No, 225. 1908. NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND Donderdag 25 Juni, 22e Jaargang, CHRISTELIJK- .HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. X BE JONGEN F. F, D'HÜIJ, te Middelburg. WEST, t® Goes PRSJ5 DER ADVERTENT1ËN Binnenland. ÏEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers 0,02'. UITGAVE DER FIRMA van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 eene. Familieberichten van 1 —5 regels 50 cent, iedere regell meer 10 cent. smsmxssmtswmemsxBaBS&gszBSStBBXBSRKBLTimiiiTit BS«asaHMiranBBS£g^iBaEKB5Ban*inHtaaHBgnsxgBSEEis@s8!£ Zij, die ziek met 1 Jnli a. s. op ous blad abonneerea, ontvangen bet tot aan dien datain gratis. PROVINCIALE STATEN. Avondschool te Middelburg Van den raad van Middelburg is een adres in« komen om te beginnen met 1909 aan die. gemeente een jaarlijksohe subsidie j to verleenen van f 1000, ten behoeve van j hare avondschool voor handwerkslieden. Het is Ged. Staten gebleken, dat de plan- nen tot reorganisatie van het Vakonderwijs j te Middelburg aan het departement van j Binneniandaeba Zaken bekend zijn en dat Rijkssubsidie in uitzicht is gesteld in ver- j band met die voorgenomen reorganisatie. j Nu de Staten tea behoeve van avond- scholen voor vakonderwijs te Goes, Vlissin- j gen en Zierikzea subsidie hebben toegestaan l bestaat er reden, ook voor de school van gelijken aard te Middelburg eene bijdrage uit de provinoiale kas te verleenen. Het gevraagde bedrag komt Ged. Staten eohter te hoog voor. Blijkens de gemeenterekeningen over 19U6 bedroegen de kosten der avond vakr,obolen te Zierikzee en te Goes onderscheidenlijk f3944.01 en f4540.51 en bleef daarvan, na aftrek van Rijks- en Provinoiale sub- sidiën en schoolgelden, ten laste der ge meenten f 1986.01 en f2565.18. Voor Middelburg zijn de kosten geraamd op f4467.50 en zou, bij toekenning van het gevraagde subsidie, f' 1167.50 teu laste der gemeente blijven. Wordt het subsidie gesteld op het voor Zierikzee en Goes voorgestelde bedrag van f500, dan zal Middelburg nog minder be talen dan deze beide gemeenten. Ged. Staten stellen voor dat bedrag te verleenen. Subsidie Stoomtram Domburg. Bij verschillende besluiten werd door de Staten een subsidie uit de provinoiale fondsen verleend voor den aanleg eo de exploitatie van een stoomtramweg van Middelburg naar Domburg met een zijtak van Koudekerke naar Vlissingen onder voorwaarde o.b. dat de aanleg zou plaats hebben volgens door Ged. Staten goed te keuren plannen, dat de geheele onder neming, na opneming en goedkeuring der lijn van wege hun ooilege, uiterlijk 1 Augustus 1906 in exploitatie komen en daarna onafgebroken blijven zou en dat de uitbetaling van het subsidie zou geschieden in 20 gelijke jaarlijksohe termijnen, waar van de eerste zou vervallen op den aeht- steu dag na dan aanvang der exploitatie en de volgende termijnen telkens een jaar later. Op 14 April 1906 werd een aanvang gemaakt met de exploitatie van de lijn, welke sedert onafgebroken is voortgezet, doch Ged. Staten maakten bezwaar hunne goedkeuring aaa de lijn te verleenen we gens d8 onvoldoende wijze, waarop de halte of stopplaats van de tram bij het Grand hotel te Vlissingen was ingericht. Nadat tussohen de belanghebbende partijen overeenstemming was verkregen omtrent een plan, dat aan de gebrekkige inrichting van dit terrein tegemoet kwam en vóór 1 Juni 1907 zou uitgevoerd worden, gaven Ged. Staten te kenneD, dat daarna bij hen niet langer bezwaar zou bestaan tegen de goedkeuring der lijn in hear geheel. Om tegemoet te komen aan deünaneieele bezwaren voor de Maatsohappij, welke voortvloeien uit de omstandigheid, dat de betaalbaarstelling van de versohenen ter