Buitealandscb Overzicht. Kerknieuws. Schoolnieuws. R v c li t s i. a k e n. Gemengde Berichten. ghy dan met myn doot beholpen, neemt myn liohaem, snydet dat ontstuoken, ende deylt daer van soo veele als strecken mach, iok bens ghetroost". In 1582 schreef hij, „dat hij alle syne naerstigheidt ende yver voor degemeyne saecken, hem door den Prins aanbevolen, naer syn vermoghen ende naer de gaven hem van den Al machtigen Godt verleendt, te werck gesteld t hadde". En verder: „lek hebbe mijn leven in de hand des Heeren gesteld, ende doe dat als nog: moght iok seggen, dat Caleb seide van svne sterekte in den ouderdom, ick zoude hoopen te betoonen, dat iok het ghemeynebest lief hadde. Doch al is mijn sterekte verghaen, het hart is nog, waer het voormaels was gheneghen tot het ghemeyne beste". Bovenstaande bewijst m. i. voldoende wie en wat Van de Werff was. Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat „Van de Werff was, een voorbeeld van ijver in 't behartigen der belangen van 's Lands Universiteit". Zeker zou zijn ijver niet zoo groot ge weest zyn als hij Roomsch geweest ware. In de eerste plaats toch was de Leidsche Universiteit gesticht, om voor de Gerefor meerde kerken in deze landen goed onder legde leeraars te vormen. Na 1600 wilde Van de Werff geen ambten meer bekleedenhij „oordeelde allerbillijkst te zijn, dat er eenigen tijd verliep tus3chen zijn openbare bezigheden en de naderende eeuwigheid, voor welke hij, gelijk Christenen past, zich behoorlijk wilde voorbereiden. Daarom zal hij, hoewel gezond van harte, gereedschap maken, om als 't Gode belieft, uit deze wereld te scheiden". Hij stierf 5 Januari 1601. V. W. d. W. Marokko. De gespannen toestand tusschen Fran- schen en Mooren houdt aan. Zoo heeft er deze week in de buurt van den post Djedid bij Beni-Abbes een gevecht tusschen een af deeling Fransche jagers en Mooren uit Adrar plaatsgehad. Een aantal jagers moeten gesneuveld zijn. De verliezen van de Mooren worden op 150 dooden, o. w. drie hoofden, geschat. De minister van koloniën heeft de noodige lastgevingen gezonden. Raisoeli heeft den ingang laten sluiten van het gebouw van den windmotor, dat vlak bij Tandzjer ligt. Die motor levert het water voor de Spaansche electrtciteits- fabriek. Raisoeli wil voor het gebruik van het water betaling hebbeD, omdat hij zegt dat het gebied buiten Tandzer aan hem behoort. Hij heeft de stad in volslagen duisternis gehuld, planken voor de deur der fabriek genageld. Nadat de Spaansche legatie geprotes teerd had, wilden de vertegenwoordigers van den Sultan die planken wegnemen, m..ar de mannen van Raisoeli nagelden ze onmiddellijk weer vast. Den volgenden dag slaagde de maat schappij er in de verlichting te verzekeren. Dezen avond dus was de stad weer ver licht, maar de maatschappij is verplicht geweest een schikking te treffen met den vertegenwoordiger van Raisoeli, die haar toestond water met emmers uit de zee te gaan halende gebouwen, waar de pom pen staan, blijven echter gesloten. Het zijn maar kleinighedendoch die mettertijd zeker op een oorlog moeten uitloopen. Patrimonium. De 26ste jaarvergadering van het Ne- derlandsch Werkliedenverbond „Patrimo nium" werd Maandagmiddag geopend in het gebouw op de Nieuwe Heerengracht, onder voorzitterschap van den heer P. van Vliet. In een voor vergadering hield de voorzitter zijn openingsrede en werd het jaarverslag uitgebracht door den secretaris den heer K. A. Grondijs. Hierop bracht de perscommissie rapport uit. Deze zei in haar conclusie, dat, ofschoon de op richting van een Christelijk Volksdagblad