Staten-Generaal. Dl! d* Pmteete. Kerknleaws. PredifenrtaB. Wetenschap en Kaast. Mannen nog geen bijzonderheden van dien aan val gepubliceerd zijn en nog meer, dat sedert nog steeds geen aanraking met den vijand verkregen is. Die geheimzin nigheid vermeerdert de onrust .over de gebeurtenissen, die zich ter Westkust af- ispelen."v Handelsbl. De staking in Engeland. Het stoomschip Archangel, van de Harwich-lijn, dat gistermorgen met 101 passagiers te Hoek van Holland is aan gekomen, is aldaar onder politie-toeziclit uit spoorwagens gebunkerd. De afdeeling montage van de z.g. En- gelsche fabriek van Van Berkel's Patent te Rotterdam, is in verband met de sta king in Engeland stopgezet. Niet alleen is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk, de werktuigen naar Engeland uit te voeren, maar ook de verkoop in genoemd land is stil komen te staan, doordat de reizigers zich niet voldoende kunnen verplaatsen. Het ligt in de be doeling, de productie voorloopig te be perken tot 3 dagen per week. Maandag vergaderde te Utrecht het Al gemeen Bestuur van het Chr. Nat. Vak verbond. Besloten werd tot oprichting van een „fonds tot uitkeering bij werkstaking en uitsluiting". De bij het C. N. V. aan gesloten organisaties kunnen als lid van dit fonds toetreden. Het is echter een vrijwillig, geen verplicht fonds. De con tributie zal bedragen 3 cent per lid per week. Tenslotte hadden besprekingen plaats over het conflict in Engeland, waarbij aandacht werd geschonken aan de be slissing genomen door het bestuur va* het I. C. V. Hoewel men algemeen een meer positieve uitspraak wei gewenscht zou hebben gevonden, werd besloten met deze verklaring accoord te gaan, waarbij echter uitdrukkelijk werd uitgesproken, dat het Alg. Bestuur volkomen homogeen is met het standpunt door het Dag. Be stuur ontwikkeld in zijn schrijven aan het N. A. S., waarbij het Dag. Bestuur zich positief tegen de algemeene staking in Engeland heeft uitgesproken. De Haagsche correspondent van „de Voorwaarts" meldt: Naar wij vernemen, wordt het overzeesche nummer van de „Daily Mail" dat anders te Parijs gedrukt wordt, thans hier ter stede vervaardigd bij de N.V. „Semper Avanti", Kleine Veer kade 40. De aldus ontlaste Parijsche druk kerij is daardoor in staat de Engelsche editie van de „Daily Mail", die sinds de staking op haar persen gedrukt werd, te doen verschijnen. Dle Glindhorst. Onder den titel „Die Glindhorst een oord van verschrikking?" heeft de heer J. M. de Zoete, sinds 1914 ambtenaar aan de stichting van bovengenoemden naam, een vlugschrift van slechts enkele bladzijden hij Bijlsma en Heine ter perse gelegd. Edel van dit vlugschrift is ©en andera meening gevestigd te krijgen omtrent den gewich- tigen, moeizamen arbeid van den vorigen directeur als pionier en opvoeder; en een zeker tegengif toe te dienen aan een deel van het publiek dat door eenzijdige voorlichting misleid, te zeer den nadruk legt op gemaakte fouten. Wij mengen ons in deze kwestie niet, doch veroorloven ons op te merken, dat dit vlugschrift te duur is om op veel koopers te kunnen rekenen. Het kost 30 cent, terwijl het met een derde van dien prijs naar óns inzien, ruim voldoende betaald zou zijn. Laten daarom welgestelde vrienden trachten een groot getal dezer brochures tot dien prijs hesteld en verspreid te krijgen, vooral in kringen waar men nog met steenen naar den oud-directeur werpt, zonder een hand uit te steken, de stichting, die het slacht offer dreigt te