Binnenland. Uit de Provincie. Kerknieuws. Rechtzaken Landouw en Veeteelt. ingezonden Stukken. Pers. Gemengi Verscherpte duikbaotoorlog. Xn verband met de aankondiging van den „rücksichtloso" duikbootoorlog zijn hedennacht geen schepen den Waterweg uitgevaren. Uit IJmuiden wordt nog gemeld: Aan de Ned. stoomschepen „Zeelandia", bestemd naar Buenos-Ayres, „IJstroom", naar Londen, en „Rijnstroom", naar Huil, is op last van h oogerhand het vertrek /van IJmuiden voorloopig Verboden. Uit .verbod strekt zich uit tot alle Nederland- sche stoomschepen en stoomvisschersvaaj- tuigen, die buiten de territoriale wateren gaan. Aan vreemde stoomschepen zal het ver trek niet belet worden, doch aan de ge zagvoerders zal een waarschuwing worden gegeven. Het verbod tot uitvaren zou van kracht blijven tot een veilige vaartroute kan wor den vastgesteld. De Duitsche gezant heelt medegedeeld, dat de Duitsche Regeering bereid is bij zondere voorzieningen te treffen om het post- en passagiersverkoer tusschen Ne derland en En|eland van Viissingcn op SonthwoJd te ontzien. In de route van dat verkeer zullen geen mijnen worden gelegd. Brooddis tributie. De minister van landbouw heeft be paald: lo. art. 9 en art. 17, 1ste lid, der brooddistributieregeling van 27 Dec, 1916 treden eveneens in werking op 5 Maart 1917; 2o. de verstrekking der grondstoffen be doeld in git. 9 en art. 17, 1ste lid, der brooddistributieregeling in het tijdvak van 5 Februari tot 5 Maart 1917 zal geschie den op den tegen woo rdigen voel. Gebrek aan hennep. Wegens gebrek aan hennep heeft de di rectie van de Stoomspinnerij en Touw- slagerij Holland van de firma Zeilmaker to Edam, haar personeel medegedeeld, dat zij genoodzaakt is over enkele da gen de fabriek stop te zetten. Broodvoorziening. De minister van landbouw heeft aan de burgemeesters de volgende circulaire gezonden Ik heb de eer u mede te doelen, dat ik het noodzakelijk; acht, dat vóór het in werking treden van de nieuwe rege ling inzake de broodvoorziening, de be staande "regeling van de bruinbroodvoor teiening definitief wordt afgesloten. Ik ver- Zoek u derhalve beleefd, op 4 Februari de vooraad regeeringsmeel in natura bij de bakkers te .doen opnemen, teneinde eventueele verschillen tenet den admini- stratieven voorraad te kunnen constatee- ren. Op den voet van deze opname zal dan met de bakkers kunnen worden af gerekend. Ik verzoek u een overzicht van dit onderzoek vóór 1 Maart in .te zen den bij het Rijksbureau voor de Dïstri- butie yan Graan en .Meel. Tevens Zullen van dien datum alle verklaringen om trent de aan 'de meelhandelaren afgele verde hoeveelheden meel, als bedoeld in mijn circulaire van 22 Juni 1915, voor zoover deze nog niet door u ziijn inge diend, aan bovenbedoeld bureau inge zonden moeten worden, terwijl het be drag, dat uw gemeente uit dien hoofde aan het Rijk verschuldigd is, gestort moet worden bij dein rijksbetaalmeester. Ik wensch voorts onder uwe aandacht te brengen, dat de afrekening voor het pngebuilde meel 'in het vervolg zal ge- schreden op dezelfde wijze als deze tot pp heden plaats vond. De meelfabrikanten en molenaars zul len derhalve van de bakkers den lagen meelprijs ontvangen, terwijl zij den toe slag volgens de bepaalde regeling bij het Rijk kunnen declareeren. öp pagina 4 vindt de lezer de