erkend wordt, als een eisch des tijde, de commissie meent, dat afgescheiden van de principiëele bezwaren, door de financieels moeilijkheden de uitgave van een dergelijk blad voor het verbond nu reeds, ontijdig ware. Ze adviseerde daarom te blijven bjj de uitgave van het orgaan Patrimonium, met uitbreiding van den inhoud, opdat krachtige actie in de toekomst kan leiden tot een tweemaal wekeljjksch verschijnen. Toen de vergadering zoover gevorderd was, werden de werkzaamheden geruimen tijd geschorst wegens het binnenkomen van oud-minister dr. A. Kuyper, eere-lid van het Verbond. De afgevaardigden rezen van hunne ze tels op, en begroetten den antirevolutio nairen staatsman met geestdriftig applaus. Nadat dr. Kuyper op het podium aan de bestuurstafel had plaats genomen, heette de voorzitter de heer P. van Vliet, hem met een enkel woord welkom. Hij memo reerde in korte trekken den belangrijken arbeid van dr. Kuyper voor Patrimonium en in het belang van den werkman, speciaal in den tijd toen hij minister-president was, en verzocht der vergadering, ter vertol king van de gevoelens die zeker in aller boezem leven, gezamenlijk „Dat's Heeron zegen op u daal'te zingen. Met ingenomenheid werd aan die uit- noodiging gehoor gegeven. Toen stond dr. Kuyper op, om het wel komstlied te beantwoorden. Hij verzekerde dat dit oogenblik, nu tijd en gelegenheid hem weer terugbrachten naar deze vergadering, goed doet aan het harte. Vroeger was spr. een veel geziene gast, en nooit woonde hij eene vergadering van Patrimonium bij, of hij verliet haar onder den indruk dat daar goed werk was verrichtgoed voor ons volk, goed voor den stand waaruit de in deze vergadering aanwezigen de vertegenwoordigers zijn goed voor de christenen in den lande, en goed voor de eere van Gods naam. Daarom noemde spr. het juist dat men, aan hetgeen men voor hem mocht gevoelen uitdrukking geeft met eene bede om den zegen vau God. Spr. heeft in latere jaren door omstan digheden, onaf hankelyk van zijn wil, niet meer op de vergaderingen van Patrimo nium kunnen verschijnen, maar haar ver richtingen heeft hij met gespannen be langstelling gevolgd, en hij is dan ook niet het minst blij weder in het midden der afgevaardigden te zyn, omdat spr. nog een schuld aan Patrimonium heeft, een 6chuld van dank en erkentelijkheid voor de door de Patrimonium-mannen betoonde trouw en den krachtigen steun, in 1903 bewezen, in de dagen van algemeene span ning in den lande, toen het voor de re geering in ods land een hooge taak was, om rust en orde in ons land te kunnen handhaven. Wat de regeering in dien tyd ook gedaan heeft, dit zou niet geweest zijn wat het was, als niet uit den kring van Patrimonium en van de andere christe- lijke groepen zulk een kordate steun aan de regeering was verleend. Zij bleven niet slechts verre van de be weging, maar traden ook op allerlei wijzen o. a. in meetings op om 't kwaad aan te tasten in de hartader, en droegen zóó krachtig bij om in de klasse der werklieden een gansch anderen toon te doen hooren. Spr. heeft in den laatsten tijd veel in het buitenland gereisd, en dan veel met staats lieden van andere landen gesproken over de gebeurtenissen welke hier te lande in 1903 voorvielen. En dan moesten allen erkennen, dat de regeering van die dagen geslaagd is in haar streven om rust en orde te herstellen door den krachtigen steun van de chr. arbeiders in Nederland. (Applaus.) Het ging niet aan, aldus vervolgde spr. dit woord van dank uit te spreken zoolang ik een officieel ambt bekleedde, maar nu ik weer als vrij man en