Saiienlandssh OmzieM. Kerknieuws. Schoolnieuws. LANDBOUW. Gemengde Berichten. En toen werd aan de oude vrouw dui delijk gemaakt, waarom men haar in den nacht uit het bed had gehaald. „Dou inüst het kind zegene", riep men haar van verschillende zijden toe. En toen Annette verklaarde«dat kan ik niet, dal moet van Hooger komen", werd de aandrang nog sterker. De weduwe Z. schreeuwde haar toe, terwijl ze haar aangreep en de vuist onder de kin duwde„dou sust het doen, of ik sla je dood En Gerardus B., de vader van het kind, hielp zijn moeder. Ook hij heeft, volgens Annette, haar mis handeld, door haar aan te grijpen en te knijpen. De 75-jarige Annette, die daar eenige bange oogenblikken doorbracht, heelt toen „Lieve kind, ik zegen dy in den naam van Jezus en dat het maar gezond mag worden I" gezegd. De familie Z. was toen tevreden, opende de deuren en liet Annette, die geheel ontdaan was, en huilende door Tjamke Kramer naar huis werd gebracht, gaan. Inderdaad een treurige geschiedenis, die aan de hoofddaders wel een gevangenis straf wegens mishandeling en wederrech telijke vrijheidberooving bezorgen zal. In onze zich meer en meer ontwikkelende wereld van vereenigingen en vergaderingen komt nu ook ala iets nieuws een bisschop pen-vergadering in Frankrijk. Tengevolge van de Pauselijke Encycliek in betrekking tot de kerkelijke toestanden in Frankrijk zullen alle Fransche bisschop pen vergaderen ten einde hunne gemeen schappelijke gedragslijn vast te stellen. Chili. De aardbevingen in Chili hebben weer eens de aandacht doen vestigen op den staatkundigen en maatschappelijken toe stand van dat land. Chili heeft volgens sommige een omkoop bare regeering. Alleen het leger, door Duitschers gevormd en geleid, houdt zich flink. Jaarlijks sluit de begrooting met een tekort van 26 miljoen en waar het blijft begrijpt niemand. Aan spoorwegen en havenaanleg, scholen en gevangenissen is het zeer zeker niet besteed Veiligheid van leven en eigendom bestaan welhaast niet meer. Berooving en moord komen te Santiago en te Valparaiso dagelijks voor en op het land is de onveiligheid zoo groot, dat er haast geen landverhuizers meer naar Chili trekken. Dat Chili onder deze omstandig heden nog niet politiek en commercieel bankroet geslagen heeft, dankt het voor een deel aan de groote vruchtbaarheid van den grond, zijn rijkdom aan kolen en erts, maar grootendeels aan het sterk ver tegenwoordigde buitenlandsche element, dat, als eigenaar der groote handelshuizen en industriëele ondernemingen, invloed kan oefenen op de regeering. De salpeter-industrie waarin zeer veel Duitsch kapitaal gestoken is, wierp de laatste jaren flinke winsten af. Vroeger waren, voornamelijk tengevolge van over productie, de prijzen veelal zoo gedrukt, dat er niets verdiend werd, doch tegen woordig hebben, zoowat sedert 3 jaar bijna alle eigenaars van salpetermij nen zich vereenigd om de prijzen vast te stelleD, wat zoo gemakkelijk kan, dewijl Chili eigenlijk het eenige land dat de wereld van salpeter voorzien kan, en dat nog wel gedurende tientallen van jaren. Toch is de salpeter, die zoo menigeen, vooral vreemdelingen, rijk gemaakt heeft, voor Chili zelf een vloek geweest. Tot 1879, dus voor Chili door den oorlog met Peru in het bezit kwam van de provincie Tarapaca.waar de salpeter gevonden wordt, was het een welvarend en, gerekend naar Zuid-AmerikaaDsehe 'oestanden, goed ge regeerd land, waar met prachtige uit komsten op groote schaal cie landbouw uitgeoefend werd. Na den oorlog kwam er in dezen toestand geheele verandering. Vroeger