t UIT Dl!"ëïËT- "AaibistidlTgTnT iVlarktberichten. tweede maal. Nu waren dus twee eelleu open en de beide aldus bevrijde gevauge- uen sloegen den wachter neer en namen hem de sleutels af. De directeur der ge vangenis kwam toesnellen, maar ook hij werd overweldigd en in een cel opgesloten. Met de sleutels openden de beide boeven achtereenvolgens een reeks celdeuren en spoedig waren een tiental van hun spits broeders in de gangen en vochten met de wachters. Mick bereikte met vier van de gevangenen de deur van de gevangenis, hij sloeg den gevangenbewaarder, die deze te bewaken had, neer' nam hem den sleutel af en bereikte met zijn vier kaNeraden het open veld. Dicht bij de gevangenis stroomt de rivier Severn voorbij, een visscher zat rookend in een boothij wilde wegroeien, maar de vijf vluchtelingen sprongen hem na en dwongen hem snel naar de overzijde van dc rivier te roeien. Aan den andereu oever waren de vluch telingen door de duisternis beschut. In visschershutten vonden zij kleeren, die zij met hun natte en bemodderde gevangenis- kleeding verwisselden. Ook waren zij van geld voorzien, dat zij den directeur dei- gevangenis afgenomen hadden. Ken dei- vluchtelingen scheidde zich gedurende den nacht van de overigen. Hij kwam'smorgens by een baanwachter, vroeg dezen om voed sel en wachtte rustigtot de beambte telefonisch de politie gewaarschuwd had, die hem naar het tuchthuis terugbracht. Maar de andere vier worden nog gezocht. Het sooialistencongres te Limoges heeft, na een hevige redetwist tusschen Hervé en Jules Guesde, een motie van Vaillant aangenomen, het proletariaat aan manende om het uitbreken van een oorlog met alle middelen, van parlementaire pro testen en volksbetoogingen af tot alge- meene staking en opstand toe, te ver hinderen. In een garenfabriek te Petersburg zijn drie Engelsehe beambten met revol verschoten gedood. Zij hadden van te voren dreigbrieven gekregen. De politie te Moskou heeft een roover- bende van 15 man opgespoord, die uit werkloozen bestond en langen tijd despoor- wegen in de buurt en de stad zelf onveilig had gemaakt. Alle leden van de bende zijn nu in hechtenis. In de gevangenis te Samara hebben gevangenen, van wie de meesten matrozen uit Sveaborg waren, de gevangeniswacht in boeien geslagen. Daarna beproefden zij de schildwachten hun geweren af te nemen en 200 andere gevangenen te bevrijden. Een wachter kon by de telefoon komen en de hulp van de troepen inroepen, die de muiters overmanden. De vossenjacht, is, zooals men weetzeer geliefd in Engeland. Een der grootste lief hebbers van deze jacht was de grootvader van den tegenwoordigen graaf Fitzwilliam. Eens kwam een boer bij hem klagen, omdat zijn te velde staande oogst door honden en paarden vernield was. Hij vroeg vijftig pond vergoeding en kreeg die ook. De zomer en de oogsttijd gingen voorbij, waarna de boer den graaf verlangde te spreken. „Mylord", zei hij, „dat stuk tarwe van me was platgetrapt en niet vernield, zooals ik gedacht had. Het is weer op gekomen en bracht het meest op. Ik breng u dus de vijftig pond terug." Lor.d Fitz william nam het geld aan. „Zoo moeten de mensehen met elkaar omgaan," zei hij. De boer wilde reeds weggaan, toen de lord hem een andere banknoot overhandigde en sprak: „Neem dit. Bewaar het tot je zoon volwassen is, geef het hem en vertel hem, hoe je er aan komt". Het was een bank noot van honderd pond. Uit Tokio komt bericht, dat zich bij Aketa een nieuwe krater heef gevormd. Reeds waren den laatsten tijd in die om geving vele krachtige aardschokken waar genomen. De vrouw, die