„Wielersrust" Hebt U kou gevat, Gebruik 's Avonds WARME WIJNGROC Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Schelde- Mascarawijn Uit de Pers. Rechtzaken Burgerlijke Stand Marktberichten. Radio-Nieuws. Uit de hand te koop: HOTEL REKENMACHINE „EXPRESS" POTTER'S LINIA DENEVERS FRÈRES, Bekendmaking. Vrijdag 1 Maart a.s., een tweede Knecht, een Smidsknecht, Diensten Vlïssingen-Breskens en Vissingen-Neuzen HERVAT. Hansweert-Walzoorden minstens één reis per dag heen en weer Er wordt getracht volgens de dienstregeling te varen. Ingen. bur. LIPS Dordrecht. óto td achten. Uit de Betuwe, uit Maaa en Waal, uit N.-Brabant, uit Limburg, en Noord-Holland. Straks, als de dooi inge vallen is, zal naar wij vreeizen, de schade nog grooter blaken, dan nu reeds waar te nemen is. Bevroren aardappelen. In het Pruisische ministerie van land bouw heeft gisteren een bespreking pilaats gehad over de wijze, waarop de aardap pelen, die ten gevolge van de buitenge wone koude bevroren zijn, nog gebruikt kunnen worden. Bij de besprekingen bleek dat naar ra ming ettelijke millioenen tonnen aardap pelen in Duitschland bevroren zijn. Alies zal daarom in het werk worden gesteld, om deze aardappelen nog zooveel moge lijk te laten dienen. Aan de landbouwers zal den raad wor den gegeven, om de aardappels te gebrui ken als voer voor de varkens, bet rundr vee en de plaarden. Aanwijzingen, op welke wijze dit kan geschieden, zullen p(er brochure worden bekend gemaakt. Uitvoer van warmbloedpaarden naar 1paard Duitschland. De heer Van Rappard heeft tot den Minister van Financiën, Voorzitter van den Raad van Ministers, de volgende schriftelijke vragen gericht: Heeft de Regeering, nu het handelstrac- taat met Duitschland aan het einde van dit jaar al dan niet verlengd moet worden, reeds stappen gedaan bij de Duitsiche Regeering, om het invoerrecht op warm bloedpaarden verlaagd te krijgen? Zoo neen, is de Regeering dan niet van oordeel, dat zoo spoedig mogelijk, met het oog op de belangen van een groot ge deelte van onze landbouwende bevolking, daartoe moet worden overgegaan? Zoo ja, is de Regeering bereid, de resultaten der onderhandelingen mede te deel en? De Ziektewet. Er is één ding in het ontwerpi van wet op ziekteverzekering, zegt de N. P r. G r. C r t., dat wy niet kunnen aanvaarden. Ook in de wet-Talma zat de fout, dat de zwangerschap der ongehuwde vrouw in de ziekteverzekering werd betrokken. Men heeft toen deze zaak niet voldoende over dacht. Vandaar, dat ook in Washington deze kwestie niet van Christelijke zijde goed is bezien. Wy moeten eerlijk zeggen, ons fe heb ben vergist door te meenen, dat de zaak in orde zoudo komen, als men de wijze van uitkeering anders maakte on bijvoor beeld zorgde dat de ongehuwde moeder door middel van bestaande vereenigingen werd gesteund. Dan voorkwam men ge lijkstelling van de gehuwde en de onge huwde moeder. Het gaat alleen om het heilig houden van het huwelyk sn daar is de vrouw in het algemeen mee gediend. Wij moeten het huwelyk heilig houden en daarom mag men niet het moederschap buiten het huwelyk gelyfc gaan stel len met dat in het huwelijk. Wie dat doet neemt de kroon van het huwelyk af. Welnu ons dacht dat een andere wyze van uitkeering dit verschil duidelijk zoude doen uitkomen. De artikelen van dr Hymans in „Stemmen de® Tyds" hebben ons de oogen voor deze fout geopend. Hy zeide toch: neen, het kwaad zit niet zoozeer in de hulp, en de wijze, waarop de hulp Wbrdt gegeven is wel niet zon der beteekenis, maar zjj raakt het 'kern punt niet. Het kwaad zit hierin dat de (Overheid tot liet eerbare meisje zegt: het zou eens kunnen gebeuren, dat gy in zonde vielt; gij moet u tegen de gevolgen verzekeren. Weinu dit is een