beperkte dienstregeling op de Zeeuwsche spoorlijn van 8 Januari j.l. De Prov. stoomboot/dienst op do Oosterschelde is voorloopig geheel ge staakt wegens ijsgang. De Provinciale Stoombootdionst op de i Westerse helde wordt op de lijnen .VlissingenBreskens en VlissingenTer- neuzen uitgeoefend met raderbooten; op laatst genoemden lijn. ondervinden deze booten zooveel last van den ijsgang en ontstaat liet gevaar, dat do bladen der raderen stuk gaan, dat deze dienst thans met schroefbouten wordt uitgeoefend. iWoensdag had do laatste raderboot, die van Terneuzen vertrok, een kwartier werk ïmi de haven uit te komen. Middelburg De mosselhandel neemt to Middelburg toe, niet alleen worden er mosselen aangevoerd voor de aldaar op- richte kokerij, maar ook werden er ver leden week 4000 tan aangevoerd, die verder per spoor worden verzonden, voor namelijk naar Amsterdam en Harlingen. Contracten zijn afgesloten, waardoor, na dat de ijsgang geen belemmering meer is, geregelde aanvoer verzekerd is. Goes. Heden herdenkt de heer J. M Verburg den dag, waarop hij voor 25 jaar op het kantoor der firma Fransen van de Putte Zoon alhier, in dienst trad. De jubilaris ontving van de zijde van patroons en collega's hartelijke bewijzen van belangstelling. Onze stad telt heden nog een jubi- stoffeerder, herdenkt n 1. den dag, waarop hij voor 25 jaar bij den heer F. Boone in dienst kwam. Ook' voor dezen jubilaris ging de dag van lieden niet geheel onop gemerkt voorbij. Hij ontving zoowel van de zijde van zijn patroon, als van zlijln kennjssen menig blijk van belangstelling. Dinsdagavond vergaderde alhier de bouwvereeniging „Helpt u Zelvcn". Uil de rekening van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten hadden bedra gen f 15.409.22i/2, de uitgaven f 15.402.98 Op 31 December 1915 waren aan uit gezette gelden f2769.77 belegd. In 1910 Werd tijdelijk' door de leden belegd f4208.17. Hiervan werd opgenomen f5744.12, zoodat 31 Dec. 1916 was be logd f 1233.79. De vereeniging telt 190 leden. Als bestuursleden werden herkozen de heeren P. Non/nekes, Joh. de Jonge, C. Kooman, J. P. Kousemaker. Daarna werd het 50-jarig bestaan der vereeniging besproken en besloten dit feest te herdenken. Een commissie voor feestviering werd benoemd. (M. Ct.) Kloetinge. In do gisteren gehouden ge meenteraadsvergadering werd vastgesteld de instructie van den secretaris, bene vens de uren van openstelling voor hot bureau van den burgerlijken stand. Het bureau zal open zijn iedcren werkdag vanaf half 10 tot dos middags 12.30 uur; volgen er op een Zondag twee Christe lijke feestdagen, dan des middags van den tweeden Christelijken feestdag. Aan het verzoek van inwoners uit de Groo hm gasaanleg kan niet worden vol daan. Volgens (het contract, aangegaan met Goes, zou de Groe een gasverbruik van ruim 80000 M3. per jaar moeien garan deeren, waaruit zou volgen dat ieder ge zin ih de Groe jaarlijks ongeveer f 150 zou te betalen hebben voor gasverbruik. Alleen wanneer 's Gravenpolder een con tract sloot met de gasfabriek te Goes zou de Groe van gas kunnen worden voorzien. Herziening salarissen onderwijzend per soneel wordt aangehouden tot een vol gende vergadering. Het contract met „Eigen Hulp" betref fende lijkkoets wordt in dier voege ge wijzigd, dat voor do grootere afstanden f 2 per keer