bij den aanslag op den wagen met regimentsgelden te Peters burg met den buit ontsnapt was, is thans gevat. Zij is een jonge jodin uit Simferopol. Het geld is niet terecht en vermoedelijk al over de grens in veiligheid gebracht. De politie denkt, dat het over Finland naar Stockholm is gezonden. Nu de uitsluiting te Verviers opge heven is, hebben de Antwerpsche diamant bewerkers, die kinderen der werkeloozen geherbergd hadden, deze teruggezonden, of liever teruggebracht. W ant niet minder dan 800 Antwerpenaars waren mee naar Verviers gegaan. Dit gaf daar aanleiding tot een betooging met roode vlaggen, banderollen met opschriften en Marseil- laise-gezang. Daar het Maison du Peuple gesloten is wegens faillissement, werd ver gaderd in de Manege, waarin de Verviersche leiders de Antwerpenaars bedankten. Na mens de Antwerpenaars spraken Groesser en Delannoy. De Post verneemt uit Washington dat te Lexington in Kentucky diamant velden zyn ontdekt, die de velden van Kimberley in rijkdom zouden overtreffen In Eshowe (Zoeloeland) is goud ont dekt. Onderzochte monsters bleken een voldoende hoeveelheid te bezitten om de exploitatie vruchtdragend te doen zijn. Volgens berichten uit Londen van heden woedt er een hevige storm in het Kanaal. Gisterenavond sloegen de golven hoog over de Admiraliteitskaden. De zee stond zoo hol,"dat de dienst op Calais moest gestaakt worden wat sedert jaren niet meer is gebeurd. De reizigers, met de nacht treinen te Dover aangekomen, hebben in Uotel» moeten overnachte». Ook van den Oceaan kome» berichten over een verwoe den storm. Uit Havre van gisteren Sedert dezen morgen woedt een storm, die om 4 uur vanmiddag ontaarde in een waren orkaan uit het Westen. De zee staat verschrikke lijk hol. Op de reede en in de dokken hebben de schepen maatregelen genomen. Bij Sint-Malo is eene sloep op de kust ge slagen de vijf opvarenden zijn omgekomen. In den circus van Schumann te Berlyn is Zondagavond een vreeselijk tooneel te aanschouwen geweest. De dierentemmer Peters was de kooi binnengegaan, om met veertien leeuwen en tijgers zijne kunsten te vertoonen. Op een oogenbiik kwamen al die dieren op hem aangevlogen. Het publiek werd door een paniek bevangen en liep schreeuwende Daar de uitgangen. Mevrouw Peters en verscheidene bedienden gingen dadelijk de kooi met gloeiende yzers binnen en konden de woedende dieren na een wanhopig gevecht verdrijven. Peters was erg gehavend en verloor veel bloed. Toen hij uit de kooi was, viel hij flauw. Mevrouw Peters heeft toen zij haren man te hulp kwam, ook een paar leelijke knauwen opgeloopen. Gisteren waren 300 man te Portsmouth voor 't ineerendeel stokers in dienst by de koninklijke marine op de binnenplaats dor kazerne aan het exuceeren, toen een hevige regenbui viel, en zij zonder bevel daartoe zonder bevel te hebben gekregen, binnenhuis renden. Daarna werd in de gymnastiekzaal verder geoefend, toen een ollicier van kleine lichaamsgestalte het eerste gelid beval te knielen, opdat hij hen beter zou kunnen zien. Sommigen aarzelden, een weigerde en werd aan de marine-politie overgeleverd. Uit wraak sloegen daarop zijn kameraden des avonds aan het muiten en vernielden de cantine, trachtten uit de kazerne te breken en gaven het voornemen te kennen om het kwartier te vernielen waarover de weinig geziene officieren te zeggen had. Aan de wanorde werd na een oogenbiik van angst een eind gemaakt door de gehe6le macht uit de kazernes die door een trompet signaal werd gemobiliseerd (gewapend werd bijeengeroepen). bi het land van Artevelde. Een dief kwam