reoest Chili zuinig huishouden, nu nu kreeg het tengevolge van het op het salpeter gelegde uitvoerrecht zulk een groote en gemakkelijk vloeiende bron van inkomsten als nauwelijks eenige andere staat bezit. Het gevolg was dat men blinde lings kon uitgeven eu velen die deel hadden aau de regeering wisten hun eigen zak te spekken. In dezelfde mate, waarin de sal peterindustrie vooruitging, ging de land bouw achteruit, daar de landarbeiders i« de mijnen hooger loon kregen en de groote grondbezitters, die de regeering in handen hadden, uit het salpeter zooveel trokken, dat ze zich om de bebouwing hunner lande rijen niet behoefden te bekommeren. Chili heeft in den tijd der Spaansche küloniseering veel zilver uitgevoerd. Het Was zulk een rijk laad toen Pizarro er voet aaD wal aan zette. Doch de Spaansche adem is er overheen gegaan, en heeft het land verarmd. Thans knapt het zich weer op door de boven genoemde saipeterproductieen ook door zijn erts- en kolenindustrie, zijn koper, borax en goud. Het bevat ook veel steen kool, die echter wegens zijn slechte quali- teit het land geen voordeel oplevert. In den laatsten tyd gaat een groot deel.der bevolking zich op veeteelt toeleggen, ge volg van de hooge vee- en wolprijzen in Chili en op de wereldmarkt, on de groote vruchtbaarheid van den bodem in de bijna onbelemmerde zuidelijke provincies en op de kusteilanden. En voor een luttel bedrag kunnen de terreinen van de regeering gepacht of gekocht worden. In Chili waren veel vreemdelingen, meest Engelschen en Duitschers. Van deze laatste wonen in sommige steden (onder anderen Valdivia) zoovele Duitschers op één, dat hunne taal er de overheerschende is. En nu nog wat van de ramp. Nieuws bevat het niet, doch het heeft waarde, dewijl 't van een ooggetuige komt. Te Santiago moeten de meeste gebouwen neergehaald worden, dewijl zy niet meer veilig zijn. De stad gelijkt een kamp de openbare pleinen en voornaamste straten zyn vol menachen, dia in de open lucht slapen. Alle soorten van rytuigen en wagens worden gebruikt om in, op en onder te slapen. De nacht van den 16en was vreeselyk door donder en stortregen, door het af breken van electrische kabels en draden ten gevolge van de krachtige schokken, die den geheel en nacht voorkwamen en het luiden der brandklok, die branden in verschillende wyken aankondigde- Na eiken schok hoorde men het weeklagen en bidden der, in regen en modder, knie lende menigte. De eerste zware schok duurde vier minuten en 50 seconden, d. i. zoo lang als men zich niet herinnert dat een schok ooit geduurd heeft. Torenklok ken begonnen te luiden en schilderyen zwaaiden aan de muren. Volgens des kundigen zou Santiago volkomen verwoest zijn indien niet de beweging kringvormig was geweest. Do aardbeviDg werd door het Marine observatorium te Valparaiso twee dagen te voren aangekondigd en die aankondi ging was den dag vóór de ramp in de pers bekend gemaakt. De toestand te Santiago dreigt ernstig te worden, daar tal van dakloozen uit Valparaiso zullen komen. Er zijn reeds geen huizen genoeg en er heersoht schaarste aan levensmiddelen. Het ergst is dat er geen steenkool voor licht kan worden aan gevoerd wegens de vernieling van den spoorweg. De branden te Valparaiso zijn geblusobt, grootendeels met behulp van dynamiet. De telefoonlijn tussehen Valparaiso en Santiago is hersteld en door dat middel heeft men in de Chileensche hoofdstad vernomen, dat drie vijfden der stad ver woest zijn en de schade op 200,000,000 pesos wordt geschat. Sedert Donderdag leeft de geheele bevolking