IIE ZEEUW "TWEEDE BLAD* EEN DOORNIG pAD Binnenland. CgpKfttAAN Uit de Provincie. FEUILLETON. VAN VRIJDAG 11 SEPT. 1925. No. 290. -rHl nmnn T I Bill I ITWII "I ~T I I 1 GEDEPUTEERDEN-VERKIEZING. Doordat de heeren Rutgers (A.-R.) en Schokking (C-H.) tot het hooge ambt van Minister geroepen werden, kwamen er in het college van Ged. Staten van Zuid- Holland twee vacatures. De soc.-democra- ten maakten aanspraak op een zetel en stelden den heer Schaper candidaat. Maar de rechtsche meerderheid koos de hee ren Heukcls (A.-R.) en Van Boeijen (C. H.). Daarover waren de soc.-democraten zeer ontstemd en ze luchtten hun verontwaar diging op een wijze, die de vraag deed rijzen of een van zulke menschen wel in het college van Ged. Staten zitting mag nemen. „Het Vaderland" en „de Nederlander" stéllen zich echter op bet standpunt, dat aan de S. D. A. P. rechtens een zetel in het college van Gedeputeerden toekwam. Immers de Staten van Zuid-Holland tellen 82 leden, waarvan 20 S. D. A. P.'ers. „Het uitsluiten van de S. D. A. P. lijkt ons noch logisch, noch verstandig", schrijft de Ne derlander. Maar daartegen kwam verzet. Het Tweede Kamerlid Tilanus en de heer Bul ten, burgemeester van Blokzijl, zijn het niet eens met deze uitspraak. Omdat deze zaak van zooveel gewicht is, citee- ren wij uit hun stukken en uit het ver weer der Redactie een en ander. Uw' conclusie is, zoo schrijft dhr Ti lanus de ev enredigheid brengt mee, dat ook aan de Sociaal-Democraten, een zeker aantal zetels in het College van Gedep. Staten moet Worden gegeven. Bij mij rijst nu de vraag, of hier de evenredigheid het hoogste wóórd heeft^, te spreken, dan wel een ander, een dieper beginsel. Het stelsel van de evenredigheid moge wellicht goed zijn voor de vertegenwoor diging des voi'ts, voor de samenstelling van de Regeerendc Colleges kan ik hot evenredigheidsstelsel niet aanvaarden als het alléén-goede. Het College van Ged. Staten is een bestuurscollege, een college ook belast met rechtspraak in tallooze geschil len, aan dit college is, volgens artikel 139 der Grondwet „de dagelijksche lei ding en uitvoering van zaken" opgedra gen; het is met „gezag en macht" be kleed (artikel 133 der Grondwót). Welnu, dan acht ik het juist, van dei- genen, die zitting zullen nemen in zulk een college, te eisehen, dat zij! het gezag, zullen erkennen en schragen, dat zij geen revolutie zullen gedongen, dat zij! „de revolutie zullen afzweren." Wallen zij1 dat niet, dan mag, naar het mij toeschijnt, aan hen geen steun w'orden verleend voor het verkrijgen van oen besturende Overheidsfunctie. Is het nu principieel geoorloofd te helpen bevorderen, dat diegenen, die zich tegen de macht stellen, of thans geneigd; zijn zich tegen de macht te stellen, met gezag worden bekleed? Het komt mij voor, dat deze vraag met beslistheid ontkennend beantwoord moet worden. Dhr Ruiten schrijft o.a. aan de Re dactie Bijna van het oogenblik der uittreding van wijlen Jhr Mr de Savomin L,ohm an uit de anti-revolutionaire partij, later bij de fusie met den Chr. Kiezersbond en weer later bij de samensmelting met de Friesch-Christelijk-Historischen, heb ik trouw de politiek van onze partij ge volgd. Maar ik kan mijl onmogelijk voor stellen hoe men zoo een beschouwing kan afleiden uit onze politieke beginselen. Een beginsel van: maar een beetje in vloed te geven aan onze meest principi- eelo tegenstanders op "bijna elk gebied! Welk beginsel zit daarin? Of meent de Redactie, dat één man in een college niet zoo erg is? Door opvattingen als het pleiten voor evenredige vertegenwoordiging voor de bezetting van 'Gedeputeerde zetels door Spciaal-jDjemocraten óók voor commu nisten straksmet behulp1 van Christe- lijk-Historische stemmen w'ordt de scheu ring in onze Unie spoedig een voldongen feit! (Uit het Engelsch.) 