ns. Weiland, CHEIDINS No. 39 Maandag 15 November 1915 30e Jaargang ;kx, Oen Haag. AT IS. EE's iddelen. |.35, na postwissel De Groofe Oorlog. i NOTULEN bo. arden vaten roppels. tg te koop, gember 1915, inbieden jeelen flM .0.06 Kortgene en Veere. Feuilleton. Meülandsche couranten en Tijd schriften in de Vereenigde Staten. schijnt bij den 5CH Jbz'n. fe Kerkgenootschap Ulrum geteekend idsvergadering lenen linie! gedrukt.) >ii op de serie IN levens- geschetst, oare document :rd den laatsten alen door de ge- langrijke werk. naar eenigszins meeleeft moet en aanschaffen. voorwaarden den boekli. of oming van, en ter enza. andelsmerk. voor Nederland en 1 in het 7e Tiend- Middelburg, maakt It. 69, 3e lid der Iblad no. 222), dat f vermelden datum ll van art. 53 dier ïs bij geadviseerden een afschrift van Jreeren schadeloos- in tiendrenten, be telfde wet, vastge- den Minister van Jrt 1910, no. 78, G. |ng van art. 70, schadeloosstelling 1st bij den aanvang pnde bp die, waarin elde staat is opge- latum een uittreksel pdere gemeente af- temeentebestuur is tr secretarie aldaar 1 kosteloos dooreen tden geraadpleegd. Itober 1915 jlen in den Boehoek, aber 1915. Secretaris, P. DIELEMAN. jeelen, te betaling hoefje van dhr. |den Langeweg te rien de aanwijzing in voor elk perceel feveren bij Notaris te 's-Gravenpoldor, Ier sns. LOEFF zal 10 uur, te Wesi- lehuis van Van der en W. Souburg"®" lenlijke grootte van g. 57 r.), toebehoo- van wijlen den heeir tegen f 0.20 (voor -erkrijgbaar met in- bre van den Notaris Uitgave van de Ksaml, Venn. LUCTOR ET EME3ÏGO gevestigd te Goes. Hoofdbureau te Goes. LAWSC VORSTSTRAAT 2J9. Bureau te Middelburg: FtRIMA F. P. DHUIJ - L. BURG, Drukkers: O'osifcerfoaan te Cokitre Goes. VERSCHIJNT ELKEN WERKOAO. Abonnementsprijs Per 3 maanden fr. p. post Losse nummers Prijs dor Advortentien 15 regels ƒ0.50, iedere regel meer 10 ct 3-maal plaatsing wordt 2-maal berekend. Bij abonnement voordeelige voorwaarden. Familieberichten van 110 regels f l. iedere regel meer 10 ct. W/iiji zoeken voor Kortgene en voor Veere actieve Berichtgevers. Red. „De Zeeuw". Etw schild voor de zwakken. De beer C. Smeenk, de geleerde, ijve rige redacteur van „Patrimonium", schreef in zijn blad een lange reeks artikelen onder het opschrift ,,Niet individualis tisch". Deze reeks was veel te lang om ze geregeld te volgen, bij te houden, te begrijpen en te verwerken. Doch nu stelt de heer Smeenk bij het Centraal Bureau van Patrimonium te Arnhem, en natuur lijk ook bij den boekhandel, deze artike lenreeks in brochure-vorm verkrijgbaar. Hiermee verricht hij een goed werk, want het door hem behandelde onder werp is hoogst belangrijk. Het betreft de Chr. vakorganisatie. Hij schreef deze artikelen naar aanleiding van een doör prof. Fabius anderhalf jaar geleden in •diens hoogst lezens- en besprekfeixswaar- dige S.iudiën en Schetsen gemaakte ■opmerking in betrekking tot werkstakin gen, waarbij den werkman het gevaar bedreigt dat bestuurders van vakorganisa ties zich tusschen patroon en werkman plaatsen, of ook wel den werkman tot staken aanzetten om hem in de gelegen heid te stellen te zien hoe zij, de leiders namelijk der vakorganisatie, zich van hun door den werkman betaalde taak kwij ten -om den werkman de vruchten te doen plukken van hetgeen hij voor de •organisatie heeft gestort. In 'haar algemeenheid was de opmer king' van prof. F. niet geheel juist. Daarom begroeten wij deze goed ge- argumenteerde tegenspraak van den heer Smesok met genoegen, en bevelen haar algemeen ter lezing en bespreking aan. Ëfknopt overzicht van dan toestand. Van je vrienden moet je het maai' hebben Aldus een gebruikelijk gezegde, waar mede men te kennen wil geven, dat in tijde® van nood niet