op straat. Trei nen met hulpmiddelen zijn uit Santiago naar Valparaiso vertrokken. Arica ligt in puin groote schade is ook aangericht te Tacna waar 50 menschen zijn omgekomen en de vermaarde kathe draal van Palequino vernield is. De regeering zal aan het parlement 250,000,000 gulden vragen voor den her bouw van Valparaiso. Rusland. Gisteren hadden de volgende aanslagen plaatsSjedletsnaar den commissaris van politie werd een bom geworpende dader ia onbekendde commissaris is overleden. Samarade commandant van het Borissofregiment is in zyn woning door een onbekende vermoord. De moorde naar goot spiritus over het lyk en stak dat aan. Sebastopolde veroordeelden uit de eerste groep der matrozen, die wegens muiterijen terechtstaan, zijn per spoor weggebracht, uitgeleid door 6000 werkstakende havenarbeiders. Berdits- jefDe gouverneur-generaal heeft alle verkeer op straat na 8 uur 's avonds ver boden. KarkofDe postrij tuigen der lijn SebostopolKoersk worden door mili tairen bewaakt. Te Siedlce in Polen is een bom naar het hoofd der politie, Golcef, geworpen. Deze werd gedoodtwee politieagenten en een vrouw werden 'gewond. De offlcieele statistiek over de politieke misdaden van verleden week vermeldt 72 politieke moorden op aiubtelyke pesonen z.vaar gewond zijn 42 ambtenaren. Er zijn gevonden 120 bommenontdekt 12 geheime drukkerijenberoofd 13 staats- elijteryen en 18 staatskassen, waarby 22 employés gedood en gewond werden. Om politieke redenen werden 276 personen in hechtenis genomen. Cuba. Cuba is in opstand. De generaal Gomez, oud-candidaat voor het presidentschap, is met een bende opstandelingen naar de Yagnajay vertrokken, zijne inhechtenis neming is bevolen. Vele menschen van het platteland nemen de wijk naar Ha vannaer heerscht vooral onrust in Pinar del Rio, waarheen men troepen zendt, even als naar de provinciën Santa Clara, Ma- tanzas en Havanna. President Palma doet wapenen en munitie koopen. De Londen- sch8 bladen bevatten een telegram uit Havanna, meldende dat generaal Bandera beschikt over 150 goedgewapende mannen. Generaal Pino met 800 opstandelingen rukt aan op Pinar del Rio, dat slechts door 300 man verdedigd is. Men gelooft dat de gewapende rebellen 2000 man sterk zijn en dat generaal Gomez met 600 man die beweging leidt in Santa Espiritu de opstand breidt zich allerwegen uit. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Middelburg dr. P. J. Mo lenaar te Dorkwerd. Bedankt voor IJselmuiden door D. E. J. Hupkes te Waddingsveen. Middelburg. Het afscheid van Dr. H. Th. Obbink, predikant alhier, is bepaald op 7 October a. s. om 14 October te 's-Gra- vewhage te worden bevestigd. Geslaagd te 's-Gravenhage voor 't Hoogduitsch middelbaar onderwijs A mej. M. S. v. d. Bosch, van Goes. De Battaksche prins Raden Soetan Casajangan Sori Papa, die in ons land vertoeft om zijne studiën voor onderwijzer te voltooien, bezocht heden de openbare lagere school aan de Terwestenstraat te Den Haag. Na kennismaking met de geheele inrichting, woonde hij op zijn verzoek in enkele klassen eene les bij. Het nut der plantenwereld. Een groote boom verricht een lang niet onaanzienlijke hoeveelheid arbeid. Daar mede is niet alleen bedoeld de kracht die hij moet ontwikkelen om den wind te wederstaan, maar bepaald arbeid doen. Men heeft berekend dat een enkelen eiken boom matige grootte, gedurende de maan den dat hij bladeren draagt, 123 ton water uit den bodem optrekt. Dit vocht verdampt weder en verhoogt het watergehalte der lucht. Alle boomen zijn op dezelfde wijze bezig en ook de