ambteloos burger in uw midden mag verschijnen, was het mij eene behoefte te verklaren „Gy zijt het mannen broeders, die in ons land voor Koningin en Volk de rust hielp bewaren, en eene betere regeling van de arbeidstoe standen voorbereiden". Spr. is dus door de krachtsopenbaring van Patrimonium in die dagen met blijd schap vervuld. Maar ook gevoelde hy dat het Verbond zich voor de toekomst geeste lijk moest wapenen. Want er is geen ge ringe verzoeking in de toestanden waarin wij leven aanwezig. Wanneer ge zelf tot den werkenden stand behoort, en de be weging welke er gaande is gevoelt; wanneer ge buiten uw kriDg, te midden der sociale nooden, een banier met „Excelsior" ziet wenken, gouden bergen hoort beloven wanneer ge gelokt wordt op allerlei wijzen door hen die ook u voor hunnen wagen trachten te spannen en als met een hand- omkeer den gelukkigsten toestand beloven te verwezenlijkendan ligt daarin eene ernstige verzoeking voor de christen-demo craten, wier roeping ook de myne is en blijftvraagt men zich af of men niet de eere van Christus en zyne heilige overtui ging binnenskamers kan houden, en in het openbare leven den christen kan weglaten en alleen demacraat kan zijn. Spr. heeft zich dikwerf afgevraagd of Patrimonium zal bewijzen, in die verzoeking staande te kunnen blijven. En als hy nu ziet de houding der leden, dan dankt hy er God voor, dat in ods lieve vaderland zulk 'n machtige kring van christen-werklieden is, die den Satan afwijst, en aan Zijn leer getrouw blijft. Gy hebt getoond dat, als het moet gaan tusschen den christen en den democraat, de mannen van Patrimonium noait den chris- tennaam in den steek zullen laten. Dat geeft blijk van een hoogzetelend karakter, een welbewust doel. Gij wilt niet alleen meeworstelen in den strijd voor de leniging der sociale nooden, maar begrijpt tevens dat ons volk alleen groot kan zijn, als de nitwendige verbetering samen gaat met een innerlijk standhouden bij de banier van het kruisAls het aansturen og algemeene verbeteringen samen blijft gaan met een dorst naar inwendige verbetering, dan zal Patrimonium blijken te zyn de vereeniging die voor de arbeidende klasse in Nederland het beste heeft tot stand gebracht. Spr. verzekerde dat hij in dien tijd van zijn ministerschap steeds getracht heeft, de verwezenlijking van het program vanPatri- monium in het oog te houdeD getuige zijn arbeid voor de ziekteverzekering, de pen- sioenverzekeriDg en de uitbreiding der ongevallenverzekering tot landbouw en visscherij, getuige ook zijne pogingen om den arbeid zelf omhoog te heffen, door hem in de Arbeidswet onder de meest gunstige omstandigheden te plaatsen, en ook te zorgen dat de opleiding van de arbeiders in ons midden eenige sporten hooger klimrne. Spr. heeft eens te Chicago mannen van Patrimonium ontmoet, die hij hier gekend bad, en hij oonstateerde toen, dat zij 25 pc.t. gewonnen hadden in kracht van arbeid en arbeidsvermogen. De oorzaak daarvan is eenvoudig, dat daar te lande het ge heele industripele leven zooveel hooger gesteld is. Hier te lande is de handel steeds bevorderd, en verheugt zioh thans ook de landbouw in meerderen bloei, maar wat de industrie betrelt, wat aangaat de skilled labourers, staau wij achter bij alle toongevende volken. Toen Spr. minister was, heeft hij daarom getracht ook dit element onzer maatschappij te bevorderen, en toen er bij het optreden der nieuwe regeering, een massacre des innocents plaats had, heeft niets Spr. dan ook zoozeer gespeten als de intrekking van het wetsvoorstel tot oprichting van eene technische