien tsin, zoodat deze niet kunnen doordrin gen in Sj'ansi en Soei Joean. Verder moet Lioe Sjiang met twee di visies uit Tsjetsjoean oprukken naar de Gele Rivier, terwijl generaal Joe Han Moe in Kanton de Zuidkust van China moet verdedigen tegen een Japanschen aanval. Ten laatste moet generaal Loeng Joen de provincies Joenan en Tsjetsjoean be waken, aangezien dat de laatste bolwer ken van de regeeringstroepen zijn. De correspondent bericht verder, dat de regeering van Nanking overweegt, om haar zetel over te brengen naar Koeling of Kio Kiang, indien gevaar zou dreigen voor Nanking en dat in uitersten nood de regeering zou worden overgebracht naar Sian of Tsjengtoe. De correspondent van de „Asahi Sjim boen" te Nanking bericht, dat de troe pen van de centrale Chineesche regeering oprukken tegen de Japansche garnizoe nen te Peiping en Tientsin. De corres pondent schat het aantal der regeerings troepen op twintig divisies met een to tale sterkte van ongeveer 200.000 man. Sedert 4 Augustus zijn volgens den correspondent 80.000 man Chineesche troepen aangekomen bij de spoorlijn Tientsin-Poekau die, in samenwerking met 150.000 man uit de omgeving van Pau-Ting Foe, Peiping en Tientsin wil len heroveren. Verder zouden 250.000 man Chineesche soldaten te Soetsjau, Tsjeng Tsjau en Loyang in reserve worden gehouden. DE JAPANSCHE OORLOGS- BEGROOTING WORDT VERHOOGD. Het Japansche huis van afgevaardig den heeft de wet inzake de tweede aan vullende begrooting ten bedrage van 410 millioen yen voor het Noord-China-con- flict goedgekeurd. De wet gaat thans naar het Hoogerhuis, dat deze aangelegenheid vandaag zal behandelen. In het Lagerhuis heeft de minister van oorlog, Sugirjama, tijdens de debatten naar aanleiding van de berichten over aanzienlijke Chineesche troepenconcen traties langs de naar het Noorden lei dende spoorlijnen en straatwegen ver klaard, dat, indien het gebied van Pei ping en Tientsin bedreigd zou worden, Japan zich genoodzaakt zou zien, zijn tot nog toe gevolgde politiek te laten varen, welke er op gericht was, de zaken niet nog ernstiger te maken dan ze al zijn. Japan zou in dat geval stappen moe ten doen, om het hoofd te kunnen bie den aan den door een dergelijke bedrei ging geschapen ernstigen toestand. DE CHINEEZEN HEROVEREN LIANG SIANG. Be belangrijke stad Liang Siang, welke ongeveer 25 km ten Zuid-Westen van Peiping aan de spoorlijn naar Pau Ting Foe is gelegen, is volgens Chineesche be richten door troepen van de Nanking-re geering bij verrassing op de Japanners heroverd. Momenteel zetten de Chineesche troe pen, naar het centrale nieuwsagentschap meldt, bij stroomenden regen hun op- marsclh voort in de richting van Nan- toeng. Blijkbaar willen zij met hun actie de ten Noord-Westen van Peiping staan de Chineesohe strijdkrachten der 89e en 184ste divisie ter hulp komen, die door de Japansche aanvallen langs de spoor lijn van Peiping en Soei Joean in het nauw zijn gedreven. Naar verluidt, hebben de Chineezen loopgraven aangelegd voor den belang rijken Nankau-pas. WEER BOMMEN OP MADRID. Gistermorgen tegen balf tien is de hoofdstad opnieuw door het geschut van Franco gebombardeerd. Langer dan een uur vielen de granaten in vrij snel tempo in bet centrum der stad. Er zijn verschei dene slachtoffers te betreuren. Vier per sonen werden in de Via Almarco ernstig gewond; bij een garage werd een voorbij ganger op slag gedood. De bevolking ver loor baar kalmte echter niet. De linksche troepen hebben het bom bardement beantwoord door vooral de vijandelijke stellingen bij Carabitas onder vuur te nemen. Uit Cuenoa wordt gemeld dat vliegtui gen der rechtsohen een dertigtal bommen op de buitenwijken der stad bebben ge worpen. Men beeft tot dusver twaalf doo- den geteld, voor het meerendeel vrouwen en 'kinderen. Verscheidene bewoners heb ben verwondingen opgeloopen. De Zwitsersohe Bondsraad heeft het Zwitsersche Roode Kruis gemachtigd mede te werken aan de door het Inter nationale Roode Kruis ondernomen actie tot het transport van 4000 vrouwen en kinderen uit Madrid. De Bondsraad heeft een crediet van 8000 francs ter beschik king der Internationale Roode Kruis- commissie gesteld. GEEN SOW JET-HULP VOOR CHINA? Zoowel uit Russische als uit Chinee sche bron wordt vernomen, dat bet ge rucht,, als zou generaal Blücher belast zij'n met het sluiten van een militair en handelsacooord met Tsjiang Kai Sjek, op geen enkel feit berust. De Chineesche ambassadeur te Moskou heeft verklaard, dat de onderhandelingen over een Russisoh-Chineesch handelsver drag reeds twee jaar slepende gehouden worden en dat China op het oogenblik slechts aandacht heeft voor zdjh verdedi ging, die, aldus de ambassadeur, gevoerd wordt zonder eenige hulp van buiten, hoezeer ook de opinie in Rusland aan de zijde van China staat. „DAILY EXPRESS" IN DUITSCHLAND GECONFISQUEERD. Wegens publicatie foto's van bi] Madrid neergeschoten Duitsch vliegtuig. De