in een dorp in een alleenstaand huis. Hy zag alles na en bemerkte dat er niet veel te stelen was. Wat wilt gij vroeg de meid. Ik zou gaarne den baas van den huize spreken, was het antwoord. Hij is uit maar hij zal seffens terug komen. Neem intusschen een stoel. Met alle plezier zei de dief, en hij nam den besten stoel die er in huis was en trok er mede weg. (Petit Bleu.) Het reisverhaal van A. H. Grant, welke was toegevoegd aan den leider der Britsch-indische politieke en handelszen ding naar Afghanistan nu anderhalf jaar geleden bevat tal van kleine trekjes en anecdoten, welke het in-Vreede karakter van wijlen Einier Abdar Rahman, den vader van den tegenwoordigen Emier, duidelijk doen uitkomen. Het was Abdar Rahmans gewoonte om buitengewoon kras op te treden tegen misdadigers en ontrouwe ambtenaren. Hierover een staaltje Een jaar of 24 geleden was zekere Dadoe door den vorst aangesteld tot op zichter en bewaker van den Lataboendweg. Inplaats echter van voor de veiligheid van 't verkeer te waken, bestal en brandschatte Dadoe de reizigers, die den weg moesten gebruiken. Wie zich tegen hem verzette werd zonder mededoogen afgemaakt. Een en ander kwam den Emier ten oorehij liet Dadoe vatten en voor zich leiden. Toen de ontrouwe ambtenaar voor den vorst trad, sprak, deze hem ongeveer als volgt toe „Dadoe, gij hebt mijn weg zoo uitstekend bewaakt, dat ik u het ambt voor altoos geef. Gij zult den Lataboend weg tot in lengte van dagen bewaken." En de man werd weggesleept, in een kleine ijzeren kooi gesloten en boven den weg gehangen. Na vijf dagen van vreeslijk lijden stierf de ongelukkige van honger, uitputting en koude. De kooi met het verweerde gebeente hangt er nog. iV. Crt Op een ochtend, onlangs, zou een der bewakers van het Louvre te Parijs naar gewoonte in half slapende toestand zijn plume.au over het strenge gelaat van een Isisbeeld strijken, toen hij tot zijn verbazing bespeurde dat de godin, voet stuk en al, gevlucht was. Hij ging deze ontdekking heel gauw aan de directie ver tellen d.w.z. drie dagen later en deze ver wittigde met bekwamen spoed den minister van Sehoone, Kunst acht dagen daarna. Deze heeft terstond den prefect van politie in den arm genomen, maar de gevluchte godin is nog altijd niet terecht. Zooals het meer gaat is nu ook ontdekt, dat de boekhouderij van het Louvre zoo in de war is, dat de minister 50,000 frs. aan het parlement moet vragen, om het gat te stoppen. Lafonfaine, was zijn leven lang een opgewekt mensoh, zonder zorg voor den dag van morgen en, naar het scheen, vrij van alle ijdelheid. Bij de eerste uitvoering zijner opera „Daphne" bevond hij zich in een loge achter eenige dames, die hem onbekend waren. Bij de meeste tooneelen riep Lafonlaine„dat is erbarmelijk De dames, die zich over die uitroepen ergerden, voegden hem toe„Houd toch op dat is allesbehalve slecht trouwens het is van Lalontaine." „Dat beduid! niets j I.afontaine, van wion u apreqkt, heeft niets te beteekeneu,. Ik ken hém ik ben hem zelf." Na het eerste bedrijf giug hij hoen en begaf zich naar een café, waar hij in een hoekje in slaap viel. Een vriend van hem trad binnen eu riep verwonderd uit„Hoe zijt ge hier, en niet bij de uitvoering van uw opera De auteur zag op en ant woordde geeuwend „Ik heb het eerste bedrijf gezien, maar 't is me zoo slecht bevallen, dat ik er genoeg van heb. Ik bewonder het geduld der Parijzenaars." (N. Crt.) 40 jaar in het bagno. De Pool Be- rezowsky die destijds een mislukten aanslag op Napoleon III deed, en deswege levens lang naar de galeien verwezen werd, heeft