P. A. DE LI6NY, Does. H. M. v. Brakel Hypotheek. Varkensvoer, als: een Werkpaard en Tentwagentje, een Motorrijwiel, 1200 zwarte BessenstrÉen, een aankomende Slagerslesrling een Wagenmakersbaas-kneclit, üönvLA\ii L. DUVEKOT Cz., Goes. Bij imlHfing Ie koop ol le huur: Het beste adres voor Manufacturen is dat van L. E. RiYIERE Groote Markt, hoek Gravenstraat, MiddeSburn, Woensdag 7 October 1914, RUBBER-JASSEN. RUBBER MANTELS. WATERPROOF-CAPES. Ruhrkachelkolen. Fa. Wad. M. v. d. REIT. Zure en Zoete Appelen, VERMIST een 2jarige zwarte Vaars. een lading Grove Duitsche Kachelkolen en Eierkolen. W. FAASSE, CORNs. DE REGT, Offerte gevraagd van te verpachten, Nederlandsche Staatsspoorwegen. Wilhelmina Tarwe, Eerste nabouw Engelsche Roodkaf Tarwe, Ruwarïge Essextarwe, Baardtarwe, Zeeuwsche Rogge, Petküser Rogge, Zeeuwsche Wintergerst. WOONHUIS BOUWLAND BOUWLAND EEN PONNY, H. H. BAKKERS. Te koop een Kalfvaars, vette Varkens een KALFVAARS, een groote Ponny Een Paard te koop eene Dienstbode. een Meid Beperkte Dienstregeling der Reizigerstreinen. verkoopen: Met 1 Oct. a. s. zal de laatste Cursus in Maatknippen en Naaien aanvangen. Aanmel ding ten spoedigste gewensclit. BETSY DUVEKOT, Westwal D 180, Goes. VEEVOEDER Magazijn „GROENENDRAAK". Middelburg, (afval) Vrijdag 25 Sept. Station Goes. Zaterdag 26 Station Biezelinge de Notulen van de Zomerzitting der Provinciale Staten van Zeeland, Diverse posten beschikbaar tegen le hypotheek op lande rijen. Brieven onder letter K aan het bureau van dit blad te Goes. IN LOSSING Gerstemeel, Erwtenmeel, Maismeel, Roggemeel en Gemengd voer(kpachtvoer) Bibbijkoek en Meel 10,75 Soijakoek en Meel 11,50 Lijnzaadkoekjes m. suiker 12,50 Lijnkoekschilvers 11,50 Krachtvoer (Bibbij) 10,75 KOUDEKERKE. 200 WAGONS PRIMA EETAARDAPPELEN Vraagt monsters en prijscourant. Aanbevelend, Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland", Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP TE KOOP een zoo goed ais nieuwe eikenhouten TROG en een groote BALANS met Schalen. TE KOOP TE KOOP TE KOOP Te koop gevraagd een Handknecht een Meid-Huishoudster een Dienstbode, f Vlissingenff Notaris J. C. PAAP te Vlissingen zal op 's middags 1 uur, op het hofje, bewoond door J. OELE. nabij het fort „DeRuijter" onder Ritthem, in het openbaar 5 Melkkoeien, 1 7,jarige Stier, Vaars- kalf en Stierkalf elk 3 maanden oud, vet Varken, 80 Kippen, 12 Indische Loopeenden, Varkenshok, Hooi, Mest, Snijmolen, Graan- en Meelkist, Karn en Melkgereedschappen, 2 Kruiwagens, Dakpannen, ijzeren Waterbak, Planken, Brandhout, Palen, een Brugladder, Vorken, Rieken, Zeis, Inmaakpotten en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Koopen beneden f10 contant, daarbo ven op 3 maanden, mits borgstellende. Soja Malasse koek; Bertels' koek; Lijnzaad koek; Grondnoten koek; Lljn- meel; Gersfemeel; Rijstdopmeel; Tar wezemelen; Haver- en Paardeboonen. Van heden af zijn wederom in voorraad prima grove Aanbevelend, betaalt steeds de HOOGSTE PRIJZEN voor huiden en vellen. KROETKROET gelegenheid te leveren J. F. JANSEN. Aanwijzing of inlichtingen worden vriendelijk verzocht door K. BROUWER, Grijpskerke. De Griffier der Staten van Zee land maakt bekend, dat ter Provinciale Griffie verkrijgbaar zijn bevattende tevens het stenografisch ver slag van het verhandelde, tegen f0.40, franco per post f0 60. Middelburg, 22 September 1914. De Griffier voornoemd, KRUSEMAN. 'v.h. Firma Wed. A. SMIT, Goes. Aan concurreerenden prijs V o o r t s voor Melkvee, prima Lijnkoeken Meel f 12,50 Alles per 100 Kilo vrijblijvend. voor Duitschland. Levering direct of binnen drie maanden. Br. fr. lett. B. H. T., NIJGH VAN DITMAR'S Alg. Adv.