STEEDS LAGER PRIJZEN EEN HALF POND BRUIDSUIKERS GRATIS Goedkoop en doeltreffend Vraag en Aanbod Bij ALBERT HEIJN Ambachtsschool Goes. Doe meer met minder Huishoudgeld! •Va Hier is een drank van dubbele waarde EXTRA GOEDKOOP MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER Inschrijving van leerlingen een Dagdienstbode. is de rubriek in onze DINSDAG- en VRIJDAGNUMMERS. Land- en Tuinbouw Rechtszaken Finantiëele Berichten Burgerlijke Stand Marktberichten. Afloop Verkoopingen en Aanbestedingen Heden overleed zacht en Kalm, na een kortstondig ge duldig gedragen lijden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd en Grootvader PIETER BOOGAARD, in den ouderdom van 76 jaar en 11 maanden. Uit aller naam: Wed. P. BOOGAARD— LIJNSE. St.-Laurens, 6 Februari 1935. Hiermede betuigen wij onzen har- telijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder ANNA WISKERKE geb. Zweemer. Uit aller naam, L. WISKERKE. Kruiningen, Februari 1935. Getroffen door de vele bewijzen van deelneming, zoo van hier als elders ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dier bare Echtgenoote, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder CORNELIA GIDEONSE, betuigen wij onzen hartelijken dank en in het bijzonder aan Zuster Meijer voor hare langdurige en lief derijke verpleging haar bewezen. Uit aller naam: P. WISSE Lzn. Oost-Souburg, Februari 1935. VERKEERSMIDDELEN IN ZEELAND. Bovendien vanaf heden tot en met Vrijdag 15 Februari BIJ AANKOOP VAN EEN HALF POND THEE a 70 - 82Vs of 95 ct. per half pond Albert Heijn's Thee, ook de Thee voor U, samengesteld uit de Edelste Theesoorten, van de beste, N,-Ind. Plantages Versche Eieren 10 voor 25 ct. Groene Erwten p. pond 12. 10, 7 ct. Volvette Goudsche Kaas p. pond 25 i) Grove Spliterwten p. pond 12. 10 11 Bak- en Braadvet p. pondspak 25 11 Capucijners p. pond 14, 12, 9 11 Prima Slaolie p. groote flesch 43 11 Grauwe Erwten p. pond 24, 20, 16 11 Jam p. pondspot 24 11 Bruine Boonen p. pond 12, 10, 8 11 Appelstroop per K.G. bus 32 11 77, 11 Zaansche Beschuit p. rol 11 Tafelrijst p. pondspak 12, 10 11 Geldersche Worst p. pond 37 11 Echte Javarijst p. pondspak 16 11 Erwtensoep m. worst p. groot blik 29 11 Vermicelli p. pond 10 11 Bruine Boonensoep p. groot blik 29 11 Tarwebloem p. pond 12Vi. 10, 7 V2 11 I Een drank, die heerlijk smaakt en bovendien een uitstekend voedingsmiddel is. Zij geeft U nieuwe energie, wanneer U wat minder „fit" bent. Maak er een gewoonte van, minstens ééns per dag een groote kop Droste Verpleegster Cacao te drinken. Droste Verpleegster Cacao: voedzaam, lekker en voordeeligl Spaart plaatjes voor het album „Java I". ALTIJD WELKOM! DIENSTREGELINGEN TARIEVEN. EN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND hebben een bijeenkomst belegd van onderscheidene ver- keersinstellingen in Zeeland en daarbij belanghebbende Colleges en Personen uitgenoodigd op VRIJDAG 22 FEBRUARI 1935, des namiddags 2 uur, in het gebouw van het Pro vinciaal Bestuur, Abdij, Middelburg. Zij noodigen ieder, die bezwaren of verlangens heeft ten aanzien van het verkeer in en met Zeeland, uit, die tijdig vóór voornoemden datum schriftelijk te hunner kennis te brengen. Voor allen, die zulks doen, is de bijeenkomst tot het geven van na dere mondelinge toelichting, des- verlangd, toegankelijk. De pers zal ter bijeenkomst wor den toegelaten. Middelburg, 25 Januari 1935. ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG AFGEHAALD UIT DEN WINKEL Choc. Krakelingen2 ons voor 25 ct. Witte Boonen3 pond voor 25 Walch. Witte Boonen2 pak voor 25 ALBERT HEIJN R 37 MIDDELBURG, Lange Delft B 116, Tel. 480 GOES eiken Dinsdag en Zaterdag van heden tot en met 23 Februari, in het schoolgebouw aan de Westwal, telkens van 1012 en 35 uur, onder Inzage van het laatste aan slagbiljet in de Rijksinkomstenbelasting, of bewijs van den Inspecteur, waaruit blijkt, dat men niet belastingplichtig is. VAKKEN: Timmeren, schilderen, smeden-bankwerken, rijwiel-, motor- en autotechniek, electrotechniek. Inlichtingen bij den directeur. HET BESTUUR. TE KOOP AANGEBODEN: Mooi modern eiken ORGEL, zoo goed als nieuw. AdresScheldestraat 48ben- V11 s- s 1 n g e n. Terstond gevraagd Notaris VAN D1JKE, Kruiningen. KRABBENDIJKE. Advertentiën en Abonnementen worden aangenomen door H. A. FONTEIJNE. A door den 20-jarigen B. en den 20-jari- gen landbouwersknecht G., beide wonen de te Beugen. Het slachtoffer is overvallen toen hij alleen naar huis ging. Hij was zoo ernstig aan het hoofd gewond dat hij! bewuste loos ineen zakte. De daders gingen toen op de vlucht. Na eenigen tijd keerde bij A. het bewustzijn terug en kon hij het naburige café berei ken. Hij is naar het ziekenhuis te Box meer vervoerd. De daders zijn nog den zelfden nacht van hun bed gelicht. DEN HAAG. De Leeuwarder boterno- teering is heden vastgesteld op f 0.55. DEN HAAG. De handelsonderhande lingen met België zullen deze week waar schijnlijk niet meer worden voortgezet. De Belgische 'delegatie wordt eerst in denloop van de volgende week in Den Haag terug verwacht. De moord in de Anegang. HAABLEM. Tegen den 21-jarigen A. P. O., die op 6 Sept. van het voirige jaar in de Anegang te Haarlem een meisje W. door worging van het leven beroofde en daarna brand stichtte, eischte het 0. M. een levenslange gevangenisstraf. Uit spraak 21 Febr. ROSMALEN. Gisteravond werd de heer v. Lijssel, gezeten in de cabine van zijn tractor, plotseling door het knallen in den motor erop opmerkzaam gemaakt dat er iets niet in orde moest zijn. Hij minderde vaart en zag dat vlammen van onder uit den motor sloegen. Hij verliet ïjllings| den wagen en bekwam daarbij ernstige brandwonden aan de handen. De tractor brandde geheel uit. Aanrijding met docdelijken afloop. UTRECHT. Hedenmorgen heeft hier op Vredenburg een ernstig ongeluk plaats gehad. Twee wielrijders reden hier naast el kaar toen een tractor met aanhangwagen passeerde. Vermoedelijk is de linksrij- dende man door den tractor gegrepen, toten gevallen en onder het achterwiel ge komen. Het slachtoffer, de 47-jarige G., was op slag dood. De chauffeur, wien waarschijnlijk geen schuld treft, merkte niets van het ongeluk en reed door. Later is de man in Woerden aangehouden. Het hooge water. UBBERGEN. Het water van de Waal hij Kekerdom wast zeer snel. Het staat op het oogenhlik van dijk tot dijk. De steenfabrieken 'andervinden er reeds last van. Gelukkige vinders. PARIJS. De vinders van de goudlading die uit een Engelsch vliegtuig was geval len, hebben gisteren hun belooning van de Engelsche verzekerings-maatschappij ten bedrage van 120.000 francs in ont vangst genomen. Steun aan de fruit- en warmoezerij- gewassen. De Minister van Economische Zaken heeft vastgesteld, de crisis-steunbeschik- king 1935 (fruit- en warmoezerijgewassen II). Daarbij is bepaald, dat uit het land bouwcrisisfonds aan de telers van fruit en warmoezerijgewassen, voor zoover deze aangesloten zijn hij de stichting Neder- landsche Groenten- en Fruitcentrale, ge vestigd te 's-Gravenhage en hun produc ten over de door de stichting erkende vei lingen of veilinghouders hebben geveild, steun zal worden verleend tot een totaal bedrag van ten hoogste 3.600.000 gulden. Steun wordt verleend over de hoeveel heden van de 'hierna vermelde producten, welke