meer zal worden betaald. Nadat nog besloten werd, om op een salaris van f 10 per maand, iemand te benoemen als hoofd van het distributie bedrijf, wordt "de vergadering gesloten. Heinkenszand. Gisterenmiddag werd ook hier ijs feest gehouden. Er werd op 3 verschillende banen gereden t.w.le baan voor minvermogenden om ham, worst en spek; 2e baan voor jongens van 815 jaar om kunstvoorwerpen, inleg geld 25 cent en 3e baan voor jongens en mannen boven 15 jaar om kunstvoor werpen, inleggeld 50 cent. Op de le baan werd de ham zijnde de le prijs, gewonnen door H. v. d. Dorpel, de overigen verwierven allen spek en worst. Op de 2e baan behaalde H. Vertriest de eerste C. Moelker de tweede en H. v. d. Dorpel de derde prijs. No. 1 Op de 3e baan was G. Beaufort, no. 2 F. van Baaien en no. 3 G. Kriste- lijn. Het ijsfeest mag in alle opzichten goed geslaagd heeten. Rilland-B,ïth. Gisterenavond hield do Boml van Varkenshouders D. E. L. z'n jaarvergadering. Uil hot verslag van den pennangro. bleek, dat dit jaar was ont vangen f356.56; in kas was een saldo van f 404.661/2, dus totaal een bedrag van f 761.221/2, terwijl de uitgaven bedroegen f 200.93, zoodat in kas is een bedrag van f560.93. De pftredende bestuursle den L. v. 'vVeale, E. Tange, Jobs. Wal raven, M. Walraven en G. v. d. Griek werden hei-kozen. Op voorstel van den heer Deensen werd besloten, nu de toe stand der kas gunstig is, de donateurs te bedanken. Wissenkerke. Dinsdag is hier op de baan in de kuip van den Thoornpolder ijsfeest gehouden. De uitslag der wed strijden is, blijkens de M. C., als volgt: Ringrijden voor jongens van 10 tot 12 jaar: Ms. v. Hee, Maarten Stokman, L. v. d. Maas, C. Swenne, en D. v. Halst. Id. yoor jongens van 12 tot 14 jaar: Ant. Kramer, M. van Halst, Lev. Kete laar, A. de Looff en J. Swenne. Id. voor volwassenenTh. Wolse, H. Kramer Jr., P. Priester, N. 'D. v. d. Heijde, Arie Markusse, Adr. Swenne, St. v..Dam me, W,. Versluis, Jak. Kramer, G. Ver burg. bi. voor meisjes van 10 tot 12 jaar: Ma. v. d. Heijde, Ad. Verburg Ad. ld. voor meisjes van 12 tot 14 jaar: Aartje Swenne, Jo jWol-se. ld. voor oudere: mejn. P. C. v. d. Hoek, Jac. Krijger, Tan. den Boer en Joh. Van Damme. Hardrijden voor jongens van 12 tot 14 jaarJoh. Swenne. ld. voor mannen: A. C. Swenne, C. Verburg, 'N. D. v. d. Heijde en P. 34. den Boer. Schoonrijden voor paren: P. v. Damme en inej. M. Flip.se, A. C. Swenne met mej. J. A. Swenne, Marc. Heijboer me* inej. Ca. Heijboer, G. Breus Lz. met mej. P. Verburg, A. D. Verburg miet mej. Aartje Verburg, W. J. v. d. Berge inet echtgenoot©. Ld. voor mannen: Jac. do Kam Jacz., A. C. Swenne, Jak. Marcu.sse Abz., Mare. Heijboer. Id. voor damés: J. A. Swenne, T. don Boer en Joh. van Damme. De schooljeugd beneden 10 jaar ont ving bons voor chocolademelk en kwatta. Souburg- Woensdagmiddag vergaderue de gemeenteraad. Afwezig dlir. Job-se. De voorzitter opende de eerste zitting mot den lodei geluk in het nieuwe jaar voor henzelf en hunne gezinnen. Hij hoopte, dat we mogen samenwerken in het belang van Souburg. Voor kennisgeving wonden do volgende stukken aangenomen: le. Een schrijven van do nieuwjaars- com'missie, voorz. dhr. A. Pieterse, se cretaris fllir. W. yt. Verkroost. Aan .65 behoeftige perstenen is een bedrag per bon uitgereikt. 2e. Goedgekeurd raads- 1 ie sluit aangaan geldleaning. 