Twee Koeien Varkensvoer. Wielrijders 1 I Aanbestedingen. Afloop ïerkoo pingen enz. Advertentiën. Krammers gevraagd Zenscbe Mer en üssticsfaiel, 4- Marktberichten, Watergetijen voor lerseke. v./h. S. M. B009ERD, Middelburg. BRAND, Oostkapelle, 1 onbekende oorzaak in brand vloog, terwijl de vlammen hoog opsloegen. Met moeite gelukte het deze te stuiten en het gat te stoppen. Goes. Woensdag tegen den avond had A. H- van hier het ongeluk in den Noord- Kraaijertpolder met zijn fiets tegen een hek te rijden. De man kreeg zoo'n geweldigen bots, dat hij achterover viel. Bij hem ge komen, vond men hem in zijn bloed baden. Hij had een groote wonde aan het hoofd en klaagde over vele pijnen. Per rijtuig werd hjj naar hier vervoerd. Dr. Coenen verleende de eerste hulp. Het rijwiel was erg ge havend. Zierikzee. Het stakend personeel der sigarenfabrikanten Koevoets Zonen zal aanstaanden Maandag den arbeid hervatten. Al de eischen zijn ingewilligd. Meliskerke. Donderdag ontstond in de woning van den landbouwer J. Poppe door het in brand geraken van een petroleumstel een begin van brand. Toegeschoten buren konden gelukkig, hoewel het zich in 't eerst ernstig liet aanzien, dit spoedig blusschen, zoodat 't met geringe schade is afgeloopen. Men schrijft uit Sittard Een fietsdief liep hedennamiddag in de val. Een inspecteur van politie bevond zich juist in civiel in 't magazijn van een ry wielhandelaar te dezer stede, toen aldaar een fijn gekleede mijnheer, met handkof fertje naar de laatste mode, verscheen en een nieuw rijwiel te koop aanbood voor f '20. Dit kwam den chef verdacht voor, te meer toen nog een tweede mijheer binnentrad en omtrent den verkoop mede wilde onderhandelen. Daar echter de houder van de fiets geen voldoende in lichtingen kon geven over de herkomst van de fiets, werd hij ingerekend en in arrest gebracht. Het baarde in ons stadje niet weinig opzien, toen deze beide chique mijnheeren, de houder van het rijwiel aan eene hand geboeid en in de andere de fiets, door de straten der stad gevankelijk werden weggebracht. Jeugdige avonturiers. Men meldt uit DelfzijlMet den trein, die hier Dinsdag middag om 3 uur aankwam, arriveerden een 2-tal 15-jaiige knapen, afkomstig uit Leeuwarden, die het voornemen hadden opgevat van hier uit naar Duitschland uit te wijken. Na eenigen tijd langs de haven te hebben gewandeld, huurden zij een roei boot om naar hun zeggen wat te gaan spelevaren. Inmiddels echter was de burge meester telegrafisch gewaarschuwd, met verzoek de jongens te doen aanhouden en overbrengen. De politie kwam dan ook nog juist bijtijds om de vluchtelingen in te rekenen. Op 't gemeentehuis gekomen, bleken het echte avonturiers te zijn. Zij voerden met zich mede 2 dekens, 2 revol vers met patronen, 2 zware messen, 2 pond zout, lucifers, eenige woordenboeken, 2 ijzeren staken om vleesch te roosteren, en hengelsnoeren voor de vischvangst. Zij wilden met de boot den overkant trachten 'te bereiken en zich dan in het Teutoburger- woud eenigen tijd verbergen, waar zij van het wild, datzij met hunne revolvers zouden schieten, dachten te leven. Van daar zou dan de reis door Duitschland en Italië naar Afrika gaan en hoopten zij vervolgens Transvaal te bereiken, waar zij hun fortuin wenschten te maken. Een groote teleur stelling voor de jongens, nu weer naar 't ouderlijke huis te worden getransporteerd De ouders zijn nette burgerlieden. Pas hebben de arbeiders te Meeden (Gr.) hun succes gehad met hun staking, waarnaar de zichtloonen unaniem zijn vastgesteld, of reeds nu is door de werk liedenorganisatie een vergadering uitge schreven, om het loon voor het rooien der aardappelen te bepalen. Men verwacht, dat thans in alle landbouwdorpen zulke vergaderingen