23.) 0_ Een paai' tranen ontsnapten hem dan ook, maar hij veegde ze gauw af, uit vrees dat iemand ze zou zien. Hij zou weer op zijn oude plaats bij juffrouw Clack's vuur zitten met Dotje op zijn knie, en juffrouw 'Clack zou op haar schommelstoel tegenover hem zitten luisteren naar al het verbazende nieuws. Hij had leeren zingen: „O laat ons vroo- lijk zijn" en nu zouden hij' en juffrouw Clack en Dotje het samen kunnen zingen. Het was schemertijd, het uurtje waar op hij gewoonlijk thuis kwam. Hij' tikte op zijn oudebedaarde manier, Geen ant woord. Een oogenblik later tikte hij Weer en ging wat achteruit om naar het venster op te zien. Er was geen licht, maar dit .was niets ongewoons, want hij wist dat zij gaarne in de schemer zat. Maar waren de luiken niet gesloten? Wat was het vreemd en stil én leeg in dat gesloten huis 1 Hij wist niet Wat hij er van moest denken. Hij probeerde do deur open te maken, maar die was gesloten; en hoewel Ik vraag mij af, hoe of men ter Wereld in zulk een advies de lijn van een Chris- telijk-IIistorischo politiek kan zien. Eerlijk zou het wezen als men dat ronduit vóór de verkiezingen zou zeggen 1 D|an wisten althans do kiezers wat ze aan do Chr. Historische partij hadden. De Redactie van „de Nederlander" dient de heeren van antwoord. Hieronder nemen wij er het voornaamste van over, aan onze lezers gaarne het oordeel over latend, welk betoog (dat van de heeren Tilanus en Bulten of van de Redactie) het meest klemmend is- Wat is, naar onze overtuiging, de fout van don. heer Tilanus? Hiji hecht te veel waarde aan de gezindheid der personen, trapsgewij'ze gekozen in open bare colleges, en loopt daardoor gevaar te onderschatten de groote beteekonis van de uitspraak in liet eerste lid van ar tikel 1 van. het Beginselprogram der Unie: „De regel, waarnaar het gezag in den Staat moet worden uitgeoefend, is de in de Heilige Schrift geopenbaarde orde ning Gods, onverschillig1 welke do perso nen zijn, die tijdelijk met eenige staats bediening zijn belast," Het schij'nt 'in veler oog een d w a a s- h o i d, maar het is werkelijke principi eel© Wijsheid; de Christelijk-hislorische Unie stelt aan alle Overheidspersonen (hoe ook hunne persoonlijke gezindheid' zij) den eisch, dat zij in den Staat gezag zullen oelenen naar den regel, die beant woordt aan Gods gebod en Gods orde ningen. Juist daarin ligt de groote kracht van de Unie en hare beteekonis voor liet volksleven. Al zaten aan de Regee- ringstafel of in een College van Gedepu teerden onkel personen van wie wij1 meenden, dat zij niet weten wilden van Gods gebod en van de uitspraken van het Evangelie, dan zouden Wij' hen nog den eisch stellen overeenkomstig dat gebod en overeenkomstig die uitspraken te regeo- ren. Al klinkt dit ietwat paradoxaal, dit is inderdaad zuiver Christelijk-hislorisch. Niet in het w'creri van sociaal-democra ten of personen van andere niet Chris telijk-hislorische richting uit de colleges van Dagelijksch Bestuur, in Provincie en Gemeente, ligt de waarborg', dat Neder land geregeerd zal Worden als een Ghris- telijken Staat in