op hulp van vrien den" gerekend moet worden; sterker nog, dat de „vrienden" dikwijls in staat zijn ons een leelijken poets te bakken. Als de Serviër dit spreekwooid kent, of dat van „vrienden in den nood", dan zal hij er ongetwijfeld aan denken. Want het verwijt aan het adres van de entente- mogendheden, dat him hulp te laat is gekomen, is alleszins gerechtvaardigd. Wat hebben de Fransch-Engelsche hulp troepen tot dusverre eigenlijk ter onder steuning van hun bedreigden bondgenoot verricht Weliswaar zijn zij er in geslaagd Veles, lln „Neexdandia" komt volgend artikel ,vooj Dr. A. Kuyper geeft in zijn Varia Americana op bladz. 19 -en 20 ©ene lijst van bladen en tijdschriften, die in ■onzie Vereenigde Staten verschenen ten tijde van zijn bezoek. De lijst is vrij mager wat bijzonderheden aangaat. Sounmige der genoemde bladen zijn niet ilanger i'n het land der levenden, zoodat de opgave nieit 'meer „up-to-dato" is. Daarenboven wordt er geen© rekening gehouden -met het ver leden. Reden waarom wij hier e-ene po ging wagen een historisch verslag te le veren van de periodieke tNederlandsche pers in Noord-Amerika. Ons artikel loopt over de laatste vijf en Nestig' jaren, en .dekt wat er in deze lijn gedaan is geworden door en voor de emigratie van de vorige eeuw. Het oude geslacht dat in 1600 en 1700 hier kwam;, heeft wel boeken uitgegeven in de taal der vaderen, maar geene couranten of tijdschriften. De vader der Nederlandsche journa listiek in de Ver. Staten is de heer Jacoh OuiniiSj die enkele jaren geleden op hoo- gen leeftijd ia Grand Rapids overleed. Tus- sohem 1840 en 1850 -vestigde hij zich! in den staat Wisconsin. In het oude vader land had hij blijkbaar een goede opvoeding ontvangen, wat hieruit blijiklt, dat hij ge durende zékeren tijd periodieken redigeer de in niet tuinder dan drie talen. Zijta eersla poging om' de Nederlandsche be- •wcsness van Amerika met een weekblad oftewel Krupulu, enkele malen niet te heroveren, doch een meer positief suc ces kan nog niet worden geboekt. Het is trouwens in 't geheel niet be kend hoe groot de troepenmacht is, welke in het zuiden van Macedonië is gecon centreerd. Weliswaar heeft de komst der geal lieerden bewerkt, dat. der Bulgaren op- marsch gestuit is ze nestelen zich nu al meer en meer in hun stellingen, zonder zich te laten verjagen de Ser viërs zijn nochtans niet meer te redden, opgesloten als ze zijn door de van drie zijden oprukkende vijanden. Hun taak, om te heroveren wat ver overd werd, is daardoor steeds moeilijker geworden. Een snel optreden had veel kunnen verhoeden, doch de Serviërs waren slechts bij machte de vernietiging hunner legers te voorkomen en den opmarsch van den vijand een weinig 'te vertragen. De hulp der .Entente heeft te lang op zich doen wachten; (het schijnt, dat niet alleen do diplomaten, doch ook de Generale Sta ven der Geallieerden door het snelle op treden der Centrale mogendheden en Bul garije ten zeerste zijn verrast. Althans ze trekken een gezicht alsof zc verrast zijn. De Serviërs denken intusschen: van je vrienden moet je het maar hebben! Behalve veel ammunitie hebben de vij anden te .Nisj ook andersoortigen buit be haald, ten koste van de arme Serviërs. Zoo verneemt een Duilsch blad uit So fia, dat de Bulgaren in Nisj het grootste deel der archieven van het Servische Mi nisterie van Buitenlandsche Zaken hebben buitgemaakt; zoo ook het door den Paus en Koning Peter geteekende concordaat. Bovendien heeft men tal van andere do cumenten gevonden, waaronder archief stukken van het Ministerie van Oorlog en der universiteit en de bibliotheek van den Koning. Een deel van 'sKonings cor respondentie, dat begraven was, werd. ook ontjdekt. Zal Italië toch nog meedoen aan