zullen plaats hebben. Naar wij vernemen wordt dezer dagen verwacht de bevordering bij keuze van luitenant Christoffel tot kapitein. Luitenant Christoffel is den in 4 jaar van onder luitenant tot kapitein opgeklomen, telkens door bevordering bij keuze. (Vad.) Naar aanleiding van een verzoek van een militie-tweede-luitenant, om na beëindiging van zijn verplichten werke- lijken dienat en ter vermeerdering van zijne praotische ontwikkeling gedurende zes maanden vrijwillig onder de wapenen te mogen blijven, heeft de minister van oorlog beslist, dat soortgelijke verzoeken alleen in gunstige overweging verblijft in het jaar waarin de militie-officier niet ver plicht is onder de wapenen te komen en mits het verblijf valt tusschen 1 Juli en 30 September. Men meldt uit Leiden Door den waarnemende burgemeester is naar aanleiding van de oploopjes gister middag en gisteravond bepaald, dat samen scholingen of bijeenkomsten van meer dan vijf personen op de openbare straat zijn verboden. Niettemin was het vanavond op de Haven, Heerengracht en aangren zende straten weer bijzonder woelig, hoewel de stakende timmerlieden zich zelf niet vertoonden. De commissaris van politie, van zijn verlof teruggekeerd, benevens de hoofdinspecteur en inspecteurs en vele agenten waren in het politiehuis aan de Haven aanwezig. Een zevental artilleristen en drie man bereden politie hielden schoone baan en dreven elke samenscholing on middellijk uiteen. Een enkele maal maak ten eenige agenten een charge, waardoor er nog al klappen met den gummistok vielen. Een boerin te Haarlemmermeer fefeeg bij het blusschen van haar in brand gevlogen petroleumstel de vlammen in haar kleerenin dien toestand liep zij naar buiten waar de omstanders haar vonden en in de vaart wierpen. Met vreeselijke brandwonden naar Amsterdam vervoerd, wijl er geen dokter in de nabijheid was, is zij daar aan de gevolgen gestorven. De molenaarsknecht te Suameer, van wiens val wij dezer dagen in deze rubriek melding maakten, is aan de gevolgen van dien val overleden. De houdster van 6en volkskofiiehuis te Amsterdam juffrouw Groote, wier man op zee vaart, kreeg in den laatsten tijd geregeld bezoek van een hofmeester van het stoomschip Vulcan. De Janmaat maakte haar erg het hof, maar de juffrouw wilde van zijne liefde niets weten. Gisterenavond kwam de hofmeester weer in hetcafétje. Juffrouw Groote was thuis en zat met haar zoontje bij het buffet. Toen de ver liefde bezoeker weer eens poogde wat dichter bij de waardin te gaan zitten, weerde deze den aanbidder af. De hof meester ontstak nu opeens in woede, trok een dolk en greep de juffrouw beet. In een hoek op den grond, wierp hij de weer- looze vrouw en verwondde haar met het scherpe voorwerp. Daarna nam hij de vlucht. Het zoontje van de vrouw rende echter den hofmeester na,[roepende „Hij heeft m'n moeder vermoord Op de Ma rinewerf werd de vluchteling door een paar man der wacht gegrepen, die hem aan de politie overleverden. Thans zit de ver liefde hofmeester achter slot en grendel. De wonden van juffrouw G. bleken niet veel te beteekenen. Vrede-Tentoonstelling. Naar wij ver nemen, heeft onlangs het Doorluchtig Episcopaat van Nederland aan den secre taris-generaal der Internationale Vereeni- ging „Vredetentoonstelling" medegedeeld, dat zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid het streven dezer vereeniging toejuicht, en de beste wenschen uit voor het wel slagen harer pogingen. De Algemeene Synode der Nederland- sche Hervormde Kerk heeft in een schrij ven van 21 Augustus j.l. aan den secretaris generaal medegedeeld, dat de Algemeene Synode der NederlandBche Hervormde Kerk hare sympathie met het streven der Internationale Vereeniging „Vredeten- toonstelling'' betuigt, en haar op haar pogingen Gods besten zegen toewenscht. Onder het opschrift Een curiosum, schrijft N. in het Weekblad van het Recht: In no. 8403 van het. Weekblad wordt een vonnis van de rechtbank te Zwolle van 16 Mei 1906 vermeld, waarin als gerendeerde optreedt „F. Koning, van beroep spinster, wonende in de kolonie Natal in Zuid-Afrika''. Rendant is haar oud-voogd J. Koning te Nijkerk. Is de veronderstelling te ge waagd, dat de heeren te Zwolle verzuimd hebben hun Engelsch woordenboek te raadplegen, waarin, zij hadden kunnen lezen, dat het Engelsche woord spinster jonge dochter beteekent (In Natal zeggen de Engelschen spinster tegen een oude jonge dochter, een oude vrijster. Red. Z.) Het Handelsbl. van Antwerpen meldt nog over de staking der werkzaamheden aan den put te Ukkel De troepen hebben alle hoop om de slachtoffers te vinden, opgegeven en het werk verlaten. Tot het laatste toe hebben officieren en manschappen het onmogelijke beproefd om toch maar iets te vinden, doch ten slotte moesten zij alle hoop opgeven. En het zal nu nog een heelen tijd duren eer men zelfs nog maar de juiste plaats zal weten waar de slachtoffers bedolven liggen. Het staken der werkzaamheden had iets treurigs, iets akeligs. De soldaten raapten hun gereedschap bijeen, generaal baron de Heusch deelde aan het publiek de nutte loosheid der opzoekingen mee, hij deed de soldaten aantreden en dankte hen voor hun moedig gedrag. En, alvorens het terrein te verlaten teekende hjj op de inschrijvings- lijst voor de slachtoffers in voor 10 fr. De overige officieren voor 5 fr. en de soldaten stonden gezamenlijk 40 fr. af. De genie sloot den put en liet voor het vervolg van het onderzoek de zaak aan het gerecht over. Daarop verliet men de plaats, gelijk men een graf, een kerkhof verlaatTen 4 ure hebben de drie deskundigen, door het parket aangeduid, hunnen eed afgelegd en heden wordt, na eene overeenkomst tus schen de aannemers en de magistraten, met de opruimingswerken begonnen. Dezen morgen hebben de geniesoldaten hun mate rieel op wagens geladen en weggehaald en zijn naar hun garnizoen te Antwerpen teruggekeerd. Een Salomo's oordeel zou onlangs te Giorgia op Sicilië beproefd worden. Twee vrouwen twistten over het moederschap over een tienjarig kind. De een beweerde, dat de andere het kind tegen betaling ter verpleging had en dat zij 't nu terug moest geven. De zaak kwam voor den rechter. Deze herinnerde zich de geschiedenis van Jeruzalemhij liet een bank halen en den gillenden knaap ondanks alle tegenspar telen daarop vastbinden. Toen nam hij een mes en begon de kleeren van het jongetje door te snijden, zeggende„Ik zal de oorzaak van den twist verdeelen en ieder der partijen de helft geven". Hij hoopte dat de ware moeder zou opspringen en liever van haar kind zou afzien dan het onder het mes te zien bezwijken. Maar we leven niet meer in de dagen van Salomo. Beide vrou wen riepen toen zij zagen wat de rechter wilde doen als uit één mond „Als u het stuk snijdt dan kunt u het liever voor u zelf behouden, edelachtbare Te Peist (Portugal) is een postwagen in den afgrond gevallen doordat de paar den schichtig werden, sloeg de wagen over den steenen muur. De reizigers wer den uit den wagen geslingerd. Een oude Duitsche dame bleef dood, haar dochter brak een rib de beide andere passagiers werden minder zwaar gekwetst, de pos tiljon en de conducteur echter vrij zwaar. Uit Kreuznach (Rijnprovincie Duitsch land) komt bericht dat de wijnbergen aldaar een droevigen aanblik opleveren. Zij zien er uit, alsof de wijnoogst al een paar we ken voorbij is. De in dit jaar groole ver woestingen aanrichtende schimmelzwam heeft de meeste trossen vernietigd, ook de blaren