varens en de mossen en alle houtgewassen in de dichte wouden werken als reservoirs voor het water, dat zij deels opnemen, deels wederiu de lucht uitwasemen. Naar de schatting omtrent een enkelen eik kan men zich een voor stelling maken vanden ontzaglijken invloed, dien boschsen hebben op het behoud van het evenwicht tussehen verdamping en neerslag, en op het voorkomen zoowel van te groote droogte als ran te overvloedige vochtigheid. Met recht wordt dan ook het ontblooten van een land door het uitroeien der bosschen als hoogst schadelijk voor het klimaat en de vruchtbaarheid beschouwd. Daarentegen is door doelmatige en ruime boomaanplanting in een deel van Egypte, dat arm is aan regen, het aantal regendagen in dat land aanmerkelijk vermeerderd. Uit het Overmaaasche schrijft men De regenbakken loopen over er is voldoende drinkwateria de weiden is de voorraad gras belangrijk toegenomen ter wijl het nagras op het hooiland zich flink heeft ontwikkeld de veestapel heeft volop te eten. Dit zijn de lichtzijden van de hevige slagregens die in de jongste 8 a 10 dagen den bodem doorweekt heb ben. Treurig is het daarentegen met den graanbouw gesteldde zware onweers- en regenbuien, gepaard met eene druk kende, broeiende warmte, hebben een nadeeligen invloed geoefend op de erwten, die gemaaid, en de haver die gesneden op den akker liggen. In weerwil van herhaald wenden en keeren der schooven heeft men niet overal kunnen voorkomen, dat peulen en aren als 't ware in den grond geregend zijn, waardoor de erwt. geschoten en de haver uitgeloopen iseen groot waardeverlies is daarvan het gevolg. Zwaar gesnoeid en zeer bladrijk als zij is, heeft ook de aan den hoop staande haver door het lauwe, natte weer veel geleden de hoopen zijn ingeregend, hier en daar vertoonen zich daarop reeds groene sprieten. De tarwe, die op menig per ceel „gestreken" is, begint ook van het schot te lijdenaan den hoop staande tarwe bleef daarvan nog bevrijd, hoewel het stroo reeds veel kleur verloren heeft, het wordt grauw. Voor nieuwe erwten werd f 9.50 per H.L. besteed. De quali- teit der aardappels is dooreengenomen zeer goed, doch de ziekte (ook in den knol) breidt zich, wegens de natte, broeiende warmte, uit. Ouder de noordhoekers en kra t en werden op enkele perceelen per H.L. reeds 12 k 15 kop „kwade" aange troffen. Voor zoover merkbaar zijn de bravo's nog grootendeels vry van ziekte. Voor den groothandel wordt nog slechts door onkelen gedolven. De prijs varieert van f190 k f2 tot £2 25 a f2.45 naar gelang van het soort. In den kleinhandel wordt van f0.18 tot f 0.23 per vyfkop betaald. Behoudens enkele uitzonderingen zal de opbrengst der vruchtboomen be neden het middelmatige bly ven. Ongunstig weer gedurende den bloeityd belemmerde een flinke vruchtzettingeen massa half wassen fruit viel reeds af, meestal ver- pierd en verwurmd en nog steeds druipen de boomen. GEMEENTERAAD. Middelburg. In de zitting van Woens dag onder voorzitterschap van den burge meester waren afwezig de heeren Gratema, FruiD, Snouck Hurgrorje en Tak. Ingekomen stukken een exemplaar der Statuten en een schrijven van de ver- eeniging afd. Middelburg van de te Ara sterdam gdvestigde vereeniging tot steun aan verwaarloosden en gevallenen te Middelburg. Van mej. Hattink bericht dat zy geen grond meer wenscht te ruilen met de gemeente. Van J. Hubregtse e. a. een verzoek tot beperking van het snelle rijden der stoomtram „Walcheren" op de Kanaaldijk (wordt gesteld in handen der commissie voor strafverordening. Van den inspecteur van het middelbaar