G. MES, Markt K 112. Eieren. üieis is beter! Wat is „Mokka" i NI ONTVANCEN: Een partij WEEKMAHSGOEEEREÏÏ aan de meest cencüfieefende prijzen, ELK BOEK f 1.25 WAARD. Wielrijders 'S H. H. Veehouders! Waal - Dordtsche Metselsteen H.H. Landbouwers. Hoesten - Heeschheid. GRANEN. Magazijn „Groenendraak". IBfRROl' P. RIJWIELEN EEN PAKJE KRUIDEN. Prijslijst NOOD OP HET HOOGST WELDADIGE U I T B L I N K E RSSSEEUW PRONKERS BIJBELS en KERKBOEKEN i Drinkt „FONTANA" Crediet-Vereeniging. waaronder gestreepte Pilcw Pantalons van af 11 en hooger, Bruine Beaverteen Pantalons van af f 1,50 en booger, Molton Hemden en Pantalons, Dril-Boezeroenen, Zwarte, Blauwe en Bruine Werkkielen, Witte gemaakte Flanellen met lange en korte mouwen, Sporthemden, Tricot Ondergoederen, enz. H n WALCflERSCH. OCHTENDVOEDER. Ni EAU DE COLOGNE van B0LD00T. C. A. Scholte Co., Pleines' Zeeppoeder. Vetloogmeel. Natrine. Toiletzeepen. C. ORANJE Lz., Goes. F. P. D'HÜIJ. Burcht, Hoek Wal, Bureau „De Zeeuw". M. A. BOKMA BE BOER, Leeuwarden. KIPPENHOUDERS TE KOOP Krammers gevraagd eene flinke Dienstbode TIET BESTE ADRES VOOR MANTJFACTTJREN IS DAT VAN L. E. RIV1ÈRE - GROOTE MARKT HOEK GRAVENSTRAAT MIDDELBURG - Aanbevelend BRAND, Oostkapelle. Wordt prijsopgave verlangd van lste soort groote Zeeuwsche versche Eieren, te leveren naar ROTTERDAM. Gnnen, Bibbykoek en Bibby- roomvervanger. TE KOOP AANGEBODEN Dordtsche Straatsteen Middelburg. A. C. DE JONGE. waarop staat JACOB A MARIA WORTEL BOER, Oude Pekela. „Wanneer de is, is] de redding nabij" is een spreekwoord waarvan niet kan ge zegd, dat het altijd verwezenlijkt wordt. Maar waar ge echter nimmer aan behoeft te twijfelen, is aan de vervulling van dit zekere en verblijdende woord, dat juist dan, wanneer de onzindelijkheid op het meest haren verfoeilijken invloed in het huisgezin heeft doen gelden, de reinigende en kracht van PLEINES' ZEEPPOEDER, YETLOOGMEEL, NATRINE en TOILETZEEPEN op het voortreffelijkst zal gedeponeerd I „DE DUIF". Waterdichte Dekkieeden GROOTE MARKT C 60 - GOES Koopen en Verkoopen Effecten. Verzilveren Coupons en Lossingen Van oucis bekend adres voor „M O K K A" is de beste en zuiverste peekoffie waarvan het scheikundig rapport luidtdat ze voldoet aan de hoogst gestelde dschen, die van de beste kwaliteit kunnen worden verlangd. „M 0 R K A" is heden op de Nijverheidstentoonstelling te Leeuwarden bekroond met de de gouden medaille. „T OKKA" moet iedereen gebruiken, die prijs op een smakelijk kop koffie stelt. Neemt proef en ge blijft ze gebruiken! AMSTERDAM. Opgericht 1858. Spiraal Voetringen, 3 et. per stuk, BRAND, Oostkapelle. een JE£ al ('vaars Te huur gevraagd, TE KOOP TE KOOP een Kalfvaars, TE KOOP een blauwe HIT, Wat In den v T Ami boa; Q uit ook IJ die aan niet troe dem krat de - naai waa 111 r: 11 A een de ui tg verc Per sta ti kau indi iu b mat tijd ken V ram Zoo war aarc fam verl Ya! reze oud li Wil gisc gez< ;/ruj dat tot hoo ben lanr P bint Val op heel dak I drii ope heb T nitg deu en den Cas mei stal den daa met dou I Vei 1 V. I Gri I ma dre pat Bü' ste A. de 1 r i gr r ba vai eie va: do he str op he oo ge bij ha keei VOO' vn~ ee ve st is Gedurende de maand AUGUSTUS worden alle aanwezige goederen ver kocht met 10 pGt. kor ting contant -:- -> FIRMA WED. J. G HEIJKAM— MASSEE. 25 Stuivers voor dit Pak, is spot prijs. 1. De Hut van Oom Tom, door H. BEECHER STOWE. Groote fraaie ts tgaaf, met een woord aan de jeugd door de schrijfster, 5e druk met 12 nieuwe platen. Prijs f 1.25. 