gratie bekomen. Een kleine herinnering aan dien moordaanslag op 6 Januari 1867 is den lezers wellicht niet onwelgevallig. De wapensehouwing had in het Bois de Boulogne plaats gehad en vooral het défilé onder leiding van den maarschalk Gau- robert had grooten bijval ingeoogst, die dan ook de gelukwenschen moeht in ont vangst nemen van de aanwezige vorsten en hooge personages, waaronder Bismarck en Moltke. Men keerde naar Parijs terug. Iu een der rijtuigen waren gezeten de Uzaar, Napoleon III en de twee groot vorsten. Eensklaps, foen men liet Bois de Boulogne verliet, drong een jongtnensch door de menigte en naderde het rijtuig. Zijne bewegingen kwamen aan den pikeur Raimbeaux verdacht voor én deze snelde vooruit. Op hetzelfde oogenbiik schoot het jongmensch met zijn pistool op den Czaar en raakte den neus van het paard van Raimbeaux. Een verschrikkelijke ontsteltenis maakte zich van hel volk mees ter en woests kreten gingën op. De koetsier van het vorstelijk rijtuig verloor er het hoofd bij en legde de zweep over de paarden. De beide keizers bewaarden hun kalmte, de grootvorsten waren hevig ont daan en men verhaalt dat Napoleon tot zijn gaat zeide „Wij hébben samen den vuurdoop ondergaan, Sire, van nu af zijn we wapenbroeders". Zoo verhaalt de legende, maar de waarheid is anders. Napoleon, wiens koelbloedigheid vermaard is geworden, zóó, dat hij nooit het minste driftig woord uitsprak, was by deze zeld zame gelegenheid uit zijn gewonen doen geraakt, toen hij zag dat de koetsier er van door ging. Toen was hij uit zijn haak geschoten en opspringend sloeg hij met de hand op den bok en riep met een verwen- sching uitAu pas. (In den pas (Centr.j Staking en Klassenstrijd. Naar aanleiding van de staking bij Het Volk maakt de Nederlander de volgende opmerkingen Maar nu moet zich toch, dunkt ons, bij Het Volk een eigenaardige moeilijkheid voordoen. Hier is dan een arbeidersstaking welke geen onderdeel vormt van een algemeenen klassenstrijd. Dit schijnt in confesso. Ondenkbaar toch is het, dat Het Volk zou meenen, ditmaal den «klassenstrijd" aan patroonszijde te voeren. Ook dat blad moet dus toestemmen, dat hier een arbeidsconflict is, hetwelk geen uiting is van een zoogenaamden klassenstrijd. Dat is inderdad een belangrijke ontdekking daar het volgens alle regelen der kunst van onderzoeken wijst op het bestaan van méér soortgelijke stakingen. Het is blijkbaar moge lijk, als werkgever in een stakingsgeschil te staan zonder den klassenstrijd te voeren. Het is blijkbaar mogelijk, als werkman' te staken zonder daarmee een wereld hervormenden, heel het levensterrein beheerschenden strijd tegen de «bourgeoisie" te voeren.; Juist wat wij altijd gedacht hebben (en wat door de sociaal-democratie, met name tegen over de christelijke vakorganisaties, steeds ontkend is), wij, die in elke staking een acuut belangenconflict zien, een conflict zooals het overal tusschen menschen, die met elkaar overeenkomsten sluiten, kan voorkomen en dat zich bij de arbeidsovereenkomst door bij zondere redenen collectief moet voordoen, doch dat met het klassenstrijddogma niets gemeen heelt, van dat dogma geen symptoom is, voor dat dogma schijn noch schaduw van bewijs levert. Wij meenen, dat geen enkelbelangen-conflict hetwelk in staking tot uiting komt, aan welke zijde dan ook het gel ij k ligt van zulk een onzinnigen klassenstrijd een openbaringsvorm is. Doch dat thans ook Het Volk reeds de mogelijkheid van stakin gen ontclekt heeft, waarbij dit laatste volkomen uitgesloten is, is in elk gevai een stap vooruit,' en kan haar, zoo