FABRIKATEN ORGELS l DE BRUSSELSCHE h u 1 fJ ÏW/ Vervaardigt Breukbanden. Fa. A. DE ZEEUW, üosesfr. 42a, HANDELSDRUKWERK FRUIT IN COMMISSIE HEERENHUI j Dit de Pers. Wetenseliap en Kunst MariroiericMee. i\o Nagekomen Asivertentien. een Knecht is, Icftir i l'rl Vrijwillige Verkmpitg. i Vrijdag 25 Augustus 1922, j veilen en verkoopen PENSION „JULIANA" Apeldoornscheweg 34, A R N H E m, Pension aaHptota Beurs-HandelsSsank CooIsiDgei 11 Rotterdam - Ffoordblaak 5 „FOCUS" Van de betere is een keurcolleetie voorhanden. De toon dezer instrumenten is ongeëvenaard; de prijzen billijk in verhouding tot de hooge muzikale verdiensten. Met ingang van lieden hebben wij den heer D. J. DRGMKER5 ais Direc- teur van ons kantoor te Bergen-op-Zoom uit onzen dienst ontslagen. DENEVERS FBÈRESi Likeursisïkers -- Distillateurs! MIDDELBURG - BERGEJ-ÜP-ZÖOM. De drukkerij van S te Goes Briefpapier Enveloppen &©kemng©n Briefkaarten Circulaires Adreskaarten Visit® kaarters Reglementen Aandeelen Convocaties ens. enz. Fijne Jenever 1 j f 3.71 Zendingen van iedereen „11880" firilï 0E1ML (Ml Heeren Landbouwers. JOH. VAN SLUMS, Tekdeii wor si gÉpU „IN DEN HERCULES" verkooper van Fruit en Aardappelen.^- C, M. BLO IC, GeSd zonder borg eest Heerer?hui£i TE KOOP, te 's-Hearenhfl^ iracifio Mimi I Boes, vm., nm. f 'Porssele, 9, 2 eJ Ter*( ke vm., tui Krabbendijke, 10,1 Chj Biezelinge, 9.30, Meyden van ii St. Annaland, 9.3(1 Poortvliet, 10.30 ii M ^^erpenisse, 10 a m dienst. Stavenisse, 9.30 i Thoien, 10 u. ds dijk, 2.30 u. dsf Pbilipsland, Anna Jacobapoldi ud-Vossemeer, Poortvliet, 10.30, van Asperen. Tholen, io en 6 St Annaland, vrT gcherpenisse, 10 btavenisse, 9.30, Maartensdijk, a waar zij uitsluitend graafwerk te verrich ten hadden en waarheen mgr Cleary zijn menschen volgde. Na den oorlog vertrok hij weder als missionaris naar Nieuw-Zee- land. Dat mgr Cleary niet enkel in zijn missiegebied enthousiast is voor de vlieg sport, bewijst wel het feit ,dat hü nu ook de reis van Londen naar Parijs per vlieg tuig maakte. Mgr is van hier uit naar Noord-Frankrijk vertrokken, om de slag velden rondom Reims te bezoeken. De Duitse he uitverkoop. De Berlijnsche correspondent van het „Hbld" meldt, dat dagelijks groote scharen vreem delingen, waaronder tal van Nederlanders, naar het bezette gebied trekken, om daar profijt te trekken uit de daling van de mark en alles koopen, wat ze machtig kun nen worden. ITun aantal wordt op 200.000 'geschat. Naar uit Keulen verluidt, trachtten de zaken zichzelf te beschermen, door de prij zen der artikelen voor buitenlandsche koo- pers die niet tot de bezettende macht behoo- ren met 50 tot 100 pet. te verhoogen. Daar deze 'maatregelen echter niet hielpen, heb ben êen reeks Keulsche firma's hun zaken voor buitenlanders gesloten. De Keulsche burgers, de vakvereenigingen en coöpera tieven dringen op krachtige maatregelen aan, ten einde paa.1 en perk te stellen aan den Duitschen uitverkoop, welke in om vang dien van het vorig jaar overtreft. Plotseling© rijkdom. Na 20 jaren lang in de grootste armoede geleefd te hebben, j'.s« een Italiaansch meisje te Muskogee tOklahama) plotseling in zulk een gunstige positie gekomen, dat ze een inkomen geniet van ruim 400.000 dollar per1 jaar. Het meisje is eigenares van een klein stuk land, dat vele jaren geleden door de regeering aan haai* ouders werd toegewe zen. Eenig'e weken geleden zijn er op het stuk land