mijnen van het subsidie afhankelijk was van de dagteekening der goedkeuring van de lijn, werden Ged. Staten bij besluit der Staten van 12 Juli 1907 gemachtigd, in zoover af te wijken van punt 6o van het besluit van 16 Juli 1901, dat de tweede termijn van het subsidie betaalbaar zou zijn aoht dagen, nadat de lijn door Ged. Staten zou zijn goedgekeurd en de vol gende termijnen telkens een jaar later. Deze goedkeuring werd op 11 October 1907 verleend, waarna het overige ge deelte van den eersten termijn waar van een groot gedeelte, blijkens het boven bedoeld voorstel, reeds vroeger werd be taald en de tweede termijn van het subsidie werden betaalbaar gesteld. De betaling der volgende termijnen zou alzoo telken jare eerst in de maand Oc tober kunnen geschieden, ofschoon de exploitatie der lijn werkelijk reeds op 14 April 1906 is aangevangen. Dat da goed keuring der lijn zooveel later is geschied, is niet de schuld der Maatschappij, maar een gevolg van de moeilijkheden, welke zij ondervond bij de onderhandelingen voor eene behoorlijke inrichting van het terrein te Vlissingen. Daar de Maatschappij ingevolge over eenkomst verplicht is de betaling der verschenen rente en de aflossing van de uitgelote ofeligatiën der geldleening in de maand Mei te doen, moesten daarvoor in de beide vorige jaren de noodige gelden uit andere middelen worden gevonden, betgeen noodwendig met groot rentever lies gepaard ging. Dit zal ook in de volgende jaren het geval zyn, tenzij de Staten er ia moch ten toestemmen, om de betaling der sub sidie-termijnen alsnog betaalbaar te stellen don achtsten dag na 14 April, waartoe de Maatschappij Ged. Staten heeft ver zocht aan eerstgenoemd college een voor stel te doen. Daar de lijn steeds goed wordt geëx ploiteerd en de bovenvermelde reden hun gegrond voorkomt, steilen Ged. Staten voor hun te machtigen, om de volgende termijnen van het subsidie betaalbaar te stellon op den 22steu April van elk jaar. Subsidie Veere. De gemeente V6ere verkeert nogsteed3 in denzelfden onguustigen financieelen toestand als vroeger. Wel kon voor 1908 belangrijk minder voor openbare werken worden uitgetrokken dan ten vorigen jare, doch daartegenover staaf, dat wegens goed slot van e6n vorigen disast f 431 minder valt te boeken, terwijl ook de opcenten op de grondbelasting op gebouwde eigen dommen ongeveer f 50 minder zullen op brengen- Verhooging van andere ontvangsten of emindering van uitgaven achten Ged. St. niet mogelijk. De belastingen zijn voor deze kleine gemeente met weinig draag kracht hoogde hoofdelijke omslag vraagt 4 püt. van elk belastbaar inkomen. Avondschool Ambachtslieden Goes. Blijkens eene door het gemeentebestuur aan ons verstrekte mededeeling bedraagt het aantal leerlingen in het thans loopend cursusjaar 102, waarvan er 47 buiten Goes wonen. In het cursusjaar 1899 1900 bedroegen deze ciifera onderschei denlijk 48 en 5. Het komt Ged. Staten voor, dat het Provinciaal belang bij de hierbadoelde school in gelijke mate is betrokken als bij de inrichting van denzelfden aard te Zierikzee, en dat er geene aanleiding be staat, om het subsidie uit de Provinciale fondsen lager te stellen dan voor deze inrichting, waarom zij voorstellen f 500 subsidie gedurende de 3 eerstvolgende jaren te verleenen. Adres Goes kunstwegen. Burgemeester en Wethouders van Goes doelen mede, dat het in art. 82 van het Reglement op de wegen on voetpaden bedoelde verbod van het rjjden met be laden voertuigen op de kunstwegen bjj te '-">rwachten of bij invallend dooiweder, in hooge mate storend werkt op den dienst d?r gemeente-reiniging aldaar, aangezien van het daartoe behootend rollend ma kreel, uithoofde van de zwaarte der