in het achter eik product vermelde tijdvak door de telers van die producten zijn verkocht tot de daarbij vermelde be dragen per eenheid Roode en witte bessen 25 Juni31 Dec. f 0.50, zwarte 'bessen 1 Jan.30 Sept. f 1, blauwe 'druiven 2 April12 Aug. f 3.90, blauwe stookdruiven 13 Aug.30 Sept. f 2.90, blauwe 'koude druiven 27 Aug. 30 Sept. f 2.90, blauwe druiven 1 Oct. 31 Dec. f 5.40 witte druiven 2 April12 Aug. f 5.40, witte stookdruiven 13 Aug. 30 Sept. f2.90, witte ikoude druiven 27 Aug.30 Sept. f 2.90, witte druiven 1 Oct. 31 Dec. f 5.40, frambozen 1 Jan.30 Sept. f 2.40, kruisbessen 1 Jan.1 Juli f 0.90, alles per 100 kg., meloenen 1 Jan. 16 Sept. f 2. per 100 stuks, vroege aard appelen 28 Mei10 Juni f 0.55, idem 11 Juni1 Juli f 0.30, augurken A en B 1 Jan.30 Sept. f 2, idem C en Dl Jan. 30 Sept. f 0.90, alles per 100 'kg., bloem kool 18 Juni15 Juli f 0.35, idem 1 Oct. 31 Dec. f 0.10 beide per 100 stuks, dop erwten 1 Jam.30 Sept. f 1.40, peulen 1 Jan.30 Sept. f 1.15 beide per 100 kg., kaskomkommers 1 Jan.17 Juni f 1, id. 18 Juni2 Sept. f 1.10, platglaskomkom- mers 1 Jan.2 Sept. f 0.50 per 100 stuks, roode 'kool 1 Jan.18 Febr. f 0.25, idem 19 Febr.1 April 'f 0.15, idem 2 April 17 Juni f 0.55, idem 18 Juni26 Aug. f 0.20, idem 29 Oct.31 Dec. f 0.55, gele kool 1 Jan.>18 Febr. f 0.25, idem 29 Oct.31 Dep. Ï0.55, Deenscbe witte kool 29 Oct.31 Dec. f 0.35 witte 'kool 18 Juni 26 Aug. f0.20, spitskool 11 Juni30 Sept. f 0.30, bospeen 1 Jan.17 Juni f 0.50, idem 18 Juni16 Sept. f 0.80, alles per 100 kg., radijs 2 April29 April f 0.85 p. 100 bos, knolselderij: 1 Jan.31 Dec. f 0.50 p. 100 st, sla 21 Mei15 Juli f 0.15 per 100 krop, spinazie 1 Jan.8 April f 0.70, idem 9 April27 Mei f 0.45, toma ten 1 Jan.15 Juli f 0.30, idem 16 Juli 30 Sept. f 1.80, idem 1 Oct.14 Oct. f 3.30, alles per 100 kg. Hooger beroepen. Door S. R., 33 jaar, landbouwer te Borsselen, is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den Kantonrechter te Middel burg, waarbij hij wegens overtreding van de Jachtwet en overtreding van de Vuur- wapenwet was veroordeeld tot 1 boete van f 15, 1 van f 10 en 1 van f 5, subs hechtenis van 10, 10 en 5 d. hechtenis. Door M. de D., 40 jaar, koopman te Goes, tegen een vonnis van den Kanton rechter te Middelburg, waarbij hij wegens overtreding van de Motor- en Rijwielwel is veroordeeld tot f 2 of 1 d. hecht. Door J. V., 20 jaar, landb .'knecht te Ritthem, tegen het vonnis van den Kan tonrechter te Middelburg, waarbij hij we gens overtreding van de Motor- en Rij- wielwet is veroordeeld tot f 3 of 1 dag. Door den ambtenaar van het 0. M. en den verdachte in de zaak tegen I. v. d. K., 38 jaar, reiziger te Kattendijke, waar bij deze ter zake van de Jachtwet is ver oordeeld tot f 40 of 20 d. Door G. v. W., 23 jaar, chauffeur te Middelburg, tegen een vonnis van den Kantonrechter te Middelburg, waarbij hij wegens overtreding der Motor, en Rijwiel- wet is veroordeeld tot f 5 of 5 d. BEURSBERICHTEN. Slotkoersen van de Amsterdamsche Effectenbeurs ons medegedeeld door Van Heel Co. N.V. te Goes. vorige koers lieden H. V. A. 167 167 Ned. Hand. Mij. 29 29 Philips lampen 225V2 217 Unilever 87Vs 89 A. K. U. 30% 30% Amsterdam Rubber 96 96 Kon. Olie 143% 143 Deli Mij. 136 135 Scheepvaart Unie 33 32V2 4 Nederland 1934 lOl'/s lOlVe 4 Ned. Indië 1934 101V 8 101^ U..'S. Steel 21% 213/s Anaconda Copper 63/s 63/s I7V2 Beth. Steel 17% Shell Union 45/l! 48/i» Ook beden was de beurs weer zeer stil. Er zijn nog steeds zooveel onzekere fac toren, dat ieder vertrouwen ontbreekt. De obligatiemarkt was goed prijshoudend op de voortdurende vraag naar belegging, al worden daartoe ook de betere soorten; ge wone en preferente aandeelen hier en daar gekocht. Wisselkoersen. Amsterdam, 7 Febr. 2.30 u. Londen 7.257.26. Berlijn 59.35—59.39. Parijs 9.73V2—9.78. Brussel 34.5034.54. New-York 1.481.4914. GOES. Huw.