Protestantschen zin maar daarin ligt de waarborg, dat de Christelijk-hislorische leden van Staten en Raden krachtig voor hel juiste begin sel opkomen. Die heer Tilanus wenscht niet. mode te werken aan hot kiezen van sociaal democraten. Het gevolg zal zijn dat uit de Rechterzijde meer personen, gekozen wér den, dan naar hare getalsterkte rechtvaar dig kan Worden geacht. Hier wordt dus medegewerkt om do groepen der rech terzijde meer macht, meer invloed te ge ven, dan haar in billijkheid toekomt. En dit lijkt ons, naar Christelijk beginsel, ongeoorloofd en veel bedenkelijker, dan het kiezen van een sociaal-democraat. Het Friesch Dagblad (A.-R.) maakt nog een opmerking, «lie inderdaad -ad rem is. „Nu bestaat hier geen eenheid. Onze gedragslijn is verschillend. Er zijn gewesten, waar mede door onze toestemming een socialist als Gedepu teerde gekozen wordt, en daar zijn er, waar -men net doet als in Zuid-Holland- Dit kan, dunkt ons, niet zoo blijven. Alsde A.-R. partij op de eeno plaats precies andersom handelt dan op de an dere; als zij in 't eene geval juist anders om beslist dan in 't andere, dat _,er pre cies aan gelijk is dan verhoogt ze daarmee niet de kracht der partij. Het is daarom wèl zaak, dat de vraag, of ook socialisten in regeeringsposten behooren te zitten, ernstig onder- ons wordt kan de orde gesteld. Opdat we mogen komen tot eenheid van ziens wijze. En daardoor tot eenheid van han delwijze." Incidenten in den Z,a andam- schen Ra.ad. In en tijdens de Zaandamsche raads vergadering van Woensdag heeft zich een incident voorgedaan, w'aarbijl een lid van den gemeenteraad door eèn ambtenaar der gemeente wlerd „afgedroogd". De aanleiding Was het volgende: hij voor de derde maal klopte, bleef alles even doodsch- Toen ging hij teleurgesteld en bedroefd op den drempel zitten. Zijn blijdschap was geheel weg. In andere huizen zag hiji lichten en hoorde hij stemmen, terwijl het hier zoo donker en stil was. Juffrouw Clack had hem altijd vermaand, dat hii zich maar niet moest inlaten met de buren uit het steegje, en hiji gehoorzaam de haar nu evenals vroeger. Hij ging niet naar haar vragen, maar bleef gedul dig aan haar deur wachten, totdat er iets zou gebeuren. Eindelijk hoorde hij de krukken van manken Jaap over de steenen strompe len. Jaap zag hem in den schemer, hield stil, en leunde tegen den muur, alsof hij een praatje met Dpn wilde gaan maken. „Ze is weg," zeide hij, met een knik naar het leege huis. „Dood?!" riep Don op hoogst ver schrikten toon. Het viel Jaap plotseling in, dat het wel aardig zou zijn, eens te zien, hoever hij Dion voor den gek houden konzonder een oogenblik te aarzelen antwoordde hiji „Ja, ze is dood; en Dinsdag is 'tal een week gewteest, dat ze begraven werd. Ze schreeuwde zoo en ging even hard Tot de arbeiders, die bij de uitgebroken staking aan de Norit-fabriek aldaar aan het Werk zijn gebleven en deswege door de stakers als „onderkruipers" Worden beschouwd, behoort ook het soc.