onderwijs en den gemeentebouwmeester een schrij ven aangaande de Burgeravondschool, daarbij zijn nog gevoegd verschillende adressen voor de nieuwe Ambachtschool. Verzoek van keurmeesters van vleesch en vee om verhooging huuner jaarwedde (wordt gesteld in handen van B. enW.) BegrootiDg 1907 wordt voorloopig in gediend op f660729,62 inkomsten met f 782,37 en belastinginkomsten f14200. V. d. Heil wordt ontslagen van zyn ver plichting als opzichter der gemeente. De heer v. d. llee spreekt namens den Raad een hartelijk woord van welkom met het herstel van den burgemeester, en hoopt dat hij nog vele jaren deze ver gadering zal mogen leiden Applaus). De voorzitter dankt voor deze woorden en den Baad voor de instemming. Aan de heeren E. Besse, leeraar aan het Gymnasium, H. Alberge, onderwijzer bij het herhalingsonderwys, dr. R. v. d. Laan, leeraar aan de Burgeravondschool en dr. M. E. v. d. Werk, wordt eervol ontslag verleend, resp. als leeraar aan het Gymnasium, onderwyzer bij het herka- lingsonderwijs, leeraar aan de Burger avondschool en ambtenaar van den Bur gerlijken Stand. Aan de orde zijn enkele benoemingen bij 't lager onderwijs. Vooraf merkt de heer De Veer op dat de salarisregeling der tydelyke leeraren aan de Burgeravond school hem in zoover niet voldoet dat onbevoegden te hoog worden gesalarieerd. Hij vraagt inlichtingen. De voorzitter zegt moeilijk inlichtingen te kunnen geven, doch meent dat de raad toch kan benoe men, want er kan altijd op de salaris- quaestie teruggekomen worden. De heer De Veer vereenigt zich hiermede. BeHoemd worden aan school J tot onder wijzer de heer J. de Visser met algeraeene stemmen en tot onderwijzeres mejuffrouw A. J. Nijlandt met 12 stemmen tegen 1 op mej. J. W. Visser-Meertens. Allen alhier, en behalve de reeds genoemde tydelijke leeraren aan de B. A. S. de heer A. Dekker (onderwijzer aan school B) tot onderwyzer bij 't herhalingsonderwijs met 12 stemmen tegen 1 op dhr. J. W. Happee, aan school A. De voordracht van zetters voor 's Rijks Directe Belastingen, deze bestaat uit de heeren C. Loopik, Ph. Boudewijnse, D. Hildernisse, D. L. Broeder, C. A. H. Biller- beek en A. J. Augustijn, jdeze zal zoo worden aangeboden aan de Commissaris der Koningin. De gemeente-rekening over 1905 wordt vastgesteld op ontvangsten f656118,02, uitgaaf f 660829,22, nadeelig slot f 4721,20 idem het 3e suppl. kohier schoolgeld school J 1905/6. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de inkomsten-belasting uaar het geschatte inkomen over 1905. Die van de wed. G. Both wordt met gunstig advies van de commissie juist bevonden. Deze vrouw wordt teruggebracht van de 15e klasse naar de 7e, met 7 tegen 6 stemmen, de aan slag van M. J. Ditmars wordt gehandhaafd. Het voorstel van B. en W. in zake „The Vitrite Works" 350 M2 grond in erfpacht tot 30 April '42 en levering gas, wordt z. h. s. aangenomen. Rekening van het bestuur der Gods huizen over 1905 bedraagt in ontvangst f 62,155,82'2, uitgaaf f 57,664,92, goed slot f 4487,90'/2en begrooting van 't bestuur der Godshuizen 1907 in ontvangst en uit gaaf f57,400,69 worden goedgekeurd en vastgesteld. Bij de schutterij-begrooting met advies van de financieele commissie wordt het voorstel om aan H. M. de Koningin te verzoeken de schutterij met ingang van 1 Jan. 1907 te willen doen veranderen in een rustende, in stemming gebracht, nadat de vraag van den heer v. d. Harst, of de commandant der schutterij hierover is gehoord, door den voorzitter ontkennend is beantwoord, met 8 tegen 5 stemmen aangenomen, die