3e.- Goedge keurde regeling jaarwedden wethouders. Vervolgens wordt goedgekeurd eene wij ziging in de bogrooting 1916 in verband met de 2 geldleeningen van f 5000 en f 1000. In behandeling komt eon adres vereen. „Het Groene Kruis," waarin ge zégd werd, dat een paar koor tot den ambtenaar van den burgerlijken stand het verzoek was gericht om bij elk 'hu welijk een boekje over zuigelingverple- ging af te geven, doch Zulks meestal niet plaats heeft. Aan don, Raad wordt ver zocht zijn invloed aan te wonden. De voorz. zegt, dat de Raad onbevoegd is zich daarmede in te laten. De ambtenaar is ülleen verantwoording schuldig aan den officier van justitie. I>hr. Arondsa zegt, dat hem was opgedragen, als be stuurslid van het Groene Kruis, aan den heer secretaris tc vragen de hoekjes to geven. Hij, heeft dit gedaan, stems is een boekje gegeven. Heeft de Raad er niets! ,over te zeggen, dan is' de zaak afgedaan. Do voorz. stelt voor het aires voor ken nisgeving aan te nemen. Dhr. "de Keijzer verklaart ziich hiertegen. Het adres is op zegel, daarom acht hij een antwoord gewenscht. De voorz. stelt nu voor te antwoorden, dat de Raad onbevoegd is zich daarover uit te sproken, miaar 'dat bijl vriendschappelijk overleg met den ambtenaar beter resultaat kan worden verkregen. Dit wordt aangenomen. Hierop komt in behandeling oen adres van de neringdoenden om het sluitingsuur om 8 uur verplicht te stellen en Zaterdags tot 10 uur de winkels open. te.. houden. Burgem. en wethouders stellen voor 'dit verzoek in te willigen. Aangenomen mot 7 tegen 3 stemmen, die der heeren Pie terse, Cijsoiuw en do Keijzer. Vervolgens wordt behandeld een adres van 'liet locomotief personeel om het belastbaar inkomen met f 200 lo verminderen. Het Dag. Best. stelt voor, afwijzend te be schikken. I>hr. Ilolthuijzen stolt voor het inkomen met f 100 te verminderen. Hij vindt in liet adres wel iets billijks, maar hetgeen adressanten minder betalen, moet verhaald worden op hen, die hooger inkomen hebben dan locomotiefpersoncol. Het voorstel van het Dag. Best. wordt aangenomen. Tegen dhrn. 1 "ieterse en Ilolthuijzen. Vervolgens stellen Burgem. en Wcth. voor, om op het voorstel be treffende progressieve inkomstenbelasting niet in te gaan. Zij achten het niet in het belang dor gemeente. Dhr. de Keijzor zegthij isi er ©en voorstander van. Daar om is hij op onderzoek uitgegaan. Op een gemeente in Zuid-Bevel and is) doz/o zaak 15 jaar in werking en werkt daar zeer goed. Om echter op Souburg de mindere klasse te verlichten, zou, men het tekort op 90 ingezetenen moeten .ver halen; dit zou niet goed werken, daarom kan hij zich met het voorstel van het Dag. Best. vereenigen. Met algemeen© stemmen aangenomen. Een adres der werklieden vereenigingen, waarin zij hunne teleurstelling uitspre ken over de slechte samenwerking lus- schen het Dag. Best. en de levensmid- delencommissie wordt met 7 stemmen voor kennisgeving aangenomen. Dhrn. S. de Pagter, Aremise en Pieterse zijn voor behandeling. Verder wordt aangenomen de telefoon op de secretarie aan Je leg gen. Ook deelt de voorz. mede, dat het Dag. Best. genoodzaakt is geweest een tijdelijk ambtenaar in dienst te stellen voor het uitvoeren der distributiewet. Deze ambtenaar zal f 10 per week ont vangen. De llagd "keurt zulks