-dem. gemeenteraadslid P. de Ruijlter, opzichter aan genoemde onderneming. Toen het bekend was geworden, dat Dé Piuijter de raadsvergadering gister avond zou bijwonen, werd hij onder ge leide van eenige stakers en met hen sym- pathiseerende personen naar 'het gemeen tehuis gebracht. Hierbij reeds kwam het tot een botsing, Waarbijl een ambtenaar- van de gemeente, de heer Van den Berg, een klap opliep. De publieke tribune was, vermoedelijk omdat men verWachtte, dat er iets zou gebeuren, geheel bezet. Zoodra de ver gadering begonnen w'as, vroeg de heer Bolhoevo (comm.) het woord, om mede te doelen, dat een der leden van den ge meenteraad bedoeld word de heer De Ruijiter met wapenen in den zak do vergadering bijw'oonde. Burgemeester Ter Laan beduidde den heer Rplhoeve, dat hij hem daarvoor op dat oogenblik niet het wóórd kon geven, doch deze stoorde zich daaraan niet, en sprak met steeds grootere stemverheffing door, Waarna de burgemeester hem at hamerende het woord ontnam. Bolhoeve pakte daarop zijn papieren bij elkaar en verliet onder protest de raadszaal. Toen het publiek met deze daad door applaus instemming Wilde be tuigen, dreigde burgemeester Ter Laan de tribune te zullen ontruimen, Wanneer men zich niet rustig zou weten te houden. Het bleef nu verder kalm, zoodat de agenda regelmatig kon worden afgehandeld. Toen evenwel de heer Die Ruijiter zich later even uit de raadszaal verwijderde, werd hij in de hal door den gemeaufrn ambtenaar Van den Berg, die zich op de publieke tribune bevond en gezien had, dat hij de zaal verliet, aangevallen. Eeni ge ambtenaren zagen dit. en kwamen tusschenbeide, zoodat een formeele vecht partij werd voorkomen. De heer Die Ruijter heeft over dit feit zich bij den burgemeester Ter Laan offi cieel beklaagd. Na afloop der raadsver gadering werd Die Ruijiter door een groote menigte opgewacht. Aan het beleidvol optreden van de politie is het te dan ken, dat het bijl uitschelden is gebleven. (Tel.) Aansluiting bij het C. N. V. De Bond van Chr. Politiebeambten be sloot met 26 tegen 23 stemmen tot aan sluiting bij het C.N.V. Deze zaak zal nu verder door liet hoofdbestuur worden uit gewerkt. Het hoofdbestuur deelde vervol gens mede, dat door den Bond van Chr. Post personeel, die zicli onlangs van het C.N.V. heeft afgescheiden, een bespre king gevoerd is over de oprichting van ©en zelfstandige centrale van Chr. Overheids personeel naast het C.N.V. Door het be sluit der algemeene vergadering tot aan sluiting bij: het C.N.V. zal deze bespre king met den Bond van Chr. P.T.T. per soneel nu niet plaats hebben. Al Leir lei. Het Centraal Comité van A.-R. Kies- vereenigingen vergadert op Vrijdag; 18 de zer te 1.30 u. n.m. in het Kuyperhuis te Den Haag. Naar aanleiding van een bericht Van de „Tel." omtrent de bezetting: van liet presidium der anti-rev. Kamerclub, is het wellicht niet overbodig: mede te deelen, dat de aanwijzing van een clubpresident nog niet heeft plaats 'gehad. „Cegedisco" meldt, dat de Minister van Financiën het plan tot accijmsverlaging op gedistilleerd heeft opgegeven. te keef als de oude man. Je kon haar wel buiten de steeg hooren, en ze gilde al maar om jou: Dlonl Don!" En Jaap deed juffrouw Clack na, alsof zij ge woon was geweest vreeselijk hard te roepen. „lüioodl" zuchtte 'Don, als door den bliksem getroffen. „En den volgenden morgen werd zijl dadelijk begraven", ging Jaap voort, blij dat het hem zoo goed afging en dat Don zoo bedroefd werd, „omdat zij de ziekte zoo erg had gehad; en de dokter heeft het heele magazijn laten verbranden en de deur laten sluiten. De sleutels worden door den wijkmeester bewaard, en niemand mag in den eersten tij'd hier inkomen. Ze zeggen zelfs, dat de ziekte in de muren geslagen is en dat het heele huis moet afgebroken worden, maar ik weet niet of dat Waar is. „En waar is Dotje?" vraagde Don, na een oogenblik zwijgens wteer een weinig tot zich zeiven komend. „Ze blijft