zij het geval dóórdenkt, van menige dwaling afhelpen. Vrijdag 9 Nov. V 1 i s s i n g e n levering boomen en planten voor de gemeente 2 uur ten Raadhi iz*. Woensdag 14, Nov. Hoedekenskerke, 2 uur in het Gemeentehuis door het W» terschap Hoe dekenskerke het verhoogen en verzwaren van den zeedyk en het verbeteren van verschillende gedeelten binnenberm met bybehoorende werken e» leveringen in perceelen. Aanwijzing 7 Nov. 11 uur. Inl. J. L. Krijger. Bestek ad f l.bij Kleeuwens, te Goes. Woensdag 28,Nov. Middelburg. Gebouw Prov. bestuur 11 u.het onderhoud van de Rijkszee weringen en havenwerken te Vlissingen en Veere, gedurende 1907, 1908 en 1909. Raming le pere. f7550 en 2e pere. f4650 per jaar. Inl. hoofd-ing.-dir. Bekaar, Mid delburg, arr.-ing. Druyvgsteyn, en opz. Vroeg, beiden te Vlissingen, en Schotten te Middelburg. Donderdag 8 Nov. Middelburg, 8 uur in de Verge noeging, door not. Verhulst een winkel huis Spanjaard si raat E 66,67 (apothekerij). 1 aandeei Middelb. Maatsch. van stoom vaart groot f 750 5 aandeeleu Nij verheids- vereenigiDg, Middelburg, elk groot f240,; 2 dito f120 e» f60; drie aandeeleu f240 in de Nijverlieidsvereeniging en een aan deel f 1000 in de Middelburgsche Courant. En 7 bewijzen van deelgerechtigdheid in de Commercie Com-pagnie naar den maat staf van f1000. En 2 dito f500 en f250. Eu 1 obligatie laste Waterschap Elle- woudsdijk f900. N i s s e10 uur door notaris Mulock Houwer, op een wei bij de hofstede vau M. Mol, voor dhr. Jacob Klooslermau, 62 Canada's. LAATSTE BERICHTEN. Goes. Wij ontvingen het verslag van het Rijkslandbouwproefstalion alhier over 1905, waarin weer lange lijsten van onder zoekingen en proefnemingen en van pu blication voorkomen. Uit de „overige mededeelingen" blijkt dat het aantal ingekomen stukken bedroeg 4413 (tegen 3768 in 1904)verzonden werden 6009 stukken (tegen 4604 in 1904); totaal behandeld 10422 (tegen 8372 in 1904). Een aantal adviezen van verschil lenden aard werden zoowel mondeling als schriftelijk gegeven. Goes. Hedenavond ongeveer half zes was dhr. H. alhier in een verkeerden trein gezeten dit bemerkende stapte hy uit den in beweging zijnden trein, met het gevolg dat hij tegen den grond sloeg on een diepe wonde aan het achterhoofd bekwam, zoodat heelkundige hulp moest worden inge roepen. Grijpskerke. Door de landbouwver- eenigiDg alhier werd Maandag eene verga dering gehouden waarin besl uit werd ge nomen tot aankoop van een kunstmest strooier. Een reglement voor gebruik van dat werktuig vastgesteld. Een der leden heeft dit jaar proefveld aangelegd en daarop aardappelen geteeld. De uit komsten door hem verkregen zijn grootte in zijn geheel 45 a. 78 c.a., verdeeld in 7 deelen, elk groot 60.54 c.a. '/z deel on- bemest met opbrengst van 12.55 hectoliter. 'Ij bemest met 20 kilo superphosphaat en 25 kilo chili, met opbrengst van 15 H.L. 77 bemest met 20 kilo patentkali, 20 kilo superphosphaat en 25 kilo chili, met op brengst van 15,90 H.L. 1/7 bemest met 45 kilo Peru-Guano, leverde 16,53 H L. V7 bemest met 18 kilo zwavelzure ammo niak en 30 kilo superphosphaat, met op brengst van 16,55 H.L. 'l7 bemest met 50 kilo kaïuiet, 20 kilo superphosphaat en 25 kilo chili, gaf eene opbrengst van 16,65 H.L.en 'l7 bemest met 50 kilo ammoniak super phosphaat, leverde 17,25 H L. Kosten der bemesting over 39 A. 24 c. A. f24,19. Verschil in opbrengst, onbemest of b9mest'per 39 A. 24 c.A ruim 2 272 hec toliter. Een resultaat om op gebruik der meststoffen aan te dringen. Verder werd goedgevonden dezen winter den heer A. de Smidt uit te noodigen tot het houden eener lezing over bemestingleer. Als leden van het bestuur werden her kozen de heeren D. Midavaine en P. Looise, en gekozen de heer Abr. Poppe. Verschillende opmerkingen en verkregen resultaten werden nog ten beste gegeven en daarna de vergadering door den voor zitter gesloten. Stavenisse. Tengevolge van het uit glijden der trap is gisteren de jonge vrouw van v. D. van den zolder gevallen en heeft daarbij het ongeluk gehad een rib te breken. 