goed. De heer Holthuij'zen zegt als Voor stander, inzonderheid van het openhaar onderwijs' niet te kunnen begrijpen, dat er niet genoeg brandstof voor de open bare school is. Hij vindt hel treurig, dat deze school alweer de dupe Is. liet is een groot schandaal, dat het openbaar onderwijs door de nalatigheid van Burg. en Weth. alweter vertrapt wordt. Dhr. Daniëlse is zulke uitdrukkingen van Jeu lieer Holthuijzen wel gewoon en verde digt het Dag. "Bestuur. Dhr. do Koijzer zegt, dat de heer Holthuijzen wel oen weinig gelijk heeft. Het Dag. Bestuur doet wel zijn bost, maar het is te 'laat. Reeds vóór den winter had men voor voldoenden voorraad moeten zorgen. Dhr. Visiser wil hel schoollokaal "der openbare school piet langer voor can- tine afstaan. De yoorz. wil' afwachten. Venter maakt hij aanmerking, dat in de laatste vergadering hot dankgebed niet is uitgesproken. Er is besloten, wanneer er niets' is te doen, toch te vergaderen om Te danken, lie voorz. meent, dat zulks niet kan ca wil onderzoek instel len. Dhr. de Keijzer zou dit niet doen, .maar geeft het Dag. Bestuur den raad zoo nauwkeurig mogelijk te rekenen tnet de laatste vergadering en zoo dit niet kan in de voorlaatste vergadering, te danken. De voorz. belooft dit en zegt niet tegen het dankgebed te 'zij ft. Dhr. Arend se wijst op de door de militairen stuk gereden stoenen pp hot Oranjoplein. Ilicrna wordt de vergadering gesloten. Oostkapelle. De Stct. no. 26 bevat de statuten van de Landbouwverecniging „Algemeen Belang" voor Oostkapelle en andere gemeenten in Walcheren, geves tigd alhier. Stavenisse. In de gist r gehouden raads zitting werd besloten, naar aanleiding van een nader ingekomen schrijven van de N. V. „Spoorweg Tholen—W. N.-Brabant" 11 i et terug te komen op het vroeger geno men besluit, waarbij verklaard werd, dat er geen termen bestaan voor cenige storting op1 aandeelen, zoolang gr geen definitief plan is. Tevens deelde de voor zitter in die vergadering m-ede, dat er gisteren tc Sclierpenisse een bijeenkomst plaats vond van vertegenwoordigers der betrokken gemeenten en polders, waarbij alleen afwezig waren de betrokkenen uit Oud-Vossemeer en dat alle aanwezigen op één na storting1 ongcwenscht achtten, terwijl men de wenschelijkheid uitsprak, dat eerst het jongezegde plan zou wor den gereed gemaakt en toegezonden. Begunstigd door prachtig winterweer werd hier gisteren een wedstrijd in het ringsteken gehouden, waarvoor een vrij groot aantal deelnemers en deelneemsters zich hadden aangemeld en die door zeer veel menschen werd bijgewoond. Vooi de deelnemers waren 11 en voor de deel neemsters 6 prijzen beschikbaar gesteld. Van de deelnemers behaalden de eerste drie prijzen L. Lemson, C. Dane en J. Wolf en van de deelneemsters A. van der Kleijn, M. Broodman en J. van der Kieijn. Eiland Thol»c. Tol vóór een paar we ken geleden konden we hier petroleum naar goedvinden verkrijgen. Maar thans begint ze kwaadkrijgs te worden. Ze wordt in beperkte hoeveelheid aange voerd, zoodat de verkoopers ze in slechts kleine hoeveelheden kunnen lei-eren. Vooral op het platteland, waar petroleum het eenige verlichtingsmiddel is, *ïs hot een zeer groot ongerief. Brouwershaven. We lezen in de M. Ct.Het 9-jarig zoontje van den land bouwer J. v. d. Velde te Duivendijke, dat te Brouwershaven de school bezoekt, is tijdens de school uit was, naar het ijs gegaan, met het gevolg, dat de knaap er is njoorgezakt pn verdronken. Niette genstaande herhaalde pogingen, mocht het helaas niet baton, de levensgeesten op te wekken. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor Hasselt, door B. Bate- Jaan to De Bilt; voor Loon op Zand, door 'A. H. J. G. v. Voorthuizen te Zeg veld. Aan de Zeevaartschool te Vlissingen is geslaagd voor derde stuurman (afd. B) S. Auor te Middelburg. Geslaagd voor derden stuurman (af- deeling B) S. C. Abrahamse to St. Lau rens, leerling der Zeevaartschool te Vlis singen. Benoemd tot onderwijzer te St. Phi- lipsland de heer S. van Weole van Krab- bondijke, tijdelijk 'te Goes. Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te Aalsmeer (Oosteinde) mej. E. Hoek te Zaamslag. De gemeenteraad van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde heeft be sloten de openbare lagere school te Molk- werum op te heffen. Er zijn op het oogen- blik 10 leerlingen. De raad van Wymbritseradeel heeft met 12 tegen 3 stemmen afwijzend be schikt op een adres van bewoners van Wolsum om aan de openbare school al daar ,waar' 3 leerkrachten in één lo kaal moeten werken, een lokaal bij te bouwen. Het aantal leerlingen van deze school bedraagt 37 en met 1 April stijgt dit getal vrijzeker tot ten minste 41. Eenb ij zonderest 1* af. De kan tonrechter te Middelburg heeft vernietigd het verstek-vonnis doch alleen voor zoo veel de straf betreft, den 25 November gewezen tegen G. van S. te Vlissingen, wegens dronkenschap veroordeeld, bij vierde herhaling veroordeeld tot 3 dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerk inrichting voor den tijd van zes maan den en beklaagde opnieuw rechtdoend veroordeeld tot 3 dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerkinrichting voor den tijd van zes maanden, met bevel dat de straf niet zal worden ondergaan, ten zij later anders mocht worden gelast op grond, dat de veroordeelde zich vóór het einde van den proeftijd van een jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig ge maakt of gedurende dien proeftijd niet heeft nageleefd de navolgende bijzondere voorwaarden: 1. dat hij gedurende den proeftijd bij de Nationale Christen-Ge- heelonthoudersvereeniging, afdeeling Vlis singen, aangesloten blijve; 2. dat hij ge durende den proeftijd niet "betrede een localiteit, alwaar alcoholhoudende dran ken worden verkocht, geschonken, toe gediend of verstrekt. Broekhuys contra Post hu- ma. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft arrest gewezen tegen W. H- Broek huys, journalist te Rotterdam, door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f200 boete of 40 dagen "hechtenis wegens bc- leediging van den minister van Land bouw. in het weekblad „llandclsprotec- tor", van welk blad bekl. redacteur is. Het vonnis werd vernietjgd alleen voor wat de aan bekl. opgelegde straf be treft en bekl. veroordeeld tot 2 maan den gevangenisstraf, overeenkomstig den eisch van den procureur-generaal. Het Gerechtshof te 's-Oravenhage heeft arrest gewezen inzake J. v. S-, visscher te Zierikzee, door de rechtbank; aldaar veroordeeld tot 3 maanden gevan- genisistiaf twegetns boleediging van oen veldwachter en een visscherij-overtreding. Het vonnis werd vernietigd en bekl. ver oordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf met ontzegging van hot recht 0111 te vis- schen met acte of consent voor den tijd van 3 jaren on met verbeurdverklaring van het in beislag genomen vischtnig. Gisteren is behandeld het appèl inge steld door het 0. M. bij de rechtbank} te Zierikzee tegen ,het vonnis van dio rechtbank, waarbij F. E., een 29-jarigct landbouwersknecht uit België, gevlucht en wonende thans te Haamstede, werd veroordeeld tot 6 jaren gevangenisstraf wegens doodslag gepleegd op 9 October, op Anna -Jacoha Speelman, de dochter van den landbouwer in wiens dionst hij was én bij wien hij inwoonde. Re offi cier van justitie bad 15 jaren gevan genisstraf tegen bekl. gcëischt wegens moord. Na liet hoeren van de ouders en een. broer van het vermoorde meisje, nam de procureur-generaal requisitoir en wees daarbij op de groote sensatie, die do mooTd allerwege in den lande gewekt had. Herinnerende aan de versehrikkxdijjkio wijze, waarop het meisje als het ware is geslacht, verwonderde spreker zuch over het vonnis van de rechtbank te Zierikzee, waarbij bekl. veroordeeld werd tot slechts 6 jaren gevangenisstraf, we gens doodslag met vrijspraak van "don voorbedachten rade. Het verweer voor bekl. is voor spr. onaannemelijk. Voor een onderzoek- naar do geestvermogens van bekl. acht spr. hier geen reden aanwezig en roquiroert schuldig verklaring aan moord en vor- oordecling van bëfcl. lot 12 jaren ge vangenisstraf. Mr. van Waveren uit 's-Gravenhage pleitte verzachtende omstandigheden en betwistte dat hier een moord is bedre ven, daar van voorbedacht© rade niet gebleken is. PI. verzocht dus veroordee-- ling wegens doodslag. Uitspraak 12 Februari a.s. De bekende firma D. J. van der Have te Kapelle heeft haar Voorjaars prijscourant voor landbouwzaden verzon den. Ze bevat prijzen van tal van gras- en klaverzaden, zaden voor groonvoeder en groen-bemosting, enz., benevens toe lichting omtrent gebruikswaarde, schade lijke onzuiverheid, enz., en mededoelingon over aanleg van weilanden. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Do lage trac tementen van de Geref. Predikanten en de Predikantennood. Geachte Redactie, Vergun mij voor onderstaande regels een plaatsje in uw blad. Over de lage tractementen der predi kanten is reeds veel geschreven en met name in ,;De Nederlander", welk blad reeds zoo welwillend was een ingezonden stuk van mij over bovenstaand onderwerp te plaatsen, zijn verschillende aangrijpen de gebeurtenissen en nuchtere feiten me degedeeld, die velen verbaasd zullen heb ben. Het was in.i. ©enerzijds wel eena goed, dat de sluier werd opgelicht en de buitenstaander ook eens eon kijkje kon nemen in het inwendige van verschil lende Geref. Pastories en toestanden zag Moot ge'egd, waarvan men nooit of slechts bij geruchte iels had gehoord. Anderzijds deed het weldaJig aan een stuk te lezen van een Herv. predikant, zie „De Neder lander" van 23 December 1916, die ook over bovenstaand onderwerp schrijft, doch die staande in het geloof, ons toeroept alle dingen komen van den Vader tot ons. Vélen zullen gedacht hebben: mocht iets van dat rotsvaste geloof op mij af stralen. Niettegenstaande al dat geschrijf hoorde men slechts te hooi en te gras van trac- tements-verhooging. Zouden dan al deze stukken zoo weinig invloed op de men- schen uitoefenen en de menschen niet eens wakker schudden uit hun lauwheid. Doel van dit ingezonden stuk is do vraag te stellen, zou de oprichting van een fonds tot verbetering der tractementen van do Geref. predikanten voor ons geen resultaten kunnen hebben, gelijk de broe ders in de Herv. Kerk reeds gedaan heb ben. Indien hiertoe eens stemmen op gingen! Want m.