middelbare school. Spr. hoopt, dat spoedig weder andere voorstellen ia dien geest zuilen worden ingediend. lotussohen heeft Spr. gezien, dat Patri monium in den laatsten tyd geleerd heeft, zioh niet te veel schuil te moeten houden, maar ook in het publiek te moeten op treden. De beide handelingen, welke het bestuur den laatsten tijd heeft gedaan, (de uitspraken in zake pensioenverzekering en de herinnering aan de wensohen van P. in zake huismanskiesrecht), zijn door Spr. zeer gewaardeerd. Spr. heeft er altijd op gewezen, ook wat betreft de vraag van het kiesrecht, dat de band tusschen kiesrecht en geldelijk bezit moet worden losgelaten. Steeds is door Spr., ook als Kamerlid, dit standpunt gehuldigd, en in de kringen van hen, die op dit oogenblik de beweging leiden, is men het met ons eens. Maar, zegt Spr., zij (d. i. de regeering) willen daarbij een weg bewandelen, die niet de onze is, n.l. die van het algemeen stemrecht, en wij willen aan de richting ons in deze door Groen van Prinsterer en onze andere voorgangers aangegeven, getrouw blijven. Wij willen niets van het algemeen stemrecht weten, maar zijn toch niet bang voor veel kiezers, omdat wij er een groot belang in zien, dat ook uit de kringen der arbeiders wordt medegesgroken. Trouwens, wij hebben getoond dat aan te durven, en elke uit breiding van kiesrecht heeft voor ons wist gebracht. Vooruit dus met het kiesrecht, maar niet met het algemeen kiesrecht, doch verwezenlijking van het kiesrecht voor gezinhoofden. (Applaus.) Wie op politiek terrein thuis is, weet dat alles niet tegelijk kan worden gedaan. Maar als alles onder ons stil blijft, hoewel, gelijk ik en anderen weten, ook het hart van Patrimonium voor dit belang klopt, dan behoudt in het publiek de roep van het algemeen stemrecht de overhand. En daarom is het zoo goed dat Patrimonium zijn stem heeft doen hooren, dat zijne wenschen nog eens in de geheele pers zijn bekend gemaakt. En hoe de zaken zich nu ook mogen verwikkelen, hoe ze afloopen, dit staat vast, dat ook in dit opzicht Patri monium de vereeniging is geweest, die het eerst 't ware en het goede begrepen heeft. Het stemrecht moet zijn organisch van karakter en aard, en behoort te steunen op het stemrecht voor gezinshoofden. Wordt dit verwezenlijkt, dan zal het goede beginsel over het kwade hebben ge zegevierd. Ten slotte betuigde dr. Kuyper nogmaals zijn dank voor de ontvangst. Meermalen is hij, ook door sommigen van wie hij dit niet verwacht had, op min heusche wijze bejegend. Spr. heeft nu 40 jaren door de spitsroeden geloopeu, en gelukkig nog nooit een doodelijke wond ontvangen. Maar toch kreeg hij hier en daar kleine wondjes, en nu is er voor de probate ge nezing daarvan niets zoo kostelijk, als het bijwonen van eene vergadering als deze, eene vergadering van mannen, waarmee men zich eensgezind gevoelt, en waarop men als het noodig is, in den naam des Heeren kan rekenen(Langdurige toe juichingen). De behandeling der agenda werd hierna voortgezet. Het rapport der pers-commissie werd na eenig debat goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de heeren J. Douwes te Amsterdam en K. A. Grondijs te Utrecht werden herkozen. In plaats van den heer J. Huizinga, thans ambtenaar propagandist van het centraal bureau, werd benoemd de heer T. Dijkstra te Vlissingen. Nog werd gekozen dhr. J. Keuning te Groningen. De heer J. A. Wormser te Amsterdam werd herkozen als lid in de oommissie van advies. De middagvergadering, welke tot het eind door dr. Kuyper werd bijgewoond, werd besloten, nadat ds. Talma op eenmaal was