den Balkanstrijd Men weet, dat de aandrang van bui ten groot is. Thans wordt gemeld, dat de organisaties te Rome en Milaan, die voor een deel neming' van Italië aan den Balkanstrijd zijn, de volgende eischen gesteld zouden hebben: onmiddellijke uitzending van een Italiaansche expeditie naar den Balkan, ten behoeve van Servië; oorlogsverkla ring aan Duitschlandhet toetreden van Italië tot de overeenkomst te Londen, om geen afzonderlijken vrede te sluiten. De Entente denkt natuurlijk: baadt het niet, dan schaadt het niet. Men beweert, dat er reeds Italiaansche transportschepen voor Üurazzo (Albanië) zijn aangekomen. Oe Ancona. Officieel bericht van den (Oostenrijk- schen marinestaf: Omtrent bet in den grond boren van te dienen bestond in de uitgave van het Sheboygan Nieuwsblad, waarvan het eerste nummer gedagteekend was: 16 October 1849. Het was een nieuwsblad, gelijk de naam aanduidt, en van besohek den afmetingen, eerst slechts uit één blad bestaande. Eerst was dit blad democratisch in het politieke. Later werd het republikeinsCh. Het was betrekkelijk godsdienstig van toon. Ren paar jaren lang werd het aan gekondigd tils „eenig orgaan der Nederlan ders in Noord-Amerika". Maar het zou niet lang duren of er kwamen mededim gors. In -Sept. 1850 kwam in Allegan, nabij Holland, in den Staat Michigan De Hol lander uit, door HaWks Bassett uitge geven, eerst de helft in het Hollandscb] (het andere deel Engelsch), ,en daarna ge heel in het Nederlandsch. In 1852 werd H. Doesburg redacteur, en Holland de plaats der uitgave. Het laatste numimer verscheen 24 Dec. 1895. In den eersten tijtfl was dit blad nogal vaak in strijd gewikkeld met den leider onzer Michigan- nederzetting, Dr. A. C. van Raalte. Het sprak van hem en zijn kerkeraad als de Paus en zijne kardinalen", en in het Sheboygan Nieuwsblad Van 9 Maart 1852 lezen wij van zulke oneenig- iheden tusschen Ds. Van Raalte en de uitgevers, dat „het priesterdom zich al daar (te Holland), vertoont in al hare majesteit". De inhoud van De Hol lander werd als kettersch .verklaard. Inmiddels was de heer C. Vorst te, Holland in 1858 begonnen met de uit gave van De Paarl. Dit blad leefdei slechts twee jaren. Eer het stierf was de Holland Colony Teachers' Association, in-1859, begonnen mot de uitgave van D e Wekker, uitgegeven in het belang van liet Italiaansche stoomschip Ancona wor den, gelijk te verwachten iwas, door de vijandelijke pers even krenkende als on juiste voorspellingen verspreid. De toedracht was, in 't kort, als volgt: De duikboot loste een waarschuwingsschot voor den boeg van ,hct stoomschip, waar op dit in volle vaart de vlucht nam. Hier mee gaf het schip gevolg aan de instruc tie, hij het uitbreken ivan den oorlog aan alle Italiaansche schepen van regeerings- wege gegeven, om bij aanhouding door een vijandelijke duikboot, al naar de plaats; waar de duikboot zich bevindt, te vluch ten of de duikboot te rammen. Het vluchtende stoomschip werd dooi de duikboot vervolgd en .beschoten en stopte éérst, nadat het eenige malen was getroffen, dm het schip, waarop de grootste paniek heerschte, te verlaten, werd drie kwartier toegestaan, maar niet temin Werd slechts een deel der booten; te water gelaten en bezet en wel hoofd zakelijk door loden van de bemaning, die met de eerste booten snel wegroeiden. Een groot deel der booten, die waarschijn lijk voldoende waren om alle opvarenden op te nemen, is ..onbezet, gebleven. Nai ongeveer 50 minuten moest de duikboot voor een snel naderend vaartuig onderdui ken en torpedeerde toen liet stoomschip, dat eerst drie kwartier later zonk. Alsi daarbij veel passagiers het leven hebben verloren, ligt. de schuld uitsluitend aan de bemanning, omdat het stoomschip, in plaats