beginnen al af te vallen. De wijngaardeniers schatten de opbrengst op ■/is tot '/29 van een gewonen oogst. De firma Krupp heeft voor hare ver- bruiksinrichtingen een bakkerij laten bou wen die 100 man in dienst heeft, van wie er 77 bakkers zijn. In 43 ovens worden dagelijks twee waggons meel van 10,000 K.G. elk verbakken en 80,000 tot 90,000 stuks broodjes en 10,000 tot 12,000 zwarte en witte brooden gebakken. De firma zal ook binnenkort voor hare fabrieken te Essen den eersten steen voor een nieuw bestuursgebouw laten leggen. Dit gebouw zal 5 millioen mk. kosten. In de Fransche stad Dijon kwam een motorfiets aanrijden met een zitplaats voorop. Op de motorfiets zat de heer Remy, op het voorbankje zijn moeder. Van den anderen kant kwam in volle vaart een automobiel. Motorfiets en auto mobiel rijden tegen elkaar op. Mevrouw Remy is een apotheek binnengedragen. Daar is zij na weinige oogenblikken overleden. Emancipaioria. In den Amerikaan- schen Staat Idaho hebben de vrouwen het al zoo ver gebracht, dat zij niet alleen kiezers zijn, maar aan de mannen ook met succes de staatsambten betwisten. Voor de betrekking van staatsinspeeteur voor het openbaar onderwijs waren twee candidaten de heer Carpentier en mej Belle Chamberlain. Ofschoon de mannelijke candidaat uitmuntend aangeschreven stond, heeft miss Belle het gewonnen. Hare zusters waren opgekomen als één.... man. 225 liter bier per hoofd. Een officieele statistiek heeft uitgemaakt, dat niet de Duitschers maar de Belgen de meest bier drinkende natie der wereld zijn, In 1905 hebben de Belgen een milliard, zeshonderd millioen liters bier gedronken, dal is per hoofd van bevolking de zuigelingen in de wieg meegerekend ongeveer 225 liters per jaar Tot op het bagatel van. 25 millioen liters, werd die gansche bier zee in het land zelf gebrouwen. Men zal er dan ook niets bevreemdends in vinden, dat het aantal brouwerijen in de laatste drie jaar in België met 119 is toegenomen. Het zwelgen in faro en lambiek belet den Belgen overigens niet een spaarzaam volk te zijn. Zij hebben op de spaarbank een vermogen van een milliard, 163 millioen francs. Elke derde Belg heeft een tegoed in de spaarbank. Maar een gloske lam biek, zulle Zaterdag 25 Aug Borssele, 2 uur 3000 M. delfwerk en schoonmaken van 17400 M. watergang in pereeelen. Aanwijzing 1 uur door 't bestuur v. d. polder Borssele. Woensdag 29 Aug. Wolfertsdijk, 11 uur door het be stuur van het waterschap Oud-Wolfaarts- dijk bij Korstanje en half 12 door het bestuur van den Üost-Nieuwlandpolder het verhoogen en verzwaren van den zeedijk, de laatste met het aanleggen van een buitenberm en het maken vansteenglooiïngs- werken, de eerste met bij behoorende wer ken in 2 pereeelen. Aanwijzing 24 Aug. 1112 uur bij den Oost-Nieuwlandpolder en 93/< uur bij het Veerhuis. Bestekken ad 52 cent bij dhr. W. F. K. Lenshoek, Kloetinge. Wolfertsdijk, 2 uur bij Berrevoet door het bestuur van den Westkerkepolder het verhoogen en verzwaren van de zee dijken in 2 perc. Aanwijzing 24 Aug. l'/22Va uur bij den Oud-Sabbingepolder. En om 1 uur door het bestuur van den Westerlandpolder het verhoogen en ver zwaren van den zeedijk aan dien polder. Aanwijzing 24 Aug. 1112 uur bij den Oost-Nieuwlandpolder. Bestekken voor beide ad 52 cent bij dhr. C. Koert. Aug. Goes, door 't bestuur van de Breede Watering het amoveeren van den bestaan- den en het bouwen van een nieuwen duiker in den binnendijk van den Storme- zandepolder onder Wemeldinge. Bestek a 25 ct. bij firma Kleeuwens. Zaterdag 25 Aug. Arnemuiden, 5 uur in Spoorzicht door not. Verhulst een huis met erfpacht Molenstraat C 62. Te zien 24 en 25 Aug. Maandag 27 Aug. Kapelle, 6 uur door not. Liebert bij Hanson appels, peren en noten in