worden van zijn misschien berispelijk beheer, uit den nood te helpen, waarin zij, vooral door de tegenslagen van het mobilisatie-tijdperk geraakt is. D© Watersnood. Naar het „Huisgezin" uit betrouwbare bron verneemt, beeft het Rijk f 1.600.000 beschikbaar gesteld tot herstel en ver sterking der dijken in Noord-Brabant ©n Gelderland. Die kruin van da dijken zal ge. bracht worden op ©en hoogte van een hal- ven meter boven den hoogsten waterstand in Januari 1.1. Op verzoek der waterschap pen zal de provincie voor de uitvoering zorg dragen. Landarbeidersactie in West- N oord-Brabant. Naar aanleiding van de conferentie met oud.minister Aalberse hebben de afgevaar digden van de Boerenbonden van Zeven- bergen, Zevenbergschen Hoek en Lange, .weg alsmede de Maatschappij van Land. bouw afzonderlijke en gezamenlijke be sprekingen gehouden. Gebleken is, dat Zevenbergschen Hoek in het geheel niet tot onderhandelen be reid is. Die Maatschappij van Landbouw verschuilt zich achter hare "statuten. Langeweg is bereid voorstellen te doen en te onderhandelen, rechtstreeks met de arbeiders. Alleen Zevenbergen wilde on derhandelen met de landarbeiders-orga nisatie en kwam met voorstellen in dezen geest. Ofschoon men hiernaar wel ooren had is met Zevenbergen nog geen accoord getroffen. Nader meldt men: De besturen der onderscheidene landarbeidersorganisaties hebben de staking geproclameerd voor Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Gis* termiddag vond nog een bespreking plaats tusschen de werkgevers van Zevenbergen en de organisaties voornoemd. Mocht ook daar geen resultaat voor een collectief arbeidscontract te bereiken zijn, dan zou ook de staking te Zevenbergen ingaan. Alle r 1 e i. Die Minister van Staat, oud-minister en lid van den Raad van State mr P. W. A. Cort van der Linden, hoopt a.s. Vrijdag 14 dezer den gOjarigen leeftijd te bereiken. Mr Zimmermann, oud-burgemeester van Rotterdam, laatst commissaris-generaal van Oostenrijk, wordt genoemd als opvol ger van Jhr de Graeff als Nederlandscli gezant te Washington. Eerste Kamer. Gisteren kwam de Bioscoopwet in be handeling. Achter de regeeringstafel zat alleen minister de Geer, als minister-presi dent. De ministers van Binnenlandsche Zaken en Justitie ontbraken. Op deze eigenaardigheid vestigde dhr Slingenberg (v.d.) de aandacht. Toch is voor deze merkwaardigheid wel een verklaring te vinden. 'Immers de wet is in de Tweede Kamer onder het vorige kabinet aangenomen na een krachtige ver dediging door minister de Geer, die des tijds minister van binnenlandsche zaken was. 'En nu is er inmiddels een ander kabinet aan 't bewind gekomen, maar bij de vaststelling van 't program zal er wel niet over de bioscoopwet gesproken zijn. In ieder geval kreeg ze daarop geen plaats. Nu de Eerste Kamer deze wet wilde behandelen, zal ongetwijfeld minis ter de Geer zich geroepen hebben gevoeld, haar te verdedigen. Bestrijders waren gisteren de linksche heeren Polak (s.d.), Rink (v.b.), v. Nagel v. Ampsen (v.b.) en Slingenberg (v.d.). In alle toonaarden werd de vrijheid ge prezen, die echter zoo jammerlijk door deze wet in 't gedrang komt. 