van op het waarschuwingsschot, te sloppen, vluchtte en daardoor ,de duikboot dwong te schieten, en .omdat voorts de bemanning slechts aan haar eigen redding en niet aan "die der passagiers heeft 'ge dacht, ofschoon de tijd ten de middelen daartoe ruimschoots aanwezig waren. Dat de duikboot op ,de gevulde booten en m .het water liggende opvarenden heeft geschoten is een verzinsel, reeds omdat Voor een duikboot munitie veel te kost baar is. Nadat hot stoomschip had gestopt, is natuurlijk geeu schot meer afgevuurd Korte Oorlogsberichten. Naar de „Vossische Zeitung" ver neemt, is de overeenkomst tusschen de Duitsche commissie en de Bulgaarse,lie over den uitvoer van levens- en voeder middelen uit Bulgarije naar Duitschland gesloten. De Bulgaarsche regeering vindt goed, dat er zooveel wordt uitgevoerd dat er nog genoeg voor het land zelf overblijft. Het plan is om vooreerst een groote hoeveelheid mals te verzenden; de prijs is ongeveer 50 pet. hooger dan in vredestijd. Bovendien berekent de in- koopscommissie 31/2 pet. premie, die voor gemeensciappelijke oorlogsdoeleinden worden gebruikt. Uit Saloniki schrijft men, dat in Nieuw-Gr.ekenland de bezorgdheid voor een oorlcg tusschen Griekenland en Bul garije geveken is. De Grieksche en de Bulgaarsihe grenstroepen gaan tegenwoor dig zonder argwaan met elkander om. opvoeding zending onz. Ook deze uit- gaVe iduirde niet langer dan twee jaren. De V er z a m e 1 a a r was een andere poging ii Holland. Mich., om; lezers te Voorzien van deugdelijke Gereformeerde leesstof. Dit weekblad verscheen het eerst iti 862, mot J. Binnekant als uit gever. I111865 werd het opgelost in D e Hope, Ut op lieden /verschijnend als het HaUafdsch orgaan der iNederlandschl sprekende gemeenten, die beh ooien tot de Geref. Kerk, gewoonlijk „Dutch Re formed (hurch" genaamd. De Hope bestaat u; 8 bladzijden, komt elke week uit, en hndhaaft hare plaats met eere. Ten tijde der redactie van Da-s. Steffieng en Daske, muntte het jiit door goeden) Nederlandjchen stijl. Tegenwoordig blijkt het wel «ns, dat isoimmigen der schrij vers te val in hot Engelsch denken, zoo dat hun» penneVruchten niet Ivrrjl zijn van Anglifemen. Nog vér D e Verzamelaar aan het Verzameld was gegaan, werd (te Hol land een ander nog steeds bestaand weekblad in het leven 1 geroepen, D e Grond vet, in 1860 begonnen ,d oor J. Roost, ml M. Hoogesteger als redacteur. Het blad is Republibeinsch gebleven tot opi heden en is het grootste der Neder landsche Maden in de Ver. Staten, elke week vefiChijnend met van 12 tot 16 en soms 10g meer bladzijden. Ten tij© van bet redacteurschap der heeren Vrwey en Uden (Masman, werd er uitnenand Nederlandsch gebezigd jn De Gr oldwet. Hoewel het een neu traal nieifvsblad is op godsdienstig ter rein, too en de ingezonden «stukken en) andere aïikelen duidelijk, dat .verreweg de meesti lezers orthodoxe «Protestanten zijn. De W/chter is een ander weekblad in Hollail, Midi., verschijnend. Het is Naar de „Times" verneemt, is het vast het plan van de Duitschers om een lichten spoorweg door het schiereiland van den Sinai aan te leggen en het Suez- kanaal aan te vallen. Zij' rekenen er op, dat de Engelsohen daar geen loopgraven hebben aangelegd en zullen verzuimen ze bij tijds aan te leggen. Doen ze 't wel dan zou de toeleg van de Duitschers waarschijnlijk mislukken. Geducht. In het Engelsche La gerhuis heeft de onderminister van oorlog gezegd, dat bij den aanvang van den oorlog het aantal weerbare Russen op 21,400,000 werd geschat. Alsmede dat er m Engeland een niet onaanzienlijk aantal luchtschepen worden gebouwd. Mal abuis. De Cri de Paris ver telt, dat de Fransche regeering onlangs aan den opperbevelhebber van een der met Frankrijk verbonden