-aang.: Henri George van den Berg, 28 j. jm. te Rotterdam en Wil- helmina Christina Lansen, 25 j. jd. Overleden: Jan Minnaar, 2 mnd te We- meldinge, zv. Marinus Minnaar en Jan netje Feijtel. HOEK. Huw.-aang.: 31, Levinus Ma rinus Scheele 28 j. jm. en Gatharina Cornelia de Jonge 26 j. jd.; Cornelis Blok 28 j. jm. en Maria de Groote 26 j. jd. Geboren: 5, Daniël z.v. Klaas Knol en Wilhelmina Pieternella Meeusen; 26, Jan z.v. Jan Donze en Sara Dieleman; 31, Adriana Christina d.v. Adriaan Donze en Hebrina Geertruida Leij's. Overleden: Anna Maria 9 j. d. v. Hen drik Jansen en Maria Johanna de Fouw; 16, Catharina 4 mnd., d.v. Jan Buijze en Cathalina den Exter; 18, Johannes Jan sen 90 j. wednr van Elizabeth Simons; 22, Neeltje Verheijke 93 j., wed. van Jan van Drongelen en Cornelis de Bree; 26, Johannes Daniël 6 w., z.v. Gilles Pladdet en Aaltje Pieternella Jansen. MIDDELBURG. Op de Graanmarkt was de aanvoer redelijk. Kleine groene erwten f 9.50-10; Kroon- erwten f 9.50-10; Schokkers f 11-12; lan ge bruine boonen f 11.50-12; ronde bruine boonen f 21-22; witte 'boonen f 18-19.50; Aangevoerd door boerinnen: Boter f0.75 kipeieren f 3, poeleieren f 2.50, eendeieren f 3.50. Aangevoerd door handelaren: Boter f O.72V2; kipeieren f 3; poeleieren f 2.25; eendeieren f 3.50. Part. prijs: Boter f O.82V2, kipeieren f 4 poeleieren f 3.50; eendeieren f 4.50. Veilingsvereen. Walcheren. Aanvoer 26000 eieren. Prijzen kipeieren 5052 kg. f 2.18 f2.31; 52—54 kg. f2.31; 54—56 kg. f2.40 —if 2.45; 56—58 kg. f2.48—2.69; 58—60 kg. f2.53—f 2.63; 60—62 kg. f 2.52— f2.57; 62—64 kg. f2.68—f2.71; 64—66 kg. f 2.83. Bruine 5860 kg. f2.54 f2.60; 60—62 kg. f 2.70^f2.72; Eend- eieren f 2.90. KAPELLE. Veiling van 6 Febr. Ap: pels: zure bellefl. 1116, ermgaard 16 23; peren: gieser wildeman 3, kleiperen 512, pond sper en 79, brederode 7 11 ct.; diversen; witlof 410, spruiten 48, wijnpeen 1, sjalotten 2, veldsla 1 ct. alles per k.g.; prei 47, selderij 1.50 gld. beide per 100 bos; savoye kool 3, knolselderij 0.50, clymatusplanten 1516 ct., alles per 100,stuks. Kipeieren 33.20 gld. p. 100 stuks. TH0LEN. Veiling van 6 Febr. Gewone Rij'nsburger uien 2.25, gewone bruine 2.26, drielingen 1.01, picklers 2.11, stek- uien 0.80 gld. alles per 100 k.g. Aanvoer 12.000 k.g. Westkapelle. Ten overstaan van notaris Mr P. Loeff werd publiek verkocht1. Een huis met schuurtje, waschhok, kip penhok en erf, aan het Noordkerkepad B 154, groot 293 c.A. (22 R.); 2. 182 c.A. (13 K R.) bouwgrond, tegenover perc. 1. Ivooper van beide perceelen, gecombineerd P. Roelse Jz. q.q. voor f 1510. 3. 0.19.70 H.A. (150 R.) bouwland aan het Pauluswegeling, gemeente Zoutelande. Kooper A. R. C. Waterman voor f 510. Colijnsplaat. Gisteren werd in het café Coomans voor de erven de Fouw verkocht een woonhuis en erf voor f 1045 aan dhr J. W. Alebregte, plus gewone kosten. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting tot den avond van 8 Febr.: Matige tot zwakke Oo'stel. tot N.O. wind, helder tot licht bewolkt, later wel licht toenemende bewolking, weinig of geen sneeuw, matige vorst 's nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Stormwaarschuwingsdienst. Geseind van De Bilt hedenmorgen om 9 uur aan alle posten: attentiesein neer. Stand van hedenmiddag 3 u. Stand van gistermiddag 3 u.: 762. Licht op voor fietsers: Vrijdag 5 u. 20 min.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1935 | | pagina 4