der heeren v. d. Ree, Sprenger, v. d. Harst, Den Bouwmeester en Ermerins. Na deze stemming wordt de begrooting, zijnde in ontvang en uitgaaf f3952,19, aangehouden. Voorstel van B. en W. tot het verhuren van gemeentegrond aan J. P. Vergouwen, wordt aaDgenomen. Een wijziging iu de verordening op het havengeld wordt goedgekeurd. B. en W. stellen voor een afscheiding te maken tussehen het terrein van school K. en dat van mejuiïr. HattinckWill. De heer v. Dunnê stelt voor namens de commissie van fabricage dit voorstel aan te houden om eerst te vernemen waarom mej. HattinkWill geen grond met de gemeente meer ruilen wil. Spr. is op het terrein geweest en heeft de meest volledige inlichtingen gehad. Er was dan ook geen enkele reden om aan het verlangen van adressante niet te voldoen, doch het is heel vreemd dat zij nu opeens van geen ruiling meer wil weten, de af scheiding was goed en kon worden onder zocht of er een schutting mag komen ja dan neen. Overeenkomstig het voorstel wordt besloten met algemeene stemmen. In zake de door Ged. Staten geweigerde goedkeuring der vastgestelde verordening op de helling van schoolgeld op de lagere scholen, stelt de commissie van financiën voor, in hooger beroep bij de Koningin te gaan cn wel op grond van art. 22 der wet van 21 December 1861 Stbl. 129, waarin o. m. ondubbelzinnig is neerge schreven, dat do Raad van State moet gehoord worden op vernietiging van plaat selijke verordeningen. Den heer v. Tellingen acht het beter, ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. De heer He ij se laat het koud of men in hooger beroep gaat, doch wijst er op, dat de wet van 1861 hier niet van kracht is, en een wet van 1905 punt 4 art. 50 die hier meer van toepassing is. Het voorstel wordt hierop aangenomen met 12 tegen 1 stem, die vas den heer v. Teij- lingen. Nu zal worden beric'.t aan Ged. Staten, dat de Raad by zijn gevoelen blijft. B. en W. stellen voor om aan mej. H. C. J. P. Esink, onderwijzeres aan sohool B, voor bewezen extra diensten eene ver goeding te geven van 300 X f 0,69 f 207. De commissie van finantiën acht een gratificatie van f 100 voldoende, en doet in dien gsest een voorstel. De heer v. Teijlingen vraagt waarom de commissie hier anders handelt dan met anderen. De heer v. Dunnê zegt dat de com missie het voorkomt dat het niet aangaat om buitengewone uren evengoed te be talen als de gewone uren. De heer Iiejse vindt het zeer billyk dat mej. Esink de vergoeding krygt die B. en W. voorstelt. De heer De Veer is voor het voorstel van B. en W.. maar, vraagt hij, is mej. Esink de eenige, die bij ziekte de lesuren moet geven, is het niet mogelijk dat de vele lesuren by ziekte worden verdeeld over alle onderwijzers De heer Verhage deelt mede dat zij niet insprong, maar het zieke hoofd der school verving. Het voorstel van den heer v. Dunnè wordt verworpen met 9 tegen 4 stemmen, die der heeren De Rycke, Scho- rer, v. Dunné en Boogerd, daarna wordt het voorstel van B. en W. aangenomen z. h. s. Bij de rondvraag vestigt de heer Van Teijlingen de aandacht op art. 26 der motor- en rijwielwet. De voorzitter wijst er op dat de daarin bedoelde wegen in de gemeente niet be staan. Hy zal echter toch zijn aandacht aan de zaak wyden. Daarop wordt de zitting gesloten. Onze Middelb. correspondent schryft Eenige dagen vóór de opening van den stoomtram „Walcheren" werd een aandeel van f 1000 publiek verkocht voor f800. Nu, vier maanden na de opening, werd voor een leening van f 70.000 k pari inge schreven voor f 175 000. Ziedaar het resultaat van het