2 en 3. Ons Boek, prachtverhalen voor Jongens en Meisjes, 2 kloeke deelen. Prijs f 1.80. Alles samen voor den spotprijs van f125. Te bekomen bij D. BOLLE, Bazaar van Goedkoope Boeken te Rotterdam. Franco na ontvangst van Postwissel, waarop vermeld Het 25 stuiverspak. Die een Lamp willen aanschaffen raad ik aan eens een proef te nemen met de Petroleumlamp welke ik sinds 2 jaar in den handel breng; reeds meer dan 100 stuks verkocht ik tot volle tevredenheid van de koopers. Vraagt ter overtuiging aan een ge bruiker uit uwe omgeving. Brieven franco letter I EC, Nadorst straat 146, Botterdam. Ik koop ui ij ii brillen bij: B Goud Zilver Doublé en Nikkel. ALLE SOORTEN gemalen en ongemalen Aanbevelend, G. DEKKER, Vlasmarkt. De Hoestftabletten van Apo theker BOOM, gemaakt van Emserzout, zijn het beste huisgeneesmid del tegen Hoesten, Heeschheid en Ver koudheid, slijmlosmakend. Prijs per doos SS ct. O vei al verkrijgbaar in de Drogisten winkels. 7 Te Goes bij Gebrs. MULDER. Te Mid delburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Vlissingen bij S. A. LÜITWIELER. Te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Telerseke bij A.M. STEKETEE. Te Huist bij F. L. VERWILOHEN Vas der Hoofd. Te Axel bij J. H. VAN DIXHOORN. Te Tkolen 'bij J. GROENEWEGEN. Overal worden wederkoopers gevraagd door Firma A. M. BOOM te Arnhem. en ook een partij tegen civiolen prijs. Te zien op het terrein .School 2, Hofstraat, Dordrecht. Verder adres J. BRAND, Aannemer, Dubbeldam. Wilt ge uwe hoenders spoedig door het ruien en ze vlug weer aan den leg, voe dert dan Verkrijgbaar by Firma K. MEERTENS Jr., Middelb. NIJPJES, Veersche Weg, J. LIEVENSE, Oude Vliss. Weg, H. J. SCHRIER, 't Zand bij I A. POLDERMAN, Vlissingen. I W. MAAS Pz., Koudekerke. J A. MAASDAM, Oost-Souburg. J. W. MARKUSSE, Veere. j W. JOZ1ASSE, Serooskerke. A. K. THEUNE, NO ACH MINDERHOUD, f Westl(aPelle- JOH. ADRIAANSE, Zoutelande. Wed. G. PASSENIER, Domburg. J. VERSO HIE RE, N.- en St.-Joosland. P. PASSENIER, Aagtekerke. A. BRASSER, Biggèkerke. A. DE PACHTER, Ritthem. J. DE BRAND, Oostkapelle. M. VERHULST, St. Laurens. C. HOLLEBRANDSE, Vrouwepoldtr. J. K. VERHULST, Gapisge. JAC. SNOEP, Arnemuiden. Alle soorten gemalen en ongemalen BRÜINMEEL voor magere varkens a f 3.15 per Baal. Prima mooie drooge platte Maïs- Bij partijtjes lage prijzen. Monsters en prijzen worden van een en ander gaarne toegezonden. steeds voorradig in de Rijwielhandel. Verhuur- en Reparatieinrichting Korte Noordstraat E 5. Geïllustreerde Catalogus wordt op aanvrage franco toegezonden. Aanbevelend Is er in Uw huis iemand die koude gevat heeft of verkouden is, niets is dan beter tegen volheid in de borst, slijmhoest, pijn in de leden, ge brek aan eetlust, trage ontlasting, lusteloosheid, enz., dan DUIZENDEN hebben er baat door gevonden, vraagt het maar aan allen die ze gebruikt hebben, Het is geen leugen of bedrog. Een pakje kost ma..r 30 ct., franco per post 40 ct. Te Goes bij Gebr. Mulder, te Middelburg, Korte Noordstraat, W. Hubregtse, Johs. de Roos, B. P. Tres en C A. Schulte, C. de Fouw te Hoek, A. Hirdes te Krabbendyke, J. Bogaart, Lamswaarde, A C. Beniest, Vlissingen, A. van Overbeeke Leunis, Terneuzen, M. Riemens Dz., Zaamslag, J. Maljaars, Aagtekerke, J. Lefeber, Breskens, A. Abra- hamse, Camperland, G. den Deurwaarder, Axel, J. Vogel Cz., Rilland-Bath, C. Min derhout, Serooskerke. Kwaliteit halve kwart flesschen flesschen 0.45 ƒ0.25 0.65 0.30 0.70 0.35 0.75 0 40 0.50 0.90 0.50 0.55 1.15 O.fiO 1 35 0.70 1.55 0.80 1.70 0.85 2.— 1.