belee- diging voor de ongehuwde vrouw. En zoo hebben de Christelijke vrou wen het ook gevoeld. Bij de Tweede Kamer is een motie inge komen van verschillende vrouwen- en meisjesvereenigingen ojp Christelyken grondslag, Roomsch-Kathóliek en Protes tant, tezamen 80.000 vrouwen vertegen woordigend, in welke motie wordt uitge-1 sproken, dat men met de ziektewet gaarne instemt ook waar zij geldt voor de ge huwde vrouw die onder deze wet valt, bij zwangerschap en bevalling. Maar met kracht verzetten deze vrouwen en meisjes zich tegen het betrekken van de onge huwde moeder in deze wet. Hare bezwaren zyn deze: a. dat de wet by voorbaat aan de on gehuwde vrouw in geval van zwanger schap en bevalling recht op uitkeering verzekert waardoor wordt aangerand de diep zedelijke en maatschappelijke betee- kenis van het huwelyk, waarvan mede te duchten is ondermijning van het zede lijk bewustzijn van ons volk. b. dat daardoor voorts wordt miskend het belang dat Staat en Maatschappij hebben bjj een wettelijk geordend ge zinsleven. c. dat weliswaar in de ontworpen rege ling een onderscheiding is gemaakt tush schen de gehuwde en ongehuwde moe der, voor wat betreft de wijze van uit keering van ziekengeld, maar dat daarin niets principieels gelegen is, dat inte gendeel hierby nog eens uitdrukkelijk uit gesproken wordt het recht van de onge huwde vrouw op uitkeering van zieken geld in geval van zwangerschap en beval ling. De adressanten zeggen, dat het hare bedoeling niet is, dat de ongehuwde moe der aan haar lot zal worden overgelaten. Integendeel, de overheid zal goed doen de vereenigingen, die zich aan dezen arbeid wjjden, te steunen. Maar zij vragen die wijzigingen in de wet, dat daarin alleen voor de gehuwde vrouw voorzie ningen worden getroffen. Wij hebben ons ten zeerste verheugd over de uitspraak van de Christelijke vrouwenverenigingen. D tmaal spraken zjj het woord, dat gesproken moest worden, en dat te meer kracht heeft, waar het door de vrouw en het meisje is geuit. Het wil ons voorkomen, dat na dit op- den, dat zeer stellig geacht mag worden den moreelen steun te hebben van verre weg het grootste deel van alle vrouwen in ons land, de wet niet ongewijzigd kan blijven. Een poging althans tot wijziging van de wet mag niet uitbljjiven. En voor een wet, waarin zulke aanran ding van het huwelijk bljjft staan, zouden wij niet kunnen stemmen. De autobusdienst Goes Wolfaartsdjjksche veer. Het Ge rechtshof te Den Haag heeft uitspraak gedaan in de door den Hoogen Raad in zijn College verwezen zaak tegen den Autobusdienstondernemer P. C. van der S. uit Goes, secr.-penningm. van de ooöp. vereeniging Autovervoer GoesWolfaarts- dijksche veer v.v., die in eerste 'instantie door den Kantonrechter te Goes wegens het zonder vergunning in werking houden van een autobusdienst is veroordeeld tot twee geldboeten van f 10.welk vonnis door de Rechtbank te Middelburg onder verbetering der gronden werd bevestigd. Opnieuw recht doende heeft het Hof den gedaagde weer veroordeeld tot twep maal f 10 boete. Kantongerecht fe Middelburg. Terechtzitting van 13 Februari 1929. De Kantonrechter te M'ddelburg heeft veroordeeld wegens: In de gemeente Vlissingen een waar af leveren of verkoopen, die niet voldoet aan de eischen, gesteld krachtens de Wa renwet 1919, met uitzondering van art. 16 dezer wet: P. J. te Vlissingen f200 b. s. 1 maand hechtenis. In de gemeente Vlissingen waren ten verkoop in voorraad hebben of verkoopen die in ondeugdelijken toestand verkeeren: A. W. v. d. V., te Vlissingen f 100 b. 8. 