't Oude liedje, dat 't duidelijkst gezongen werd door den heer Polak, toen hij zei: „Ieder mensch zij z'n eigen censor." Daar ligt eigenlijk het principieele ver schilpunt tusschen rechts en links. De linksche partijen, van welke nuance ook, huldigen het principe der absolute vrij heid. De rechtsclie partijen erkennen ten volle, dat de Overheid ter bestrijding van de onzedelijkheid en allerlei andere zon den, een taak heeft en geroepen is, zoo veel haar mogelijk is, van haar terrein te weren, alles wat strijdt met de ordi nantiën Gods. Ter linkerzijde had men natuurlijk voor al bezwaar tegen de keuring der films voor volwassenen en tegen de gemeente lijke nakeuring, die in de wet wordt toe gelaten. Mr Briët (A.-R.) verdedigde het ont werp en zal vandaag zijn rede voortzetten. Indien bij het scheren uw huid pijn doet of stuk gaat, kunt gij dit voorkomen door uw huid vóór het inzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30-60-90 ct. POROL Nieuwe buit enlandsche op dracht voor Nederlandsche kerkorgel-fabriek. Voor weinige we ken vermeldden wij de belangrijke op dracht van een groot kerkorgel voor Red dersburg in de Oranje Vrijstaat, welke opdracht was verleend aan de kerkorgel bouwers A. S. J. Dekker te Goes. Als gevolg van de met haar plannen verworven reputatie verkreeg de Dekker- fabriek thans een nieuwe opdracht voor Zuid-Afrika, doch ditmaal in de Kaap kolonie. Haar werd thans opgedragen den bouw van een orgel met 2 klavieren en vrij pedaal voor de Reformed Church in Stanford. Het orgel zal 24 registers bevatten. De kast en de speeltafel worden vervaar digd van teakhout, de meest duurzame houtsoort. Alle apparaten van Cuba ma honiehout, ook de windladen. Het hou ten pijpwerk wordt gemaakt van cypres- senhout. De speeltafel zal volgens Engelscli ont werp worden gebouwd, naar het speciale systeem van de firma Dekker. Ook zal op het orgel de bekende vinding der fabrikanten, de antivocht-constructie, wor den toegepast. Middelburg. De politie heeft den laat- sten tijd een 20-tal processen-verbaal op gemaakt wegens het doen verrichten van arbeid door kinderen beneden de 14 jaar. Men zij gewaarschuwd! Vltssfllgen. Alhier heeft zich een comité gevormd, dat de verdere actie zal voe ren tegen de plannen tot den bouw van ©en nieuw ziekenhuis. Het comité bestaat uit de navolgende heeren: 'J. O. Paap, voorzitter, mr P. M. W. J. v. d. Slikke, secretaris; L. J. v. Blerkom, penningm.; A. Cappon, J. v. d Eiijk, A. Ej. Diudok v. Heel, J. Marijs, J. W. A. Mulder, C>. D. v. Noppen, J Siegers, J. P. Vermaas en P. de Vries. Sdhore. Gisteravond geraakt© een sleep boot bekneld in de doorvaartopening van de spoorbrug over het kanaal door Z.~ Beveland. Daar de boot niet met eigen kracht vrij kon komen, werd door een an dere sleepboot assistentie verleend en kwam de boot na veel moeite weer vrij. Een en ander veroorzaakte eenige strem ming in het verkeer. Die beschadiging bleek van weinig beteekenis. Zondag zal de reserve-buis der wa terleiding, liggende in het Kanaal, met de hoofdbuis in verbinding worden get- steld. Gedurende die werkzaamheden zal een deel der aangeslotenen bewesten het Kanaal van leidingwater verstoken zijn. N. en St. Joosland. Maandag vergaderde de gemeenteraad. Afwezig het lid J. Pop- pe. Wegens benoeming als onderwijzeres aan de O. L. school te Egmond aan Zee, werd aan mej. A. Happee, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als onder wijzeres aan de O. L. school alhier, tegen 1 Juli a.s. Het vermenigvuldigingscijfer voor de gemeentelijke inkomstenbelasting 1926'27 werd wederom bepaald op 1. Een voorstel van B. en W. om een ver zekering te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van derden, werd aan gehouden. Die raad wilde daarbij ook een voorstel hebben voor individueele verzeke ring van