wagens, tjjdens het verbod niet het ge bruik kau worden gemaakt, dat eene be hoorlijke regeling van dien dienst nood wendig eischt. Zij verzoeken daarom, namens den Ge meenteraad, om do uitzondering in art. 83 van het Reglement voor brieven postkarren an brandspuiten uit te strekken tot wagens, behoorende tot de gemeente- reiniging. Do Hoofdingenieur van den Provincialen waterstaat acht inwilliging van het ver zoek niet wsnschelijk. Gedep. Staten ook niet. Het financieel belang toch, dat de Gemeenteraad tot zijn verzoek noopt, weegt, naar Gedep. Siaten meenen, niet op tegen het nadeel, dat san de onder houdsplichtigen der kunstwegen zou wor den veroorzaakt, indien deze werden stuk geredenterwijl de Gemeentebesturen van Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Neuzen de vraag, of het verbod in die gemeenten aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden bij de uitoefening van den reinigingsdienst, allen ontkennend hebben beantwoord. B. en W. van Neuzen voe gen echter daarbjj, dat de reinigings dienst eerst sinds 1 April j.l. door de gemeente in eigen beheer wordt uitgevoerd en dat z(j met den Gemeenteraad van Goes van oordeel zijn, dat het verbod in hooge mate storend zal werken. Verpleging armlastige krankzinnigen. Het Bestuur derVereeniging tot Christe lijke verzorging van krankzinnigen in Zee land verzocht met genoemde Vereeniging eene overeenkomst aan te gaan tot verple ging van armlastige krankzinnigen in baar onder Bergen op Zoom on Halsteren op te richten gesticht en haar ten behoeve dier oprichting een voorschot te verstrekken, berekend naar een bedrag van f 1750 voor eiken lijder, waarvoor in bovenbedoelde overeenkomst zoude worde bedongen. Hat komt ons voor, dat er alle reden is op dit tweeledig verzoek gunstig te be schikken. Wat in de eerste plaats de te sluiten overeenkomst betreft, wijzen wij or op, dat thans de krankzinnigen, voor wie verpleging in Piotestantsch-Christelijken geest verlangd wordt, verdeeld worden over de vier gestichten van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzin nigen in Nederland, onderscheidenlijk te Loosduinen, Ermelo, Zuidlaren en Wolf- hezan g6V03tigd. Het bahoeft geen betoog, dat het met het oog op den vereiechten spoed ondoelmatig is, wanneer men zich, zoosls dikwijls ge schiedt, voor de plaatsing van een lijder achtereenvolgens tot verschillende gestich ten moet wenden. Bovendien is het èn voor de gemeente- en armbesturen, voor wier rekening de kosten van vervoer komen, èn voor de verwanten des lijders gewenscht, een op korten afstand van de provincie ge legen gesticht ter beschikking te hebben. Het is de bedoeling, de bestaande overeen komst te doen overgaan op de Z9euwsche Vereeniging, met welk denkbeeld de Ver eeniging tot Christelijke verzorging in Nederland zich heeft vereenigd. Ten aanzien van de verhooging van het verpleeggeld van f 300 op f 325 welke echter niet zal gelden voor de krachtens de bestaande overeenkomst beschikbarep)aat- sen, zoolang deze overeenkomst nog zal loopen doelen w\j mede, dat uit eene met- de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Nederknd indertijd gevoerde correspondentie over een door haar reeds toen gswenschte vsrhoogisg, mag worden afgeleid, dat ook deze vereeni ging na afloop van de bestaande overeen komst niet tot hernieuwing op dan ouden grondslag geneigd zoude zijn. Waar dus het sluiten der overeenkomst alleszins gewenscht mag heetou, ook ten einde weder voor eenigen tijd te voorzien in de steeds stijgende behoefte blijkens de ervaring der laatste jaren is de aanwas van Protestantsoh-Christelijke krankzinni gen te stellen op twee lijders per jaar kau ons inziens ook