boom gaarden Kapelle, Schore, Kloetinge, Kat- tendijke. Dinsdag 28 Aug, Goes, 2 uur bij Boudeling door not. Pilaar appels peren en noten in 13 boom gaarden in Goes, Kap elle, Schore, Kloetin ge, 's Gravenpolder, Borssele, Ovezande, Wol fertsdijk, 's Heer Arendskerke, Driewegen, Oudelande en Rilland-Bath. Goes, bij Koens door not. Liebert 8 uur een huis voor L. Ortelee. Woensdag 29 Aug. Nieuwdorp, door not. Pilaar voor P. Verdonk c. s. 10 uur 1 hoefje met tuin, boomgaard, bouwland 425 A. In pacht kunnen volgen 5,3860 H. weiland en dijk. Schore, bij Molhoek een herberg met schuur en tuin van Molhoek door not. Lie bert 2 uur. En meubelen, biljart, enz. Donderdag 30 Aug. Hansweert, bij Luijk door not. Schram een huis met winkel en kelder (geschikt voor slijterij en bottelarij) van P. Verhulst 198 c.A. 11 uur. Middelburg, 8 uur in de Verge noeging een winkelhuis (bakkerij) Korte Burg D 14 door not. Verhuist. Roosendaal, door not. v. d. Kun het Zeeuwsch koffiehuis aan 't station van dhr. M. O. A. Appels. Wemeldinge, 6 uur bij Korstanje door not. Liebert appels, peren en noten in boomg. in Wemeldinge. Middelburg, 2 uur voor D. Lorier door not. Hosang, 1 zwarte veulendragende merrie, oud 7 jaar, 2 zwarte ruinen, 8 en 5 jaar, 1 bruine merrie, 14 jaar, 9 melk koeien, melkkar op veeren, hondenkar, melkgereedschap. Woensdag 5 Sept. Cortgene, 10 uur in de Korenbeurs door not. Mulock Houwer voor dhr. A. C. Danckaarts 6,5220 H.22,7450 H. 17,5874 H. bouwland resp. in Vliete, N. Noord-Beveland en Leendert-Abraham- polder den prinsendijk en den molendijk, resp. 7,85.50 en 1,26.40 H. Een onverdeeld '/a in 1 dijken tiendrechten de groote en kleine Warmoespot 3/0 in den 6en blok van den Willem Adriaaupolder5;6 in den 2en blek van den Willem Adriaan- polder. En 4/6 in den 4en blok v. d. Frede- rikspolder. LAATSTE BERICHTEN. Zoutelande. Werd onlaugs hier als bij toeval, de grafsteen ontdekt van den predikant Johannes van de Velde, 't blijkt dat nog meer, en nog andere zerken, onder 't zand begraven liggen. Bij 't graven voor een nieuwe Consistoriekamer ter plaatse, waar waarschijnlijk, eenmaal 't koor der kerk stond, vond men op de hoogte van den vloer der kerk een drietal goed be waarde grafsteenen, waarvan de fraaiste 'tstof bedekte van twee Gezusters, uit 't oude beroemde geslacht van Domburg, beide overleden in October 1519. Behalve namen en sterftedatum, bevat de grafsteen 't wapen der Zusters, door een Engelenfiguur gedragen, alsmede in de hoeken de kwartieren daarvan. 's-Gravenhage. Bij kon. besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan J. de Jonge te Oosterland als plaatsvervan gend dijkgraaf van den Stroodorpepolder. En zijn benoemd tot plaatsvervangend dijk graaf van den Zuidvlietpolder C. Koeman te Wolphaartsdijk tot dijkgraaf van den Oostpolder A. Woutersen te Krabbendijke tot voorzitter van den Vlietepolder A. van der Maas te W issekerke en tot voorzitter van de Hoofdplaat- en Thomaespolders P. Thomaes te Hoofdplaat. 's-Heerenhoek. Heden, Donderdag, werd door not. Paardekooper O verman voor erven G. de Graag publiek verkochteen perceel bouwland, alhier, grootl,16,30H.A. Koopers dhr. P. A. de Graag te 's-Heer Abtskerke c. s., voor f 2750, benevens de onkosten. Kamperland. De volledige uitslag der besteding van de dijksverbetering aan den Soelekerkepolder is als volgt lepere., begrootingf3230; Iuschrijvers: J. J. Geluk, Tholen, f3700; A. Verburg, Colijnsplaat, f 3500J. Wolfert, Hoek, f3100. 