-Bur., Rotterdam. achter de buitenplaats „Duinvliet" te Aagtekerke. Zich aan te melden op Duinvliet. Koninklijke Wekelijksche Maildienst via de Kaap. Maandelijksclie dienst via het Suez-Kanaal. Nadere inlichtingen bij de Agenten LANGE DELFT I 24 MIDDELBURG. Belast zich met den AAN- en VERKOOP van EFFECTEN. Verzilvert BINNEN- en BUITENLANDSCHE COUPONS. Fourneert PANDBRIEVEN van ALLE HYPOTHEEKBANKEN. Neemt jelden In deposito met 1 dag opzegging 3'/i pCt. 1 maand id. 3s/4 pCt. 3 maanden id. 4 pCt. Ter overname of te pachten voor 7 jaar3 gemeten 5 roeden Bouwland te Serooskerke, bij de Zuidwerf en ter overname of te pachten voor 7 jaar 3 naast elkaar gelegen stukken Bouwland, elk groot 221 roeden, geheel of gedeel telijk te pachten, bij de hofstede van Jan Wisse te Zouteiande, in pacht ge weest bij Simon Hengst. AdresA. PLUIJMERS, Seissingel, Middelburg. EEN DUBBEL met Schuur, steenen Kip- en Varkenshok gelegen aan den straatweg bij den Tol te Biggekerke met groot 50 A. 70 c.A. of 380 Roeden. Voorts te huur een perceel groot 34 A 50 c.A., liggende bij Groot- Valkenisse Alles dadelijk te aanvaarden. Briefjes in te leveren en inlichtingen te bekomen vóór of op 9 October bij den bewoner en eigenaar K. JANSE Lz. TE KOOP bij I. BREEL Oostkapelle. mak in tuig, 5 a 6 jaar oud. Brieven fr. letter L a.d. Boekh. D. H. LITTOOIJ Az., Terneazen. merkEysink 1912. Brieven fr. letter N a.d. Boekh. D. H. LITTOOIJ Az., Terneuzen. AdresJ. C. VAN DAMME, Clijver- straat, Vlissingen. aan de rekeningen met October eene Meid gevraagd, bij P. CE VA AL, Bosch- zicht, Ritthem. TE KOOP GEVRAAGD van twee- tot vierhonderd pond, zoowel levend als geslacht. BEUGELINK, Mid delburg. bij de rekening. A. MEULMEESTER, Serooskerke (W.) Goliath en Lee's Prolific a 15 per 100 stuks. C. ANNOT, Oostkapelle. een geboend Boog- en een mooi geschilderd Boogkabinet voor 20 Gld., geboende Secretaire, Linnen kasten, Tafels, Kleerkist en Pluim- bedden en meer. C. SLABBER, Souburg. TE KOOP: een Uittrektafel en 2 Naai machinetafeltjes. CROIN, Vlasmarkt, Middelburg. door J. BOUER, Kruiningen. keur uit zes. waarvan twee veulendra- gend, bij J. ANDRIESSEN, Middelburg. Tegen October een gevraagd bij A. DE VISSER, Zuidvliet, Souburg. Met October gevraagd, bij JOHs. DE NOOD, Yeersche weg, Middelburg. Gevraagd terstond bij E. SINKE, Wolphaartsdijk. Gevraagd bij G. KOCH, Heinkenszand. Met 1 November gevraagd middelbaren leeftijd, bij M. EVERSDIJK, Kapelle. Op een dorp in Zeeland wordt in een Gereformeerd Doktersgezin gevraagd om 1 November a. s. in dienst te treden. Aanbiedingen onder letter W aan het bureau van dit blad te Goes. Mevrouw LENSHOEK te Kloetinge vraagt tegen 1 November e.k. Met October a. s. gevraagd, bij P. KODDE, „Noordbeek", West-Souburg. BRE DA-ROSENDAAL-VLISSINGEN EN OMGEKEERD. 175 85 171 15 173 17 TREINNUMMERS. 18 170 16 172 86 931 7.20 V. A Amsterdam O SA A. 10.55 8.50 9.53 7.40 V. 1 Amsterdam W. P.A L A. 10.35 6.05 8.28 8.45 10.36 12.59 4.33 10.44 V. Breda A. 7.11 1.30 5.15 7.05 9.01 Prinsenhage V. Liesbosch 10.56 4.15 10.56 1.16 6.50 11.08 5.05 12.59 6.33 9.11 11.19 1.25 5.16 11.10 A. Rosendaal Y. 6.45 12.48 4.49 6.22 8.35 7.27 6.09 V. Den Haag H. S. M A. 1041 8.05 11.30 3.25 7.30 V. Rotterdam D. P A. 10.45 2.30 6.25 9.40 Tr. 174 6.10 9.26 2.00 6.07 11.15 V. Rosendaal A. 6.40 11.41 3.50 6.11 8.20 6.21 2.11 6.20 V. 6.31 11.29 3.40 5.59 6.35 9.43 2.25 6.35 1132 Bergenop Zoom 6.21 11.18 3.30 5.48 7.56 6 45 2.35 6.47 Woensdrecht 6.10 11.03 3.16 5.33 6.58 2.48 7.04 Rilland-Bath 5.57 10.46 3.03 5.16 7.05 2.55 7.13 Krabbendijke 5.50 10.37 2.56 5.07 7.15 3.05 7.26 Kruiningen-Ierseke 5.41 10.24 2.46 4.54 7.22 10.13 3.12 7.33 12.03 Vlake 5.35 10.17 2.40 4.47 7.39 7.34 3.24 7.46 Kapelle-Biezelinge 5.28 10.07 2.31 4.37 7.45 10.24 3.35 7.59 12.16 Goes 5.17 9.53 2.18 4.23 7.27 7.54 3.44 8.10 's-Heer Arendskerke 5.09 9.40 2.07 4.10 8.02 3.52 8.20 Noord-Kraaijert 9.29 1.59 3,59 8.10 4.00 8.32 Arnemuiden 4.56 9.18 1.51 3.48 8.20 10.47 4.10 8.44 12.39 Middelburg 4.50 9.09 1.44 3.39 7.05 8.30 10.55 4.20 8.54 12.47 A. Y. 4.40 8.54 1.30 3.24 6.55 N.B. Alle treinen vervoeren le, 2e en 3e klasse passagiers, zonder toeslag.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1914 | | pagina 4