oliebronnen aangeboord, welke zoo productief zijn, dat ze de kleingrond- bezitster tot een vermogende jongedame gemaakt hebben. Deze heeft dadelijk van haai* on verwach ten rijkdom geprofiteerd, door zich de grootste en meest luxueuse auto aan te schaffen, die ze krijgen kon en die als haar woonwagen dienst doet. D' o d e 1 ij k auto-ongeluk. Door roekeloosheid van den chauffeur had Zon dagavond 2 Juli te Makassar een auto ongeluk plaats met zeer noodlottigen af loop. Een gezelschap was Zondagmiddag in twee auto's naar den waterval van Ban- timoei'o&ng getogen en keerde bij maan licht terug. Aan de chauffeurs was order gegeven om kalm aa-n te rijden, waaraan de Voorste gevulg gaf, doch wat niet naar den zin scheen van den achter rijdenden chauffeur, aldus de „Ind. Crt." Even buiten Maros wilde deze tegen de gtegeven instructies in toch zijn voor man passeeren, zette zijn wagen aan en tornde daarbij met het voor wiel juist vrij blijvend met het achter wiel tegen een boom. Door den hevigen schok werd een der inzittenden, mevrouw David, uit de auto geslingerd en op slag gedood door een schedelbreuk. De onge lukkige was nog geen 20 jaar en eerst sedert enkele maanden moeder. De ver slagenheid in de stad was groot bij het be kend worden van deze ongelukstijding en de deelneming algemeen. Een bezuinigingsvoorstel. Patrimonium bespreekt de vraag, hoe op Onderwijs kan worden bezuinigd. De geleidelijke invoering van het zevende leerjaar, meent biet blad, moet voortgang hébben. Het is voor de volksopvoeding van groote beteekenis, bovendien is bet noodig in verband met de bepalingen van de Arbeidswet enz., en bovendien moet niet uit het oog verloren worden, dat in omliggende landen de school- duur zich veelal tot het veertiende jaar uitstrekt. ,,Op het zevende leerjaar zouden wij dus de bezuinigingniet willen vinden. Te groote klassen zijn ook bezwaar lijk, al kan het aantal leerlingen per klasse wel wat hooger worden opge voerd. Maar te ver kan men ook hier niet gaan. Bovendien zit men daarbij telkens weer voor de moeilijkheid, dat de bestaande lokalen niet voor groote klassen geschikt zijn. Maar wat moet er dan gebeuren? De ïinanciëele nood dringt. Reeds in 1923 moet op het onder wijs eenigszins worden bezuinigd. En in 1924 en volgende jaren zal de nood nog meer nijpen. Eenzijdig uit onderwijsoogpunt mag men onder de huidige omstandigheden geen enkelen maatregel bezien. Het Ïinanciëele argument imoet, in het be lang van ons geheel volk, thans een zeer krachtig woord meespreken. Wij wagen jhet dan ook, om, een denkbeeld ernstig ter overweging aan te bevelen, dat hier en daar in bet buitenland reeds practische toepassing ,vond. Men splitse de leerlingen in twee groepen en geve aan de eene groep onderwijs van bijv. 8.30- 1 uur, en aan de andere groep van 26 pf 6.30 uur. Ideaal is de regeling zeker niet, noch voor de onderwijzers ,wier ar beid wordt verzwaard, noch voor het leven in de gezinnen. Maar in den tijd van nood moeten ook noodmaat regelen worden genomen, die weer kunnen ingetrokken worden, wanneer de omstandigheden veranderen. Tot een beperking van het aantal onderwijzers Kan men op deze wijze komen, zonder te groote klassen en zonder het zevende leerjaar in ernstig gevaar te brengen. Eveneens wordt er op de gebouwen gespaard. Kan zoo belangrijke bezuiniging wor den verkregen, dan loopt ook de sala ris-regeling voor het onderwijzend