2e perc., begrooting f 8570; Inschrijven: C. Bolier, Bruinisse, f 10,900; Joh. de Jonge, Middelburg, f 10,880; H. J. Keulemans, id., f10,500; A. Foudraine, Goes, f10,460; L. v. d. Velde, Bruinisse, f10,225. De gunning is aangehouden. MIDDELBURG, 23 Augustus 1906. Uithoofde der velddrukte, was de aanvoer niet ruim. Men besteedde voor jarige tarwe f 7. f -,nieuwe tarwe f 7.k f -, jarige rogge f-,a f-,nieuwe rogge f -,a f wintergerst f k f -, nieuwe zomergerst f -,f 4,75 haver f 0 k f -,paardeboonen f -,éi -,tuin- boonen f -,k f -,witteboonen gelezen fk fongelezen fk t ronde bruine boonen fk flange dito fafgroeneerwten f-, a f -,nieuwe kroonerwten f8,50 k f9,25 koolzaad f 12.k f 12,25 karwijzaad per 50 K.G. f 14,50 k f 14,75. Alles per H.L. Opgaaf v. d, marktzetters, handelaren. Boter f0,60 k f0,65 per Eieren f4,10 per 100 stuks. Opgaaf v. d. Zeeuwsche Landl. Maatsch Boter f0,60 a f0,70 per '/2 kilo. Eieren f 4,20 per 100 stuks. Veilingsvereeniglng,, Walcheren" MIDDELBURG, 23 Aug. 1906. Aardappelen, blauwe, f2,40, idem bonte f1,62f2,12, tarweappel f4,80—f5,60, berge- rnotten f3,60, suikerijpeer f2,76—3, Klaasjes appels f 4,04—f 3,32, alles per H.L,N.-H, ffiükerij f3,05—f3,10, Campagner f 1,25, zure '/2 kilo. appels f2,30, alles per kin; Jutten f3,50 per '/2 kin Zweder appel 35 cent, Charlemosky 40 c.,BonChretienWilliams(peer) 40 c. per chip witte pruimen, f l,lo a f 1,64, id. eier, f 1,65, id. blauwe, f 1,40, id.roode, fl,8o, abrikozen, fl.30, alles per 100 stuks zilveruien, 15 c. per K.G.; snijboonen, ie soort, 85—105 cent, id. 2e soort, 45—60 cent, suikerboonen, le soort, 7599 cent, id. 2e soort, 5070 cent, alles per griet; komkommers, 'ƒ21'/2 cent, savoije kool, 6—7 cent, roode kool, 5 9 cent, alles per stuk augurken, 2627'/2 cent per 100stuks; andijvie, 75200 cent per 100 struik; sla, 40220 c. p. 100 krop zuring, 1 c.; postelijn 124 c. alles per ben; karoten 22'/2c.,peën 23 c.,ajuin 1 cent, pieterselie 1 cent, selderij 2 cent, ramenas i'/2—2 cent, rabarber 4 cent, alles per bos. BRIEFWISSELING. Heeren Berichtgevers worden beleefd uitgenoodigd geen berichten te doen van voorgenomen feestvieringen op 31 Aug. a.s. tenzij dan iets bijzonders te melden valt. Telegrafisch Weerbericht naar waarnemingen in den morgen van 23 Augustus medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 765.5 te Per- pignan, laagste stand 752.3 te Haparanda. Verwachting (tot den avond van 24 Aug.) veranderlijke wind en bewolking. Iets minder warm. Dagen. 23 Aug. 25 26 27 28 29 Hoogwater. Laagwater. Vrm. Nam. Vrm. Nam. 5.15 5.34 11.26 11.43 5.54 6.16 11.59 6 37 7.1 0.24 0.48 7.29 7.52 1.5 1.39 8.27 8.59 2.1 2.43 9.44 9 58 3.20 4.1 11.22 4.39 5.36 Ondertrouwd CHR. P. POUWER, Onderwijzer, en G. C. DE JONGE. Middelburg, 22 Aug. 1906. Getrouwd J. H. J. M. STIEGER en D. E. VAN SCHIE die, mede namens wederzijdsehe betrek kingen, hunnen dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling vóór- en bij hun huwelijk ondervonden. Scholen (bij Haarlem), 23 Aug. 1906. Voor de vele bewijzen van belang stelling, zoowel van hier als van elders ontvangen, bij gelegenheid van onze 25- jarige echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. LOUS. P. LOUSWoNDERGEM. Oostkapelle, Augustus 1906. bij A. DE LEEUW te Nieuwdorp. te koop, over de rekening, bij F. DE W1TTE, Zoutelande. Wegens omstandigheden terstond eerie IDIenst"bod.e benoodigd, bij Mej. GOOTE, Langeviele, Middelburg. Boekhandel F A N O Y Burg B 16. Ons le Kwaliteit samengesteld Varkensvoer levert steeds de beste uitkomsten. Het geeft de dieren zuiver bloed, hetgeen met de tegenwoordig heerschende Vlekziekte van zeer veel beteekenis is. Die een Lamp willen aanschaffen raad ik aan eens een proef te nemen met de Petroleumlamp welke ik sinds 2 jaar in den handel brengreeds meer dan 100 stuks verkocht ik tot volle tevredenheid van de koopers. Vraagt ter overtuiging aan een ge bruiker uit uwe omgeving.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 3