tegen het voorschot geen overwegend bezwaar wordengeroaakt. Vooreerst toch is het twijfelachtig, of zon der dezen kraohtigen steun oprichting van het gesticht haar beslag zou krijgen. Ver der kan gewezen op het voorbeeld vsn de provinoie Gelderland, welke ten behoeve van de oprichting van het gesticht te Wol* faeien aan da Vereeniging Christelijke verzorging vau krank «enigen in Nederland een dergelijk voorschot heeft verstrekt, terwijl de Staten van Zuid-Holland met de Vereeniging tot Cbristelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland onderhandelin gen hebben aangeknoopt. Het verleenen van een dergelyk voor schot ban ook zeer zeker geacht worden op den weg der provincie te liggen,in verband met de bepaling van art. 11 der Wet tot regeling van 't Siaatstoez'cht op krankzin nigen, waar, voor zoover niet op andere wijze daarin wordt voorzien, tan de be sturen der provinciën uitdrukkelijk wordt opgedragen zelf te zorgen voor de oprich ting en instandhouding van gestichten, voldoende aan de door die wet gestelde eiechen. De thans voorgestelde maatregel schijnt verre de voorkeur te verdienen boven de oprichting van een gesticht door de pro vincie zelf, omdat zoodanig gesticht, waarin alleen de lijders uit Zeeland werden op genomen, noodzakelijk op zoo kleine sobaal zoude moeten worker, dat de kosten on evenredig hoog zouden worden. Wel zou een grooter Provincial gesticht kunnen werden opgericht tot verpleging van lijders ook buiten de Provincie, doch daaraan zon eene uitbreiding van verantwoordelijkheid en reaieo gepaard gaan, welke wij niet zonder bedenking echten. Bovendien zou hieraan het nadeel ver bonden zijn, dat allo lijders in dat céie gesticht moesten konr.eo, waardoor het moeilijk zou worden, voldoende rekening te houden met het verschil in godsdienst. Adres Odink. H. W. Odink te Kats klaagt bjj de Staten over willekeurige toepassing van het tarief in hst overzetveer van den Anna op den Wilhelminapolder en over onbeleefde be handeling door den veerschipper, en ver zoekt het daarheen to willen leiden dat die veerschipper van een nauwkeurig omschre ven instructie ea tarief! (jat worde voorzien. Burgemeester en Wethouders van Kats, om advies gevraagd, antwoorden dat vol gens moedeeiing van veerman Schippers en diens zoon adressant zelf caeermalsn jegens laatstgenoemde onheusch en onbillijk is op- gslreden. In ieder geval de door adressant ge vraagde regeling bestaat reeds lang, daar het reglement op de overzetveeren in Zee land (1837) o. a. bepaalt dat de veerschip para, wegens wangedrag of herhaalde klachten over de bediening van hun veer, kunnen worden geschorst en ontslagen niet meer vracht mogen vorderen, dan bij 't tarief voor ieder veer is bepaald dade lijk, wanneer zich reizigers aanmelden, moeten vertrekken de reizigers met be scheidenheid behanden en met de bagage aan en van boord helpen moeten terwiji in het veerhuis een register moet aanwezig zijn voor het inschrijven van klachten en straf wordt bedreigd tegen de overtredin gen en verzuimen van de bepalingen van 't Reglement. Het tarief der veergelden bedraagt aldaar 25 cent per persoon met inbegrip van ba gage tot een maximum van 25 pond. Voor meer bagage moet halve vracht worden be taald. Op grond hiervanlwordt voorgesteld bet adres ter zijde te leggen en Gedep. Staten uit te nooJigen don adressant in te lichten. Inkomsten en uitgaven 1906. Ged. Staten stellen voor goedkeuring der rekening 1906 ia ontvangst f515,449,84; uitgaven f452,501,38 voordeeüg slot f62948,46. Uit de Tweede Kamer De wijziging der motor- en rijwiel wet is gisteren klaar gekomen. De eindstem ming over het wetsontwerp zal over eeuige dagen plaats