per soneel minder groot gevaar. Natuurlijk zal men daarnaast ook op het U. L. O. moeten bezuinigen. Bezuinigen 'door concentratie. Even eens op de Inspectie. Dat het Hooger en Middelbaar On- derrwijs niet aan de bezuiniging ont komen mag, spreekt wel vair zelf. Ma,ar wie de begroeting van Onderwijs kent, zal wel toestemmen, dat hét daarop alleen niet gevonden kan wor den. Men moet trachten te komen lot het doel der bezuiniging op de wijze, die het ininst schade brengt aan de ontwikkeling .van de kinderen uit den arbeidersstand, aan de mannen en vrouwen der toekomst." Seiftert beschrijft in de Munche- ner Medizinische Wochenschrift een handige methode otm het verstuiven (Van speekselbolletjes te demonstreeren als wapen in den strijd tegen de tuber culose. Hij bestrijkt daarrtoe papier met een 2 pCts oplossing van ijzer sulfaat. Na .zorgvuldig drogen wordt dit papier met fijn gepoeierd rood bloedloogzout ingewreven. Deze pa pieren zijn dan mits men ze goed droog opbergt, zeer lang houdbaar. Brengt jmen op deze papieren water, dan wordt de bevochtigde plek on middellijk donker blauw. Met behulp van de' aldus bereide papieren kan men prachtig aan hoestende, proes tende en niezende patiënten speci aal aan tuherc.-lijders, demonstreeren, welk een zee van speekselballetjes zij produceeren. 3 Onlangs is medegedeeld dat de ijdelheid der Weensche meisjes zoo groot is, dat zij er ook in deze mise rabele tijden nog over denken, „(en geld voor over hebben) olm haar stoih- pe mopsneuzen langs operatieven weg in ee n scherper en eleganter uit steeksel te doen veranderen. Het blijkt thans, dat men daar ook „hangwangen" langs operatieven weg weet te „oeseitigen". Voor en onder het oor wordt rechts een S vormige huidlap weggenomen. Wordt deze ope ratie volgens de regelen der kunst ver richt, dan is het" kosmetisöh effect keurig. De hangwangen worden zoo doende als het ware „opgetrokken". IJdelheid der ijdelheden. De Kankerbestrijding. In de Fransche Academie des Sciences" heeft dezer dagen prof. Ber- gonie een voordracht gehouden over de bestrijding van den kanker. Spreker betoogde, 'dat uitgebreider maatregelen ten spoedigste getroffen moesten wor den. De strijd tegen de gevreesde ziekte begint zich te Parijs te orgfini- seeren, piet name in het radiumi insti tuut, onder leiding van Dr G'laude Re- gaud en in het hospital Tenon, onder directie van Dr Prousz, maar in de provincie wordt niets .gedaan. Intusschen neemt de sterfte tenge volge van kanker steeds toe. Betrouw bare statistieken uit Amerika bewijzen dat daar te lande meer menschen aan kanker dan aan tuberculose sterven. In Frankrijk sterven ieder jaar meer dan '30.000 aan kanker lijdenden ten minste volgens de statistieken, in wer kelijkheid zal dit getal veel hooger zijn. Hoe 'den strijd tegen den kanker te organiseeren Die strijd zal veel geld kosten, voorspelt prof. Bergonié wegens het radium, dat in ieder cen trum van bestrijding aanwezig zal moeten zijn en wegens de instrumen ten voor radiotherapie, die noodig zijn voor een effectieve bestrijding. De prof. maant evenwei tevens tol de grootst mogelijke voorzichtigheid want bij een sleclite bediening van de toestellen ten gebruike bij radium-the- rapie zou men de zieken aan groot gevaar kunnen blootstellen. Bergonié is voorstander van het z.g. „regionalisme" bij de kankerbestrij ding Er dienen enkele oentra te zijn, terdege