nog een poosje bij de Wat sons", antwoordde Jaap, „maar je moest eens zien hoe die Peggy haar afranselt Het zal niet lang meer duren, want zij gaat naar het armhuis. Dat spijt mij toch om haar, Dlon; dat spijt mij waar lijk. Ze is een aardig klein ding, altijd ICeuri ngsdienst van Waren te Goes. (Vervolg.) Karnemelk. In de karnemelk trad een aanmerkelijke verbetering in. Op het product van de grootere inrichtingen viel weinig aan te merken. Anders was hot ge steld met de karnemelk, die bij' de kleine veehouders werd bemonsterd en nog veel te Wenschen overliet. Na de noodige voor lichting komt ook hierin eenige verbete ring. Tegen een verkooper die goede karne melk van een zuivelinrichüng betrok, maar dezo aan zijn afnemers verkocht na ze met een goed kw'antum (40 pet.) water te hebben vermengd, Werd pro ces-verbaal opgemaakt, Consumptie-ijs. Over het algemeen kan gezegd worden, dat er tegenwoordig meer zorg aan het product besteed wordt dan vroeger. Zooveel mogelijk wordt er op gewézen, dat het noodig is de pap zoo spoedig mogelijk na het koken te koeien en te vriezen en om geen restan ten to verwérken. Een groote bron van infectie zijin de metalen vormpjes waarin ijsWafeltjes- wor den afgestreken. Dezo liggen dikwijls uren aan de lucht bloot gesteld in een stoffige omgeving en zijtn oorzaak dat bij elke aflevering hel. ij's geënt wordt met bac teriën. Het verdient aanbeveling het ge bruik van deze instrumentjes te verbie den nu de bekertjes van biscuit steeds meer ingang vinden en daardoor het in- fecteeren van het ijs veel minder gevaar loopt. A z ijl n. De controle van den azijn ge schiedt thans in hoofdzaak door de keur meesters in de winkels en pakhuizen. Worden afwijkingen geconstateerd, dan brengen zij een monster mede naar het laboratorium. 5 monsters Wijnazijn voldeden niet aan de gestelde eisehen en bleken bij onder zoek geen wijnazijn te zijn. Een partii als zoodanig geleverd, werd aan den leverancier terug gezonden. Op grond van de door de keurmeesters ingebrachte monsters, 'wérden 7 partijen azijln naar de leveranciers teruggezonden. Ter plaatse werden. 199 Liter afgekeurd'. Brood en koek. Bij hun inspecties Werden door de keurmeesters 14148 broo- den gewogen en bemonsterd. Tweemaal moest aanmerking gemankt Worden op het bakken van brood van afwijkend schaa.1- gew'icht. Tegen een bakker, die reeds vroeger een waarschuwing had ontvan gen, dat dit niet meer geoorloofd Was), werd proecs-verbaal opgemaakt, toen bleek, dat hij met het bakken van zulk brood doorging. 131 monsters bevatten te wéinig droge stof. Wegens hel niet op de voorgeschreven wijze vervoeren van brood, werd 21 maal proces-verbaal opgemaakt. 2 maal werd in een bakkerijl een bak ker aangetroffen, die het deeg bewerkte en lijdende w'as aan een huidziekte aan handen en armen. Beiden werd aange zegd zóólang een knecht te nemen voor de bereiding van het deeg, tot do aan doening genezen was. Tegén één van deze bakkers, die hieraan niet wilde vol doen, Word, proces-verba al opgemaakt. Behalve brood Werden nog onderzocht 64 monsters koek. In. 2 monsters van één fabnkant afkomstig wérd saccharine aan getoond en in diverse monsters een ge ringe hoeveelheid aluin. 