hebben. Bij aïtihel 1 stal de minister al dadelijk het hart van den heer v. Sasse v. Ysselt, door te bepalen dat onder wegen verstaan moeien worden alle voor het openbaar verkeer openslaande rijwegen. De daartoe behoorende voetpaden en bermen of zij kanten behooren mede daartoe. Over de noodzakelijkheid dezer wijziging was de minister dit met genoemden heer v. Sasse Vrijdag j.l. oneens geweest, zoodat het debat moest blijven steken. De nachten hadden eohter goeden raad gebrachten zoo was 't nu in 't reine ge komen zoodat 't amendement-v. Sasse op dit punt kon worden ingetrokken. Mede werd door den minister overge nomen een amendement van den heer Da Geer en 5 anderen, waardoor gemeente besturen de bevoegdheid krijgen om bij plaatselijke verordening een gewichts-wA- ximum voor auto's vast te steilen. Wel merkte de heer De WaalMalefijt op, dat gemeentebesturen, door het stellen van een bespottelijk laag msximum, alle autoraobielverkeer in hun gemeenten on mogelijk zouden kunnen siaken, maar de Kamer stoorde zich daar niet aan, ver moedelijk met den hear Da Geer van weening zijnde, dat zulke verordeningen dan wel door Gedeputeerden, wegens strijd mot het algemeen belang, ter vernietiging zouden worden voorgedragen. Voorls is de mogelijkheid geopend om bepaalde stralen desnoods voor rijwielen eu motorfiafsen te sluiten, maar voor auto's open te laten. Dit komt 't verkeer van wandelaars en winkelend publiek in groote plaatsen ten goede, en verschaft tevens de gelegenheid aan stapvoets rijdende auto's zonder omwegen hun weg door de stad te vervolgen. Maar niet alleen het gewichts-maximum, ook het snelheids-meximuia heeft een knak gekregen. Wij meldden 't gister reeds in onze Tele grammen dat is aangenomen dat gemeente besturen in 't vervolg een roeximum snel heid zuilen kunnen voorsohrij veö óók op wegen «bestemd eo geschikt" voor het doorgaand verkeer. Wel moet de snelheid op waarschuwingsborden worden aange geven, maar elke gemeente zal er eene kunnen vaststellen. Het »r,aard in matigen drat" is dus feiielijk herleefd of neeD, het is herleefd in een gedaante die de heer Van Asoh van Wijek qualtfioeerde als «ezelwagen in draf". Want nadat de regee- riDg de bevoegdheid van de gemeente besturen tot het stellen van een maximum, wel te verstaan binnen de bebouwde kom der gemeenten had uitgebreid, zsodat zij een snelheid-maximum van 15 K.M. per uur kunnen vaststellen,verlaagde de Kamer die op voorstel van den heer v. Citters tot 10 K.M. Het was derhalve geen blijde dag voor heeren en dames automobilisten. De reactie vierde haar triomfen. Maar aan wie de schuld Artikel 15 is op veler lei wijze ontdoken en overtreden gewordeD. Laksche politie en onverstandige chauf feurs hebben de wijziging der nog zoo jonge motorwet als 't ware geprovoceerd, en nu de wijzigingen eenmaal aangebracht werden, kwam de Kamer die nog wat aandikken, blijkbsar wel gesteld op voor uitgang maar gematigd. Melden wij nog dat wij gisteT abusieve lijk de Kamer deden aannemen het wets- oaAwerp tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie bren gen van den spoorweg vsn Hoatenisse naar de Belgische grens in de richting van Se'zsete. Dat konat heden pas. Bond van Antir. Gemeenteraadsleden. Zoosls reeds onlangs gemeld werd is de vergadering waar tot stichting zal worden overgegaan van een Bond van Antirev. Gemeenteraadsleden ia Nederland, thans definitief vastgesteld op Woensdag 1 Juli a De vergadering zsl gehouden worden in da groote Concertzaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan da Maria- plaats te Utrecht. Door den Oud-Minister van Binneiland-

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1908 | | pagina 1