's-Gravenhage - Tweede Kamer Ingekomen de geloofsbrieven van dr. De Visser en eenige wetsontwerpeu die naar de afdeelingenzijn verzonden. Donder dag behandeling Indische begrooting. Inge diend een wetsontwerp tot regeling der betrekking tot toelating van schipper op de Koopvaardijvloot. Apeldoorn. Hedenmorgen 8 uur zijn H. M. en de Prins aan 't station aange komen. De burgemeester en de opperstal meester waren daar. Een talrijke menigte juichte H. M. toe. Zij zijn naar het Paleis gewandeld. Baron Clifford, hofmaarschalk, begroete H. M. ten paleize. Van Donderdag tot Zaterdag gaat de Prins naar Den Haag. Gorkum. Naar aanleiding van het ongeluk bij de schietoefeningen van het 3e regiment vesting-artillerie alhier is op last van den auditeur mil. te Den Haag een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat geen strafrechtelijk vervolgbare daad is gepleegd. De overledene v. Kuilenburg sneuvelde door eigen schuld. Het ongeval is aan zijn onvoorzichtigheid en al tegroote voortvarendheid te wijten. Charlois. Hedennacht half 1 brak aan den Schulpweg op de hofstede van de 82- jarige weduwe N. Delfgaauw een brand uit die het houten huis eu dito schuur met rieten dak deed afbranden. De vrouw woonde slechts met haar eenigen zoon Kornelis samen, en werd met moeite gered. Portsmouth, 6 Nov. Het oproer der stokers heeft tot hedenmiddag twee uur geduurd. De officierencantine is verwoest. Verscheidene officieren zijn gewond. Be halve de marine en politie zijn ook de matrozen in de wapens geweest. Tal van arrestaties hadden plaats. S9C|H)0|U WING. Serooskerke 9 Nov. Ooslkapelle 13 Nov. Oude Kraaijertpolder 14 Nov. Vrouwepolder 16 Nov. B URGE RL 1JKE STAND. Over de maand October. GRIJPSKERKE. Getrouwd: A. Tange, 26 j. jm. en L.Jobse,26j.jd.; G. Vlieger, 27 j.jm. en M. Jakobsen, 27 j.jd. B e v a 1 e n: E. Bastiaause geb. Jobse, d. C. Besuijen geb. Huijsman, z. Overleden: Jaeomina Maria Ver- hage, 4 m. MELISKERKE. Getrouwd: P. de Visser, 24 j. jm. en W. Wisse, 25 j.jd. J. M. Flipse, 23 j.jm. en L. Wisse, 26 j.jd. Geboren en overledenGeen. GOES, 6 November 1906. Ilij iets ruimer aanvoer kwam in de prijzen geen verandering. Oude tarwe f o,a f o,Nieuwe tarwe f6.50 kt7N.-Rogge f 5,70 k f 6.Winter- gerst per 100 kilo f7,90 a f8,50. Haver per 100 kilo f6.25 c f7.—. Bruine boonen f9.75 a f 10.50. Karwijzaad faf—.Kool zaad i a f Kroonerwten f 9k f9.25. Groene Erwten f9.k f9.50. Opgaaf der marktzetters van de gemeente. Versche Boter per K.G. f 1.20 k f 1.35 middenprijs f0,64, part. f 0,per pond Versche Eieren per 100 stuks f 5.40 k f 6. middenprijs f1,425, part. f1,75 Per 25 stuks. De aanvoer van eieren was ruimdie van boter tamelijk. Opgaaf van de Landbouwmaatschappij. Boter f 118 a f 1.35 per K.G., rekenprijs f 1.29 per K.G. Versche Eieren f6.a f7per 100 stuks, rekenprijs versche eieren f6.50 per 100 stuks. Niet-versche eieren werden verkocht voor f 4,40 a f 5,60 per 100 stuks. Veüingsvereeniging „Zuid-Beveland'* GOES, 6 November 1906. Kleiperen 6'/2 ct., Ponsperen 6'/2 c., beiden per kilo; Appels (naar kwaliteit) f 1,65 k f 3,20, Peren (naar kwal.) f 1,50 a 1 