begonnen te spelen, met het zingen van Da Costa's lied„Zij zullen het niet hebben", In de avondvergadering leverde de heer J. van der Molen, redacteur van het orgaan „Patrimonium" eene inleiding over de regeling van den arbeidstijd. Aan het eind der discussie werd met algemeene stemmen aangenomen de na volgende motie-Talma „Het Verbond benoeme eene commissie, die zal hebben te overwegenlo. in hoe verre de overheid ten onzent tot taak heeft eene regeling te treffen, ook van den ar beidsduur van volwassenen 2o. of zoolang vooralsnog eene organisatie ontbreekt, die zorgt dat deze regeling in verband met plaats en vak tot stand kome, de overheid niet door vaststelling van een grens een einde behoort te maken aan dien arbeids duur, die reeds met het oog op de alge meene eischen, die het arbeidersleven, ook afgezien van de eigenaardigheid van het vak stelt, overmatig moet worden geacht". dooden van onschuldigen, kindermoord. De spreker doelde op de intrekking van al die wetsontwerpen van het vorig kabinet. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Wieuwerd J. Rijpma oaud. te Adorp. Aangenomen naar Brumineu door J. C. E. v. Herwerden te Heemse. Bevestiging vau ds. Bal door ds. Schou ten, van Noordgouwe, te St. Philipsland, zal D. V. Zondagmorgen 25 Nov. plaats hebben, daarna 's middags iutrede van ds. Bal. Bedaukt voor Utrecht door A. .1. Montijn te Haarlem. Geref. Kerken. Drietal te Hoogkerk, Bakker te Lioeseus, Hamming te Schoonebeek eu Wielinga te Zuidbroek. Geslaagd te Rotterdam voor de acte vrije- en ordeoefeningeu dhr. .1. A. Vooren, van Zierikzee. De Overtoomsche Kerkbode schrijft Een der eerste giften, die aangeboden wer den ten behoeve van het schoolfeest van 4 October, een vrij aanzienlijke, moest worden geweigerd. Zij kwam van een zoogenaamd weldadiglieidsgenootsohap, en wel van de Club de Bienfaisanee, geves tigd in de VoDdelstraat te Amsterdam. Het zou den zoogenaamden directeur mis schien heel wat waard geweest zijn, als het hoofd der school, die daartoe in die qualiteit eene ohèpue moest teekenen, in de val geloopen was en hij bij eventueele processen ook die handteekening ter tafel had kunnen brengen. Zonnemaire. Woensdag is de nieuwe Chr. school met 37 leerlingen geopend. De predikanten de Jonge, de Jager en Horjus, resp. van hier, Bruinisse en Brou wershaven, hielden een toespraak, bene vens meester Bastmeijer van Bruinisse en mr. D. Engelberts, officier van justitie te Zierikzee. Zoo gaat Schouwen vooruit. Brouwers haven, Zonnemaire, straks Scharendijke. Wij zien op Schouwen nog eens een Chr. normaalschool verrijzen De Rechtbank te Den Haag veroor deelde Vleesenbeek, wegens doodslag op M. van der Kwast in de Van Ostadestraat te Den Haag tot 10 jaar gevangenisstraf. Heijer kreeg wegens mishandeling van Van der Kwast 2 jaar. De eisch tegen Vleesenbeek was 6 jaar, maar de recht bank verhoogde de straf door het feit als doodslag en niet als mishandeling met doodeljjken afloop te qualificeeren. Middelburg. Zondag is hier ter stede overleden de heer L. Vogel. Te Middel burg geboren den 9 Februari 1828, werd de overledene in het smids- en kachel makersvak opgeleid bij zijn eveneens hier wonenden vader, den heer J. Vogel. Op bescheiden schaal na zijn vestiging als zelfstandig patroon begonnen, nam hij, na den zwaren brand op den hoek van den Langedelft en Burcht in 1857 toen hem bleek dat de toen vervaardigde brand kasten alles behalve voldeden aan hetgeen zij moesten geven een proef om de constructie ervan te verbeteren. Die proef slaagde zoo goed dat hem weldra bestel lingen