— Monopole Véritable Flora Admirable Double Triple Prima Impériale Steeds voorhanden bij Drogisterij „Het Roode Kruis", Lange Delft H 2. TE HUUR met November of Mei 2 Woningen, die beiden van alle gemakken zijn voorzien. Te bevragen bij H. S. BESUIJEN, Koudekerksche weg C 7/8. Voortreffelijk Tafelwater lste rang. 11 ets. per Literschroeffl. franco huis. Bronwaterfabriek „HOLLAND" -:- Verkrijgbaar te Goes bij L. LA. PORIE, Zeeuwsche Apotheek, Groote Markt B 61, Goes. MOKKA" is te MiddelburgVlissingen en Goes in eiken degelijken winkel verkrijgbaar in pakjes van 3 cent. Kantoor geopend van 9 uur tot 4 uur. 's Zaterdags van 9 uur tot 2 uur. tegen eene renre in verhouding tot he* ,„,eon ge- „cic oi. langs een Verleend credieten Nederlandsche Bank. Neemt gelden deposito, rcDte thans 3 n „n over den slaap. Deze De Adviseurs, eeJi groot voorstander van J. M. KAKEBEEKE. aptijd, niet alleen, doch voor kinderen in de groeijaren. J. J. OCHTMAN, bij 100 stuks 2 Va et. TE KOOP AANGEBODEN 1500 zachte Olmen Plantbooinen 14-16 en 18-20 o.M., 1400 blauwe Canada's 13-20 c.M., alles gemeten op 1 M. boven den grond. BenevonsPlatanen, Leiperziken, Kruithoornen in alle soorten en vormen. Groote partij Stamrozen in veel soorten, JACs. v. d. DRIES, Heinkenszand, Westdijk. op rekening, bij J. KOSTER, Ritthem VVelzinge. TE KOOP of TE RUIL een Kénpaardsploeg f.oed loopend, en een Ma.nqelmoJen, bij J. DE SMIDT, Mr. Smid, Nieuwland. tegen 1 Nov. a.s., een NETTE BOVEN WONING of een KLEIN HUIS, in het centrum van Goes. Aanbiedingen onder letter O, bureau Nieuwe Zeeuwsche Courant. een Handblok en een Kruiwa gen, zoo goed als nieuw, bij G. VAN üFFENBEEK, Z a n d ij k bij Veere. rek. 26 Augustus, bij K. DE WIJZE, Biggekerke. 13 jaar oud, bij J. VERBURG, Wol ph aartsdijk. bij A. DE LEEUW te N i e u w d o r p. Met 1 November gevraagd een flinke, nette, eerlijke DIENSTBODE tegen flink loon, van de G. G. Brieven franco letter Gf aan het Bureau van DE ZEEUW te Goes. Door ziekte der tegenwoordige tegen November gevraagd, wasch geheel buitenshuis, loon naar bekwaamheid. Mej. JONGEP1ER—Heijkam. Goes, Gioote Markt. VUSSIHGEN. MIDDELB. ROTTERDAM. Augustus. D a g e 1 b k s uitgenomen 's Zondags, van Vlissingen 's morgeES 8 uur, van Mii- delburg 9,30, en van Rotterdam 8,45. September. Dagelijks, uitgezonderd 'sZondigs, van Vlissingen 7,30 van Middelburg 8,45 en van R tterdam 8,30. Woensdag 5 Sept.. alleen tan Rotterdam. Dond-rdag 6 Sept alleen van Vlissingen .0 (K en de om opwinding Naar de Wellman hei Middelburg uitgelaten, dath traging bij het U'5 Firma De Jonge-Verweol tJ.u a. 4 Pr Er De vrijzinni niet weinig g dat in een paai een mogelijke gewaarschuwc Wat is er dat men dade zoo ongerust Och, niets eens op de ve vrijzinnige Fr zien geeft, g« Zij heeft d< zinnigheid al< Christendom En dit waa Zoo schree Franschman „At is het wa lijke beginseler van discussie stellen, zoo heb enkele eerzamt Men gaat nit een brand die maakt het pest op de vlam, m Het Christen wereld vergifti; In niets mag deze melaatscl schoenen oele invloed uit. Een geestel zijn bedrijf, solidariteit. Tegen hem schaving is teg verdediging ve Zij heeft hem hem te gevoele voorbijganger n Voor vele van 1861 zes maanden gehucht Schor tien boerenh woning, niet gehuchtschoo bouwen te niet, maar w halve hun hu koeien en twer en er was ge niers winkel, een goed hal: met zijne beii huis om er, in op te knappen per dag voeter naar Schoono voorbij, om er af te geven, keer met de b eene kleine b hucht had nar maar lag zelf rogge- en bo der jaren op c door harden ting. Een hf het gehucht, bouwakkers kleine beek i graven. Natui soort van weir hetwelk dien looschen veet land noemden Daarheen bra den de knap* brachten en om te zien, water ia. In ander water koude vocht, boerenhoeven met emmers hoog gehaalr vm\ gewicht

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 6