legers dertig kruisen van het Legioen van Eer ter beschikking had gesteld, om aan zijn of ficieren uit te reiken. De generaal gaf den chef van zijn generalen staf opdracht, een lijst op te maken, die dan aan de kanselarij der orde zou worden opgezon den. Eenigen tijd later kregen een der tigtal officieren van dat leger inderdaad het Legioen van Eer, maar tot verbazing van den opperbevelhebber en den Chief van zijn staf was er geen bij van die zij had den voorgedragen. Een onderzoek bracht aan het licht, dat bij ongeluk een lijstje was opgezonden van officieren, die zich aan inenting tegen typhus moesten on derwerpen! Griekenland en de entente. Te Athene beerscht groote activiteit van den kant der diplomaten van de geallieer den en het Grieksche kabinet. Men hecht groot belang aan het onderhoud van de Engelsche, Fransche en Russische gezan ten met Skouloudis. De gezanten vragen, dat Griekenland zijn houding zal bepa len, welke het denkt aan te nemen in dien de geallieerde troepen op Grieksch grondgebied mochten wijken, en dat er geen onderscheid zal gemaakt worden tus schen geallieerden en Serviërs. Het antwoord van Griekenland is nog niet bekend, maar men meent, dat men tot een bevredigende oplossing zal ko men. Bombardement van Verona, Vijandelijke vliegmachines wierpen bom men op de Piazza Derbe in Verona, in de nabijheid, waarvan geen enkel mili tair is, doch altijd groote drukte heerscht. Daarbij werden 30 personen gedood en 48 gewond. Churchill. Churchill zal Woens dag naar zijn regiment in Frankrijk ver trekken. Uit Z u i d-A f r i k a. In een door de regeering belegde recruteeringsvergade- ring heeft Smuts meegedeeld, dat er 10.000 man Zuid-Afrikaansche troepen naar Duitsch Oost-Afrika zullen worden gezonden. De geallieerden, aldus spieker, hebben de banden vol en van Engeland het Hollandsch orgaan der iChristelijka Gereformeerde Kerk. In 1868 (begonnen door den heer A. Keizer, predikant. De stijl in dit blad -gebezigd, is gewoonlijlk) goed'Nederlandsch. Het bestaat uit 8 groo te bladzijden. t Benevens Grondwet, Hope en Wachter, verschijnt in Holland sinds 1897 'een maandblad. Do 1 Gerefor- meerde Amerikaan geheeten. Onder redactie Van enkele Chr. Geref. predikan ten tracht het wetenschappelijke lectuur te verschaffen, hoewel het zich genood zaakt zich met het oog op het ontwikke lingspeil van sommigen der lezers om stukken van populairen aard te plaatsen. Holland Mich, boogt dus (op heden' op de uitgave van een drietal Hollandsehe periodieken. Maar het was bet kerkhof Van meer bladen. Benevens ,de reeds ge noemde Voormalige couranten, Hollan der, Paarl, Wekker en Verza melaar, stierven binnen Holland's poor ten, gewoonlijk na een »zeer korten lét1 vensloop, het Gereformeerde Maandblad, Stem uit het /Wies- ten, De Heraut, (democratisch, 1901), De V o 1 kss t e m, (F r e s i 1 v e r, 1896), Ons Vaandel (1901 anti-reV., een paar jaar bestaande). De Volksstem, so cialistisch weekblad (1908 en de Voor waarts, een twee-wekelijksch tijdschrift, evenzeer socialistisch, in 1914 begonnen, en Januari 1915 gestorven. De verslage nen zijn dus Velen op het terrein dei Nederlandsche journalistiek in het oude centrum onzer nederzetting in Michigan. Grand Rapids, ook in Michigan, met een inwonertal van Nederlandsche®. .oor sprong en taal van ongeveer 30.000, heeft eVtenzeer vele Hollandsch© bladen zien) „opgaan, blinken en Verzinken'*. Toen de reeds vroeger genoemde heer Quintus in 1858 in Grand Rapids zijne kan men niet verwachten, dat hot troa- pen beschikbaar zal stellen voor veldtoch ten over de geheele wereld. Generaal Smuts zal het opperbevel op zich nemen van het contingent, dat tegen Duifcscht Oost-Afrika zal opereeren. Zuid-Afrika zaï