-i. houdt verbetering van trac tementen in verminde-ring van liet aantal vacatures, want het is algemeen bekend, dal door d© lage tractementen vele jon gelieden worden afgeschrikt. "Wie wl' voor do oprichting van een fomds adhaeeic be tuigen? Voor berichten huud ik mij aan bevalen. U dankzeggend voor de verleende plaatsruimte. v Hoogachtend, HERMAN POST. Amsterdam, Fred. Ilendr. Plantsoen 6- dg Convert ,,De Standaard" driestart: Van zelf is er geen sprake van, dut Dr. Kuypor het ('enlralen Convent IK' I maar zou kunnen bijwonen. Hy is nog altoos gebonden. Toch konit 'took niettemin deed wat geheel afgezien van de zaken voortgang Door heel onze pa tralen-Convent voor| Onze politieke inzicl dat er in geen geva den. En bovendien, bel niet onvervuld blijf Hot ïs nu slechts mand benoemen zall vergadering zelve gf men, dat hij 'tVoor| Dat kan best. Zoo men onver laat afloopen, en do telegraaf. Haar vadc singen schrijft lined Kien we een voor.-l die ons wachten daten, na deze sch-J een scheiding, die hun geliefden zulle I Niemand houdt l| geinterneorel soldaal vaJlig bij de naa Belgische kleinen en ontstuimig in dJ Dezen morgen I meersch, beheerde! waar tc Vlissingeq ondergebracht zijn, roepen. llalloh, wie Meneer, ik terneerde te Amer.-J dat er bij u Belgisq schien is 't mijne De heer Vermoei delijk te informeel De kleinen iv/uer Is er bij u L vroeg de beheerde! Ik heet zoo, al Is uw vade| Ja meneer. Kom_eens ga •eens met je vaden Verwonderd golaJ legenheid toen ze <J Jefoontoestel stondl Meneer, riep I nu kunt ge met is hier. Het meisje begre -den hoorn aan 't j kijken. Zeg nu maa haar helper. Dag vaderklou En dadelijk vloo] gelaat. Het kind jaar voor 'teerst hoonl. Ze begreep I een woinder, maar| En dan vertefde wel was en vroed komen bezoeken. De boer Vermeel Hebt gij uw kif Ja, hoorde II Ginds in de cel J een vader van onll Een O.-W.e r| vertellen, dat er te is, die aan de 1.600.000 gld. zal koopman "heeft du in de wacht geslc Smokkelo; dant in Zeeuwsch- oog op den simokk. ma 6 uur des avail Kanaal Sluis— Bruf ■tien ti neer mogen weid het ijs door De oudste| '87-jarige heer W. ven borgen heeft te- ontslag gevraagd al fechtbank te BrelaX Op genoemden dat] vuld. Spionnagw wonende Bezuiden ll die daar kort gelet] liet vóór eenige dl motor uit de garaf woonhuis overbreng het in het nieuwe een af- en aan-gelo| electrische leiding Die motor ml dat draad ook, datf nieuwe leiding, dieL dan 't feit nog dr| dame veel Duitsch te de achterdocht den. De motor werl kanon gehouden, hl dxaad. Men gaf hc| aan, en dezer dag] bewoonster van lid bezoek van een pari bet kanon kwam el Zij heeft het bef tuurlijk in het ml nomen. Ze vond I heel vermakelijk, et] &en er achteraf al f ken. Maar een vrij tinnen vrees bij de geval toch zeker. L*nge af.si ®chaats. Zoodral teinteron dan één J d«re nationale raa f _rcn' Lten begint jl

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 2