geoutilleerd, goed geïnstal leerd en bestuurd. MIDDELBURG. Boter f 1.32V1', part. fl.42Vs; eieren f8, part. f9. Op de graanmarkt was de aanvoer ge ring. Onde tarwe f 13.2513.75, kreon- erwten f 19 -22. OOSTBI1RG. 23 Aug. Tarwe f 13 Haver f 14.50; Nieuwe Zomergerst f 10 Nieuwe Kookerwten f 17 f 19alles per 100 K.G. IHAPELLE. Veiling van 23 Aug. '22. Kleine veiling: Eieren f7 per 100 st. Peren: Clapp's 14 -20; Precose de T'revoux 16 17; Beurré d'Amanlis 11 16; 'Jutten 1522; Duoh. Williams 10; Triumphe de Vienne 18—20; B. de Merode 8 10 Bon Chretien Willi ams 11—1.5; Dr Jules Guyot 7—12; Duifjesperen 67; Dirkjesperen 6 Wijnperen 6 7; Witte Broodsperen 5 -6; Bergamot 7—9; Scharlakenpeer 7- 9; N.H. Suikerij 7—8; Goudballen 7Caileboutspereii 7Diamantperen 7—10; Pruimen: Abrikozen 34; Was hington 60; Witte 60- 72; Prinses Victoria 20 -41Reine de Claude 40 Princepruiinen 22 23Marbel men 15 21.; Appels: Keswick 35; Cilini 5—7; Nelson's Glorie 6,8; Cox Po mona 7—8; Signe Tjellish 69; Lord Suffield 5; Jacques Lebel 5—7; Jagers Reinet 7; Clasieappel 4; Darwinappel 9; Bismarck 7; Keizer Alexander 12 f22; Duch. d'Öldenburg 1314; Tr. de Croncels 13—14; Zwedenappel 14; The Queen 11—21; Manks Codlin 5 8Blomzoet 8; Zoete Ribbeling 9 10; Zoete Streepanpel 9; Diversen: Princesseboonen 5 9 gulden alles p. 100 (K G- Snijboonen 1220 cent per 100 stuks. Bloemkool 16 cent p. st. VL1SSINGEN. Veiling van 23 Aug. Keswick 12; Pruimen 3457: Cl. Favorite 13 22; Cox Pomona 67; N. II. Suikerpeer 36; Suikerij 1 3; Roode Suikerij 2 3; Lord Suffield 3 4; Precose de Trevoux 13-22; Glasappels 2; Beurré d'Amanlis 11 13; Tomaten 3742; Blauwe drui ven 79; Witte Druiven 40 43; Oiden- burger 3—6; Zomeraagt 34; Astra kan 1-2; Couleur de" Sel 2; Schar laken 2- 9Oomskinderen 7Honds- muil 8; Manks Codlin 4; Transparant de Cronoel 45; Aardappelen 1—4; Uien 4 cent; [Suikerboonen 69; Prin- cessen 16 20; Wagenaars 78; Snij boonen 922alles per KG. Roode Klooi 25,5; Bloemkool 4 17: Sav- Kjool '6—10; Perziken 5 5—10; alles- per stuk. Selderie 0,52,5Prei 7 —8,5; Uien 2,53; Peeën 2 6; Kro ten 2-2,5; Rapen 23; alles per bos. Andijvie 1 25; Kervel 3—4; Peter selie 38; Komkommers 0,5- 15; Salade 0,5- 20 alles per mand. Au gurken 3045 per 100 stuks. KRABBENDUKE. Veilingsvereeni- ging „E.M.M." Groote veiling van 23 Augustus 1922. Clapp's, le soort 20 23; 2e soort f 13; Kleswick 45; Constatijn de Groot 4; Calvijnappel 6; Aardappelen fEenkelingen) 2 gld.- alles per 100 K.G. Kleine veiling: Di verse appels 2—5 cent; Peren 410 cent per kilo. Savoye IK|ool 25 ct; Komkommers 23 centbeiden p. st. 7ELEÖRAFISGH WEERBERICHT. Naar waarnemingen in den ochtend van *24 Aug., medegedeeld door liet Kon. Meteor. Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 765,4 t© Biar ritz, laagste 741,1 te Skagen. Verwachting tot den avond vau 25 Aug.: Aanvankelijk matige tot krachtige Noord westelijke tot Westelijke, later afnemende en krimpende wind, zwaarbewolkt tot be trokken m'et regen- of onweersbuien, la ter tijdelijk opklarend en iets warmer. ONDERTROUWD: P. DE KOEIJER Jd. en A MOL Pz. Ierseke, Damstraat. Kapelle, Biezelingsche weg. Huwelijksvoltrekking D.V. 7 Sept Terstond gevraagd, bij P. DI E L E M A N Landbouwer te Kortgene. i Deurwaarder G. HEIJROER te Kortgene, zal op des avonds 8 uur N.T., in het Café „Het Wapen van Kats" te Kats, voor zijn principaal C met het erfjaachtsreeht wam sSer» Grond, te Kats, in den Annapolder, kadaster Sectie G n®. 