zoo noodig 25.000 man zenden. Prins Adelbert ziek. Prima Adelbert (de tweede zoon van koning George) lijdt aan. een hardnekkige maag ziekte. Ontvlucht. Wederom is een der zeelieden van de geïnterneerde Duitsche kruisers van de Norfolk-werf ontsnapt. Nog niet! Het vredescongres, dat in December te Bern zou worden gehou den, is, bij gebrek aan deelnemers (!j, voor onbepaalden tijd uitgesteld. Het tekort over 1915 van den Griek se hen staat bedraagt 358.000.000 drach men. 1 I n g e 1 ij f d. Engeland heeft de Gil bert- en Ellice-cilanden, liggend© in dm Grooten Oceaan tusschen de Marshall- en de Fiji-eilanden, ingelijfd. In 1892 was er een Engelsch protectoraat over afge kondigd. Zij zijn gesteld onder het gezag) van den hoogen commissaris voor den Westelijken Grooten Oceaan. De Maleisch- Polynesische bevolking telt een 30,000 zie» len. Te Durazzo landen Italiaansche troepen. - Eengebed van een Fransch soldaat. In de „Figaro" komt het vol gende uittreksel van het gebed van een Fransch soldaat vooti". „Indien ik val, mijn God, dan zij dit met het gelaat naar Uw hemel -gericht en terwijl mijn slapen wor den gekleurd door zijn azuur. Dan worde mijn ziel' opgeheven door het geklank der klaroenen, die ten aanval blazen en dan! ontsluiere Gij koor mijn voor altijd gjo< sloten oogen, voor Uw kind, al het schoons dat Gij samenbracht in het Land, waar: gteen smart meer zijn zal". Een stoute onderneming). Een kléin Fransch stoomschip, met eetöf equipage van sléchts tien gewapende man nen verraste in volle zee bij het eiland) Creta een vijandel'ijken schoener, met wa penen en' munitie op weg naar Tripoli en! Wemand mét 48 Turken, waaronder elj officieren. De tien Fransche zeelieden namen' deni schoener, 'gingen er aan boord en maakten zich meester van de bemanning! en heU oorlogsmateriaal Zeventien zoons in dienst. De ParijsChe bladen melden Vader Bemand Guichard uit een dorpje in het Saone en Loire-departemient heeft voorzeker een oorlogsrecord. Zeventien van zijn zonen zijïi reeds in Franscheri dienst en gisteren is hij met zijn 18deql zoon naar de stad geweest omJ hem te dloen inschrijven voor de lichting 1917. 'Het Engelsoh© s.s. ,Sir Richard Aw- dry (1236 ton) is, .gezonken. tent opsloeg, begon hij al spoedig miefl de uitgave van de Stoompost, dat het oudste Nederlandsch blad in Grand) Rapids mag worden genoemd. Maar met der tijd stierf het, ©Venals DeLantaarnj (1876), De Vrijheidsbanier, De Stem des Volks (Prohibitie partij), De C h r isten Wrerkman, orgaan van Patrimonium, Stem men uit de Vrij0 Gemeente, onder redactie van wijlen Ds. Hugenholtz, Kerkbode, De Gids, De Getuige, De Schoolbel, de Geestelijke Wandelaar, de ïan- kee-Dutch, half Hollandsch en half Engelsch, enz. De' op heden in Grand Rapids ver schijnende Hollandsch© bladen zijn de volgende De Standaard, twee maal per week Verschijnend, een nieuwsblad, geredi geerd door den heer Visschers. Het is. in 1875 begonnen door .de heeren Van) Strien en Schram, waarvan laatstgenoem de thans de eenige eigenaar 'js. De Calvinist, waarin Getuige, Schoolbel en Gids zijn opgenomen, is een weekblad met 8 bladzijden, de richting van Dr. A. iKuyper, op politiek) en godsdienstig gebied voorstaande, en het orgaan der christelijke schoolbewegingj onder de Calvinistische Hollandea's in de Ver. Staten. De heer H. H. D. Langereis heeft de eer niet blinder dan drie periodieken te| Grand Rapids uit te (geven in het Neder landsch. Deze zijn het maandblad Het Ideaal, in Nederland gedrukt, rijk ge ïllustreerd, De Huisvriend, evenzeer een tmaandblad, streng godsdienstig vaii aard en De Hollandsch© Farmer, een vakblad voor landbouwers. (Slot .volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1915 | | pagina 1