toevloeiden, eerst uit de omgeving en later van buiten af. Zijn zaak ontwik kelde zioh daardoor allengs en langzamer hand werd de bekende brandkastenfabriek een industrieele onderneming van betee- kenis. Op verschillende nationale en in ternationale tentoonstellingen werd zijn fabrikaat met eerste prijzen bekroond en meer dan eens bleek dat Vogel's brand kasten met glans de vuurproef konden doorstaan. Naast de fabriek stichtte de heer Vogel ook zijn bekend magazijn van haarden en kachels in de Langedelft. Vele jaren lang wijdde de heer Vogel zijne krachten ook aan de brandweer. Achter eenvolgens werkzaam als onder-brand meester en brandmeester, klom hij op tot adjunct opperbrandmeester en als zoodanig maakte hij sedert 1895 deel uit van het bestuur over de brandweer. Wij meenden aan de nagedachtenis van dezen selfmade, ijverigen en bekwamen mao, op wien Mid- delburg's industrie trotsch mag wezen, en wiens naam, zoowel in als buiten Zeeland, ja in het gansche land, een goeden klank had, deze woorden wel te mogen wijden. M. G. Koudekerke. Maandagavond trad de heer dr. A. Kuyper van Vlissingen daartoe uitgenoodigd door de Geref. Jongelings- vereeniging alhier op om te spreken over het duizendjarige Rijk. Naar aanleiding van Openb. 20 17 sprak dr. Kuyper. Achtereenvolgens ontwikkelde zijn Eerw. de volgende punten Er is een duizend jarig Rijk, hetgeen duidelijk blijkt uit Openb. 2017. Het duizendjarig Rijk wordt vaak samengevoegd met de joden kwestie. Geen enkele uitspraak der H. Schrift geeft recht tol de raeening dat Israël als volk eenmaal naar Kanaka zal terugkeeren. Rom. 1125 en 26 zegt wel de verharding is voor een deel over Israël gekomeo, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en alzo> (niet daarna zoo als deze tekst veelal gelezen wordt) zal geheel Israël zalig wordt n. De kwestie van het duizendjarige Rijk staat dus in geen verband hoegenaamd met de joden kwestie. In de tweede plaats maakte de spreker ons duidelijk, hoe we dan het duizendj. Rijk hebben op te vatten. Dit leert ons Openb. 20 4, en ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de ge tuigenis van Jezus en het woord Gods. De grootere heerlijkheid dus, die de mar telaren voor de zaak des HeereD zullen genieten boven andere gelukzaligen, hun heerschen met Jezus als koning, is de be- teekenis van het duizendjarige Rijk. De rede die ongeveer 2 uren duurde werd met onverdeelde aandacht dooreen tame lijk groote opgekomen schare aangehoord. Vlissingen. Benoemd tot agent van politie 3e klasse alhier C. Loof te Axel, met ingang van 11 November a s. Wolfaartsdijk. Maandagavond is door de vereeniging tot stichting eu instand houding vau één ofmeerchr. bewaarscholen in deze gemeente een vergaderinggehouden toegankelijk voor leden, begunstigers en belangstellenden. Na opening met het zingen van Psalm 84, gebed en het lezen van een gedeelte van Zacharia 4, werd door den spr. vooral de aandacht bepaald bij deze woordeu Niet door kracht noch door Geweld maar door Miji.cn Geest zal het geschieden, zegt de Hum: der Heirscharen, veracht den dag der kiuiie diDgen niet. De notulen'der vorige ver gadering werden voorgelezen en on ver anderd goed gekeurd. Het concept-reglement opgemaakt door drie leden benoemd in de vorige vergadering, werd artikelsgewijs behandeld en met algemeene stemmen goedgekeurd. De statuten der vereeniging zijn dus vastgesteld en nu zal de konklijke goedkeuring aangevraagd worden. Als bestuursleden zijn gekozen ds. H. P. Stegenga, voorz, J. W. v.fd. Linde, secr., A. Beenhakker, penningm., A. Huisson en K. v. d. Slikke, bestuursleden. Na het zingen van Gezang 89 en dankzegging door ds. StegeDga werd de vergadering gesloten. De vergadering telt thans 49 leden en 4 begunstigers. 