Londensche „D'aily Express" van 5 Augustus is door de politieke politie in beslag genomen. Het Ehgelsche blad had op zij'n front pagina foto's afgedrukt van een Duitsch vliegtuig met zijn Duitsche bemanning, dat in den sector van Madrid door de roo de troepen omloaggeschoten was. Het blad heeft ook de namen van de Duitsche vliegers afgedrukt, namelijk Walter Schellhorn, mitrailleur, Hermann Schmidt, sergeant-radio-telegrafist, luite nant Seidl en de piloot Georg Kohl. Onlangs heeft de „Daily Express" een interview afgedrukt, dat zijn correspon dent had gehad met sergeant Schmidt. HERSTEL VAN DE MONARCHIE IN SPANJE? Het feit, dat ex-koning Alfonso XIII van Spanje op 't oogenblik in Zwitser land vertoeft, waar hij besprekingen schijnt te houden met vooraanstaande Spanjaarden, brengt heel wat pennen in beweging. De correspondent van de „Petit Jour nal" weet te melden, dat de ex-koning door zijn adviseurs wordt aangeraden de kwestie van restauratie eerstdaags aan de regeeringen in Parijs en Londen voor te leggen. Koning Alfonso zou spoedig mededeelingen doen en verzekert, dat hij niet met Parijs en Londen in overleg zal treden, alvorens zich de bemiddeling van een kleine Europeesehe mogendheid ver worven te hebben. De naam van koning Leopold zou in dit verband meermalen genoemd zijn. In de E'ngelsche pers wordt vermeld, dat de vorst ook reeds overleg gepleegd heeft met vertegenwoordigers van Franco. DE WERELDTENTOONSTELLING 1939 TE NEW-YORK. Ook Nederland zal vertegenwoordigd zijn De regeeringspersdienst deelt met be trekking tot de wereldtentoonstelling, welke in 1939 te New-York zal worden gehouden mede, dat de Nederlandsohe regeering, mede namens de overzeescbe gewesten, de uitnoodiging tot deelne ming, welke van de regeering der Ver eenigde Staten is ontvangen, zal aan vaarden. Nadere berichten omtrent de organisa tie van deze deelneming zullen t.z.t. wor den gepubliceerd. DE ENGELSCH-ITALIAANSCHE BETREKKINGEN. Eind September zullen waarschijnlijk de besprekingen beginnen. Volgens de „Daily Telegraph", zal de Britsche ambassadeur in Rome, air Erio Drummond, waarschijnlijk eind Septem ber de voorgenomen EngelschItaliaan- sohe besprekingen openen. Men hoopt, dat tegen dien tijd Enge land het Italiaansche gezag in Oost- Afrika zal hebben erkend. Inzake het Westelijk pact verluidt, dat de meening van Mussolini, dat eerst de Spaansche Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Binnenland, Het Prinselijk paar op de Loosdrechtsche plassen. Do roofmoord te Vlissingen. Salarissen der Rijksambtenaren. Buitenland. Dlreigende oorlog in China. Dr Dibelius vrijgesproken. Herstel van de Spaansche monarchie EngeLsch-Italiaansche toenadering. door bijvoedering met Berfels' Lijnzaad koekjes Bestelt bij Uw leverancier of direct aan de fabriek. burgeroorlog tot een oplossing moet wor den gebracht, alvorens de onderhande lingen inzake dit pact een aanvang kun nen nemen, door de Britsche regeering wordt gedeeld. Verdere kwesties, die nog te berde ge bracht moeten worden, zijn de toelating van Engelsche zendelingen in Abessynië en de practische uitvoering der bepalin gen van het Engelsch-Italiaansche han delsverdrag. VLIEGRAMP IN ROEMENIë. Vliegtuig van de luchtlijn Praag Moskou verongelukt. Een vliegtuig van de Tsjecho-Slo- waaksch-Russische luchtvaart-maatschap pij, dat op weg was van Praag naar Mos kou, is bij het dorp Sratzel in het Roe- meensche departement Bistritza, neerge stort. Het vliegtuig werd volkomen vernield door een hevigen brand, welke terstond na den val uitbrak. Uit de wrakstukken zijn de totaal ver koolde lijken geborgen van de twee Tsje- cho-Slowaaksehe passagiers en de vier leden der bemanning. De tot nog toe van de plaats des on- heils ontvangen berichten melden niet, of bet bier een Russisch dan wel een Tsje- cho-Slowaaksch toestel betreft. Ook de oorzaak van de ramp is nog niet bekend. EEN HEETE DAG IN ENGELAND. Het was gister de warmste dag in En geland sinds 4 jaar. De thermometer steeg in Londen tot 87 graden in de schaduw en in Hampshire kwamen tem peraturen van 89 graden voor of even hoog als op 6 Augustus 1933 te Londen. In Lancashire is eenige keeren een on weer losgebarsten, maar in het Zuiden snakt men naar regen. Te Berlijn is de reeks van processen geopend tegen vooraanstaande predikan ten en leiders der Belijdende Kerk, die in den loop der laatste twee maanden ge vangen zajn gezet of tegen wie vervolgin gen werden ingesteld. Het was gisteren dr Bibelius, die voor een speciale rechtbank ter verantwoor ding werd geroepen wegens een open brief, welken hij aan den rijksminister voor Kerkelijke Aangelegenheden, Kerrl, gezonden had. Dr Dibelius is aangeklaagd wegens het zenden en naderhand publiceeren van een open brief aan minister Kerrl naar aanleiding van diens rede op 13 Fe bruari van dit jaar gehouden. Daar dr

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1937 | | pagina 1