succes. In de gisteren gehouden zitting van den Raad van State is verslag uitgebracht iu zake het beroep ingesteld door den gemeenteraad van Vlissingen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zee land dat 25 Mei 1906 waarbij goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit van 11 April j.l. tot onderhandschen verkoop van gemeentegrond. En in zake het beroep, ingesteld door den gemeenteraad van Mid delburg tegen een besluit van Ged. Staten van Zeeland dat 12 April 1906, waarby goedkeuring is onthouden aan de „Ver ordening op het verleenen van verlof aan onderwijzers en onderwijzeressen in en buiten het geval van ziekte en aan ge huwde onderwijzeressen in geval van zwangerschap" door den raad voornoemd vastgesteld op 21 Maart '06. Middelburg. Uit het programma der gymnastiekuitvoering op 27 Aug. van de jubileerende vereeniging Medioburgum, nemen wij Dog 't volgende over .- Te 10 uur vereenigingswedstrijd in het Schuttershof in toesteloefeningen en hoog- verspringen. Te 12 uur repetitie der al gemeene vrije oefeningen, waarna om 12 u. 45 in optocht wordt gegaan naar het molenwater, langs den Molenberg, Langeviele, Markt, Langedelft, Kortedelft, Dam, Molstraat en Koepoortstraat. De stoet zal zijn samengesteld uit tam boers en hoornblazers der d. d. schutterij en het garnizoen, het muziekkorps der d.d. schutterij, de feestcommissie, het gewes telijk bestuur van den Bond en de jury in rijtuigen en de deelnemende turnver- tenigingen met vaandels, t. w. Medioburgum, Middelburg Vooruitgang zij ons streven Ierseke Achilles, Middelburg Olympia, Tholen Vlissingsche turnvereeniging, Vlis- singen Ons Huis, Middelburg Zeelandia Souburg; Excelsior, Middelburg; T. H. O. RSas van GentVolharding, Goes Leonidas, RoosendaalUitspanning door Inspanning, Bergen op Zoom Rust Roest, Zierikzee; Attilla, Middelburg; Sparta, Bergeu op Zoom Willen is Kunnen, Ze venbergen, en Prins Hendrik, Breda. Na aankomst op het Molenwater openbare turnuitvoering welke tijdens het muziek korps der d.d. schutterij een uitvoering geeft. Te half vier gaat de stoet terug naar het Schuttershof langs de Korte Hee rengracht, Korte Noord straat, Markt, Vlas- markt, Krommeweele, Achtersinge! en Molenberg. Na aankomst wordt de ver eenigingswedstrijd voortgezet in vrije oefeningen. Vervolgens wordt orergegaan tot keurturnen aan verschillende toestellen, waaraan deelnemenRust Iioesl, Prins Hendrik, Uitspanning door inspanning, Ons Huis, Vooruitgang zij ons streven, Excelsior (buiten mededinging) Sparta, Volharding en Leonidas. Een aantal medailles zijn beschikbaar gesteld, waaronder bronzen door II. M. de Koningin, de Koningin- Moeder en Prins Hendrik. Tijdens het keurturnen wordt de muziekuitvoering voortgezet. De jury bestaat uitdeheereu Jac. J. Meijerink te Zierikzee, voorzitt r, B. H. Stomps te Middelburg, G. Wiers te Bergen op Zoom, Th. Siegmund en Th. Oudegeest, beiden te Breda en Ch. Krijger te Schiedam. Des avonds wordt eene soirée amusante gegeven, tijdens welke ook de uitreiking der prijzen plaats heeft. Heden morgen schrok een koe aan dea Noordsingel van een fietsrijder zoodanig, dat zij met haar geleider in 't prikkeldraad terecht kwam. De geleider bekwam hierbij eenige kwetsuren aan het hoofd, terwijl het prikkeldraad geheel stuk was. Het dier is naderhand op een wagen vervoerd. Heden morgen is, terwijl een werkman bezig was de gasleiding rond het tro'toir der markt te leggen voor den a s. Konin ginnedag, het gas ontsnapt, dat door een

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 2