1 monster ver toonde schimmel. In verband daarmede werd de aanwezige voorraad nagegaan en moest deze gedeeltelijk w'orden ver nietigd. Een monster cocoskoeken bleek ranzig te zij'n en doorwoekerd met schimmel. Tegen den verkooper, exploitant van een koekkraam op de kermis te Goes, die deze koeken beneden den gangbaren prijs opruimde, Werd proces-verbaal opge maakt. Cacaopoeder en Chocolade. Ter plaatse w'erden door de keurmeesters wegens schimmel afgekeurd' 36 partijen cacaopoeder, Wegende 720.2 K.G., bene vens 35 partijen chocolade en chocolade- Werken, zijnde 2506 stuks reepen, 14.85 K.G. en 135 doozen. Gedroogde vruchten. 1 monster gedroogde pruimen bleek gew'asschen te zijn en in gisting te verkeeren. In verband daarmede werd de aanwezige voorraad vernietigd evenals twéé partijén gedroog- lief. Ze schreeuwt niet eens hard, al slaat Peggy er nog zoo op, en er opslaan kan ze, dat beloof ik je." „Naar 't werkhuis gaan, zal ze niet," zeide Don op zachten, vastberaden toon. „0, dat Is waar ook," ging Jaap voort zicli inwending verkneuterend over Dion's lichtgeloovigheid, „morgenochtend om ne gen uur komen zij haar al halen. Juf frouw Clack heelt niets nagelaten, nadat er voor de begrafenis betaald was en alles uit het magazijn was verbrand. Nu bleef er niets over dan Dotje. Is er nog iets, dat je mij woudt vragen?" „Niets", antwoordde Dion in de diep- ste vertwijfeling. „Ik wou dat je maar heengingt en mij' alleen'Tiet" „0, ik zal wel gaan," zeide Jaap. „Ik vind het niet zoo prettig hier te staan, waar je de ziekte van de muren kunt overnemen. Goeden avond dus." Dion kon niet antwoorden. De ramp, die hem plotseling had overvallen, was zoo vreeselijk, dat hij niet kon spreken of schreien. Met één slag had hij alles verloren. Al zijn plannen waren vernield, zij'n tehuis en zijn eenige vriendin waren weg. Verbijsterd bleef hij zitten op den drempel, dien zij'n. voet zoo dikwijls had overschreden zonder er aan te denken, dat hij besmet en verafschuwd was. Waar de appelen wegens aanwezigheid ran schimmel. 2 monsters gedroogde pruimen en 1 monster gedroogde perziken bevat ten veel mijt en wormen. Die voorraden werden vernietigd. Grondstoffen. 5 monsters ge kleurde plaatjes, ter bestrooiïng van koek ontpopten zich bij onderzoek als koper, waarop een gekleurd laagje was aange bracht. Dé aanwezige voorraden werden in beslag genomen. Kaas en Boter. 1 monster kaas, bona fide als volvet gekocht, bleek bij onderzoek tot. de groep 20-f- te behooren. D'aar bij onderzoek ter plaatse bleek, dat het kaas 'was, waarvan het Rijiksmerk verwijderd was en dus het vermoeden bestond, dat de leverancier dit opzettelijk deed, word getracht hiervan de bewijzen in handen te krijgen, hetgeen evenWel niet mocht gelukken. Van een 2e monster volvette kaas, dat 40-(- bleek te zijin, kon do leverancier niet meer w'orden opge spoord. Tegen een verkooper van kaas, wélke in staat van bederf was en zooals later bleek door hem gekocht Was als veevoe der ,w'erd proces-verbaal opgemaakt. Limonades. Onderzocht wérden 41 monsters limonadesiroop1, w'aarbijl op vele monsters aanmerking gemaakt moest wér den op een te laag suikergehalte en onjuiste benaming. Tegen een firma, die, niettegenstaande herhaalde waarschuwin gen ,w'eigerde hare misleidende etiketten te veranderen, werd proces-verbaal op gemaakt. Speelgoed. 2 monsters zoogenaam de Hinterladerpillen, ook wél Cholerapil- len genoemd, bleken uit staafjes rhodaan- kwik te bestaan. D'aar er bij het verbran den van deze patroontjes kw'ik- en cy- aandampen ontstaan, is dit speelgoed voor kinderen niet zonder gevaar. Het beste is dit gevaarlijk speelgoed niet aan kinderen in handen te géven. 