's-Heer Abtskerke. Met iDgang van 2 November is als politie-agent 2e klas aangesteld dhr. A. Mijnsbergen, voorheen koninkl. maréchaussee 2e klas te Uden. De verkiezing voor een lid van den raad to Westkapelle, vacature den heer P. C. van Hoepen, is nu bepaald op 21 Nov. e. k. en de stemming en herstem ming, zoo noodig, op 3 Dec. en 12 Dec. Aan den opperrabbyn van het res sort 's-Gravenhage, dhr. A. v. Zaln, is voor het jaar 1907 verlof verleend het in terimair opperrabbinaat van Zeeland waar te nemen. Zondagavond 12 uur na 't uitgaan van het paardenspel van Carré, kwamen te Amsterdam (zie oDze Telegrammen van gister) 2 volle wagens van twee eleotrische trams in botsing. De schok was zoo hevig dat het balkon van den eenen motorwagen werd ingedrukt, en een dame, de 25-jarige onderwijzeres Zenain er af viel en door den zwaren wagen overreden werd. De consternatie was groot. Meer dan 20 men- schen werden min of meer ernstig gekwetst, onder anderen de ouders van het ver ongelukte meisje dat met ingedrukte borst kas naar een der ziekenhuizen vervoerd, nog dien eigen nacht stierf aan de gevolgen. Het meisje stond op trouwen wat het mede lijden met haar en haar familie nog ver groot. De-oorzaak van de ramp is het te hard rijden van den wagenbestuurder, zoodat hij niet tijdig voor 't hem tegemoet komende motorrijtuig in kon houden. Ook was hij over het kruispunt heen. Te Kaatsheuvel is de dienstbode van een landbouwer bij ongeluk, hetzy door zich zelf, hetzy door een ander doodgeschoten. Het scbot moet afgegaan zijn terwijl het meisje het geweer verzette; volgens een ander is het geschied terwyl een ander het geladen geweer in handen had. De dood van het slachtoffer trad onmiddellijk in. Tp 's-Gravenhage is overleden de heer P. Polvüet, oud-directeur van 't post kantoor te Middelburg, Utrecht en 's-Gra venhage. Vrouw Koster te Meppel, die nog leest zonder bril op, is heden in Hinken welstand 100 jaar geworden. Zy heeft negen kinderen gehad, waarvan nog vier in leven. Het Volk meldt: Zaterdag verga derde het Partijbestuur. Van de inge komen stukken wordt vermeld een schrij ven van de redactie van de Nieuwe Tijd als antwoord op brieven van 28 Aug. en Sept. van het P. B. De inhoud van dit schrijven komt in het kort hierop neer, dat de redactie van dit tijdschrift meent geenerlei stappen te moeten doen om het tijdschrift onder beheer en controle der partij te brengen. Zonder eenigerlei be slissing te nemen over de vraag, of het P. B. aan het Congres zal voorstellen, of de partij zelf een wetenschappelijk tijd schrift zal oprichten, werd besloten om het dag. bestuur op te dragen een onder zoek in te stellen naar de kosten van uit gave van een dergelijk orgaan. Uit het tuchthuis van Gloucester Engelandontsnapten kort geleden vyf gevangenen tegelyk en de geheele ge schiedenis dezer vlucht is een der merk waardigste, die in Engeland ooit plaats hebhen gehad. Het plan was door een gevaarlijken tuchthuisboef, Harnett ge naamd, maar in de dievenwereld meer bekend onder den naam „Loudon Mick", beraamd. Hij had 's avonds aan dtn cipier zijn werk afgeleverd, en deze was naar de volgende cel gegaan, toen Mick plot seling riep, dat zijn gaslicht uitgegaan was en het gas ontsnapte. Mick had echter zelf de gasvlam uitgeblazen. De cipier kwam terug en opende Mick's celdeur voor dp

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2