1 maand hechtenis. Bjj een tramweg, welke op openbare wegen is aangelegd, een trein op eeniger- lei wijze in zijn loop belemmeren: P. de K. te Middelburg, f25 b. of 25 d.h. Zonder daartoe gerechtigd te zjjn Ioo- pen over eens anders grond, waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze is verboden: J. S., C. J., en L. G., allen te Grjjpskerke, resp. f 15 b. s. 15 d.h., f 16 b. s. 1 maand tuchtschool en f 15 b. s. 15 d.h.; C. den H., te Oostkapelle 5 gld boete of 5 d.h. Zich in kenneljjken staat van dronken schap op den openbaren weg bevinden: J. P. te Middelburg, f 15 b. s. 15 d.h. Straatschenderij: J. de M., te Oost- en West-Souburg, Vrijspraak; J. A. v. d. M., en A. W. beiden te Oost- en West-Sou burg, ieder: Berisping; C- J. W., teruggave van verdachte aan diens ouders zonder toepassing van straf. Als bestuurder van een motorrijtuig daarmede rjjden over een weg op zoo danige wjjze, dat de vrjjheid en de veilig heid van het verkeer wordt belemmerd en in gevaar gebracht: J. M. te West- kapelle f 20 b- s. 20 d.h. Als bestuurder van een voertuig daar mede rjjden over een weg, zonder dat het voertuig was voorzien van ten minste één lantaarn, die voorwaarts een helder wit licht uitstraalde: L. W., te Middel burg f0.60 b. s. 1 d.h. Als bestuurder van een rjjwiel daar mede over een weg rijden, tusschen Va uur nk zonsondergang en i/a uur vóór zonsopgang, zonder dat het rjjwiel voor zien is van ten minste één een hel der wit licht uitstralende lantaarn: P. B., Middelburg fö b. s. 5 d. h.; J. P. M- te Middelburg f2 b. s. 2 d. h. Als bestuurder van een motorrijtuig daarmede over een weg rijden zonder dat het motorrijtuig aan de linkerzijde is voorzien van een lantaarn, die achter waarts een rood licht uitstraalde: P. S., te Goes f 3 b. s. 3 d. h. Als bestuurder van een voertuig, geen motorrjjtuig of rijwiel zijnde, buiten nood zaak de linkerzjjde van den weg houden: A. W. te St.-Laurens, tweemaal f 10 b. s. tweemaal 1 w. t. s.; J. F. te St.- Laurens f25 b. s. 25 d. h. Idem, als bestuurder van een motor rijtuig: J. v. B., te Vlissingen f5 b. s. 5 d. h. Idem met een rijwiel: E. M. te Mid delburg f5 b. s. 5 d. h. Als hoofd en bestuurder van een on derneming niet zorgen, dat in zijn on derneming geen arbeid wordt verricht in strijd met de Arbeidswet 1919: A. W. v. d. V. f300 b. s. dertig d. h. Als hoofd en bestuurder van een on derneming niet zorgen, dat in zjjn onder neming geen arbeid wordt verricht in strijd met het bjj artikel 68 VIII der Ar beidswet 1919 bepaalde, gepleegd ten aan zien van twee personen: J. V. te Kou- dekerke tweemaal f 25 b. s. tweemaal 25 d. h. Idem, terwijl tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn ver- loopen sedert het recht tot strafvorde ring door afkoop is vervallen: J. de B. te Vrouwepolder f 15 b. s. 15 d. h. Als hoofd en bestuurder van een on derneming niet zorgen, dat in zijn onder neming geen arbeid wordt verricht in strijd met het bjj artikel 35 II en sub a V. te Arnemuiden f 25 b. of 25 d.h. Als hoofd en bestuurder van eene on derneming, waarin arbeid wordt verricht, in een werkplaats, niet zorgen, dat In die inrichting op eene plaats, die vrjj toe gankelijk is voor alle arbeiders in die inrichting werkzaam, eene gedagteekend© en door hem onderteekonde arbeidslijst, welke voldoet aan de in art. 68 van voor noemde wet gegeven voorschriften, wordt opgehangenA. de V., Arnemuiden f 10 b. s. 10 d.h. Als hoofd en bestuurder in zjjne onder neming werkzaamheden in strijd met het bij artikel 35II en sub a van voornoemde wet bepaalde, verrichten alles gepleegd bij tweede herhaling binnen twee jaren nadat het recht tot strafvordering wegens de vroeger bij herhaling begane overtre ding, door afkoop is vervallen: A. de V. te Arnemuiden f5 b. s. 5 d.h. In de gemeente Middelburg in het open baar binnen de kom der gemeente wate ren buiten de daartoe bestemde bakken: H- B., te Middelburg f3 b. s. 3 d.h. In de gemeente N. en St. Joosland met een motorrijwiel binnen de bebouwde kom harder rijden dan twintig kilometer per uur: J. W. W. te "Utrecht f 10 b. s. 10 d.h- Over de maand Januari. OUD-VOSSEMEER. Gehuwd: J. v. d. Boo- gaard, 27 jaar en A. Pipping, 23 jaar. Geboren: Adriaan, z. v. A. Duine en J. Minheeren. Adriana Catharina, d. v. A. Ver hees en G. M. Timmermans. Johannes, z. v. A. Janse en C. W. van Dijke. Overleden: Pieter Smit, 90 jaar, echtg. van C. van Zorge. Martina Last, 84 jaar, wed. van I. Cornoelje. Maria Jannetje Wagemaker, 69 jaar, echtg. van A. de Rijke. MIDDELBURG, 21 Febr. Op de graan markt was de aanvoer nog te gering om noteering op te maken. Aangevoerd door Walchersche boerin nen: boter f 0.92)4, kipeieren f8.25, poelje-eieren f 7, eendeneieren f 9, gans eieren f 12.50. Aangevoerd door handelaren: boter f 0.90, kipederen f 8. Particuliere prijs: boter f 1.02)4, kip eieren f 9, poelje-eieren f 7, eendeneieren 10 gulden. OOSTBURG, 20 Febr. Tarwe f 11 f 11.25, gerst chevalier f 11.60—f 11.75, rogge f 11.50, haver f 10.75Ml, kroon- erwten f 15.50f 17. bruine boonen f 40 f41. GOES. Rotterdamsche veiling, vertegen woordiger J. Rus, M. A. de Ruyterlaan 23 Noteering van 19 Febr. Kipeieren f 7.70 f8.85 per 100 stuks. Prograpma van Vrijdag 22 Februari. HUIZEN, 336.3 M. Na 6 uur 1852 M. 111.00—11.30 Korte' Ziekendienst. 12.30—1(30 Concert. 3.004.00 Vrouwenuurtje. 4.005.00 Gramofoonmuziek. 6.006.46 Cionoert. Het Ne- derlandsch Vocaal ensemble. 6.45—7.00 Radio praatje. 7.00—7.26 Lezing over Centrale ver warming. 7.35 Vrüz. uitzending. HILVERSUM, 1071 M. 10.00-10.15 Morgen- wijding. 10.30-—10.45 Gramofoonmuziek. 10.45 11.45 Jaarbeursconcert. 11.4512.00 Gramo foonmuziek. 12.162.00 Concert. 2.052.45 Voor de scholen. 2.454.00 Gramofoonmuziek. 4.00—4.30 Huisvrouwenhalfuurtje. 6.00—5.30 Tuinbouwhalfuurtje. 5.30—6.00 Radiopraatje. 6.00—7.15 Concert. 7.15—7.45 Schippersles. 8.00 Concert door het Omroeporkest. 8 309.00 Lezing over: Vocht in de huizen. 9.00 Kamer- muziek. 10.1511.00 Vervolg concert. DAVENTRY, 1562 M. 10.35 Kerkdienst. 11.20 Gramofoonmuziek. 1220 Sonatenconoert. 12.50 Orgelconcert. 1.20—2.20 Orkestconoert. 3.15 Muziek. 4.05 Sybil Eaton strijkkwartet. 4.50 Orkestconoert. 7.05 Handel's vioolsonaten. 8.05 Licht orkestconcert. PARIJS, „Radio-Paris", 1750 M- 12.50—2.10 en 4.065.05 Orkestconoert. 7.057.50 Gra mofoonmuziek. 8.50—11.10 Symphonieconeert. LANGENBERG, 462 M. 9.35-10.30 en 11.30 Gramofoonmuziek. 12.26—1.50 Orkestconoert. 5.05—6.50 Orkestconcert. 7.20 Concert. 8.2Q 8.40 Concert uit Frankfurt. BRUSSEL, 511.9 M. 6.20 Orkestconoert. 6.65 Trio-conoert. 7.20 Gramofoonplaten. 8.35 Frag menten uit „De Barbier van Sevilla". TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting tot den avond van 22 Febr.: Zwakke tot matige Oostelijke tot Zui delijke wind. Helder tot licht bewolkt. Droog weer. Des nachts matige vorst. Overdag lichte dooi. Stand van hedenmiddag 2 uur. Stand van gisterenmiddag 2 uur 780. Licht op voor fietsers. Vrijdag 5 u. 53. Zoo de Heere wil en hij leeft, hoopt onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader, de heer A. C. DE SMIT, op Zondag 24 Februari 1929 zijn 80sten Geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang gespaard mag blijven is de wensch van zijn dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. Uit aller naam, W. WAGENAAR. M. WAGENAAR- DE SMIT. Krabbendijke (Oostdijk), 21 Februari 1929. 1904. Zoo 1929. wil en zij de Heere wil en leven hopen onze geliefde Ouders G0MMERT TRAAS en CORNELIA MAAS D.V. op Maandag 25 Febr. a.s. hunne 25-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit aller naam, hunne dankbare Kinderen en Behuwdkind. Rilland-Bath, 21 Februari 1929. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster MAATJE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, J. BLOMAARD. Kloetinge, 21 Februari 1929. Voor de vele blijken van belang stelling bij het overlijden van onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder DINA ZANDEE, Wed. J. L. Overbeeke, zoowel van hier als elders ontvangen, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Uit aller naam. Familie J. L. OVERBEEKE. Waarde, 21 Februari 1929. «fiegecn hinder willen hebben onaongenamen nasmaak of tabakslucht, nemen na het rooken en voor den nacht 'n paar Liaia Tabletjes in den mond als voorbehoedmiddel en genezing van influenza en verkoudheid van onze zware donkere der Fransehe-Afrikaansche kolonie. Per flescb 11,— Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Wijnhandelaren Middelburg. Notaris STRUVE ia voornemen» op Zaterdag 23 Februari 1929, des namiddags 2 uur ten huize van den heer TH. 0DDING, Nieuwstraat B 80 te Arnemuiden, publiek te verkoopen j INBOEDEL, w.o. Kabinet met antieke deuren, Bureau, Secretaire, benevens Winkel opstand. te bezichtigen op den ver- koopdag des voormiddags van 1012 De verkooping van den Kapitalen- Boereninspan van den heer J. J. DE JAGER te Nieuwdorp (Postweg), ge annonceerd tegen 22 Februari, is wegens de sneeuw uitgesteld tot: 9 s voormiddags 10 uur. DE WILDE HEIJBOER. De Notaris Mr JAN LOEFF. zal Dinsdag 12 Maart 1929, des nam. om half 2 uur te Zoutelande, op de Hofstede, bewoond door MeJ. de Wed. JAN KLE1NEPIER en te haren verzoeke in het openbaar veilen: 2 Menwagens met Toebehooren, Drielingwagen, Veerwagen, Drie- wielskar, Maaimachine (Tekia), Ros molen met 4 Stangen, 3 Ploegen, Eggen, Paardeblok, Veldgang, Sleep- deur. Voorsleper, Kort-, Mangel-, Meel- en Windmolen, Kruiwagens, Hooihark. Repen en Blokken, Kort en Langtouwen, Pongers, Kar- en Wagendelen,' Mest- en Melkplanken, Ladders, houten Varkenshok, Water vat, Waterkuipen, Trechter, Goten, Paarden- en Koebakken, Klaverruiters, Polsstok, Arreboorden, IJzebak, Ket ting voor 2 span, Afstekers, Veer- strengen, Geeselstoel met Steen, Spa den, Schoppen, Vorken, Rieken, Houweelen, Mesthaken, Hooizaag, Hooispade, Trekzagen, Wagenzeil, Koe- en Paardedekken, Paardewant, 2 Rijtuiglantaarns, Kaashorden, Juk ken en Emmers, 2 halve Mudden, Kwartmud. HuisraadKabinet, Tafels, Stoe len, Kastklok, Kachel, 2 Haardplaten' Broodblikken, Wafeltangen enz. Bergplaats voor fietsen. Geen stal ling of muziek. Wissenkerke. M. A. FLIKWEERT. Melkveehouder vraagt te koop 3 versohe Koeien, in 10 maandelijksche afbetalingen. Brieven onder letter A, Bureau van „De Zeeuw" te Goes. Met Mei een Handknecht gevraagd, bij J. LOUWS Ai., Oostkapelle. Gevraagd woning beschikbaar, h. A. VAN NIEUWEN HUIJZEN. Groenen- burg, Nieuw- en St. Joosland. Gevraagd met Mei of eerder bij D. DE VOS. Wissenkerke, MODEL II Met I jaar volledige garantie. Prijs f 58.— Vertegenwoordiger voor Zuid-Beveland: HINERANDEl VAN DER PEIJL -- ÏE gevoelt ge U huiverig koortsachtig, loom, pijn 'J in armen of beenen, neem dan direct de Koortspoeders van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete. Ze zullen U verlichting geven en na enkele dagen genezen. Bij Kiespijn, Aangezichtspijn, fleurecijn in het hoofden op de tanden is een VAN AKEN'S Koortspoeder voldoende om de hevigste pijn te stillen. Een doosje Koortspoeder van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist te Selzaete is onmisbaar in ieder huisgezin, Hoofdd. v. Holland SCHULTE EN THIEME, Postbox 55, Middel burg. Verder bij apothekers en drogisten in doosjes van 60 cent.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1929 | | pagina 4