2partijten loodon fluitjes werden op grond vair het hoog loodgehalte in beslag genomen. V 1 e e s c h W a r e n. In boterhamworst werd nog eenige malen te veel zetmeel gevonden. Met waarschuwen werd vol staan, evenals tegen het gebruik van kleurstof. Tegen twee slagers, die, niet tegenstaande zij gewaarschuwd Waren, doorgingen met het gebruik van kleurstof en te veel zetmeel, wérd proces-verbaal opgemaakt. Eet- en Drinkgerei. Gedurende het jaar 1924 werd de markt overstroomd met schenkkurken, die geheel of ge deeltelijk uit alliages bestonden, met 80 tot 99 pet. load. Daar deze alliages over eenkomstig het gebruik schadelijk voor do gezondheid konden zijtn, moesten 28 van de 32 onderzochte monsters afge keurd worden. In verband hiermede wer den 191 stuks schenkkurken vernietigd. Visch. Dioor de keurmeesters werden op straat '61.90 partijen versche visch ge keurd, waarbij' 13 partijen werden afge keurd. Bijl hunne Winkel-inspecties wer den bovendien 3025 partijen gerookte-, gedroogde- of gezouten visch gekeurd, waarbij 3'6 partijen moesten worden ver nietigd. Wegens den verkoop van bedor ven viscli wérd 7 maal proces-verbaal opgemaakt. Vruchtensappen. Op de bessen sap viel weinig aan te merken. Een uit zondering maakten een viertal monsters', alle van één leverancier afkomstig, die bestonden uit een geheel vergist product opgekleurd met een aniline-kleurstof. Dé partij, bestaande uit 371. halve flesschen bessensap, wérd vernietigd. 7 monsters sinaasappelsap konden geen van alle op dien naam aanspraak maken en bestonden uit een vrijwel reukloos vocht, bedeeld niet vruchtrnoesvezels en een groote hoeveelheid benzoëzuur pér Liter. Goes. Blijkens het verslag van de zit ting van het Kantongerecht alhier heeft de kantonrechter 12 personen uit Baar land, 1 uit 'sHeer Arendskerke, 24 uit Kapelle en 2 uit Kals wegens het als kiezer niet voldoen aan zijn stemplicht veroordeeld tot f 3 boete of 3 d. h. Koudekefke. In den avond van den 7den September omstreeks 10 uur had op den Nieuwen Vlissingschen weg ter hoogte van do IJsbaan te Koudekerke ('t Zandt) een lage kwajongensstreek plaats. Voor den in vollen vaart .zijnde electrische tram werd een stroopop gewor pen ter grootte van een normaal mensch. Do bestuurder kon door het verblindend zou hij heengaan? waar zou hij een rustplaats vinden voor zijin vermoeide leden en bezwaard hart? Hiji hoorde Jaap op zijn krukken wegstrompelen en toen was hij alleen. Nu juffrouw 'Clack dood was, had hij' niemand meer 'in de ge- lieele wereld. Na een poosje hoorde hij! ergens dichtbij een kind schreien. Het was zeker kleine Diot, want geen ander kind in de buurt schreide zoo zacht als zijl Hij ontwaakte uit zijn verdooving en stond op; een nieuw plan begon zich reeds bij hem te vormen. Nooit zou hij Dlot laten wegbren gen naar dat vreeselijke armhuis, om daar met al die andere kinderen opgevoed te worden. Als hij' er aan dacht dat Peggy haar afranselde, kookte zijin bloed, maar hij moest zich doodstil houden en onbe merkt op den uitkijk blijven, als hij zijn voornemen ten uitvoer wilde brengen. Hij kroop weg in een donkeren hoek en wachtte, totdat hij .kon uitvinden w'aar Dlot was. Na een poosje bedacht hij, dat zij wel zitten moest onder aan de smalle trap, Üie naar de kaimers der Watsons voerde. Zachtjes sloop hij daar heen en even zachtjes deed hij de deur open. 1 (Wordt vervolgd-)

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1925 | | pagina 5