123, groot 68 c.A. Te aanvaarden bij de betaling. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen bij den Deur waarder. N.B. De advertentie in „Zeeland's Vraag en Aanbod" is door de admi nistratie abusievelijk geplaatst. Aug. f4.5ö, Sept. f3.50 per dag p.p. Tel. II970-I343I. i 'f Tel. 13431. Belast zich met den &an- en ver koop van alle vreemde Valuta's en Buitenlandsche Chèques. Steeds wordt, volgens de laatste Beurskoers berekend, SoHvfsê-ïsiaetieÊs verkrijgbaar a j f S=!5ö per miljoen, naar buiten j plus 30 cent porto. laraBEtsBsa DE IflUIJNCK. ÜOTTERDAM, M3DDELBURD. Ba f.j if! AMSTERDAM 2! AUGUSTUS 1922. loeveeK ztcSi feeceef;" aan w«sur het maksti van LS»m alls s Prijsverlaging- Inmaakbrandewijii p, L. f 3.81! Fijne Brandewijn f3.8( jenever (.evering franco. I te Rotterdam en Den Haag. verkoopt f *J op den weg naar bezuinigingeen afleveringssysteem zonder tusschen- handel aan particulieren. Familie- Postpakket, inhoud 4 stukken van 1 Kilo, merk „Robo" a f 1.53 per Kilo, kwaliteit gegarandeerd,^rem bours franco huis, dus f S.-&& 'J Waarom duurdere Boter Postzegel bestelkaart in mindering. gndergeieskenile beveeit zich i minzaam aan voor hef dortschen i vasi alle granen met stosm- reshtstroosEorschmachine, Biggekerks Krommenhoeke. op hout, gias, fluweol of carton, vindt LI zeer ruim .jpaortcqj LANGE BURG 0 109, M!DDELBUl| Uit voorraad of op bestelling. Aah'bëvéfend, G. m. FEM Vraagt toch voorai bij het koopen onzer groote stukken Karnemelkzeep om een Bioemenplaatje. Aibums voor deze plaatjes, getiteld: „De Bloemenvelden", zijn bij eiken winkelier of aan de fabriek verkrijgbaar a 60 cents per stuk. ^rsagi inlichtingen. Vanaf heden prima Lamsvleeseh en zuiver gesmolten Reuzel. J. AN DRIE SS EN, Seisstraat, Middelburg. Ondergeteekende beveelt zich aan tegen ssrovisie als Nadere inlichtingen per brief.'" ff PEN HAAS. Segherstraat 9—15. Tel. M 2918. Postcheque en Giro no. 65833. Vo®r iedereen a pet. val f lÜU.en hooger, op langen 1 mijn. Makkelijk aflosbaar. V d. Graafs Prov. CredietW| Amsterdam. Port® v. antw.,Gj Te huu. gevraagd in Goes of een der omligg®! dorpen. Brieven onder letter Boekhandel P. A. H. PISTERMAJ Goes. voor alle doeleinden gescbitól legen op eersten stand, bril onder letter A. bureau van d'M te Goes. Di oosterba| Bureaux: Lj Tel.: Redaci Ps Bijlt ?Firma F. pJ G?dachl?.| Uit den de Ciol'ig'uy I „Door Ül (deze zwara u apart wi 1 ij te kunnen gunstige gei teren Zijnef die tol LJ dat Mijne Prijzenswl Openhai| toch ook zijnis el slechts spaf 'tfKan lang vociT tracht verll een onbe\| aan eene en de glail breekt doe geheimzinr Zulk eet de doortee mocraaU.' zinnig Dei) Na ziel moeite get drie rechts program s plaatsend cratie, wa heerschei de verbl Rechts l> doen watz is immers Bij ree vaardigdei De Vrijhe en van Hc Wèl is ■Vrijheidsb Toen h' zicht was, Dresselhui sloten gel «ontwerp t Bij de b| wet be we dat zelfs listen voo' bond niet En o n cl bevonden!! Trols ecf den van bl invloed de de staatkol gewezen In het i| mociaat" Democratij om met tl het linker! Welkom! schap, daf zich gebol Een niel Vrijzinnig- Maar dj beid, die geschuwd! Thans ij rechts naai Van nu heldere bi kar mijne lj afwijking Bondgei| zelf reeds Middelburg, vm., Tholen Nei »t. Phibpsiaixd, lol Sohouwi Brjduisse, 9.30^ bw-g. f

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1922 | | pagina 4