die gemeente-ambtenaren die niet in de ongev. verzekering vallen. Een vol gende vergadering zullen B. en W. zulk een voorstel met premiebedrag overleggen. Na eenige nadere toelichting en bespre king daaromtrent werd het voorstel van B. en W. goedgekeurd om de weg onder aan den ouden dijk in de kom der ge meente, verder te verharden met aanwe zige oude keien en brik. Medegedeeld werd dat de rekening 1924 door Gel. Staten is goedgekeurd, en dat behoudens hoogere goedkeuring de schooltijden, in verband met de in te voeren Zomertijd, op dezelfde uren zullen aanvangen als in 1925- Bij de rondvraag kwam ter sprake de levering van behang voor da dokterswo ning door buiten de gemeente wonenden, en het storten van zand in dei haven (bij 't lossen). Dieze zaken werden op bevredi gende wijze toegelicht en afgedaan. Aagtekerke. In de Maandagavond onder voorzitterschap van dhr J. Moens gehou den vergadering van den Gemeenteraad werd na onderzoek der geloofsbrieven be sloten tot toelating van den heer A. Ver- liage tot lid van den Raad benoemd in de vacature ontstaan door het overlijden van dhr J. de Visser. Vastgesteld werd eene wijziging van de gemeentebegrooting voor 1925, De beslissing of zou worden aangesloten bij het Centraal Archief voor Maatschappelijk Hulpbetoon werd aange houden tot een volgende vergadering. De circulaire van Ged. Staten inzake jaar wedden van Burgemeester, Secretaris, Ontvanger en Wethouders werd behan deld. Besloten werd mede te deelen, dat tegen deze regeling geen bezwaren be staan. Verder werden besprekingen ge voerd over het onderhoud van den Kloos- teTweg waarvoor, naar het algemeen ge voelen, meer grind en minder schelpen moesten worden gebruikt. Dhr Maljers vestigde daarqa de aandacht op den toe stand waarin de begraafplaats verkeert, onderhoud en afsluiting laten z.i. veel te wensclien over. Dhr De Visser zag ook gaarne maatregelen genomen dat het gras beter werd afgesneden. De voorzitter meende, dat waar toch binnen niet te lan gen tijd uitbreiding van de begraafplaats zal moeten plaats hebben het aanbeveling verdient te overwegen hoe een algemeene verbetering kan plaats hebben. B. en W. zullen een en ander onderzoeken. Serooskerke (W.). Zondagavond 9 Mei trad voor de J. V. op G. G. op Ds I. K. Wessels van Veere, met het onder werp: „De Heilige Schrift en haar Gezag". De H. S. is het waarachtige Woord Gods, in haar openbaart zich de geheele Godsgedachte. Door menschen geschreven, doch door Zijnen Heiligen Geest geïn spireerd. Zij is een organisme, vandaar haar harmonisch geheel. De zekerheid dei- Schrift eischt gezag, voortkomende uit het geloof. Zoowel historisch als normatief beheerscht haar gezag alles, vooral ook de wetenschap. Z ij moet niet getoetst aan de weten schap, maar de wetenschap moet aan haar getoetst worden. Van groote be teekenis is dit, vooral ook in onzen tijd, zoodat nauwlettend toezien en ernstige studie, ook op de J. V. dringende eisch is. De H. S. is het middelpunt waaruit alles leven moet. Zij is het fundament der kerk en is volmaakt tot onze zalig heid. Ondermijning van haar gezag is uit Satan. Wij moeten voor haar gezag' ons buigen, omdat in haar Gods eeuwige wil voor gansch het leven spreekt. Bruinisse. De gemeenteraad heeft met 52 st. besloten te voldoen aan het ver zoek in een adres van 445 ingezetenen om het raadsbesluit van 1.7 Oct. inzake verplichte aansluiting bij de waterleiding in te trekken. Aangenomen werd met 4 2 st. (één onthouding) om