2,85, beiden per kin; Bloemkool, 4 a 5 ct., Roode kool, 2 a 4 ct., Witte kool 3 a 4 ct., Savoije kool, 4 ct., alles per stuk; Karoten, 25 ct. per mandje; Kool rapen, 2 a 3 cent per stuk. Veilingsvereeniging „Walcheren" MIDDELBURG, 6 November 1906. Poters f 1,20, Uien f3,60f 3,80, Mispels f 4, alles per H. L.Zomer Bonkelje f l,8o, Reinette d'Or f1,65, beiden per kinWinter Bergamotte f0,8o per 72 kin; 'Alexander Lambrag f0,80 per 5 liter; Koning Karl vun Wiirteraberg 5'/2 ct., Beurré Clairgeau 4 ct., beiden per stuk Thomaten 17 ct., Kastanjes 19 ct., beiden per K.G.Roodekool 372+72 c,*> Savoije 2—4 ct., Wittekool 23' 2 ct., Bloemkool ie 715 ct., Bloemkool 2e 56 ct., alles per stuk andijvie f0.60f 1,25 per iOO struik; Sla fo,80perioo krop Spinasie 711 ct. per ben.; Spruiten 65 75 ct. per grot; Suikerboon 30— 39 ct. per 5 liter; Peen 13 ct., Kroten 12'/2 ct., Ra pen I272 ct., prei 3p-4 ct., Selderij l ct., Ramenas 1 ctPieterselie 1 ct., alles per bos Bouquetten 310 ct. per stuk. VLISSINGEN, 6 Nov. 1906. Boter f 1,30 a f 1,45 Per K.G. Eieren f o,a f 7.4o per 104 stuks. ROTTERDAM, 6 Nov. Ter veemarkt van heden (Dinsdag) waren aangevoerd 42 paarden, 1801 magere runderen, 650 vette run deren, 191 vette kalveren, I07 nuchtere kal veren, 502 graskalveren, biggen. Prijzen koeien 26 a 40 c., ossen 26 a 30 c., stieren 25 a 32 c., kalveren 35 a 52 c., alles per 72 kilo. Melkkoeien fno a f280, kalf koeien f140, a f 375, stieren f75 a f 160, pinken f 50 a f 140, graskalveren f40 a fno, vaarzen f75 iifaoo, biggen f7 a f 15, paarden f 75 a f125. Nuchtere kalveren: fok- f 18 a f26; id. slacht- f9 a f 16. Handel over 't algemeen vlug. ROTTERDAM, 5 November. Binnen- landsche granen. Tarwe onveranderd. Per loo kilo f7,50 a f 9,50, en uitgezochte partijtjes Essex daarboven Overige soorten gingen maar slepende tot nauwelijks vorige prijzen van de hand. Rogge met weinig aanbodonveranderd. Per Heet. f5.50 a f6.25. Gerst niet noemenswaard aangeboden. Haver lager. Per lOO ko. f7 a f7,30, extra blanke partijtjes daarboven. Witte boonen, door schaarschte goed vorige prijzen, f 15j— tot f16,25 per Het. Bruine boonen, met kleinen aanvoer, nauwelijks tot vorige prijzen te plaatsen. Per Heet. f7,50 i fio. Enkele blanke grove partijtjes daarboven. Blauwe Erwten, alleen in extra puike qual. met gegarandeerde kook onveranderd overigens lager. Per Heet. f9 a f9,3°, puike vertrouwde kook da'arboven. L ij n z a a d met goeden aanvoer. Prijzen als voren f9 a f 11,5o. ROTTERDAM, 5 November. Buiten- landsche granen vaster. Rogge per 2I00 kilo, 75 k.g. Helena uit zeeboot naar qual. f137 a fi4o; 74/75 Eg. Bulgaar uit zeeboot f137 a f'38; 74/75 k.g. Bessarabische stoomend f 137; 73/7+ k.g. Helena stoomend f142. Gerst per 2000 kilo's 6O/61 K.G. Zwarte Zee Jan./April all. f127. Haver per 10O kilo 51/52 k.g. Konings berger Nov. all. f7,20. Mais per 2000 kilo's, Amerik. Mixed uit zeeboot f117 a f 1x8 gestort; dito dito f119 af 120; La Plata stoomend f155. Erwten per 80 kilo, ladend Petersburgsche 16,65. AMSTERDAM, 5 Nov. Aardappelen. De prijzen waren als volgt: Friesche muizen fo,~ a f o.id. borgers f 1,20 a 11,60, Blauwe f 1,60 a f3,25, Bonte f 1,80 a f2,20. Hillegommer ronde f 1,50 a f 2,50, kleine dito f 1.k f i,2o, graafjes f2,5o a f3. Geldersche blauwe f i,8o a f2,25, Kralen f3,20 k f 2,4o, bonte f 1,70 a f2,10. Zeeuwsche blauwe f 2 a f 3,50, Bonte f 3,20 k f2,60 en eigenheimers fl,4o k f1,75. Zand Eigenheimers f 1,50 a f 1,80, IJpolder bonte f 1,80 k f1,90, Jammen f2,25 a f2,35,

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3