aan de Waterl. Mij. garantie te geven voor een jaarlijks te bepalen bedrag. Breskens. De raad besloot met 4 te gen 3 st. aan te sluiten aan de water leiding. Kloosterzande. Vrijdag heeft hier een ongeluk plaats gehad, dat vermoedelijk te wijten is aan onachtzaamheid van den getroffene. Terwijl men bij den landbou wer Th. de K.. bezig was stroo te snijden met een rosmolen, die door een paard wordt gedreven, geraakte de 19-jarige knecht J. de B. van Hengstdijk met zijn rechterhand tusschen de machine, waar bij hem den duim en twee vingers wer den afgesneden. Op last van den onmid dellijk ingeroepen geneeskundige werd de getroffene ter verbinding naar het Liefde huis te Groenendijk gebracht. (Zei.) Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Oudewater H. J. van Schup- pen te Groot-Ammers. Bedankt voor Heukelum door J. F. Lijsen te Nigtevecht. Geref. Kerken. Tweetal te Hilversum H. A. Munnik te Zwolle en C. v. d. Woude te Gorredijk; te Utrecht dr C. Bouma te Zwolle en dr K. Dijk te 'sGravenhage; te Emmen J. Tonkens te Bergum en A. Wijngaarden te Baarland. Beroepen te Zeist J. L. v. d. Wolf te Kralingen; te Helder H. Steen te Zout kamp. Middelburg. De classis benoemde tot afgevaardigden naar de Prov. Synode de predikanten R. Hamming en P. N. Kruijs- wijk en de ouderlingen G. v. d. Putte te Vlissingen, primus en F. de Rijke te Kou- dekerke, secundus, C. Polderman te Meliskerke, primus, en P. de Visser te Serooskerke, sec. De bevestiging van cand. Van Wijk te Oostburg, is verzet van 30 Mei op 6 Juni. lerseke. Onder zeer groote belangstel ling yan de kerkelijke en burgerlijke ge meente en uit den omtrek nam Ds G. H. Kersten Dinsdagavond naar aanleiding van Col. 3:16a: „Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid", af scheid van de Geref. Gem. alhier. 13 jaar ongeveer stond Ds Kersten te lerseke. Namens de classis sprak Ds Hofman van Krabbendijke, namens die van Walcheren Ds Verhagen van Mid delburg. Ouderling W. Meijaard sprak namens de gemeente woorden van dank en afscheid. Het kerkgebouw bevatte 1500 personen, terwijl de luisteraars in con sistorie en op het schoolpleinop 1000 werden geschat. De politie trad verkeers regelend op. De drukte van auto's en autobussen was buitengewoon groot. Uit alle deelen van de provincie en van het geheele land waren geestverwanten overgekomen. Baarland. Stemgerechtigden van de Ned. Herv. Gem. hebben tot ouderling benoemd J. den Herder en tot diaken Lr 'M. Bervoets, welke beiden hun benoe ming hebben aangenomen. De IC e r k e 1 ij k e Goederen van Amsterdam-Zuid. Naar ge meld wordt, heeft Mr G. H. A. Grosheide, de advocaat der Geref. Kerk van Am sterdam-Zuid in het kerkverband, zich tot Mr A. C. G. van Proosdij:, advocaat der schismatieke kepk gericht met een voor stel tot verdeeling der goederen. Het oude voorstel van Mr van Proosdij, waarbij aan de oorspronkelijke kerk een der twee kerk gebouwen werd afgestaan, terwijl dezen zich verplichtten een gedeelte der schuld evenredig met het aantal leden hunner gemeente over te nemen, is dus blijk baar afgewezen. Het nieuwe voorstel is, om één der gebouwen, de Schinkelkerk, af te staan terwijl de schismatieken de Parkkerk behouden en f50.000 ontvangen ter delging van de schuld. Dit voorstel zal, naar als zeker wordt aangenomen, door de schismatieken worden aanvaard. Het ligt in hun bedoeling terstond na de overdracht van de Schinkelkerk over te gaan tot het bouwen van een nieuwe kerk. Een rusthuis voor ouden van dagen blijft in het bezit van de groep Geel kerken. De Schinkelkerk bevat 1200, de Park- kerk 1600 zitplaatsen. De voorjaarsvergadering der Alg. Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk is te 'sHage geopend, en is aldus saam- gesteld: dr Weijland, pres., ds Zoete, vice-pres., ds Bakhuijzen v. d. Brink, secre taris, dr Callenbach, dr Schoch, ds te Winkel, mr Tijssens, ds Eilerts de Haan en prof. Aalders (6 rechtzinnig, 2 vrij zinnig; 1 rechtz. adviseerend lid). De classis Haarlem der geref. kerken heeft op advies der commissie, bestaande uit de hoogleeraren Kuyper en Grosheide, en ds Schouten, en na geteekende verkla ring door ds v. Duin dat hij zijn gra vamen tegen de slang op de Generale Synode zal indienen, besloten aan den kerkeraad van Haarlemmermeer O.Z. te adviseeren de schorsing van ds v. Duin op te heffen. Het prov. kerkbestuur van Noord- Brabant met Limburg is weer om. Het benoemde tot predikant-lid naar de Alg. Synode ds A. M. Bloem te Chaam, sec. ds J. W. J. Addink te Heeze; en tot ouderling-lid E. baron Prisse te Ginneken, sec. D. E. v. Suylekom te Hooge Zwa- luwe. Hemelvaartsdag. Ned. Herv. Kerk. ICortgene, av. 6 u. ds de Wijk. Eoedekenskerke, vm. ds v. Lindonk. Baarland, nm ds van Lindonk. Aagtekerke, vm ds Noteboom. Rilland-Bath, av. 5.30 u. ds Hartjes. Geref. Kerken. Rilland-Bath, av. 6 u. ds A. Scheele. ten politie-agent als onderzoeker der oudheid. Op 15 dezer zal de agent van politie te Veere de heer J. W. Perrels, den dag herdenken, dat hij daar 40 jaar ids zoo danig in betrekking is,'en de gemeente raad besloot op dien dag van zijn waar deering blijk te geven. Maar ook van andere zijden zal het aan belangstelling niet ontbreken. Reeds in 1904 viel den heer Perrels de onderscheiding ten deel te worden opgenomen onder de leden van het Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen als oudheidkundige. Zijn voortreffelijk geheugen maakte hem daar voor bijzonder geschikt en het rijke ar chief op het stadhuis bood gelegenheid voor studie. De werken der vorige secre tarissen van Veere, Jan van Reigersberg, die zijn kroniek schreef tot meerdere eere der JJeeren van der Vere, en Ermerins met zijn Zeeuwsche Oudheden, zijn dooi' hem op menige plaats opgehelderd en aangevuld. Zoo heeft hij verzameld, wat hier en elders te vinden was omtrent den Schotschen stapelhandel, die hier van 1440 tot 1799 bijna onafgebroken was gevestigd en zooveel heeft bijgedragen tot den voormaligen bloei van Veere. Uit de oude geschriften heeft hij aangetoond op welke wijze en wanneer de Groote kerk met de Stadsfontein, het Stadhuis met toren en klokkespel, de "Campveer- sche toren, het Lammetje enz. zijn ge sticht. Geen wonder, dat hij voortduren'? mondeling en schriftelijk wordt aange zocht door studeerenden en geleerden om inlichtingen. Zoo verschafte hij belang rijke inlichtingen aan mr J. H. de Stop pelaar over Balthazar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottisch Staple at Veere, enz. Dat deze inlichtingen soms zeer be langrijk waren, blijkt wel uit hetgeen Vi- liers schrijft met betrekking tot het ge schil met Venezuela: Bij een van mijn bezoeken aan Veere legde mijn vriend Perrels met trots stoffige documenten voor mij neer, die Engeland's recht hel pen vaststellen op landen, die Venezuela opeischte landen, eenmaal in het bezit van kolonisten uit het kleine Veere, al eeuwen geleden. Vooral op het stadhuis te midden van Veere's antiquiteiten, als Perrels daar aan Hollanders, Franschen, Engelschen iof Duitschers, uit zijn schat van kennis aan elk in hun eigen taal zijn uitleg geeft, voelt ieder bewondering en eerbied voor den eenvoudigen dienaar der politie en menigeen keert later terug om meer te hooren, of raadt zijn kennissen aan naar Veere te gaan. Hoezeer hij de achting zijner collega's geniet, blijkt uit de feiten, dat hij voor zitter is van de Prov. afd. Zeeland van den Alg. Ned. Politiebond en lid van het hoofdbestuur van dien bond. Steeds nam Perrels ook een werkzaam aandeel in de bevordering van ontwik keling en vooruitgang: lang was hij voor zitter van den Chr. Nat. Werkmansbond, hij is een der oprichters van het Nut, het Leesgezelschap en Volksonderwijs en zit in verschillende besturen. (N.R.C.) „Van 's-Heeren Ordinantiën", door dr W. Geesink. Eerste deel. 's-Heeren Ordinantiën in de Na tuur. Tweede onveranderde druk. Uitgave van J. H. Kok te Kampen. Wij hadden (no. van 6 Maart j.l.) het genoegen de aandacht te vestigen op den tweeden druk van het Inleidend deel. Thans volge een korte aanduiding van den inhoud van het Eerste deel. Na een korte inleiding volgt in korte, populair, voor ieder verstaanbaar geschreven artikelen de behandeling achtereenvolgens van de stoffelijke natuur, de geestelijke, en in twee stukken, waarvan het laatste ruim honderd bladzijden beslaat, de stoffelijk- geestelijke natuur. In de rubriek „de gees telijke natuur" geeft de hooggeleerde schrijver aan de hand der Schrift belang rijke beschouwingen omtrent het bestaan der geestelijke wereld, de wereld, den dienst en den historischen val der Enge len; terwijl hij in de beide laatste af dee lingen het terrein der Zielkunde bestrijkt. Wij kunnen ons voorstellen dat predikan ten en onderwijzers wij bedoelen na tuurlijk de jongeren onder hen bij de lectuur dezer artikelen zullen genieten. Er zijn, naar wij wel eens vernamen, onder de jongste geref. predikanten sommigen, die niet eens de werken van Kuyper en Bavinck bezitten, laat staan kennen. Aan dit droevenswaardige euvel nu komt dit Geesinks standaardwerk tegemoet; laten zij dan vast beginnen met deze leemte door kennismaking met deze mooie uitgave aan te vullen. Kerkeraden en „aannemelingen" hebben hier een schoone roeping. Zij heb ben te onderzoeken of de leeraar de wer ken van genoemde godgeleerden bezit, en zoo 't antwoord ontkennend luidt, te be ginnen met aan Z.Eerw. Geesinks „Van 's-Heeren ordinantiën" aan te bieden. Luidt het antwoord bevestigend, ook dan nog is 't gewenscht dat het trio Kuyper- Bavinck-Geesink in dominee's boekenkast compleet gemaakt worde. Ook voor som mige intellectueelen, menschen die allicht van wege hun zware studiën in hun jon gens- en meisjesjaren weinig catechetisch onderwijs genoten hebben, en aan het ver- eenigingsleven geen of niet voldoende deel konden nemen, noch zich met lectuur als van dr Geesink (de le druk bestaat al twintig jaren) en Kuyper en Bavinck kon den bezig houden, ten gevolge waarvan zij thans hun kerkeraden op sommige plaat sen wel eenige last bezorgen, kan het be zit van „Van 's-Heeren Ordinantiën" al licht nuttig zijn. Schouwsch Volkslied. Woor den van Bz. Muziek van C. A. Swenne. Met genoegen begroeten wij dit Volks lied, als een middel om der jeugd liefde in te boezemen tot hun geboortegrond. Eén ding echter spijt ons: rijm en correc tie zijn berispelijk. In een muziekstuk dat

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1926 | | pagina 2